ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМIТЕТ УКРАЇНИ

18.04.95 р. N 11/3-1713

Начальникам територiальних митних управлiнь
Начальникам митниць

Щодо форми листа - узгодження

     В доповнення до листiв Державного митного комiтету України вiд 11.01.94р. N 11/3-69 та вiд 31.01.95р. N 11/3-459 надсилаємо форму листа - узгодження при митному оформленнi вантажу в митницi не за мiсцем розташування суб'єкта господарювання - сторони контракту.

     Повiдомляємо, що лист Держмиткому України вiд 22.02.95р. N 11/3-825 та телетайпограму вiд 17.03.95р. N Т-177 вважати такими, що втратили чиннiсть.

Додаток: Згадане, в 1 прим., на 1 арк.

Заступник Голови Комiтету О.Єгоров

 

                            Зразок

                    Начальнику _______ митницi
                    ( за мiсцем розташування
                    суб'єкта господарювання -
                    сторони контракта )

                    Начальнику _______ митницi
                    (не за мiсцем розташування
                    суб'єкта господарювання -
                    сторони контракту )


      Пiдприємство _________________________________________
             ( назва, адреса, код ЗУКПО, розрахун-

____________________________ згiдно контракту __________________
ковий та валютний рахунки )           ( номер, дата )

просить дозволити оформлення _______________________ в ___________
               ( назва пiдприємства)

митницi ____________________________________________ в кiлькостi
    ( назва товару та його код за ТН ЗЕД )
__________ за характером угоди _______________ згiдно картки

реєстрацiї N ________ вiд " " _________ 1995 року та/або лiцензiї

експортної (iмпортної) N __________ вiд " " __________ 1995 року.

       Повiдомляємо також наступнi вiдомостi:

       - довiдка про декларування валютних цiнностей, до-

    ходiв та майна за кордоном N_____ вiд " " ______ 1995 р.;

       - специфiкацiя N ____________________;

       - рахунок - фактура ( або проформа ) N ____________


   Директор             ___________________________
                     (прiзвище, iнiцiали )
           М. П.
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.