ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Кримiнального кодексу України щодо посилення вiдповiдальностi за порушення виборчих прав громадян

     Верховна Рада України постановляє:

     1. Внести до Кримiнального кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 25 - 26, ст. 131) такi змiни:

     1) у статтi 157:

     у частинi першiй:

     в абзацi першому слово "пiдкупом" виключити;

     абзац другий викласти в такiй редакцiї:

     "караються обмеженням волi на строк до трьох рокiв або позбавленням волi на той самий строк";

     в абзацi другому частини другої слова "до трьох" замiнити словами "вiд двох до п'яти", а слова "з позбавленням права обiймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю на строк вiд одного до трьох рокiв" виключити;

     в абзацi другому частини третьої слова "обмеженням волi на строк вiд двох до п'яти рокiв або позбавленням волi на той самий строк" замiнити словами "позбавленням волi на строк вiд трьох до семи рокiв";

     в абзацi другому частини четвертої слова "штрафом вiд п'ятисот до тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або" виключити, а слова "вiд двох до п'яти" замiнити словами "вiд п'яти до десяти";

     2) статтi 158 i 1581 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 158. Надання неправдивих вiдомостей до органу ведення Державного реєстру виборцiв або фальсифiкацiя виборчих документiв, документiв референдуму, пiдсумкiв голосування або вiдомостей Державного реєстру виборцiв

     1. Умисне подання до органу ведення Державного реєстру виборцiв неправдивих вiдомостей про виборцiв, умисне внесення неправдивих вiдомостей до бази даних Державного реєстру виборцiв, несанкцiонованi дiї з iнформацiєю, що мiститься в базi даних Державного реєстру виборцiв, чи iнше несанкцiоноване втручання у роботу бази даних Державного реєстру виборцiв -

     караються позбавленням волi на строк вiд двох до чотирьох рокiв з позбавленням права обiймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю на строк вiд одного до трьох рокiв.

     2. Пiдробка або незаконне виготовлення, використання або зберiгання незаконно виготовлених чи пiдроблених виборчих документiв (виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумi, протоколу про пiдрахунок голосiв виборцiв на виборчiй дiльницi, про пiдсумки голосування на виборах чи референдумi, про результати виборiв або референдуму та iнших документiв, якi вiдповiдно до законодавства вiдносяться до виборчих документiв) -

     караються позбавленням волi на строк вiд трьох до семи рокiв з позбавленням права обiймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю на строк вiд двох до трьох рокiв.

     3. Викрадення чи приховування виборчої скриньки з бюлетенями або протоколу про пiдрахунок голосiв виборцiв чи учасникiв референдуму, про пiдсумки голосування в межах виборчого (територiального виборчого) округу на виборах чи референдумi, про результати виборiв або референдуму або незаконне знищення чи псування виборчої скриньки з бюлетенями, або пiдписання протоколу про пiдрахунок голосiв виборцiв на виборчiй дiльницi, протоколу про пiдсумки голосування чи результати виборiв або референдуму до його заповнення, або складення чи пiдписання такого протоколу не на засiданнi виборчої комiсiї чи комiсiї з референдуму, на якому здiйснюється пiдрахунок голосiв виборцiв чи встановлення пiдсумкiв голосування чи результатiв виборiв або референдуму, або включення до такого протоколу завiдомо недостовiрних вiдомостей -

     караються позбавленням волi на строк вiд п'яти до семи рокiв з позбавленням права обiймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю на строк вiд одного до трьох рокiв.

     4. Дiї, передбаченi частинами першою, другою або третьою цiєї статтi, вчиненi повторно чи за попередньою змовою групою осiб, членом виборчої комiсiї чи комiсiї з референдуму, службовою особою з використанням службового становища, кандидатом на виборах, представником чи уповноваженою особою полiтичної партiї, мiсцевої органiзацiї полiтичної партiї, довiреною особою кандидата на виборах або офiцiйним спостерiгачем, або у разi якщо такi дiї призвели до неможливостi встановлення пiдсумкiв голосування на виборчiй дiльницi, у вiдповiдному виборчому окрузi чи до визнання голосування на виборчiй дiльницi недiйсним, -

     караються позбавленням волi на строк вiд семи до десяти рокiв з позбавленням права обiймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю на строк вiд двох до трьох рокiв.

     Стаття 1581. Незаконне використання виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумi, голосування виборцем, учасником референдуму бiльше нiж один раз

     1. Надання або отримання виборчого бюлетеня чи бюлетеня для голосування на референдумi особою, яка не має права його надавати чи отримувати, або викрадення чи приховування виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумi, або надання виборцю заповненого виборчого бюлетеня чи бюлетеня для голосування на референдумi, або голосування виборцем, учасником референдуму бiльше нiж один раз -

     караються штрафом вiд ста до трьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох рокiв, або обмеженням волi на строк до трьох рокiв.

