ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Конституцiї України (щодо правосуддя)

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до Конституцiї України (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 30, ст. 141) такi змiни:

     1) статтi 124 - 129, 130, 131, 147 - 148, 149, 151, 153 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 124. Правосуддя в Українi здiйснюють виключно суди.

     Делегування функцiй судiв, а також привласнення цих функцiй iншими органами чи посадовими особами не допускаються.

     Юрисдикцiя судiв поширюється на будь-який юридичний спiр та будь-яке кримiнальне обвинувачення. У передбачених законом випадках суди розглядають також iншi справи.

     Законом може бути визначений обов'язковий досудовий порядок урегулювання спору.

     Народ безпосередньо бере участь у здiйсненнi правосуддя через присяжних.

     Україна може визнати юрисдикцiю Мiжнародного кримiнального суду на умовах, визначених Римським статутом Мiжнародного кримiнального суду.

     Стаття 125. Судоустрiй в Українi будується за принципами територiальностi та спецiалiзацiї i визначається законом.

     Суд утворюється, реорганiзовується i лiквiдовується законом, проект якого вносить до Верховної Ради України Президент України пiсля консультацiй з Вищою радою правосуддя.

     Верховний Суд є найвищим судом у системi судоустрою України.

     Вiдповiдно до закону можуть дiяти вищi спецiалiзованi суди.

     З метою захисту прав, свобод та iнтересiв особи у сферi публiчно-правових вiдносин дiють адмiнiстративнi суди.

     Створення надзвичайних та особливих судiв не допускається.

     Стаття 126. Незалежнiсть i недоторканнiсть суддi гарантуються Конституцiєю i законами України.

     Вплив на суддю у будь-який спосiб забороняється.

     Без згоди Вищої ради правосуддя суддю не може бути затримано або утримувано пiд вартою чи арештом до винесення обвинувального вироку судом, за винятком затримання суддi пiд час або вiдразу ж пiсля вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину.

     Суддю не може бути притягнуто до вiдповiдальностi за ухвалене ним судове рiшення, за винятком вчинення злочину або дисциплiнарного проступку.

     Суддя обiймає посаду безстроково.

     Пiдставами для звiльнення суддi є:

     1) неспроможнiсть виконувати повноваження за станом здоров'я;

     2) порушення суддею вимог щодо несумiсностi;

     3) вчинення iстотного дисциплiнарного проступку, грубе чи систематичне нехтування обов'язками, що є несумiсним зi статусом суддi або виявило його невiдповiднiсть займанiй посадi;

     4) подання заяви про вiдставку або про звiльнення з посади за власним бажанням;

     5) незгода на переведення до iншого суду у разi лiквiдацiї чи реорганiзацiї суду, в якому суддя обiймає посаду;

     6) порушення обов'язку пiдтвердити законнiсть джерела походження майна.

     Повноваження суддi припиняються у разi:

     1) досягнення суддею шiстдесяти п'яти рокiв;

     2) припинення громадянства України або набуття суддею громадянства iншої держави;

     3) набрання законної сили рiшенням суду про визнання суддi безвiсно вiдсутнiм або оголошення померлим, визнання недiєздатним або обмежено дiєздатним;

     4) смертi суддi;

     5) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо суддi за вчинення ним злочину.

     Держава забезпечує особисту безпеку суддi та членiв його сiм'ї.

     Стаття 127. Правосуддя здiйснюють суддi. У визначених законом випадках правосуддя здiйснюється за участю присяжних.

     Суддя не може належати до полiтичних партiй, профспiлок, брати участь у будь-якiй полiтичнiй дiяльностi, мати представницький мандат, обiймати будь-якi iншi оплачуванi посади, виконувати iншу оплачувану роботу, крiм наукової, викладацької чи творчої.

     На посаду суддi може бути призначений громадянин України, не молодший тридцяти та не старший шiстдесяти п'яти рокiв, який має вищу юридичну освiту i стаж професiйної дiяльностi у сферi права щонайменше п'ять рокiв, є компетентним, доброчесним та володiє державною мовою. Законом можуть бути передбаченi додатковi вимоги для призначення на посаду суддi.

