КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 30 сiчня 2013 р. N 98


Про внесення змiн до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 березня 2002 р. N 301 i вiд 25 липня 2007 р. N 953

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     Внести до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України такi змiни:

     абзаци четвертий та восьмий пункту 3 Порядку погодження i видачi дозволiв на провадження дiяльностi, пов'язаної iз штучними змiнами стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цiлях, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 березня 2002 р. N 301 (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 12, ст. 573; 2004 р., N 24, ст. 1588), виключити;

     абзац сiмнадцятий пункту 7 Порядку видачi дозволiв на iмпорт та експорт зразкiв видiв дикої фауни i флори, сертифiкатiв на пересувнi виставки, реекспорт та iнтродукцiю з моря зазначених зразкiв, якi є об'єктами регулювання Конвенцiї про мiжнародну торгiвлю видами дикої фауни i флори, що перебувають пiд загрозою зникнення, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 липня 2007 р. N 953 (Офiцiйний вiсник України, 2007 р., N 55, ст. 2211; 2011 р., N 93, ст. 3374), виключити.

Прем'єр-мiнiстр України М. АЗАРОВ

Iнд. 70

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.