Документ скасований: Наказ ДМСУ (до 2012) № 512 від 03.10.2012

ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМIТЕТ УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 31 травня 1996 р. N 237


Про затвердження порядку ведення обліку суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності в митних органах

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
12 червня 1996 р. за N 292/1317


     З метою ефективного проведення в життя митної полiтики України в частинi захисту її економiчних iнтересiв, посилення митного контролю за здiйсненням зовнiшньоекономiчної дiяльностi суб'єктiв господарювання, на виконання постанови Кабiнету мiнiстрiв України i Нацiонального банку України вiд 3 квiтня 1996 р. N 391 "Про заходи щодо створення єдиної бази статистичних даних та статистичної звiтностi про зовнiшньоторговельнi операцiї" наказую:

     1. Затвердити Порядок ведення облiку суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi в митних органах (додається).

     2. Територiальному iнформацiйно-аналiтичному митному управлiнню (Копосов С.А.) в термiн до 01.12.96 р. розробити та запровадити в митних органах вiдповiдне програмне забезпечення.

     3. Ввести в дiю пункти 2.10-2.13 Порядку ведення облiку суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi в митних органах з 01.01.97 р.

     4. Прес-центру Державного митного комiтету України (Спектор Г.М.) довести цей наказ до мiнiстерств, вiдомств i установ та до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi (через засоби масової iнформацiї) пiсля реєстрацiї в Мiнiстерствi юстицiї України.

     5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника голови Державного митного комiтету України Соловкова Ю.П.

Голова Комiтету Л.Деркач

 

Затверджено
наказом Держмиткому
вiд 31.05.96 N 237
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
12 червня 1996 р. за N 292/1317

ПОРЯДОК
ВЕДЕННЯ ОБЛIКУ СУБ'ЄКТIВ ЗОВНIШНЬОЕКОНОМIЧНОЇ ДIЯЛЬНОСТI В МИТНИХ ОРГАНАХ

1. Загальнi положення

     1.1. Облiку в митному органi пiдлягають суб'єкти зовнiшньоекономiчної дiяльностi (ЗЕД), якi знаходяться в зонi дiяльностi цього митного органу незалежно вiд форми власностi.

     1.2. Митнi органи забезпечують ведення облiку суб'єктiв ЗЕД, якi здiйснюють перемiщення товарiв через митний кордон України; надання Мiнiстерству статистики, Мiнiстерству зовнiшнiх економiчних зв'язкiв i торгiвлi та Головнiй державнiй податковiй iнспекцiї iнформацiї про цей облiк.

     1.3. Суб'єкт зовнiшньоекономiчної дiяльностi при необхiдностi здiйснювати митне оформлення будь-яких вантажiв до моменту здiйснення митного оформлення повинен звернутись до митного органу (вантажного вiддiлу або митного поста) за мiсцем своєї державної реєстрацiї i стати на облiк.

     1.4. Вiдсутнiсть облiкової картки суб'єкта ЗЕД є пiдставою для вiдмови у митному оформленнi вантажiв.

2. Порядок ведення облiку суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi в митних органах (далi - Порядок)

     2.1. Для ведення облiку суб'єкту ЗЕД або за його дорученням митному брокеру необхiдно подати в митницю оригiнали та завiренi суб'єктом копiї документiв згiдно з перелiком, викладеним в додатку N 1 до цього Порядку, одночасно з поданням двох примiрникiв оригiналiв "Облiкової картки суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi" за зразком, наведеним в додатку N 2, якi заповненi суб'єктом ЗЕД.

     2.2. Облiкова картка повинна бути заповнена з використанням ПЕОМ або друкарської машинки. Картки, заповненi вiд руки або з виправленнями, до облiку не приймаються.

     2.3. Iнспектор вантажного вiддiлу (поста) митницi, вiдповiдальний за облiк, звiряє копiї з оригiналами поданих документiв, завiряє обидва примiрники "Облiкової картки суб'єкта ЗЕД" особистою номерною печаткою, пiсля чого один примiрник картки залишає в справах митницi разом з копiями поданих на облiк документiв, а другий - видає на руки заявниковi, як свiдоцтво про облiк в митних органах.

     2.4. Оригiнали документiв повертаються суб'єкту зовнiшньоекономiчної дiяльностi.

     2.5. Iнспектор митницi присвоює цьому суб'єкту облiковий номер, побудований за схемою: код митного органу/порядковий номер вантажного вiддiлу (останнi двi цифри року облiку в митному органi) порядковий номер облiкової картки, наприклад:

10121/3/96/00001.

     2.6. Якщо штатним розкладом митницi чи митного поста передбачено лише один вантажний вiддiл, то в другiй частинi облiкового номера суб'єкта ЗЕД проставляється цифра 1.

     2.7. Нумерацiя здiйснюється в хронологiчному порядку по мiрi подання суб'єктами ЗЕД документiв на облiк за принципом наростання номерiв протягом року.

     2.8. Цей номер зазначається на обох примiрниках "Облiкової картки суб'єкта ЗЕД".

     2.9. Облiкова картка учасника ЗЕД облiковується в окремому журналi, який має такi графи: номер по порядку, номер облiкової картки, дата облiку, назва пiдприємства, прiзвище, iм'я, по батьковi iнспектора, що ставив на облiк пiдприємство, його пiдпис. За необхiднiстю до журналу може вноситись й iнша iнформацiя.