     Для суддiв спецiалiзованих судiв вiдповiдно до закону можуть бути встановленi iншi вимоги щодо освiти та стажу професiйної дiяльностi.

     Стаття 128. Призначення на посаду суддi здiйснюється Президентом України за поданням Вищої ради правосуддя в порядку, встановленому законом.

     Призначення на посаду суддi здiйснюється за конкурсом, крiм випадкiв, визначених законом.

     Голову Верховного Суду обирає на посаду та звiльняє з посади шляхом таємного голосування Пленум Верховного Суду в порядку, встановленому законом.

     Стаття 129. Суддя, здiйснюючи правосуддя, є незалежним та керується верховенством права.

     Основними засадами судочинства є:

     1) рiвнiсть усiх учасникiв судового процесу перед законом i судом;

     2) забезпечення доведеностi вини;

     3) змагальнiсть сторiн та свобода в наданнi ними суду своїх доказiв i у доведеннi перед судом їх переконливостi;

     4) пiдтримання публiчного обвинувачення в судi прокурором;

     5) забезпечення обвинуваченому права на захист;

     6) гласнiсть судового процесу та його повне фiксування технiчними засобами;

     7) розумнi строки розгляду справи судом;

     8) забезпечення права на апеляцiйний перегляд справи та у визначених законом випадках - на касацiйне оскарження судового рiшення;

     9) обов'язковiсть судового рiшення.

     Законом можуть бути визначенi також iншi засади судочинства.

     Судочинство провадиться суддею одноособово, колегiєю суддiв чи судом присяжних.

     За неповагу до суду чи суддi виннi особи притягаються до юридичної вiдповiдальностi";

     "Стаття 130. Держава забезпечує фiнансування та належнi умови для функцiонування судiв i дiяльностi суддiв. У Державному бюджетi України окремо визначаються видатки на утримання судiв з урахуванням пропозицiй Вищої ради правосуддя.

     Розмiр винагороди суддi встановлюється законом про судоустрiй";

     "Стаття 131. В Українi дiє Вища рада правосуддя, яка:

     1) вносить подання про призначення суддi на посаду;

     2) ухвалює рiшення стосовно порушення суддею чи прокурором вимог щодо несумiсностi;

     3) розглядає скарги на рiшення вiдповiдного органу про притягнення до дисциплiнарної вiдповiдальностi суддi чи прокурора;

     4) ухвалює рiшення про звiльнення суддi з посади;

     5) надає згоду на затримання суддi чи утримання його пiд вартою;

     6) ухвалює рiшення про тимчасове вiдсторонення суддi вiд здiйснення правосуддя;

     7) вживає заходiв щодо забезпечення незалежностi суддiв;

     8) ухвалює рiшення про переведення суддi з одного суду до iншого;

     9) здiйснює iншi повноваження, визначенi цiєю Конституцiєю та законами України.

     Вища рада правосуддя складається з двадцяти одного члена, з яких десятьох - обирає з'їзд суддiв України з числа суддiв чи суддiв у вiдставцi, двох - призначає Президент України, двох - обирає Верховна Рада України, двох - обирає з'їзд адвокатiв України, двох - обирає всеукраїнська конференцiя прокурорiв, двох - обирає з'їзд представникiв юридичних вищих навчальних закладiв та наукових установ.

     Порядок обрання (призначення) на посади членiв Вищої ради правосуддя визначається законом.

     Голова Верховного Суду входить до складу Вищої ради правосуддя за посадою.

     Строк повноважень обраних (призначених) членiв Вищої ради правосуддя становить чотири роки. Одна й та ж особа не може обiймати посаду члена Вищої ради правосуддя два строки поспiль.

     Член Вищої ради правосуддя не може належати до полiтичних партiй, профспiлок, брати участь у будь-якiй полiтичнiй дiяльностi, мати представницький мандат, обiймати будь-якi iншi оплачуванi посади (крiм посади Голови Верховного Суду), виконувати iншу оплачувану роботу, крiм наукової, викладацької чи творчої.

