ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо вдосконалення законодавства у сферi державного нагляду (контролю)

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У Кодексi України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

     1) у частинi першiй статтi 16621:

     абзац шостий пiсля слiв "центрального органу виконавчої влади" доповнити словами "або вiдповiдного державного колегiального органу";

     пiсля абзацу десятого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "невнесення або внесення недостовiрних вiдомостей чи вiдомостей не в повному обсязi щодо заходiв державного нагляду (контролю) до iнтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю)".

     У зв'язку з цим абзаци одинадцятий i дванадцятий вважати вiдповiдно абзацами дванадцятим i тринадцятим;

     2) у назвi та абзацi першому частини першої статтi 18845 слова "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi розвитку пiдприємництва" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну регуляторну полiтику, полiтику з питань нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi, лiцензування та дозвiльної системи у сферi господарської дiяльностi та дерегуляцiї господарської дiяльностi";

     3) у пунктi 1 частини першої статтi 255 абзац "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi розвитку пiдприємництва, державної регуляторної полiтики, державної полiтики у сферi лiцензування, дозвiльної системи (статтi 16610, 16612, 16621, 18838, 18845)" викласти в такiй редакцiї:

     "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну регуляторну полiтику, полiтику з питань нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi, лiцензування та дозвiльної системи у сферi господарської дiяльностi та дерегуляцiї господарської дiяльностi (статтi 16610, 16612, 16621, 18838, 18845)".

     2. У Кодексi адмiнiстративного судочинства України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., NN 35 - 37, ст. 446):

     1) пункт 3 частини другої статтi 18 виключити;

     2) статтю 1836 виключити.

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом трьох мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
3 листопада 2016 року
N 1727-VIII

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.