ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо запровадження гуманного ставлення до тварин

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У Кодексi України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

     1) текст статтi 89 викласти в такiй редакцiї:

     "Жорстоке поводження з тваринами - знущання над тваринами, завдання побоїв або вчинення iнших насильницьких дiй, що завдали тваринi фiзичного болю, страждань i не спричинили тiлесних ушкоджень, калiцтва чи загибелi, залишення тварин напризволяще, у тому числi порушення правил утримання тварин, -

     тягнуть за собою накладення штрафу вiд двохсот до трьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю тварини, якщо перебування тварини у власника становить загрозу для її життя або здоров'я.

     Тi самi дiї, вчиненi стосовно двох i бiльше тварин, або групою осiб, або особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за таке саме порушення, пропаганда жорстокого поводження з тваринами -

     тягнуть за собою накладення штрафу вiд трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або адмiнiстративний арешт на строк до п'ятнадцяти дiб з конфiскацiєю тварини, якщо перебування тварини у власника становить загрозу для її життя або здоров'я.

     Насильницькi дiї стосовно тварин, спрямованi на задоволення статевої пристрастi, -

     тягнуть за собою накладення штрафу вiд двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю тварини, якщо перебування тварини у власника становить загрозу для її життя або здоров'я";

     2) статтю 221 пiсля слова та цифр "статтями 851, 88 - 882" доповнити цифрами "89";

     3) у частинi першiй статтi 222 слово та цифри "стаття 441" замiнити словом та цифрами "стаття 89";

     4) абзац другий пункту 1 частини першої статтi 255 пiсля цифр "512" доповнити цифрами "881, 89".

     2. Статтю 299 Кримiнального кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 25 - 26, ст. 131) викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 299. Жорстоке поводження з тваринами

     1. Жорстоке поводження з тваринами, що вiдносяться до хребетних, у тому числi безпритульними тваринами, що вчинене умисно та призвело до калiцтва чи загибелi тварини, а також нацьковування тварин одна на одну чи iнших тварин, вчинене з хулiганських чи корисливих мотивiв, публiчнi заклики до вчинення дiянь, якi мають ознаки жорстокого поводження з тваринами, а також поширення матерiалiв iз закликами до вчинення таких дiй -

     караються арештом на строк до шести мiсяцiв або обмеженням волi на строк до трьох рокiв.

     2. Тi самi дiї, вчиненi у присутностi малолiтнього чи неповнолiтнього, -

     караються обмеженням волi на строк вiд трьох до п'яти рокiв або позбавленням волi на строк вiд трьох до п'яти рокiв.

     3. Дiї, передбаченi частинами першою або другою цiєї статтi, вчиненi з особливою жорстокiстю або у присутностi малолiтнього чи неповнолiтнього, або щодо двох i бiльше тварин, або повторно, або групою осiб, або вчиненi активним способом, -

     караються позбавленням волi на строк вiд п'яти до восьми рокiв".

     3. У статтi 1 Закону України "Про захист тварин вiд жорстокого поводження" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 27, ст. 230):

     1) абзац одинадцятий викласти в такiй редакцiї:

     "жорстоке поводження з тваринами - знущання над тваринами, у тому числi безпритульними, що спричинило мучення, завдало їм фiзичного страждання, тiлеснi ушкодження, калiцтво або призвело до загибелi, нацьковування тварин одна на одну та на iнших тварин, вчинене з хулiганських чи корисливих мотивiв, залишення домашнiх та сiльськогосподарських тварин напризволяще, у тому числi порушення правил утримання тварин";

     2) пiсля абзацу дванадцятого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "пересувний звiринець - спецiально обладнанi некапiтальнi споруди, тимчасовi примiщення, транспорт, мобiльнi клiтки, огорожi, iншi пересувнi конструкцiї, що використовуються закладами культури, цирками, пересувними цирками, гастрольними центрами та iншими особами для тримання i транспортування диких тварин з метою їх використання у цирковiй, естраднiй, розважальнiй дiяльностi (публiчного i приватного характеру), а також для їх публiчної демонстрацiї, залучення до показiв, виставок, що не мають наукового значення".

     У зв'язку з цим абзаци тринадцятий - п'ятнадцятий вважати вiдповiдно абзацами чотирнадцятим - шiстнадцятим.

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України у тримiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
22 червня 2017 року
N 2120-VIII

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.