УГОДА

мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Королiвства Норвегiя про спiвробiтництво у сферi ядерної i радiацiйної безпеки, зняття з експлуатацiї Чорнобильської атомної електростанцiї та перетворення об'єкта "Укриття" на екологiчно безпечну систему

     Кабiнет Мiнiстрiв України та Уряд Королiвства Норвегiя (далi - Сторони),

     будучи впевненими, що мiжнародне спiвробiтництво в галузi зняття з експлуатацiї Чорнобильської атомної електростанцiї (АЕС) має важливе значення для пiдвищення рiвня ядерної, радiацiйної та екологiчної безпеки на вищезазначенiй АЕС та на значно ширших географiчних територiях;

     пiдкреслюючи роль мiжнародних органiзацiй та установ, задiяних у галузi зняття з експлуатацiї Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологiчно безпечну систему;

     пiдкреслюючи роль та вiдповiдальнiсть України за забезпечення екологiчної, ядерної та радiацiйної безпеки на майданчику Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" та прилеглих територiй на екологiчно безпечну систему;

     визнаючи потенцiал розширення спiвробiтництва в рамках цiєї Угоди за iншими напрямками ядерної та радiацiйної безпеки, у тому числi щодо нерозповсюдження зброї масового знищення, за бажанням Сторiн,

     домовились про таке

Стаття 1

     Сторони будуть спiвпрацювати у реалiзацiї заходiв щодо пiдвищення рiвня ядерної та радiацiйної безпеки в Українi, зокрема, у зв'язку зi зняттям Чорнобильської АЕС з експлуатацiї.

Стаття 2

     У цiй Угодi вживаються такi термiни:

     "Донор" - Уряд Королiвства Норвегiя та його уповноваженi органи, що надають мiжнародну технiчну допомогу;

     "Бенефiцiар" - центральний орган виконавчої влади України, до компетенцiї якого належить реалiзацiя державної полiтики щодо зняття з експлуатацiї Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологiчно безпечну систему;

     "Виконавець" - будь-яка юридична особа, що має письмову угоду з Донором щодо реалiзацiї частини або всього Проекту;

     "Реципiєнт" - будь-яка юридична особа (резидент України), яка безпосередньо отримує мiжнародну технiчну допомогу вiдповiдно до Проекту, узгодженого з Бенефiцiаром;

     "Проект" - регламентований окремою угодою перелiк спiльних дiй учасникiв у рамках програми мiжнародної технiчної допомоги (донорiв, виконавцiв, бенефiцiарiв, реципiєнтiв), спрямованих на вирiшення цiлей надання мiжнародної технiчної допомоги протягом установлених строкiв, а також перелiк ресурсiв, необхiдних для досягнення зазначених цiлей;

     "Проектна угода" - окрема угода, яка регулює конкретний проект у галузi ядерної та радiацiйної безпеки, зняття з експлуатацiї Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологiчно безпечну систему;

     "Мiжнародна технiчна допомога" - ресурси, якi надаються на умовах, визначених цiєю Угодою, на безоплатнiй та безповоротнiй основi Донором у виглядi майна, необхiдного для забезпечення виконання завдань проектiв, яке ввозиться або набувається в Українi; робiт та послуг; прав iнтелектуальної власностi; фiнансових та iнших ресурсiв, не заборонених законодавством держав Сторiн.

Стаття 3

     Компетентними органами у реалiзацiї цiєї Угоди є:

     в Українi - Державне агентство України з управлiння зоною вiдчуження;

     у Королiвствi Норвегiя - Мiнiстерство закордонних справ.

     У разi призначення iнших Компетентних урядових органiв для реалiзацiї всього обсягу спiвробiтництва або його частини, передбаченого цiєю Угодою, Сторони письмово повiдомляють одна одну дипломатичними каналами.

Стаття 4

     Спiвробiтництво в рамках цiєї Угоди здiйснюватиметься вiдповiдно до законодавства держав Сторiн за такими напрямками:

     спiльне планування, розроблення i здiйснення науково-дослiдних проектiв, обмiн результатами робiт;

     обмiн iнформацiєю та технологiями вiдповiдно до законодавства та стандартiв держав Сторiн;

     постачання матерiалiв, обладнання та послуг, необхiдних для реалiзацiї Проектiв;

     проведення спiльних нарад, семiнарiв та навчання персоналу;

     iншi питання у сферi ядерної i радiацiйної безпеки та зняття з експлуатацiї Чорнобильської АЕС, якi узгоджено Виконавцем i Реципiєнтами та схвалено Компетентними органами.

Стаття 5

     Вiдповiдно до законодавства держав Сторiн Сторони вживатимуть необхiднi заходи для сприяння ефективнiй реалiзацiї та успiшному завершенню Проектiв.

