ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Кримiнального кодексу України щодо посилення вiдповiдальностi за фальшування марок акцизного збору

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до Кримiнального кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 25 - 26, ст. 131) такi змiни:

     1. Назву, частини першу та другу статтi 199 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 199. Виготовлення, зберiгання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарiв, збуту або збут пiдроблених грошей, державних цiнних паперiв, бiлетiв державної лотереї, марок акцизного збору чи голографiчних захисних елементiв

     1. Виготовлення, зберiгання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарiв, збуту, а також збут незаконно виготовлених, одержаних чи пiдроблених марок акцизного збору, голографiчних захисних елементiв, пiдробленої нацiональної валюти України у видi банкнот чи металевої монети, iноземної валюти, державних цiнних паперiв чи бiлетiв державної лотереї -

     караються позбавленням волi на строк вiд трьох до семи рокiв.

     2. Тi самi дiї, вчиненi повторно або за попередньою змовою групою осiб чи у великому розмiрi, -

     караються позбавленням волi на строк вiд п'яти до десяти рокiв з конфiскацiєю майна".

     2. У статтi 216:

     у назвi слова "марок акцизного збору чи" виключити;

     в абзацi першому частини першої слова "марок акцизного збору або" виключити.

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України у тримiсячний термiн з дня набрання чинностi цим Законом:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити перегляд i скасування мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв, що суперечать цьому Закону.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
18 вересня 2012 року
N 5283-VI

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.