ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Закону України "Про деякi питання ввезення на митну територiю України та реєстрацiї транспортних засобiв" щодо посилення адаптацiйної спроможностi та поетапного запровадження в Українi мiжнародних екологiчних вимог до транспортних засобiв

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до Закону України "Про деякi питання ввезення на митну територiю України та реєстрацiї транспортних засобiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 34, ст. 435; 2006 р., N 8, ст. 93; 2009 р., N 16, ст. 219; 2013 р., N 31, ст. 360) такi змiни:

     1. Преамбулу викласти в такiй редакцiї:

     "З метою регулювання вiдносин щодо ввезення на митну територiю України та проведення першої державної реєстрацiї ввезених або виготовлених в Українi транспортних засобiв, а також поетапного запровадження в Українi мiжнародних екологiчних вимог до транспортних засобiв Верховна Рада України постановляє".

     2. У статтi 2:

     абзац перший частини першої пiсля слiв "Пропуск на митну територiю України з метою вiльного обiгу та першу" доповнити словом "державну";

     у частинi другiй:

     абзац перший пiсля слiв "Пропуск на митну територiю України з метою вiльного обiгу та першу" доповнити словом "державну";

     в абзацi п'ятому слова та цифри "з 1 сiчня 2018 року", "до 31 грудня 2017 року" замiнити вiдповiдно словами та цифрами "з 1 сiчня 2020 року", "до 31 грудня 2019 року".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України у двомiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     розробити порядок комплексного контролю за ввезенням на митну територiю України та проведення першої державної реєстрацiї ввезених з метою вiльного обiгу транспортних засобiв та видачi свiдоцтва про реєстрацiю транспортного засобу;

     забезпечити приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
8 червня 2017 року
N 2098-VIII

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.