УГОДА

мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Королiвства Норвегiя про технiчне та фiнансове спiвробiтництво

     Кабiнет Мiнiстрiв України (далi - Українська сторона) та Уряд Королiвства Норвегiя (далi - Норвезька сторона), якi надалi разом iменуються Сторонами

     ПРАГНУЧИ до змiцнення вiдносин i сприяння технiчному та фiнансовому спiвробiтництву мiж двома державами,

     ПРАГНУЧИ до спiвпрацi з метою сприяння сталому економiчному та соцiальному розвитку i просуванню демократiї та дотриманню прав людини в Українi,

     домовились про таке:

Стаття I
Сфера застосування та мета

     1. Метою Угоди є створення правових норм i процедур для пiдтримки та спрощення реалiзацiї програм/проектiв, що належать до сфери дiї цiєї Угоди.

     2. Угода поширюється на всi програми/проекти технiчної та/або фiнансової допомоги, якi реалiзуються в Українi та фiнансуються повнiстю або частково за рахунок Норвезької сторони (далi - програми/проекти). Це стосується дiючих програм/проектiв, програм/проектiв на етапi пiдготовки та майбутнiх програм/проектiв пiсля дати набрання чинностi цiєю Угодою.

     Технiчна допомога включає в себе, зокрема, передачу ноу-хау, тренiнги, консультацiї, поставку обладнання та матерiалiв, допомогу пов'язану iз впровадженням нових технологiй, необхiдних для успiшної реалiзацiї програм/проектiв.

     Фiнансова допомога включає в себе, зокрема, гранти для фiнансування постачання товарiв, обладнання i матерiалiв, робiт та послуг, необхiдних для успiшної реалiзацiї програм/проектiв.

     Термiн "норвезький експерт" означає експерта, направленого для цiлей програми/проекту в рамках цiєї Угоди, який не є громадянином України та постiйно не проживає на її територiї.

     3. Кожна програма/проект, що належать до сфери дiї цiєї Угоди, є предметом окремих домовленостей мiж учасниками таких програм/проектiв. У таких домовленостях мають бути детально визначенi права та обов'язки кожного iз учасникiв програми/проекту.

     4. Українська сторона гарантує, що всi програми/проекти в рамках цiєї Угоди реєструються безкоштовно та без затримки Мiнiстерством економiчного розвитку i торгiвлi України вiдповiдно до законодавства України.

Стаття II
Представництво

     У питаннях, що стосуються реалiзацiї Угоди, Мiнiстерство економiчного розвитку i торгiвлi України i Мiнiстерство закордонних справ Королiвства Норвегiя є компетентними органами для представлення Української i Норвезької сторони вiдповiдно. Посольство Королiвства Норвегiя в Українi, як частина МЗС, має право дiяти вiд iменi МЗС. Всi комунiкацiї з Норвезькою Стороною щодо Угоди повиннi бути спрямованi через Посольство.

     Сторони, якi дiють через компетентнi органи, проводять регулярнi консультацiї.

Стаття III
Оподаткування та митнi положення

     1. З метою реалiзацiї програм/проектiв у рамках цiєї Угоди всi ввезення товарiв повиннi бути звiльненi вiд будь-яких податкiв, мита, зборiв та iнших платежiв, якi мають аналогiчну силу. Це також стосується послуг, коштiв i iнших ресурсiв у зв'язку iз здiйсненням програм/проектiв у рамках цiєї Угоди.

     2. Українська сторона гарантує, що лiцензiї на тимчасове iмпортування/ввезення товарiв, необхiдних для реалiзацiї програм/проектiв у рамках цiєї Угоди, надаються без затримки вiдповiдно до законодавства України.

     3. Українська сторона гарантує, що товари, необхiднi для виконання програм/проектiв у рамках цiєї Угоди, можуть бути ввезенi на митну територiю України та вивезенi пiсля завершення робiт без сплати мита, податкiв та iнших зборiв, що мають аналогiчну силу, у тому числi митних зборiв. У разi вiдчуження цих товарiв на митнiй територiї України, вони пiдлягають оподаткуванню вiдповiдно до законодавства України, якщо вони не будуть проданi iншим особам, якi самi мають право на звiльнення вiд мит, податкiв i зборiв.

