ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Кодексу адмiнiстративного судочинства України щодо розгляду судами позовiв про примусове видворення або щодо затримання з метою iдентифiкацiї та забезпечення примусового видворення iноземцiв та осiб без громадянства або забезпечення передачi iноземцiв та осiб без громадянства вiдповiдно до мiжнародних договорiв України про реадмiсiю

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до Кодексу адмiнiстративного судочинства України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., NN 35 - 37, ст. 446) такi змiни:

     1. Пункт 6 частини першої статтi 18 викласти в такiй редакцiї:

     "6) адмiнiстративнi справи щодо:

     примусового повернення iноземцiв чи осiб без громадянства в країну походження або третю країну;

     примусового видворення iноземцiв чи осiб без громадянства з України;

     затримання з метою iдентифiкацiї та забезпечення примусового видворення iноземцiв чи осiб без громадянства, якi пiдлягають примусовому видворенню з України;

     затримання з метою iдентифiкацiї та забезпечення передачi iноземцiв чи осiб без громадянства вiдповiдно до мiжнародних договорiв України про реадмiсiю".

     2. Частини першу i другу статтi 1835 викласти в такiй редакцiї:

     "1. Позовнi заяви iноземцiв чи осiб без громадянства щодо оскарження рiшень про їх примусове повернення в країну походження або третю країну, а також позовнi заяви центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi мiграцiї, органiв охорони державного кордону або Служби безпеки України про прийняття рiшення про примусове видворення iноземцiв чи осiб без громадянства з України або щодо затримання з метою iдентифiкацiї та забезпечення примусового видворення iноземцiв чи осiб без громадянства, якi пiдлягають примусовому видворенню, або з метою iдентифiкацiї та забезпечення передачi iноземцiв чи осiб без громадянства вiдповiдно до мiжнародних договорiв України про реадмiсiю подаються до адмiнiстративного суду за мiсцезнаходженням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi мiграцiї, органу охорони державного кордону чи Служби безпеки України або за мiсцезнаходженням пункту тимчасового перебування iноземцiв чи осiб без громадянства, якi незаконно перебувають на територiї України.

     2. Адмiнiстративнi справи, передбаченi частиною першою цiєї статтi, розглядаються судом у п'ятиденний строк з дня надходження позовної заяви, крiм справ про затримання, якi суд розглядає невiдкладно, але не пiзнiше триденного строку з дня надходження позовної заяви".

     3. Пункт 5 частини другої статтi 256 викласти в такiй редакцiї:

     "5) про примусове видворення iноземця чи особи без громадянства з України та про затримання з метою iдентифiкацiї та забезпечення примусового видворення iноземцiв чи осiб без громадянства, якi пiдлягають примусовому видворенню, або з метою iдентифiкацiї та забезпечення передачi iноземцiв та осiб без громадянства вiдповiдно до мiжнародних договорiв України про реадмiсiю".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України у тримiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
4 лютого 2016 року
N 991-VIII

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.