     2. Дiяння, передбаченi частиною першою цiєї статтi, вчиненi повторно або за попередньою змовою групою осiб, кандидатом на виборах, членом виборчої комiсiї чи комiсiї з референдуму, довiреною особою кандидата на виборах, представником полiтичної партiї чи мiсцевої органiзацiї полiтичної партiї у виборчiй комiсiї чи комiсiї з референдуму, уповноваженою особою полiтичної партiї чи мiсцевої органiзацiї полiтичної партiї, членом iнiцiативної групи референдуму, офiцiйним спостерiгачем на виборах або референдумi, -

     караються позбавленням волi на строк вiд п'яти до семи рокiв з позбавленням права обiймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю на строк вiд двох до трьох рокiв";

     3) у статтi 1591:

     в абзацi другому частини першої слова "штрафом вiд ста до трьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох рокiв, або" виключити, а слово "двох" замiнити словом "трьох";

     в абзацi другому частини другої слова "штрафом вiд ста до трьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох рокiв, або" виключити, а слово "двох" замiнити словом "п'яти";

     у примiтцi до статтi слово "чотириста" замiнити словом "тридцять";

     4) статтю 160 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 160. Пiдкуп виборця, учасника референдуму

     1. Прийняття пропозицiї, обiцянки або одержання виборцем, учасником референдуму для себе чи третьої особи неправомiрної вигоди за вчинення чи невчинення будь-яких дiй, пов'язаних з безпосередньою реалiзацiєю ним свого виборчого права або права голосу (вiдмова вiд участi в голосуваннi, голосування на виборчiй дiльницi (дiльницi референдуму) бiльше одного разу, голосування за окремого кандидата на виборах або вiдмова вiд такого голосування, передання виборчого бюлетеня (бюлетеня для голосування на референдумi) iншiй особi), незалежно вiд фактичного волевиявлення особи та результатiв голосування -

     караються штрафом вiд ста до трьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох рокiв, або обмеженням волi на той самий строк.

     2. Пропозицiя, обiцянка або надання виборцю чи учаснику референдуму неправомiрної вигоди за вчинення або невчинення будь-яких дiй, пов'язаних з безпосередньою реалiзацiєю ним свого виборчого права чи права на участь у референдумi (вiдмова вiд участi в голосуваннi, голосування на виборчiй дiльницi (дiльницi референдуму) бiльше одного разу, голосування за окремого кандидата на виборах, кандидатiв вiд полiтичної партiї, мiсцевої органiзацiї полiтичної партiї або вiдмова вiд такого голосування, передача виборчого бюлетеня iншiй особi), -

     караються обмеженням волi на строк до трьох рокiв або позбавленням волi на той самий строк з позбавленням права обiймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю на строк вiд одного до трьох рокiв.

     3. Здiйснення передвиборної агiтацiї (агiтацiї референдуму) шляхом надання пiдприємствам, установам, органiзацiям неправомiрної вигоди або надання безоплатно товарiв (крiм товарiв, що мiстять вiзуальнi зображення найменування, символiки, прапора полiтичної партiї, вартiсть яких не перевищує розмiру, встановленого законодавством), робiт, послуг -

     карається обмеженням волi на строк вiд двох до чотирьох рокiв або позбавленням волi на той самий строк з позбавленням права обiймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю на строк вiд одного до трьох рокiв.

     4. Дiї, передбаченi частиною другою або третьою цiєї статтi, вчиненi повторно або за попередньою змовою групою осiб або членом виборчої комiсiї чи комiсiї з референдуму, членом iнiцiативної групи референдуму, кандидатом або його довiреною особою на виборах, представником полiтичної партiї чи мiсцевої органiзацiї полiтичної партiї у виборчiй комiсiї чи комiсiї з референдуму, уповноваженою особою полiтичної партiї чи мiсцевої органiзацiї полiтичної партiї, офiцiйним спостерiгачем на виборах або референдумi, -

     караються позбавленням волi на строк вiд п'яти до семи рокiв з позбавленням права обiймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю на строк вiд одного до трьох рокiв.

     Примiтка. У цiй статтi пiд неправомiрною вигодою слiд розумiти кошти чи iнше майно, переваги, пiльги, послуги або нематерiальнi активи, вартiсть яких перевищує три вiдсотки розмiру мiнiмальної заробiтної плати, якi пропонують, обiцяють, надають чи одержують без законних на те пiдстав".

     2. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
14 жовтня 2014 року
N 1703-VII

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.