ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Закону України "Про особливостi державного регулювання дiяльностi суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, пов'язаної з реалiзацiєю та експортом лiсоматерiалiв" щодо тимчасової заборони експорту лiсоматерiалiв у необробленому виглядi

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до Закону України "Про особливостi державного регулювання дiяльностi суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, пов'язаної з реалiзацiєю та експортом лiсоматерiалiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 2 - 3, ст. 34; 2014 р., N 6 - 7, ст. 80) такi змiни:

     1. Статтю 1 пiсля абзацу другого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "лiсоматерiали необробленi - лiсоматерiали згiдно з кодом 4403 групи 44 роздiлу IX Української класифiкацiї товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi".

     У зв'язку з цим абзаци третiй i четвертий вважати вiдповiдно абзацами четвертим i п'ятим.

     2. Доповнити статтею 21 такого змiсту:

     "Стаття 21. Тимчасова заборона експорту лiсоматерiалiв у необробленому виглядi

     Тимчасово, строком на 10 рокiв, забороняється вивезення за межi митної територiї України в митному режимi експорту лiсоматерiалiв необроблених (код 4403 УКТЗЕД):

     деревних порiд, крiм сосни, - з 1 листопада 2015 року;

     деревних порiд сосни - з 1 сiчня 2017 року".

     3. Статтю 3 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 3. Пiдтвердження походження лiсо- та пиломатерiалiв

     Реалiзацiя за межi митної територiї України в митному режимi експорту суб'єктами пiдприємницької дiяльностi лiсоматерiалiв та виготовлених з них пиломатерiалiв, крiм передбачених статтями 2 та 21 цього Закону, допускається за наявностi сертифiката про походження лiсоматерiалiв та виготовлених з них пиломатерiалiв.

     Порядок видачi сертифiката про походження лiсоматерiалiв та виготовлених з них пиломатерiалiв затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Сертифiкати про походження лiсоматерiалiв та виготовлених з них пиломатерiалiв видаються пiдприємствами - постiйними лiсокористувачами разом з товарно-транспортною накладною.

     Особи, виннi в порушеннi порядку видачi та обiгу сертифiкатiв про походження лiсоматерiалiв та виготовлених з них пиломатерiалiв, несуть вiдповiдальнiсть згiдно iз законом.

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi лiсового господарства, забезпечує ведення електронного перелiку виданих сертифiкатiв та його розмiщення на своєму офiцiйному веб-сайтi.

     Право на експорт певної партiї лiсоматерiалiв та виготовлених з них пиломатерiалiв, крiм передбачених статтями 2 та 21 цього Закону, має суб'єкт пiдприємницької дiяльностi, що отримав сертифiкат про походження на вiдповiдну партiю лiсо- або пиломатерiалiв.

     Митнi органи України здiйснюють митне оформлення експорту лiсо- та пиломатерiалiв, крiм передбачених статтями 2 та 21 цього Закону, за умови подання експортером разом з iншими необхiдними документами сертифiката про походження лiсоматерiалiв та виготовлених з них пиломатерiалiв.

     Пiсля митного оформлення товарiв копiя сертифiката про походження лiсоматерiалiв та виготовлених з них пиломатерiалiв вилучається i зберiгається митницею разом з iншими документами, що стосуються цiєї експортної операцiї.

     Сертифiкат про походження лiсоматерiалiв та виготовлених з них пиломатерiалiв не може передаватися iншим суб'єктам пiдприємницької дiяльностi для подальшої реалiзацiї лiсоматерiалiв на внутрiшньому ринку України".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування, крiм пункту 3 роздiлу I цього Закону, який набирає чинностi через три мiсяцi з дня набрання чинностi цим Законом.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити в межах своїх повноважень прийняття нормативно-правових актiв, необхiдних для реалiзацiї цього Закону;

     забезпечити приведення мiнiстерствами, iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     розробити комплексну програму стабiлiзацiї та розвитку лiсопереробної галузi, з використанням, у тому числi, тимчасового обмеження експорту лiсоматерiалiв у необробленому виглядi.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
9 квiтня 2015 року
N 325-VIII

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.