     2.10. Засобами електронно-обчислювальної технiки вiдомостi про суб'єкта ЗЕД вносяться до електронної бази даних за допомогою спецiальної комп'ютерної програми.

     2.11. Данi про облiк суб'єкта ЗЕД щотижнево передаються до територiального iнформацiйно-аналiтичного митного управлiння Держмиткому України.

     2.12. При внесеннi змiн до облiкової картки суб'єкта ЗЕД цi змiни вносяться i до загальної iнформацiйної бази даних. Попередня iнформацiя при цьому зберiгається.

     2.13. В разi лiквiдацiї пiдприємства iнформацiя про нього виключається з поточного реєстру пiдприємств i зберiгається в архiвi електронної бази даних вiдповiдно до наказу Держмиткому України вiд 08.02.96 р. N 48 "Про електронну iнформацiю в митнiй системi України".

     2.14. Документи пiдприємства зберiгаються в справах митного органу один рiк з дати виключення з поточного реєстру пiдприємств, пiсля чого передаються до архiву митницi, де зберiгаються 5 рокiв.

3. Заключнi положення

     3.1. Учаснику ЗЕД може бути вiдмовлено в облiку, якщо до митного органу подано не повний комплект документiв або вони мiстять недостовiрнi данi.

     3.2. Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть заявлених в облiковiй картцi вiдомостей несе керiвник пiдприємства, на яке оформлена картка.

     3.3. Вiдповiдальнiсть за наявнiсть вказаних у облiковiй картцi вiдомостей несе iнспектор митницi, що здiйснює облiк.

     3.4. При митному оформленнi суб'єкта ЗЕД в митницi не за мiсцем облiку до цiєї митницi подається завiрена митницею (де зареєстрований суб'єкт ЗЕД) копiя облiкової картки суб'єкта ЗЕД без додаткового подання зазначених в нiй документiв.

 

Додаток N 1
до Порядку ведення облiку суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi в митних органах

Перелiк документiв,
що подаються суб'єктом зовнiшньоекономiчної дiяльностi до митних органiв України при облiку

     1. Установчi документи:

     - рiшення власника майна або уповноваженого ним органу про створення суб'єкта пiдприємницької дiяльностi. Якщо власникiв або уповноважених ними органiв два i бiльше, такими рiшеннями є установчий договiр;

     - статут пiдприємства (якщо вiдповiдно до законодавства це необхiдно для створюваної органiзацiйної форми суб'єкта пiдприємництва).

     2. Свiдоцтво про державну реєстрацiю суб'єкта пiдприємницької дiяльностi у виконавчому комiтетi мiської, районної в мiстi Ради або в районнiй, мiськiй мiст Києва i Севастополя державнiй адмiнiстрацiї за його мiсцезнаходженням (мiсцем проживання); свiдоцтво про реєстрацiю представництва iноземного суб'єкта господарської дiяльностi в Українi.

     3. Довiдка органiв статистики про занесення суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi - юридичної особи до Єдиного державного реєстру пiдприємств та органiзацiй України (ЗУКПО) та присвоєння кодiв територiї - СПАТО, форми власностi - ЗКФВ.

     4. Довiдка уповноваженого банку про наявнiсть карбованцевого розрахункового та (або) валютного рахункiв, прiзвище, iм'я, по батьковi головного бухгалтера пiдприємства, NN телефонiв.

     5. Наказ по пiдприємству про призначення вiдповiдальних працiвникiв за роботу з митницею, їх прiзвище, iм'я, по батьковi, паспортнi данi, зразки пiдписiв, зразок печатки, яка використовується при оформленнi документiв в митних органах.

 

Додаток N 2
до Порядку ведення облiку суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi в митних органах
            ОБЛIКОВА КАРТКА N
      суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi,
     взятого на облiк у _____________________ вiддiлi
      __________________________________ митницi

Повна назва пiдприємства ________________________________________

Код ЗУКПО ____________ Код СПАТО ___________ Код ЗКФВ ___________

Юридична адреса _________________________________________________
 
Фактична (поштова) адреса _______________________________________
 
Свiдоцтво про державну реєстрацiю _______________________________
 
Прiзвище, iм'я, по батьковi керiвника пiдприємства, тел./факс,
пiдпис __________________________________________________________
 
Прiзвище, iм'я, по батьковi головного бухгалтера, тел., пiдпис
_________________________________________________________________
 
Податкова iнспекцiя (назва, адреса, тел.)
_________________________________________________________________
 
Карбованцевий розрахунковий рахунок:
назва банку _____________________________________________________
юридична адреса _________________________________________________
код ЗУКПО _______________________________________________________
 
Валютний рахунок:
назва банку _____________________________________________________
юридична адреса _________________________________________________
код ЗУКПО _______________________________________________________
 
Прiзвище, iм'я, по батьковi осiб, уповноважених на роботу з
митницею, тел., пiдпис __________________________________________
 
При змiнi даних, зазначених в цiй картцi, зобов'язуюсь в тижневий
термiн повiдомити про це митний орган _____________ пiдпис.
 
 
М.П. ____________________ пiдпис керiвника пiдприємства, дата
 
М.П. ____________________ пiдпис iнспектора
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.