МIНIСТЕРСТВО ДОХОДIВ I ЗБОРIВ УКРАЇНИ

вiд 05.11.2013 р. N 14693/6/99-99-24-02-04-15


     Департаментом митної справи Мiнiстерства доходiв i зборiв України опрацьовано звернення Європейської Бiзнес Асоцiацiї" <...> щодо надання роз'яснення стосовно включення витрат на транспортно-експедицiйнi послуги до митної вартостi.

     З порушеного у зверненнi питання повiдомляємо.

     Порядок та методи визначення митної вартостi товарiв, якi перемiщуються через митний кордон України, встановленi роздiлом III Митного кодексу України вiд 13.03.2012 р. N 4495-VI (далi - Кодекс) i базуються на положеннях Угоди про застосування статтi VII ГАТТ.

     Статтею 929 Цивiльного кодексу України встановлено, що за договором транспортного експедирування може бути передбачено надання додаткових послуг, необхiдних для доставки вантажу.

     Вiдповiдно до законодавства Європейського Союзу поняття "транспортнi витрати" включає всi витрати, як основнi (main), так i непрямi витрати (incidental), здiйсненi у зв'язку з перемiщенням товарiв.

     Законом України вiд 01.07.2004 р. N 1955-IV "Про транспортно-експедиторську дiяльнiсть" визначено, що транспортно-експедиторська дiяльнiсть - це пiдприємницька дiяльнiсть iз надання транспортно-експедиторських послуг з органiзацiї та забезпечення перевезень експортних, iмпортних, транзитних або iнших вантажiв.

     Експедитор (транспортний експедитор) - суб'єкт господарювання, який за дорученням клiєнта та за його рахунок виконує або органiзовує виконання транспортно-експедиторських послуг, визначених договором транспортного експедирування. Платою експедитору вважаються кошти, сплаченi клiєнтом експедитору за належне виконання договору транспортного експедирування.

     Факт надання послуги експедитора при перевезеннi пiдтверджується єдиним транспортним документом або комплектом документiв (залiзничних, автомобiльних, авiацiйних накладних, коносаментiв тощо), якi вiдображають шлях прямування вантажу вiд пункту його вiдправлення до пункту його призначення.

     Вiдповiдно до статтi 58 Кодексу митною вартiстю товарiв за цiною договору (контракту) щодо товарiв, якi iмпортуються, є цiна, що була фактично сплачена або пiдлягає сплатi за товари, якщо вони продаються на експорт в Україну, скоригована в разi потреби вiдповiдно до частини другої (частини десятої) цiєї статтi.

     До перелiку витрат, якi мають включатися до митної вартостi товарiв, якщо вони не включалися до цiни, що була фактично сплачена або пiдлягає сплатi, згiдно з пунктом 5 частини десятої статтi 58 Кодексу входять витрати на транспортування оцiнюваних товарiв до аеропорту, порту або iншого мiсця ввезення на митну територiю України.

     Вiдповiдно до частини третьої пункту 2 частини одинадцятої статтi 58 Кодексу витрати на транспортування товару пiсля його ввезення не включаються до митної вартостi за умови видiлення їх з цiни, що була фактично сплачена за оцiнюванi товари, якi документально пiдтверджено та якi пiддаються обчисленню.

     Вiдповiдно до Методичних рекомендацiй з формування собiвартостi перевезень (робiт, послуг) на транспортi, затверджених наказом Мiнiстерства транспорту України вiд 05.02.2001 р. N 65, собiвартiсть перевезень (робiт, послуг) - це вираженi в грошовiй формi поточнi витрати транспортних пiдприємств, безпосередньо пов'язанi з пiдготовкою та здiйсненням процесу перевезень вантажiв i пасажирiв, а також виконанням робiт i послуг, що забезпечують перевезення.

     У пiдпунктi 8 пункту 29 Методичних рекомендацiй зазначено, що до собiвартостi перевезень включаються також витрати, пов'язанi з реалiзацiєю перевезень (робiт, послуг), зокрема, оплата послуг транспортно-експедиторських, страхових та посередницьких органiзацiй (включаючи комiсiйну винагороду).

     Враховуючи викладене, плата експедитору за надання ним послуг з органiзацiї та забезпечення перевезень iмпортованих вантажiв на умовах поставки, якi передбачають оплату транспортних витрат за рахунок покупця товару, в тому числi в разi надання послуги на всьому шляху прямування вантажу вiд пункту його вiдправлення до пункту його призначення, нероздiленої до та пiсля перетину митного кордону України, є частина загальних витрат на транспортування, тому в межах вимог законодавства з питань державної митної справи (зокрема, частини четвертої, десятої статтi 58 Митного кодексу України), Податкового кодексу України (пункту 190.1 статтi 190) є обов'язковою для включення до бази оподаткування таких товарiв.

     Правова позицiя Мiнiстерства доходiв i зборiв України щодо необхiдностi включення до митної вартостi товарiв витрат на оплату транспортно-експедицiйних послуг вiдповiдає правовiй позицiї Вищого адмiнiстративного суду України (постанова Вищого адмiнiстративного суду України вiд 01.07.2009 р.).

Директор Департаменту митної справи О. Дороховський
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.