Документ скасований: Постанова КМУ № 390 від 29.03.2002

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

вiд 23 сiчня 1997 р. N 52


ПРО ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ОБОВ'ЯЗКОВИХ ПЛАТЕЖIВ У РАЗI IМПОРТУ ОКРЕМИХ ВИДIВ ТОВАРIВ

     З метою недопущення ухилення вiд оподаткування окремих видiв товарiв, якi ввозяться в Україну, Кабiнет Мiнiстрiв України ПОСТАНОВЛЯЄ:

     1. Установити, що пропуск через митний кордон України окремих видiв товарiв, зазначених у додатку до цiєї постанови, якi ввозяться в Україну суб'єктами пiдприємницької дiяльностi, здiйснюється за умови подання митницi у пунктi пропуску на митному кордонi України попередньої вантажної митної декларацiї на пiдакцизнi товари, оформленої митницею, в зонi дiяльностi якої зареєстрований суб'єкт пiдприємницької дiяльностi - iмпортер таких товарiв, зi сплатою пiд час її оформлення всiх належних платежiв (ввiзного мита, податку на добавлену вартiсть, акцизного та митних зборiв).

     2. Державнiй митнiй службi у двотижневий термiн розробити порядок оформлення попередньої вантажної митної декларацiї на пiдакцизнi товари та справляння митних платежiв пiд час її оформлення у митницях, в зонi дiяльностi яких зареєстрованi суб'єкти пiдприємницької дiяльностi, що ввозять (iмпортують) товари, зазначенi у додатку до цiєї постанови, до фактичного перетину такими товарами митного кордону України.

     3. Ця постанова набирає чинностi через ЗО днiв пiсля її опублiкування у газетi "Урядовий кур'єр".

Прем'єр-мiнiстр України
П.ЛАЗАРЕНКО

Додаток
до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 23 сiчня 1997 р. N 52

ПЕРЕЛIК
     товарiв, ввезення яких на митну територiю України здiйснюється за умови оформлення попередньої вантажної митної декларацiї на пiдакцизнi товари та внесення митних платежiв

Код товару Опис товару згiдно з ТН ЗЕД
22.03 00 Пиво солодове
22.04(крiм
22.04 10, 22.04 30)
Вина винограднi натуральнi включаючи  крiпленi
22.04 10 Вина iгристi, шампанське
22.05 Вермути та iншi вина винограднi  натуральнi з добавкою рослинних або ароматичних екстрактiв
22.06 Iншi напої збродженi (сидр яблучний,  сидр грушевий - перру, медовий  напiй)
22.07 Спирт етиловий неденатурований з  вмiстом спирту не менш як 80 вiдсоткiв  об'єму
22.08 10 100 Напої ароматичнi гiркi з вмiстом  спирту за об'ємом вiд 44,2 вiдсотка до  49,2 вiдсотка
22.08 20 -
22.08 90 190
Мiцнi спиртнi напої (в тому числi кон'як, брендi), отриманi в результатi дистиляцiї  (перегонки) виноградного вина або вича вок винограду
22.08 90 310 - 22.08 90 390 Горiлка: сливова, грушева або вишнева  спиртова настойка (крiм лiкерiв)
22.08 90 510 -
22.08 90 790
Iншi спиртнi напої, лiкери та iншi алкогольнi напої
22.08 90 910,
22.08 90 990
Спирт неденатурований етиловий з концентрацiєю спирту за об'ємом менш як 80 вiдсоткiв
24.02 10 000 Сигари (в тому числi сигари з обрiзаними  кiнцями), сигарили (сигари тонкi), iнше
24.02 20 000 Сигарети з тютюну або його замiнникiв,  цигарки
24.03 10 000 Тютюн для палiння (в тому числi з замiнниками або без замiнникiв тютюну в будьякiй пропорцiї)
24.03 99 100 Тютюн для жування, тютюн для нюхання
42.03 10 000 Тiльки одяг iз натуральної шкiри
43.03 10 900 Тiльки одяг хутровий iз норки
43.03 10 900 Тiльки одяг хутровий iз нутрiї, песця або  лисицi
71.13 - 71.14 Ювелiрнi вироби
85.16 50 000 Печi мiкрохвильовi
85.20 Магнiтофони та iнша звукозаписувальна апаратура, яка має або не має звуковiдтворювальних пристроїв
85.21 10 310
85.21 10 390
Апаратура для вiдеозапису i вiдеовiдтворення з телевiзiйною камерою, вмонтованою в той же корпус, або без неї, iнша
93.03 20 Рушницi спортивнi, мисливськi та для  стрiльби по мiшенях, iншi, включаючи  комбiнованi дробовики-гвинтiвки
93.03 З0 Гвинтiвки спортивнi, мисливськi та для  стрiльби по мiшенях, iншi
94.01 Меблi для сидiння (крiм зазначених в позицiї 94.02), якi трансформуються або не  трансформуються в лiжка, їх частини
94.03 10 Меблi, якi використовуються в закладах  (офiснi)

 

Перший заступник Мiнiстра Кабiнету Мiнiстрiв України
В. РЯБОКОНЬ
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.