     Член Вищої ради правосуддя має належати до правничої професiї та вiдповiдати критерiю полiтичної нейтральностi.

     Законом можуть бути передбаченi додатковi вимоги до члена Вищої ради правосуддя.

     Вища рада правосуддя набуває повноважень за умови обрання (призначення) щонайменше п'ятнадцяти її членiв, серед яких бiльшiсть становлять суддi.

     Вiдповiдно до закону в системi правосуддя утворюються органи та установи для забезпечення добору суддiв, прокурорiв, їх професiйної пiдготовки, оцiнювання, розгляду справ щодо їх дисциплiнарної вiдповiдальностi, фiнансового та органiзацiйного забезпечення судiв";

     "Стаття 147. Конституцiйний Суд України вирiшує питання про вiдповiднiсть Конституцiї України законiв України та у передбачених цiєю Конституцiєю випадках iнших актiв, здiйснює офiцiйне тлумачення Конституцiї України, а також iншi повноваження вiдповiдно до цiєї Конституцiї.

     Дiяльнiсть Конституцiйного Суду України ґрунтується на принципах верховенства права, незалежностi, колегiальностi, гласностi, обґрунтованостi та обов'язковостi ухвалених ним рiшень i висновкiв.

     Стаття 148. До складу Конституцiйного Суду України входять вiсiмнадцять суддiв Конституцiйного Суду України.

     Президент України, Верховна Рада України та з'їзд суддiв України призначають по шiсть суддiв Конституцiйного Суду України.

     Вiдбiр кандидатур на посаду суддi Конституцiйного Суду України здiйснюється на конкурсних засадах у визначеному законом порядку.

     Суддею Конституцiйного Суду України може бути громадянин України, який володiє державною мовою, на день призначення досяг сорока рокiв, має вищу юридичну освiту i стаж професiйної дiяльностi у сферi права щонайменше п'ятнадцять рокiв, високi моральнi якостi та є правником iз визнаним рiвнем компетентностi.

     Суддя Конституцiйного Суду України не може належати до полiтичних партiй, профспiлок, брати участь у будь-якiй полiтичнiй дiяльностi, мати представницький мандат, обiймати будь-якi iншi оплачуванi посади, виконувати iншу оплачувану роботу, крiм наукової, викладацької чи творчої.

     Суддя Конституцiйного Суду України призначається на дев'ять рокiв без права бути призначеним повторно.

     Суддя Конституцiйного Суду України набуває повноважень з дня складення ним присяги на спецiальному пленарному засiданнi Суду.

     Конституцiйний Суд України на спецiальному пленарному засiданнi Суду обирає зi свого складу Голову шляхом таємного голосування лише на один трирiчний строк";

     "Стаття 149. Незалежнiсть i недоторканнiсть суддi Конституцiйного Суду України гарантуються Конституцiєю i законами України.

     Вплив на суддю Конституцiйного Суду України у будь-який спосiб забороняється.

     Без згоди Конституцiйного Суду України суддю Конституцiйного Суду України не може бути затримано або утримувано пiд вартою чи арештом до винесення обвинувального вироку судом, за винятком затримання суддi пiд час або вiдразу ж пiсля вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину.

     Суддю Конституцiйного Суду України не може бути притягнуто до вiдповiдальностi за голосування у зв'язку з ухваленням Судом рiшень та надання ним висновкiв, за винятком вчинення злочину або дисциплiнарного проступку.

     Держава забезпечує особисту безпеку суддi Конституцiйного Суду України та членiв його сiм'ї";

     "Стаття 151. Конституцiйний Суд України за зверненням Президента України, або щонайменше сорока п'яти народних депутатiв України, або Кабiнету Мiнiстрiв України надає висновки про вiдповiднiсть Конституцiї України чинних мiжнародних договорiв України або тих мiжнародних договорiв, що вносяться до Верховної Ради України для надання згоди на їх обов'язковiсть.

