ДЕРЖАВНА ФIСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ АДМIНIСТРУВАННЯ МИТНИХ ПЛАТЕЖIВ

23.12.2016 N 2873/99-99-19-03-03-18

 

Департамент IT


Про оновленi графiки

     З метою забезпечення мiжнародних зобов'язань України, взятих в рамках угод про вiльну торгiвлю та для цiлей внесення ставок ввiзного мита до програмного забезпечення ДФС та застосування їх в автоматизованому режимi надсилаємо оновленi графiки:

     обсягiв тарифних квот на 2017 - 2021 роки вiдповiдно до Угоди про асоцiацiю мiж Україною та ЄС (лист Мiнекономрозвитку вiд 29.11.2016 N 4321-06/38398-03);

     ставок вивiзного (експортного) мита, з урахуванням зобов'язань України, взятих в рамках Угоди вступу України до COT (згiдно Закону України "Про вивiзне (експортне) мито на живу худобу та шкiряну сировину" вiд 07.05.1996 N 180/96-ВР (iз змiнами) у 2017 роцi зменшено до 21% ставку вивiзного (експортного) мита на шкури необробленi за кодами 4101, 4102, 4103 30 00 00, 4103 90 00 00 УКТЗЕД).

     Додаток: в електронному виглядi (мито iмек та квоти_2017 рiк)

В.о. директора Департаменту I. М. Педосенко

 

Додаток

Перелiк товарiв, на якi у 2017 роцi законами України встановлено ставки вивiзного (експортного) мита

Закон України вiд 07.05.1996 N 180/96-ВР
"Про вивiзне (експортне) мито на живу худобу та шкiряну сировину"
(iз змiнами та доповненнями)
Код згiдно з УКТЗЕД
(на ГС 2007 року)
Код згiдно з УКТЗЕД
(на ГС 2012 року)
Назва товару Ставка вивiзного (експортного) мита, у вiдсотках митної вартостi товару
2016 рiк 2017 рiк
    Велика рогата худоба свiйських видiв жива, крiм чистопородних (чистокровних) племiнних тварин:    
0102 90 05 00 0102 29 10 00 свiйськi види масою не бiльш як 80 кг 10 10
0102 90 21 00 0102 29 21 00 свiйськi види масою понад 80 кг, але не бiльш як 160 кг для забою 10 10
0102 90 29 00 0102 29 29 00 свiйськi види масою понад 80 кг, але не бiльш як 160 кг не для забою 10 10
0102 90 41 00 0102 29 41 00 свiйськi види масою понад 160 кг, але не бiльш як 300 кг для забою 10 10
0102 90 49 00 0102 29 49 00 свiйськi види масою понад 160 кг, але не бiльш як 300 кг не для забою 10 10
0102 90 51 00 0102 29 51 00 нетелi (самки великої рогатої худоби до першого отелення) масою понад 300 кг для забою 10 10
0102 90 59 00 0102 29 59 00 нетелi (самки великої рогатої худоби до першого отелення) масою понад 300 кг не для забою 10 10
0102 90 61 00 0102 29 61 00 корови масою понад 300 кг для забою 10 10
0102 90 69 00 0102 29 69 00 корови масою понад 300 кг не для забою 10 10
0102 90 71 00 0102 29 91 00 свiйськi види, крiм нетелей та корiв масою понад 300 кг для забою 10 10
0102 90 79 00 0102 29 99 00 свiйськi види, крiм нетелей та корiв масою понад 300 кг не для забою 10 10
0102 90 90 00 0102 39 90 00 несвiйськi види великої рогатої худоби живої 10 10
ех 0102 90 99 00
    Вiвцi живi:    
0104 10 10 00 0104 10 10 00 вiвцi чистопороднi (чистокровнi) 10 10
    племiннi тварини 10 10
0104 10 30 00 0104 10 30 00 ягнята (вiком до одного року) 10 10
0104 10 80 00 0104 10 80 00 iншi живi вiвцi, крiм чистопородних (чистокровних) племiнних тварин та ягнят (вiком до одного року) 10 10
4101 4101 Шкури необробленi великої рогатої худоби (включаючи буйволiв) або тварин родини конячих (свiжi або солонi, сушенi, золенi, пiкельованi або консервованi iншим способом, але не дубленi, не виробленi пiд пергамент i не пiдданi подальшiй обробцi), з волосяним покривом або без волосяного покриву, спилок або неспилок 22 21
4102 4102 Шкури необробленi овець або шкурки ягнят (свiжi або солонi, сушенi, золенi, пiкельованi або консервованi iншим способом, але не дубленi, не виробленi пiд пергамент або не пiдданi подальшiй обробцi), з вовняним покривом або без вовняного покриву, спилок або неспилок, крiм зазначених у примiтцi 1 (с) до цiєї групи 22 21
4103 30 00 00
4103 90 90 00
4103 30 00 00
4103 90 00 00
Шкури необробленi (свiжi або солонi, сушенi, золенi, пiкельованi або консервованi iншим способом, але не дубленi, не виробленi пiд пергамент i не пiдданi подальшiй обробцi), з волосяним покривом або без волосяного покриву, спилок або неспилок, крiм зазначених у примiтках 1 (b) або 1 (c) до цiєї групи, крiм кiз або козенят, рептилiй 22 21

