ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Кримiнального кодексу України щодо вдосконалення iнституту спецiальної конфiскацiї з метою усунення корупцiйних ризикiв при її застосуваннi

     Верховна Рада України постановляє:

     1. Внести до Кримiнального кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 25 - 26, ст. 131) такi змiни:

     1) текст статтi 961 викласти в такiй редакцiї:

     "1. Спецiальна конфiскацiя - примусове безоплатне вилучення за рiшенням суду у власнiсть держави грошей, цiнностей, у тому числi коштiв, що знаходяться на банкiвських рахунках чи на зберiганнi у банках або iнших фiнансових установах, iншого майна, включаючи майно третiх осiб, у випадках, визначених цим Кодексом, за вчинення злочину, передбаченого статтями 146 - 1501, 152 - 156, 190 - 192, 198, 201, 209 - 2121, 222, 233, 255 - 260, 301 - 320, 354, 361 - 3652, 368 - 3692 цього Кодексу";

     2) у статтi 962:

     частину четверту викласти в такiй редакцiї:

     "4. Грошi, цiнностi, у тому числi кошти, що знаходяться на банкiвських рахунках чи на зберiганнi у банках або iнших фiнансових установах, iнше майно, зазначенi в цiй статтi, переданi особою, яка вчинила злочин, передбачений цим Кодексом, третiй особi, яка отримала чи придбала у пiдозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно, одержане злочинним шляхом, у випадках, передбачених частиною першою статтi 961 цього Кодексу, безоплатно або в обмiн, на суму, значно нижчу ринкової вартостi, або знала чи повинна була знати, що мета такої передачi - уникнення конфiскацiї або спецiальної конфiскацiї, пiдлягають спецiальнiй конфiскацiї.

     Вищезазначенi вiдомостi щодо третьої особи повиннi бути встановленi в судовому порядку на пiдставi достатностi доказiв.

     Спецiальна конфiскацiя не може бути застосована до майна, яке перебуває у власностi добросовiсного набувача";

     доповнити частиною шостою такого змiсту:

     "6. Спецiальна конфiскацiя не застосовується у разi вчинення особою злочину з необережностi";

     3) у статтi 201:

     в абзацi другому частини першої слова "з конфiскацiєю предметiв контрабанди" виключити;

     в абзацi другому частини другої слова "з конфiскацiєю предметiв контрабанди та" виключити;

     4) в абзацi другому частин першої - третьої статтi 209 слова "з конфiскацiєю коштiв або iншого майна, одержаних злочинним шляхом, та" виключити;

     5) у статтi 301:

     в абзацi другому частини першої слова "з конфiскацiєю порнографiчних предметiв та засобiв їх виготовлення i розповсюдження" виключити;

     в абзацi другому частини другої слова "з конфiскацiєю порнографiчної кiно- та вiдеопродукцiї, засобiв її виготовлення i демонстрування" виключити;

     в абзацi другому частин третьої - п'ятої слова "та з конфiскацiєю порнографiчних предметiв, кiно- та вiдеопродукцiї, матерiальних носiїв комп'ютерних програм, засобiв їх виготовлення, розповсюдження i демонстрування" виключити;

     6) у статтi 305:

     в абзацi другому частини першої слова "з конфiскацiєю наркотичних засобiв, психотропних речовин, їх аналогiв чи прекурсорiв або фальсифiкованих лiкарських засобiв, що були предметом контрабанди" виключити;

     в абзацi другому частини другої слова "з конфiскацiєю наркотичних засобiв, психотропних речовин, їх аналогiв чи прекурсорiв або фальсифiкованих лiкарських засобiв, що були предметом контрабанди, та" виключити;

     в абзацi другому частини третьої слова "iз конфiскацiєю наркотичних засобiв, психотропних речовин, їх аналогiв чи прекурсорiв або фальсифiкованих лiкарських засобiв, що були предметом контрабанди, та" виключити;

     7) в абзацi другому частин першої та другої статтi 306 слова "з конфiскацiєю коштiв або iншого майна, одержаних злочинним шляхом, та" виключити;

     8) в абзацi другому частин першої - четвертої статтi 354 слова "iз спецiальною конфiскацiєю" виключити;

     9) в абзацi другому частин першої та другої статтi 361 слова "та з конфiскацiєю програмних та технiчних засобiв, за допомогою яких було вчинено несанкцiоноване втручання, якi є власнiстю винної особи" виключити;

     10) в абзацi другому частин першої та другої статтi 3611 слова "з конфiскацiєю програмних чи технiчних засобiв, призначених для несанкцiонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерiв), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку, якi є власнiстю винної особи" виключити;

     11) в абзацi другому частин першої та другої статтi 3612 слова "з конфiскацiєю програмних або технiчних засобiв, за допомогою яких було здiйснено несанкцiонованi збут або розповсюдження iнформацiї з обмеженим доступом, якi є власнiстю винної особи" виключити;

     12) у статтi 362:

     в абзацi другому частини першої слова "з конфiскацiєю програмних або технiчних засобiв, за допомогою яких було вчинено несанкцiонованi змiна, знищення або блокування iнформацiї, якi є власнiстю винної особи" виключити;

     в абзацi другому частини другої слова "та з конфiскацiєю програмних чи технiчних засобiв, за допомогою яких було здiйснено несанкцiонованi перехоплення або копiювання iнформацiї, якi є власнiстю винної особи" виключити;

     в абзацi другому частини третьої слова "та з конфiскацiєю програмних або технiчних засобiв, за допомогою яких було здiйснено несанкцiонованi дiї з iнформацiєю, якi є власнiстю винної особи" виключити;

     13) в абзацi другому частини другої статтi 3631 слова "та з конфiскацiєю програмних або технiчних засобiв, за допомогою яких було здiйснено масове розповсюдження повiдомлень електрозв'язку, якi є власнiстю винної особи" виключити;

     14) в абзацi другому частин першої та другої статей 364, 3641, абзацi другому частин першої - третьої статтi 3652, абзацi другому частин першої - четвертої статтi 368 слова "та зi спецiальною конфiскацiєю" виключити;

     15) в абзацi другому частин першої - третьої статтi 3682 слова "зi спецiальною конфiскацiєю та" виключити;

     16) в абзацi другому частин першої - четвертої статтi 3683 слова "iз спецiальною конфiскацiєю" та "та зi спецiальною конфiскацiєю" виключити;

     17) в абзацi другому частин першої - четвертої статей 3684, 369 слова "iз спецiальною конфiскацiєю" та "та iз спецiальною конфiскацiєю" виключити;

     18) у статтi 3692:

     в абзацi другому частин першої та другої слова "iз спецiальною конфiскацiєю" виключити;

     в абзацi другому частини третьої слова "та iз спецiальною конфiскацiєю" виключити.

     2. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
10 листопада 2015 року
N 770-VIII

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.