     Конституцiйний Суд України за зверненням Президента України або щонайменше сорока п'яти народних депутатiв України надає висновки про вiдповiднiсть Конституцiї України (конституцiйнiсть) питань, якi пропонуються для винесення на всеукраїнський референдум за народною iнiцiативою.

     За зверненням Верховної Ради України Конституцiйний Суд України надає висновок щодо додержання конституцiйної процедури розслiдування i розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку iмпiчменту";

     "Стаття 153. Порядок органiзацiї та дiяльностi Конституцiйного Суду України, статус суддiв Суду, пiдстави i порядок звернення до Суду, процедура розгляду ним справ i виконання рiшень Суду визначаються Конституцiєю України та законом";

     2) доповнити статтями 1291, 1301, 1311 - 1312, 1481, 1491, 1511 - 1512 такого змiсту:

     "Стаття 1291. Суд ухвалює рiшення iменем України. Судове рiшення є обов'язковим до виконання.

     Держава забезпечує виконання судового рiшення у визначеному законом порядку.

     Контроль за виконанням судового рiшення здiйснює суд";

     "Стаття 1301. Для захисту професiйних iнтересiв суддiв та вирiшення питань внутрiшньої дiяльностi судiв вiдповiдно до закону дiє суддiвське самоврядування";

     "Стаття 1311. В Українi дiє прокуратура, яка здiйснює:

     1) пiдтримання публiчного обвинувачення в судi;

     2) органiзацiю i процесуальне керiвництво досудовим розслiдуванням, вирiшення вiдповiдно до закону iнших питань пiд час кримiнального провадження, нагляд за негласними та iншими слiдчими i розшуковими дiями органiв правопорядку;

     3) представництво iнтересiв держави в судi у виключних випадках i в порядку, що визначенi законом.

     Органiзацiя та порядок дiяльностi прокуратури визначаються законом.

     Прокуратуру в Українi очолює Генеральний прокурор, якого призначає на посаду та звiльняє з посади за згодою Верховної Ради України Президент України.

     Строк повноважень Генерального прокурора становить шiсть рокiв. Одна й та ж особа не може обiймати посаду Генерального прокурора два строки поспiль.

     Дострокове звiльнення з посади Генерального прокурора здiйснюється виключно у випадках i з пiдстав, визначених цiєю Конституцiєю та законом.

     Стаття 1312. Для надання професiйної правничої допомоги в Українi дiє адвокатура.

     Незалежнiсть адвокатури гарантується.

     Засади органiзацiї i дiяльностi адвокатури та здiйснення адвокатської дiяльностi в Українi визначаються законом.

     Виключно адвокат здiйснює представництво iншої особи в судi, а також захист вiд кримiнального обвинувачення.

     Законом можуть бути визначенi винятки щодо представництва в судi у трудових спорах, спорах щодо захисту соцiальних прав, щодо виборiв та референдумiв, у малозначних спорах, а також стосовно представництва малолiтнiх чи неповнолiтнiх осiб та осiб, якi визнанi судом недiєздатними чи дiєздатнiсть яких обмежена";

     "Стаття 1481. Держава забезпечує фiнансування та належнi умови для дiяльностi Конституцiйного Суду України. У Державному бюджетi України окремо визначаються видатки на дiяльнiсть Суду з урахуванням пропозицiй його Голови.

     Розмiр винагороди суддi Конституцiйного Суду України встановлюється законом про Конституцiйний Суд України";

     "Стаття 1491. Повноваження суддi Конституцiйного Суду України припиняються у разi:

     1) закiнчення строку його повноважень;

     2) досягнення ним сiмдесяти рокiв;

     3) припинення громадянства України або набуття ним громадянства iншої держави;

     4) набрання законної сили рiшенням суду про визнання його безвiсно вiдсутнiм або оголошення померлим, визнання недiєздатним або обмежено дiєздатним;

     5) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього за вчинення ним злочину;

     6) смертi суддi Конституцiйного Суду України.

