ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiни до Кримiнального кодексу України щодо кримiнальної вiдповiдальностi за фiнансування сепаратизму

     Верховна Рада України постановляє:

     1. Кримiнальний кодекс України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 25 - 26, ст. 131) доповнити статтею 1102 такого змiсту:

     "Стаття 1102. Фiнансування дiй, вчинених з метою насильницької змiни чи повалення конституцiйного ладу або захоплення державної влади, змiни меж територiї або державного кордону України

     1. Фiнансування дiй, вчинених з метою змiни меж територiї або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцiєю України, -

     карається позбавленням волi на строк вiд трьох до п'яти рокiв з позбавленням права обiймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю на строк до двох рокiв та з конфiскацiєю майна.

     2. Фiнансування дiй, вчинених з метою насильницької змiни чи повалення конституцiйного ладу або захоплення державної влади, -

     карається позбавленням волi на строк вiд п'яти до семи рокiв з позбавленням права обiймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю на строк до двох рокiв та з конфiскацiєю майна.

     3. Дiї, передбаченi частинами першою або другою цiєї статтi, вчиненi повторно або з корисливих мотивiв, або за попередньою змовою групою осiб, або у великому розмiрi, або якщо вони призвели до заподiяння значної майнової шкоди, -

     караються позбавленням волi на строк вiд шести до восьми рокiв з позбавленням права обiймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв та з конфiскацiєю майна.

     4. Дiї, передбаченi частинами першою або другою цiєї статтi, вчиненi органiзованою групою чи в особливо великому розмiрi, або якщо вони призвели до iнших тяжких наслiдкiв, -

     караються позбавленням волi на строк вiд восьми до десяти рокiв з позбавленням права обiймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв та з конфiскацiєю майна.

     5. Особа, крiм керiвника органiзованої групи, звiльняється вiд кримiнальної вiдповiдальностi за дiї, передбаченi цiєю статтею, якщо вона до повiдомлення їй про пiдозру у вчиненнi нею злочину добровiльно заявила про те, що сталося, органу, службова особа якого надiлена законом правом повiдомляти про пiдозру, про вiдповiдну незаконну дiяльнiсть або iншим чином сприяла її припиненню або запобiганню злочину, який вона фiнансувала або вчиненню якого сприяла, за умови, що в її дiях немає складу iншого злочину.

     Примiтка. 1. Фiнансуванням дiй, передбачених у цiй статтi, є дiї, вчиненi з метою їх фiнансового або матерiального забезпечення.

     2. Фiнансування дiй, вчинених з метою насильницької змiни чи повалення конституцiйного ладу або захоплення державної влади, змiни меж територiї або державного кордону України, визнається вчиненим у великому розмiрi, якщо розмiр фiнансового або матерiального забезпечення перевищує шiсть тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     3. Фiнансування дiй, вчинених з метою насильницької змiни чи повалення конституцiйного ладу або захоплення державної влади, змiни меж територiї або державного кордону України, визнається вчиненим в особливо великому розмiрi, якщо розмiр фiнансового або матерiального забезпечення перевищує вiсiмнадцять тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян".

     2. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
19 червня 2014 року
N 1533-VII

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.