 

Закон України вiд 10.09.1999 N 1033-XIV
"Про ставки вивiзного (експортного) мита на насiння деяких видiв олiйних культур" (iз змiнами та доповненнями)
Код згiдно з УКТЗЕД
(на ГС 2007 року)
Код згiдно з УКТЗЕД
(на ГС 2012 року)
Назва товару Ставка вивiзного (експортного) мита,
у вiдсотках митної вартостi товару
2016 рiк 2017 рiк
1204 00 1204 00 Насiння льону, подрiбнене або неподрiбнене 10 10
1206 00 1206 00 Насiння соняшнику, подрiбнене або неподрiбнене 10 10
1207 99 97 00 1207 99 96 00 Насiння рижiю 10 10

 

Закон України вiд 24.10.2002 N 216-IV
"Про вивiзне (експортне) мито на вiдходи та брухт чорних металiв"
(iз змiнами та доповненнями)
Код згiдно з УКТЗЕД
(на ГС 2007 року)
Код згiдно з УКТЗЕД
(на ГС 2012 року)
Назва товару Ставка вивiзного (експортного) мита,
у євро за 1 тонну
2016 рiк 2016 рiк 2017
7204 10 00 00 7204 10 00 00 вiдходи та брухт ливарного чавуну 10 30
(з 15.09.2016
термiном на 1 рiк
30
(до 15.09.2017)
7204 30  00 00 7204 30 00 00 вiдходи та брухт чорних металiв, лудженi 10 30
(з 15.09.2016
термiном на 1 рiк
30
(до 15.09.2017)
7204 41 10 00 7204 41 10 00 токарна стружка, обрiзки, уламки, вiдходи фрезерного виробництва та ошурки з чорних металiв 10 30
(з 15.09.2016
термiном на 1 рiк
30
(до 15.09.2017)
7204 41 91 00 7204 41 91 00 вiдходи обрiзування або штампування, пакетованi з чорних металiв 10 30
(з 15.09.2016
термiном на 1 рiк
30
(до 15.09.2017)
7204 41 99 00 7204 41 99 00 вiдходи обрiзування або штампування, непакетованi з чорних металiв 10 30
(з 15.09.2016
термiном на 1 рiк
30
(до 15.09.2017)
7204 49 10 00 7204 49 10 00 вiдходи та брухт чорних металiв, подрiбненi (рiзанi) 10 30
(з 15.09.2016
термiном на 1 рiк
30
(до 15.09.2017)
7204 49 30 00 7204 49 30 00 вiдходи та брухт чорних металiв, пакетованi 10 30
(з 15.09.2016
термiном на 1 рiк
30
(до 15.09.2017)
7204 49 90 00 7204 49 90 00 вiдходи та брухт чорних металiв, несортованi та сортованi 10 30
(з 15.09.2016
термiном на 1 рiк
30
(до 15.09.2017)
7204 50 00 00 7204 50 00 00 вiдходи у зливках чорних металiв для переплавлення (шихтовi зливки), крiм сталi легованої 10 30
(з 15.09.2016
термiном на 1 рiк
30
(до 15.09.2017)

 

