ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

29.09.98 N 15/1-2265-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць

     До вiдома та використання в роботi надсилаємо Указ Президента України "Про внесення змiн до Указiв Президента України вiд 18 червня 1998 року N 650 i N 657" вiд 22.09.98 р. N1050/98.

     Додаток: копiя вищезазначеного Указу на 1 арк.

Заступник Голови Служби О.Шейко

 

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Указiв Президента України вiд 18 червня 1998 року N 650 i N 657

     З метою уточнення механiзму оподаткування дiяльностi у спецiальнiй економiчнiй зонi "Славутич", спецiальних економiчних зонах i на територiях прiоритетного розвитку в Донецькiй областi та вiдповiдно до пункту 4 роздiлу XV "Перехiднi положення" Конституцiї України постановляю:

     1. Внести до Указiв Президента України такi змiни:

     1) в Указi Президента України вiд 18 червня 1998 року N 650 "Про спецiальнi економiчнi зони та спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi в Донецькiй областi":

     пункт "е" частини першої статтi 13 та пункт "е" частини першої статтi 14 викласти в такiй редакцiї:

     "е) у разi вивезення товарiв та iнших предметiв (крiм пiдакцизних товарiв) з митної територiї України на територiю спецiальної економiчної зони вивiзне мито не справляється, а податок на додану вартiсть справляється за нульовою ставкою";

     пункт "а" частини другої статтi 20 викласти в такiй редакцiї:

     "а) звiльняється на перiод реалiзацiї iнвестицiйного проекту, але не бiльше нiж на 5 рокiв, вiд обкладення ввiзним митом та податком на додану вартiсть пiд час ввезення в Україну устаткування та обладнання (крiм пiдакцизних товарiв) у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     2) в Указi Президента України вiд 18 червня 1998 року N 657 "Про спецiальну економiчну зону "Славутич" абзаци перший та останнiй статтi 9 викласти вiдповiдно у такiй редакцiї:

     "9. У зонi "Славутич" суб'єктам цiєї зони в обсягах господарської дiяльностi на її територiї надаються такi пiльги щодо оподаткування";

     "звiльнення вiд обкладення податком на додану вартiсть та ввiзним митом устаткування та обладнання (крiм пiдакцизних товарiв), якi ввозяться в Україну суб'єктами зони "Славутич" для потреб власного виробництва, пов'язаного з реалiзацiєю iнвестицiйних проектiв, затверджених у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     2. Цей Указ набирає чинностi в порядку, передбаченому пунктом 4 роздiлу XV "Перехiднi положення" Конституцiї України.

Президент України Л. КУЧМА

 м.Київ,
22 вересня 1998 року
N 1050/98

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.