КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 30 грудня 2015 р. N 1197


Про внесення змiн до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14 лютого 2001 р. N 143 i вiд 9 червня 2011 р. N 738

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Внести до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14 лютого 2001 р. N 143 "Про порядок визначення перелiку єдиних технiчних приписiв для колiсних транспортних засобiв, предметiв обладнання та частин, якi можуть бути встановленi та/або використанi на колiсних транспортних засобах" (Офiцiйний вiсник України, 2001 р., N 7, ст. 281) i вiд 9 червня 2011 р. N 738 "Деякi питання сертифiкацiї транспортних засобiв, їх частин та обладнання" (Офiцiйний вiсник України, 2011 р., N 55, ст. 2180) змiни, що додаються.

     2. Ця постанова набирає чинностi з дня її опублiкування, крiм пiдпункту 1 пункту 2 змiн, затверджених цiєю постановою, який набирає чинностi через один мiсяць з дня її опублiкування.

Прем'єр-мiнiстр України А. ЯЦЕНЮК

Iнд. 21

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 30 грудня 2015 р. N 1197

ЗМIНИ,
що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14 лютого 2001 р. N 143 i вiд 9 червня 2011 р. N 738

     1. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14 лютого 2001 р. N 143:

     1) у пунктi 1 слова "Мiнiстерство транспорту" замiнити словами "Мiнiстерство iнфраструктури";

     2) у пунктi 2 слова "Мiнiстерством транспорту за погодженням з Державним комiтетом стандартизацiї, метрологiї та сертифiкацiї i Державним комiтетом промислової полiтики" замiнити словами "Мiнiстерством iнфраструктури".

     2. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 9 червня 2011 р. N 738:

     1) у пунктi 1:

     в абзацi третьому пiдпункту 3 слова "Мiнiстерством економiчного розвитку i торгiвлi за поданням Мiнiстерства iнфраструктури" замiнити словами "Мiнiстерством iнфраструктури";

     пiдпункти 4 i 5 викласти в такiй редакцiї:

     "4) реєстр виданих сертифiкатiв типу транспортних засобiв та обладнання, що формується за повiдомленнями уповноважених органiв, i сертифiкатiв вiдповiдностi нових транспортних засобiв або обладнання, виданих виробником, веде Мiнiстерство iнфраструктури, яке забезпечує доступ до зазначеного реєстру Мiнiстерству внутрiшнiх справ, Державнiй службi з безпеки на транспортi та Державнiй фiскальнiй службi;

     5) Мiнiстерство iнфраструктури забезпечує доступ до Державного реєстру сертифiкатiв вiдповiдностi транспортних засобiв або обладнання, виданих уповноваженими органами або органами iз сертифiкацiї, Державнiй службi з безпеки на транспортi, Мiнiстерству внутрiшнiх справ та Державнiй фiскальнiй службi.";

     2) у пунктi 2:

     в абзацi другому слова "Мiнiстерством економiчного розвитку i торгiвлi," виключити;

     абзац четвертий виключити.

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.