     Матерiали та обладнання, що ввозяться в Україну або придбанi в Українi за кошти Донора для реалiзацiї Проектних угод у рамках спiвробiтництва з надання технiчної допомоги, звiльняються вiд сплати податкiв та зборiв.

     Українська Сторона створює умови з метою забезпечення своєчасного митного контролю та оформлення, транспортування обладнання в межах України, якщо в Проектнiй угодi не було домовлено про iнше.

     Донор або будь-який Виконавець не нестимуть вiдповiдальностi за збитки, що їх може бути завдано пiд час виконання Виконавцем завдань у межах Проектiв, крiм випадкiв, коли Сторони разом не встановлять, що такi збитки заподiяно внаслiдок грубої необережностi або зумисних дiй Виконавцiв.

     Бенефiцiар гарантує, що Реципiєнти мiжнародної технiчної допомоги вiдповiдно до цiєї Угоди ведуть належний облiк усiх фiнансових коштiв, матерiалiв, обладнання та iншого майна, наданих Донором, та подають звiти, разом iз завiреною документацiєю, як це передбачатиметься вiдповiдними Проектними угодами, або як узгоджено Сторонами.

     Виконуючи цю Угоду, Сторони погоджуються протидiяти всiлякiй корупцiйнiй дiяльностi. Крiм цього, вони зобов'язуються не приймати безпосередньо чи опосередковано будь-якi пропозицiї, подарунки, платежi чи прибуток, якi вважалися б чи могли б вважатися незаконною чи корупцiйною дiяльнiстю. Сторони повиннi невiдкладно повiдомити одна одну про будь-яке виявлення корупцiї чи зловживання при використаннi ресурсiв, пов'язаних з цiєю Угодою.

     Донор зберiгає за собою право вiдкликати всю частину чи частини гранта i припинити дiю цiєї Угоди, якщо буде виявлено, що кошти програми не використовуються вiдповiдно до цiєї Угоди або є незадовiльною звiтнiсть.

Стаття 6

     Для здiйснення спiвробiтництва в рамках цiєї Угоди компетентнi органи можуть заснувати Спiльну координацiйну групу та визначити її склад, функцiї i порядок роботи.

Стаття 7

     Умови участi або надання допомоги будь-якою третьою стороною в дiяльностi, яку передбачено цiєю Угодою, визначаються Сторонами окремо в кожному конкретному випадку.

Стаття 8

     Iнформацiя, отримана в результатi дiяльностi, що виконувалася в рамках цiєї Угоди, за винятком iнформацiї з обмеженим доступом або такої, якiй Сторони бажають надати такий статус вiдповiдно до законодавства держав Сторiн, передається третiм Сторонам або публiкується лише за згодою Сторiн.

     Сторони сприяють вiдповiдному та ефективному захистовi прав на об'єкти iнтелектуальної власностi, отриманi в результатi спiльних робiт у рамках цiєї Угоди та будь-якої Проектної угоди вiдповiдно до законодавства держав Сторiн. Розподiл таких прав здiйснюється вiдповiдно до умов Проектних угод.

Стаття 9

     Ця Угода не обмежує права i зобов'язання Сторiн вiдповiдно до iнших мiжнародних договорiв, учасницями яких є держави Сторiн.

Стаття 10

     Спори щодо тлумачення або застосування цiєї Угоди Компетентнi органи вирiшують шляхом переговорiв.

Стаття 11

     До цiєї Угоди за взаємною письмовою згодою Сторiн можуть вноситися змiни i доповнення, що оформляються письмово i становлять невiд'ємну частину цiєї Угоди.

Стаття 12

     Ця Угода укладається на п'ять рокiв i набирає чинностi з дати отримання дипломатичними каналами останнього письмового повiдомлення про виконання Сторонами внутрiшньодержавних процедур, необхiдних для набрання цiєю Угодою чинностi.

     Дiю цiєї Угоди може бути продовжено на наступнi п'ятирiчнi перiоди за письмовою згодою Сторiн.

     Дiю цiєї Угоди може бути припинено кожною iз Сторiн шляхом письмового повiдомлення дипломатичними каналами. Ця Угода втрачає чиннiсть через шiсть мiсяцiв з дати отримання однiєю iз Сторiн письмового повiдомлення iншої Сторони про свiй намiр припинити дiю цiєї Угоди.

     Припинення дiї цiєї Угоди не впливає на виконання Проектiв у рамках цiєї Угоди, якi не було завершено на дату її припинення, якщо Сторони письмово не домовилися про iнше.

     Учинено в м. Осло 30 листопада 2012 року у двох примiрниках, кожний українською, норвезькою та англiйською мовами, при цьому всi тексти є автентичними. У разi виникнення розбiжностей щодо тлумачення та застосування положень цiєї Угоди, переважну силу матиме текст англiйською мовою.

За Кабiнет Мiнiстрiв України За Уряд Королiвства Норвегiя
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.