ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Закону України "Про безпечнiсть та якiсть харчових продуктiв" щодо реалiзацiї на агропродовольчих ринках продукцiї домашнього виробництва та подвiрного забою

     Верховна Рада України постановляє:

     1. Статтю 35 Закону України "Про безпечнiсть та якiсть харчових продуктiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 50, ст. 533) викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 35. Обiг харчових продуктiв на агропродовольчих ринках

     1. Цiлi тушi або частини туш парнокопитних та iнших копитних тварин, тушi свiйської птицi, кролiв та малих диких тварин, риба, мед, яйця, молоко необроблене, сир домашнього виробництва i продукти рослинного походження можуть продаватися на агропродовольчих ринках за умови пiдтвердження їхньої придатностi за результатами випробувань (дослiджень) державної лабораторiї ветеринарно-санiтарної експертизи, яка знаходиться на агропродовольчому ринку. Не пiдлягають зазначеним випробуванням харчовi продукти недомашнього виробництва, якi супроводжуються документами вiдповiдно до закону.

     2. Позначка придатностi ставиться на цiлi тушi або частини туш парнокопитних та iнших копитних тварин, на кожну тушу малих диких тварин та свiйської птицi, кролiв, щодо яких пiдтверджено придатнiсть для споживання людиною, за результатами випробувань (дослiджень) державної лабораторiї ветеринарно-санiтарної експертизи, яка знаходиться на агропродовольчому ринку. Придатнiсть для споживання людиною продуктiв рослинного походження, а також необробленого молока та сиру домашнього виробництва пiдтверджується за результатами випробувань (дослiджень) державної лабораторiї ветеринарно-санiтарної експертизи.

     3. На тушах, непридатних для споживання людиною, якi на пiдставi результатiв лабораторних дослiджень (випробувань) не можуть використовуватися для споживання людиною, наносяться насiчки на поверхнi усiєї тушi, що вказують на непридатнiсть продукту для споживання людиною.

     4. Харчовий продукт, який є непридатним для споживання людиною, але не становить безпосередньої загрози (низький ризик) для здоров'я людини, не допускається до реалiзацiї та утилiзується власником. Харчовий продукт, який є непридатним для споживання людиною, але становить безпосередню загрозу (високий ризик) для здоров'я людини, пiдлягає негайному вилученню власником та утилiзацiї або знищенню пiд контролем державного iнспектора вiдповiдно до законодавства.

     5. Забороняється функцiонування агропродовольчого ринку за вiдсутностi лабораторiї ветеринарно-санiтарної експертизи".

     2. Цей Закон набирає чинностi з 1 сiчня 2015 року.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
28 грудня 2014 року
N 67-VIII

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.