     4. Особисте майно норвезьких експертiв повинне бути звiльнене вiд непрямих податкiв, у тому числi iмпортних мит, протягом тимчасового перебування цих експертiв у зв'язку з реалiзацiєю програми/проекту. Такi товари повиннi бути вивезенi пiсля закiнчення термiну реалiзацiї конкретної програми/проекту. У разi вiдчуження цих товарiв на митнiй територiї України мито, податки та iншi обов'язковi платежi стягуються вiдповiдно до законодавства України.

     5. На кожного норвезького експерта дозволяється звiльнене вiд мита ввезення одного автомобiля за умови, що автомобiль буде використовуватися лише протягом строку його призначення у зв'язку з реалiзацiєю програми/проекту i пiсля закiнчення цього строку пiдлягає реекспорту.

     6. Українська сторона гарантує норвезьким експертам, направленим для цiлей програми/проекту в рамках цiєї Угоди, звiльнення вiд податку на прибуток i будь-якого iншого прямого податку, збору на заробiтну плату i винагороди, якi виплачуються в рамках програм/проектiв.

Стаття IV
Антикорупцiя

     Сторони дотримуються нульової терпимостi щодо корупцiї та IНШИХ фiнансових порушень, якi можуть виникати в рамках та пов'язанi з програмами/проектами. Полiтика нульової терпимостi розповсюджується на всiх спiвробiтникiв, консультантiв та iнших позаштатних спiвробiтникiв i партнерiв, залучених до виконання програм/проектiв.

Стаття V
Права норвезьких експертiв

     1. Українська сторона забезпечує швидке оформлення та видачу довгострокових вiз за нульовою ставкою консульського збору норвезьким експертам, призначеним з метою реалiзацiї програм/проектiв технiчної та/або фiнансової допомоги, зареєстрованих у рамках цiєї Угоди, а також членам їх сiмей, на запрошення державної установи, пiдприємства або органiзацiї, що є реципiєнтом такої допомоги.

     2. Українська сторона надає норвезьким експертам, а також членам їх сiмей, усi необхiднi документи, такi як посвiдка на тимчасове проживання, та виконує будь-якi iншi формальностi без безпiдставної затримки згiдно iз законодавством України.

     3. Українська сторона гарантує, що норвезькi експерти мають право вiдкривати та використовувати зовнiшнiй банкiвський рахунок в Українi для своїх особистих потреб, такi рахунки мають бути вiльними вiд будь-якого валютного контролю або зборiв введених Україною, та залишки можуть бути вiльноконвертованi у норвезькi крони або у будь-яку iншу конвертовану валюту.

Стаття VI
Прикiнцевi положення

     1. Статтi I, II, IV, пункти 1, 2 Статтi V, Стаття VI цiєї Угоди застосовуються тимчасово з дати її пiдписання. Ця Угода набирає чинностi з дати отримання останнього письмового повiдомлення дипломатичними каналами про виконання Сторонами всiх внутрiшньодержавних процедур, необхiдних для набрання нею чинностi.

     2. Будь-якi змiни до цiєї Угоди повиннi бути погодженi в письмовiй формi мiж Сторонами та набирають чинностi у порядку, встановленому пунктом 1 цiєї Статтi.

     3. Ця Угода укладається строком на десять рокiв, якщо жодна зi Сторiн письмово не повiдомить iншу Сторону, не пiзнiше нiж за шiсть мiсяцiв, про свiй намiр припинити дiю Угоди. Угода може бути продовжена шляхом письмового повiдомлення дипломатичними каналами.

     4. У разi припинення дiї положення цiєї Угоди продовжують застосовуватися до всiх програм/проектiв, реалiзацiя яких почалася до припинення дiї Угоди.

     5. У разi виникнення будь-яких спiрних питань, пов'язаних iз реалiзацiєю або тлумаченням цiєї Угоди, Сторони проводять консультацiї з метою досягнення спiльного рiшення.

     Вчинено у м. __________ у двох примiрниках, кожний українською, норвезькою та англiйською мовами, при цьому усi тексти є автентичними. У разi виникнення розбiжностей щодо тлумачення положень цiєї Угоди, переважну силу має текст англiйською мовою.

За Кабiнет Мiнiстрiв України За Уряд Королiвства Норвегiя
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.