     Пiдставами для звiльнення суддi Конституцiйного Суду України з посади є:

     1) неспроможнiсть виконувати свої повноваження за станом здоров'я;

     2) порушення ним вимог щодо несумiсностi;

     3) вчинення ним iстотного дисциплiнарного проступку, грубе чи систематичне нехтування своїми обов'язками, що є несумiсним зi статусом суддi Суду або виявило його невiдповiднiсть займанiй посадi;

     4) подання ним заяви про вiдставку або про звiльнення з посади за власним бажанням.

     Рiшення про звiльнення з посади суддi Конституцiйного Суду України Суд ухвалює щонайменше двома третинами вiд його конституцiйного складу";

     "Стаття 1511. Конституцiйний Суд України вирiшує питання про вiдповiднiсть Конституцiї України (конституцiйнiсть) закону України за конституцiйною скаргою особи, яка вважає, що застосований в остаточному судовому рiшеннi в її справi закон України суперечить Конституцiї України. Конституцiйна скарга може бути подана в разi, якщо всi iншi нацiональнi засоби юридичного захисту вичерпано.

     Стаття 1512. Рiшення та висновки, ухваленi Конституцiйним Судом України, є обов'язковими, остаточними i не можуть бути оскарженi";

     3) у частинi четвертiй статтi 29 слово "правовою" замiнити словом "правничою";

     4) у статтi 55:

     а) пiсля частини третьої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Кожному гарантується право звернутись iз конституцiйною скаргою до Конституцiйного Суду України з пiдстав, установлених цiєю Конституцiєю, та у порядку, визначеному законом".

     У зв'язку з цим частини четверту, п'яту вважати вiдповiдно частинами п'ятою, шостою;

     б) у частинi п'ятiй слово "правового" замiнити словом "юридичного";

     5) у статтi 59:

     а) у частинi першiй слово "правову" замiнити словами "професiйну правничу";

     б) частину другу виключити;

     6) у частинi першiй статтi 85:

     а) пункти 25 i 26 викласти в такiй редакцiї:

     "25) надання згоди на призначення на посаду та звiльнення з посади Президентом України Генерального прокурора; висловлення недовiри Генеральному прокуроровi, що має наслiдком його вiдставку з посади;

     26) призначення на посади третини складу Конституцiйного Суду України";

     б) пункт 27 виключити;

     7) пункт 14 частини першої статтi 92 викласти в такiй редакцiї:

     "14) судоустрiй, судочинство, статус суддiв; засади судової експертизи; органiзацiя i дiяльнiсть прокуратури, нотарiату, органiв досудового розслiдування, органiв i установ виконання покарань; порядок виконання судових рiшень; засади органiзацiї та дiяльностi адвокатури";

     8) у статтi 106:

     а) у частинi першiй:

     пункти 11 i 22 викласти в такiй редакцiї:

     "11) призначає на посаду та звiльняє з посади за згодою Верховної Ради України Генерального прокурора";

     "22) призначає на посади третину складу Конституцiйного Суду України";

     пункт 23 виключити;

     б) частину четверту викласти в такiй редакцiї:

     "Акти Президента України, виданi в межах повноважень, передбачених пунктами 5, 18, 21 цiєї статтi, скрiплюють пiдписами Прем'єр-мiнiстр України i мiнiстр, вiдповiдальний за акт та його виконання";

     9) у пунктi 2 частини другої статтi 108 слово "неможливостi" замiнити словом "неспроможностi";

     10) у статтi 110 слово "Неможливiсть" замiнити словом "Неспроможнiсть", а слова "Верховного Суду України" - словами "Верховного Суду";

     11) у частинi шостiй статтi 111 слова "Верховного Суду України" замiнити словами "Верховного Суду";

     12) роздiл VII "Прокуратура" виключити;

     13) частину шосту статтi 136 викласти в такiй редакцiї:

     "Правосуддя в Автономнiй Республiцi Крим здiйснюється судами України";

     14) у статтi 150:

     а) у частинi першiй:

     абзац шостий пункту 1 виключити;

     у пунктi 2 слова "та законiв України" виключити;

     доповнити пунктом 3 такого змiсту:

     "3) здiйснення iнших повноважень, передбачених Конституцiєю України";

