ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiни до статтi 5 Закону України "Про правовий статус iноземцiв та осiб без громадянства" щодо пiдстав для видачi посвiдки на тимчасове проживання представникам iноземних засобiв масової iнформацiї

     Верховна Рада України постановляє:

     I. У частинi одинадцятiй статтi 5 Закону України "Про правовий статус iноземцiв та осiб без громадянства" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2012 р., N 19 - 20, ст. 179) слова "вiдповiдного державного органу, вiдповiдального за реалiзацiю державної полiтики в iнформацiйнiй та видавничiй сферах" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi забезпечення iнформацiйного суверенiтету України".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України:

     у мiсячний строк привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     у двомiсячний строк забезпечити перегляд i приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
26 сiчня 2016 року
N 938-VIII

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.