ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Закону України "Про правовий статус iноземцiв та осiб без громадянства" щодо пiдстав для перебування iноземцiв та осiб без громадянства на територiї України

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до Закону України "Про правовий статус iноземцiв та осiб без громадянства" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2012 р., N 19 - 20, ст. 179) такi змiни:

     1. У пунктi 5 частини першої статтi 1 слово "використання" замiнити словом "застосування".

     2. Частину десяту статтi 4 пiсля слiв "спецiальними програмами" доповнити словами "спортсмени, якi набули професiйного статусу".

     3. У статтi 5:

     частину четверту викласти у такiй редакцiї:

     "4. Пiдставою для видачi посвiдки на тимчасове проживання у випадку, передбаченому частиною четвертою статтi 4 цього Закону, є заява iноземця або особи без громадянства, дiйсний полiс медичного страхування, дозвiл на застосування працi iноземцiв та осiб без громадянства (крiм iноземцiв та осiб без громадянства, якi згiдно iз законодавством України мають право на працевлаштування без отримання такого дозволу) та зобов'язання роботодавця повiдомити центральнi органи виконавчої влади, що забезпечують реалiзацiю державної полiтики у сферах мiграцiї, зайнятостi населення та трудової мiграцiї про дострокове розiрвання чи припинення трудового договору (контракту) з таким iноземцем або особою без громадянства.

     Для iноземцiв та осiб без громадянства, працевлаштування яких вiдповiдно до законодавства України здiйснюється без дозволу на застосування працi iноземцiв та осiб без громадянства, замiсть такого дозволу подається трудовий договiр (контракт), а для осiб, якi мають статус закордонного українця, - трудовий договiр (контракт) та посвiдчення закордонного українця";

     частину десяту пiсля слiв "освiтнiх, наукових" доповнити словом "спортивних".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України у тримiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
19 червня 2014 року
N 1539-VII

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.