     б) частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "Питання, передбаченi пунктами 1, 2 частини першої цiєї статтi, розглядаються за конституцiйними поданнями: Президента України; щонайменше сорока п'яти народних депутатiв України; Верховного Суду; Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини; Верховної Ради Автономної Республiки Крим";

     15) у статтi 152:

     а) у частинi першiй слово "правовi" виключити;

     б) частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "Закони, iншi акти або їх окремi положення, що визнанi неконституцiйними, втрачають чиннiсть з дня ухвалення Конституцiйним Судом України рiшення про їх неконституцiйнiсть, якщо iнше не встановлено самим рiшенням, але не ранiше дня його ухвалення";

     16) у роздiлi XV "Перехiднi положення":

     а) пункт 9 викласти в такiй редакцiї:

     "9. Прокуратура продовжує виконувати вiдповiдно до чинних законiв функцiю досудового розслiдування до початку функцiонування органiв, яким законом будуть переданi вiдповiднi функцiї, а також функцiю нагляду за додержанням законiв при виконаннi судових рiшень у кримiнальних справах, при застосуваннi iнших заходiв примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян, - до набрання чинностi законом про створення подвiйної системи регулярних пенiтенцiарних iнспекцiй";

     б) доповнити пунктом 161 такого змiсту:

     "161. З дня набрання чинностi Законом України "Про внесення змiн до Конституцiї України (щодо правосуддя)":

     1) до утворення Вищої ради правосуддя її повноваження здiйснює Вища рада юстицiї. Вища рада правосуддя утворюється шляхом реорганiзацiї Вищої ради юстицiї. До обрання (призначення) членiв Вищої ради правосуддя цей орган дiє у складi членiв Вищої ради юстицiї протягом строку їх повноважень, але якi не можуть тривати довше, нiж до 30 квiтня 2019 року. Обрання (призначення) членiв Вищої ради правосуддя здiйснюється не пiзнiше 30 квiтня 2019 року;

     2) повноваження суддiв, призначених на посаду строком на п'ять рокiв, припиняються iз закiнченням строку, на який їх було призначено. Такi суддi можуть бути призначенi на посаду суддi в порядку, визначеному законом;

     3) суддi, якi обранi суддями безстроково, продовжують здiйснювати свої повноваження до звiльнення або до припинення їх повноважень з пiдстав, визначених Конституцiєю України;

     4) вiдповiднiсть займанiй посадi суддi, якого призначено на посаду строком на п'ять рокiв або обрано суддею безстроково до набрання чинностi Законом України "Про внесення змiн до Конституцiї України (щодо правосуддя)", має бути оцiнена в порядку, визначеному законом. Виявлення за результатами такого оцiнювання невiдповiдностi суддi займанiй посадi за критерiями компетентностi, професiйної етики або доброчесностi чи вiдмова суддi вiд такого оцiнювання є пiдставою для звiльнення суддi з посади. Порядок та вичерпнi пiдстави оскарження рiшення про звiльнення суддi за результатами оцiнювання встановлюються законом;

     5) у випадках реорганiзацiї чи лiквiдацiї окремих судiв, утворених до набрання чинностi Законом України "Про внесення змiн до Конституцiї України (щодо правосуддя)", суддi таких судiв мають право подати заяву про вiдставку або заяву про участь у конкурсi на iншу посаду суддi в порядку, визначеному законом. Особливостi переведення суддi на посаду в iншому судi можуть бути визначенi законом;

     6) до впровадження нового адмiнiстративно-територiального устрою України вiдповiдно до змiн до Конституцiї України щодо децентралiзацiї влади, але не довше нiж до 31 грудня 2017 року, утворення, реорганiзацiю та лiквiдацiю судiв здiйснює Президент України на пiдставi та у порядку, що визначенi законом;

     7) упродовж двох рокiв переведення суддi з одного суду до iншого здiйснює Президент України на пiдставi вiдповiдного подання Вищої ради правосуддя;