Закон України вiд 13.12.2006 N 441-V
"Про ставки вивiзного (експортного) мита на брухт легованих чорних металiв, брухт кольорових металiв та напiвфабрикати з їх використанням"
(iз змiнами та доповненнями)
Код згiдно з УКТЗЕД
(на ГС 2007 року)
Код згiдно з УКТЗЕД
(на ГС 2012 року)
Назва товару Ставка вивiзного (експортного) мита,
у вiдсотках митної вартостi товару
2016 рiк 2017 рiк
7202 99 80 00 7202 99 80 00 ферохромнiкель та iншi феросплави 15 15
7204 21 7204 21 вiдходи та брухт легованої сталi, корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi 15 15
7204 29 00 00 7204 29 00 00 вiдходи та брухт легованої сталi iншi 15 15
7204 50 00 00 7204 50 00 00 вiдходи у зливках (шихтовi зливки) для переплавки, з легованої сталi 15 15
7218 10 00 00 7218 10 00 00 сталь корозiйностiйка (нержавiюча) у зливках та в iнших первинних формах 15 15
7401 00 00 00 7401 00 00 00 штейн мiдний; мiдь цементацiйна (мiдь осаджена) 15 15
7402 00 00 00 7402 00 00 00 мiдь нерафiнована; аноди мiднi для електролiтичного рафiнування 15 15
7403 12 00 00 7403 12 00 00 ваєрбарси (литi заготовки для виробництва дроту) з рафiнованої мiдi 15 15
7403 13 00 00 7403 13 00 00 бiлети (заготовки з металу квадратного чи круглого поперечного перерiзу для подальшоїпрокатки сортових профiлiв) з рафiнованої мiдi 15 15
7403 19 00 00 7403 19 00 00 мiдь рафiнована iнша 15 15
7403 21 00 00 7403 21 00 00 сплави на основi мiдi та цинку (латунi) 15 15
7403 22 00 00 7403 22 00 00 сплави на основi мiдi та олова (бронзи) 15 15
7403 29 00 00 7403 29 00 00 мiднi сплави (за винятком лiгатур товарної позицiї 7405) 15 15
7404 00 7404 00 вiдходи i брухт мiдi 15 15
7405 00 00 00 7405 00 00 00 лiгатури на основi мiдi 15 15
7406 7406 порошки та луска з мiдi 15 15
7419 99 10 00 7419 99 10 00 решiтки та сiтки з мiдного дроту 15 15
7415 29 00 00 7415 29 00 00 iншi вироби з мiдi без рiзьби, крiм шайб (включаючи шайби пружнi) 15 15
7415 39 00 00 7415 39 00 00 вироби мiднi з рiзьбою (крiм шурупiв для дерева, iнших гвинтiв, болтiв та гайок) 15 15
7418 19 90 00 7418 10 90 00 вироби столовi, кухоннi або iншi побутовi вироби з мiдi та їх частини 15 15
7419 7419 iншi вироби мiднi 15 15
7503 00 7503 00 вiдходи та брухт з нiкелю 15 15
7602 00 7602 00 вiдходи та брухт з алюмiнiю 15 15
7802 00 00 00 7802 00 00 00 вiдходи та брухт iз свинцю 15 15
7902 00 00 00 7902 00 00 00 вiдходи та брухт iз цинку 15 15
8002 00 00 00 8002 00 00 00 вiдходи та брухт з олова 15 15
8101 97 00 00 8101 97 00 00 вiдходи та брухт з вольфраму 15 15
8105 30 00 00 8105 30 00 00 вiдходи та брухт з кобальту 15 15
8108 30 00 00 8108 30 00 00 вiдходи та брухт з титану 15 15
8113 00 40 00 8113 00 40 00 металокерамiка i вироби з металокерамiки, включаючи вiдходи та брухт: вiдходи та брухт 15 15

 

Закон України вiд 03.06.2008 N 309-VI
"Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України"
(iз змiнами та доповненнями)
Код згiдно з УКТЗЕД
(на ГС 2007 року)
Код згiдно з УКТЗЕД
(на ГС 2012 року)
Назва товару Ставка вивiзного (експортного) мита
2016 рiк 2017 рiк
2711 21 00 00 2711 21 00 00 природний газ у газоподiбному станi 35 %,
але не менш як
400 грн. за 1000 м куб.
35 %,
але не менш як
400 грн. за 1000 м куб.
2711 29 00 00 2711 29 00 00 газ (крiм природного) у газоподiбному станi 35 %,
але не менш як
400 грн. за 1000 м куб.
35 %,
але не менш як
400 грн. за 1000 м куб.
2711 11 00 00 2711 11 00 00 природний газ у скрапленому станi 35 %,
але не менш як
400 грн. за 1000 м куб.
35 %,
але не менш як
400 грн. за 1000 м куб.
Крiм експорту до держав - членiв Енергетичного Спiвтовариства (Закон України вiд 05.06.2014 N 1318-VII "Про внесення змiни до пункту 9 роздiлу II "Прикiнцевi положення" Закону України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України")

Тарифнi квоти на 2017 - 2021 роки у вiдповiдностi до Угоди мiж Україною та ЄС

Продукцiя Класифiкацiя товару Кiлькiсть
М'ясо свинини 0203.11.(10-90)
0203.12.(11-19-90)
0203.19.(11-13-15-55-59-90)
0203.21.(10-90)
0203.22.(11-19-90)
0203.29.(11-13-15-55-59-90)
10000 тон/рiк
виражених у чистiй вазi

+ 10000 тон/рiк
виражених у чистiй вазi
(для кодiв УКТЗЕД
0203.11.(10)
0203.12.(19)
0203.19.(11-15-59)
0203.21.(10)
0203.22.(19)
0203.29.(11-15-59))

М'ясо птицi та напiвфабрикати з м'яса птицi 0207.12.(10-90)
0207.14.(10-20-30-40-50-60-70-91-99)
0207.26.(10-20-30-40-50-60-70-80-99)
0207.27.(10-20-30-40-50-60-70-80-91-99)
0207.35.(11-15-21-23-25-31-41-61-63-71-79-99)
0207.36.(31-41-61-63-71-79-89-90)
8400 тон/рiк - 2017
8800 тон/рiк - 2018
9200 тон/рiк - 2019
9600 тон/рiк - 2020
10000 тон/рiк - 2021

+ 10 000 тон/рiк
виражених у чистiй вазi
(для коду УКТЗЕД 0207.12.(10-90))

Цукор 1701.11.(10-90)
1701.12.(10-90)
1701.91.(00)
1701.99.(10-90)
32000 тон/рiк - 2017
34000 тон/рiк - 2018
36000 тон/рiк - 2019
38000 тон/рiк - 2020
40000 тон/рiк - 2021
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.