     8) суддi Конституцiйного Суду України, призначенi до набрання чинностi Законом України "Про внесення змiн до Конституцiї України (щодо правосуддя)", продовжують здiйснювати свої повноваження до припинення повноважень або звiльнення в порядку, передбаченому статтею 1491 Конституцiї України, без права призначення повторно. Повноваження суддi Конституцiйного Суду України, який на день набрання чинностi Законом України "Про внесення змiн до Конституцiї України (щодо правосуддя)" досяг шiстдесяти п'яти рокiв, але рiшення щодо звiльнення такого суддi з посади не ухвалено, припиняються;

     9) представництво вiдповiдно до закону прокуратурою громадян в судах у справах, провадження в яких було розпочато до набрання чинностi Законом України "Про внесення змiн до Конституцiї України (щодо правосуддя)", здiйснюється за правилами, якi дiяли до набрання ним чинностi, - до ухвалення у вiдповiдних справах остаточних судових рiшень, якi не пiдлягають оскарженню;

     10) Генеральний прокурор України, призначений на посаду до набрання чинностi Законом України "Про внесення змiн до Конституцiї України (щодо правосуддя)", здiйснює повноваження Генерального прокурора до звiльнення в установленому порядку, але не довше строку, на який його було призначено, та не може обiймати посаду два строки поспiль;

     11) представництво вiдповiдно до пункту 3 частини першої статтi 1311 та статтi 1312 цiєї Конституцiї виключно прокурорами або адвокатами у Верховному Судi та судах касацiйної iнстанцiї здiйснюється з 1 сiчня 2017 року; у судах апеляцiйної iнстанцiї - з 1 сiчня 2018 року; у судах першої iнстанцiї - з 1 сiчня 2019 року.

     Представництво органiв державної влади та органiв мiсцевого самоврядування в судах виключно прокурорами або адвокатами здiйснюється з 1 сiчня 2020 року.

     Представництво в судi у провадженнях, розпочатих до набрання чинностi Законом України "Про внесення змiн до Конституцiї України (щодо правосуддя)", здiйснюється за правилами, якi дiяли до набрання ним чинностi, - до ухвалення у вiдповiдних справах остаточних судових рiшень, якi не пiдлягають оскарженню".

     II. Прикiнцевi та перехiднi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi через три мiсяцi з дня, наступного за днем його опублiкування, крiм частини шостої статтi 124 Конституцiї України в редакцiї цього Закону, яка набирає чинностi через три роки з дня, наступного за днем опублiкування цього Закону.

     2. З дня набрання чинностi цим Законом:

     призначення, припинення повноважень та звiльнення суддiв здiйснюється вiдповiдно до Конституцiї України з урахуванням внесених цим Законом змiн;

     члени Вищої ради юстицiї, призначенi до набрання чинностi цим Законом, здiйснюють повноваження членiв Вищої ради правосуддя протягом строку їх повноважень, але якi не можуть тривати довше, нiж до 30 квiтня 2019 року;

     Мiнiстр юстицiї України та Генеральний прокурор України припиняють свої повноваження як члени Вищої ради юстицiї.

     3. З'їзд суддiв України обирає трьох членiв Вищої ради правосуддя не пiзнiше трьох мiсяцiв пiсля набрання чинностi вiдповiдним законом, що регулює дiяльнiсть Вищої ради правосуддя.

     4. Верховна Рада України протягом 30 днiв з дня набрання чинностi цим Законом передає подання Вищої квалiфiкацiйної комiсiї суддiв України та вiдповiднi документи про обрання суддiв безстроково, якi не були розглянутi Верховною Радою України, до Вищої ради правосуддя для розгляду питання про призначення суддi на посаду.

     Матерiали та подання Вищої ради юстицiї про призначення суддiв строком на п'ять рокiв, не розглянутi до дня набрання чинностi цим Законом, повертаються до Вищої ради правосуддя для вирiшення питання про призначення суддiв на посади вiдповiдно до Конституцiї України з урахуванням внесених цим Законом змiн.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

Попередньо схвалений Верховною Радою України
2 лютого 2016 року

м. Київ
2 червня 2016 року
N 1401-VIII

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.