ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо охорони пралiсiв згiдно з Рамковою конвенцiєю про охорону та сталий розвиток Карпат

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. Статтю 68 Кодексу України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 68. Порушення правил вiдновлення i полiпшення лiсiв, використання ресурсiв спiлої деревини, вимог з охорони пралiсiв, квазiпралiсiв та природних лiсiв

     Порушення правил та iнструкцiй по вiдновленню, полiпшенню стану i породного складу лiсiв, пiдвищенню їх продуктивностi, а також по використанню ресурсiв спiлої деревини -

     тягне за собою накладення штрафу на посадових осiб вiд п'ятидесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Порушення вимог з охорони пралiсiв, квазiпралiсiв, природних лiсiв, а саме: випасання худоби, промислова заготiвля недеревинних лiсових продуктiв, проїзд транспортних засобiв (крiм дорiг загального користування та служби лiсової охорони) -

     тягне за собою накладення штрафу вiд ста до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян".

     2. Статтю 246 Кримiнального кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 25 - 26, ст. 131) викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 246. Незаконна порубка лiсу

     Незаконна порубка дерев або чагарникiв у лiсах, захисних та iнших лiсових насадженнях, що заподiяла iстотну шкоду, а також вчинення таких дiй у заповiдниках або на територiях та об'єктах природно-заповiдного фонду, або в iнших особливо охоронюваних лiсах -

     карається штрафом вiд трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або арештом на строк до шести мiсяцiв, або обмеженням волi на строк до трьох рокiв, або позбавленням волi на той самий строк.

     Та сама дiя, вчинена повторно або за попередньою змовою групою осiб, -

     карається обмеженням волi на строк вiд двох до п'яти рокiв або позбавленням волi на той самий строк".

     3. У Лiсовому кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 21, ст. 170):

     1) у статтi 1:

     частину першу пiсля слiв "тип природних комплексiв" доповнити словом "(екосистема)";

     доповнити частинами сьомою - дев'ятою такого змiсту:

     "Природнi лiси (природнi лiсовi екосистеми) - лiси (лiсовi екосистеми), в яких локально i тимчасово проявився антропогенний вплив, але вiн не змiнив ценотичної структури фiтоценозiв i тому природнi лiсовi екосистеми здатнi протягом короткого часу регенеруватися (вiдновитися) природним шляхом до стану пралiсових екосистем.

     Пралiси (пралiсовi екосистеми) - споконвiчний, стародавнiй лiс (природнi лiсовi екосистеми), що сформувався природним шляхом i в ходi розвитку не зазнав безпосереднього антропогенного впливу.

     Квазiпралiси - умовно пралiсовi екосистеми, в яких вiдбувся незначний тимчасовий антропогенний вплив, що не змiнив природної структури лiсостанiв i при припиненнi якого натуральний стан екосистем повнiстю вiдтворюється протягом короткого перiоду";

     2) частину першу статтi 37 доповнити пунктом 12 такого змiсту:

     "12) видiлення пралiсiв";

     3) доповнити статтею 391 такого змiсту:

     "Стаття 391. Охорона та збереження пралiсiв, квазiпралiсiв, природних лiсiв

     Пралiси, квазiпралiси та природнi лiси є нацiональною природною спадщиною України.

     З метою охорони та збереження пралiсiв, квазiпралiсiв та природних лiсiв у них забороняються всi види рубок, у тому числi санiтарнi, рубки формування i оздоровлення лiсiв (крiм догляду за лiнiйними об'єктами та вирубування окремих дерев пiд час гасiння пожежi), будiвництво споруд, прокладання шляхiв, лiнiйних та iнших об'єктiв транспорту i зв'язку, випасання худоби, промислова заготiвля недеревинних лiсових продуктiв, проїзд транспортних засобiв (крiм дорiг загального користування та служби лiсової охорони).

     Усi видiленi пралiси, квазiпралiси та природнi лiси зараховуються до категорiї лiсiв природоохоронного, наукового, iсторико-культурного призначення, а також видiляються в особливi охороннi лiсовi дiлянки.

     Навколо видiлених пралiсiв, квазiпралiсiв, природних лiсiв установлюються охороннi зони завширшки не менше подвiйної висоти деревостану пралiсу, в яких забороняються суцiльнi та поступовi рубки.

     Наявнiсть пралiсiв, квазiпралiсiв чи природних лiсiв є пiдставою для оголошення вiдповiдних територiй i об'єктiв природно-заповiдного фонду України пралiсовими пам'ятками природи.

     Визначення належностi лiсових територiй до пралiсiв, квазiпралiсiв, природних лiсiв здiйснюється за спецiальною методикою, яка розробляється i затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони навколишнього природного середовища";

     4) пункт 9 статтi 46 пiсля слова "виявлення" доповнити словами "пралiсiв, квазiпралiсiв, природних лiсiв";

     5) статтю 70 доповнити частиною десятою такого змiсту:

     "У пралiсах, квазiпралiсах, природних лiсах забороняються заготiвля деревини, всi види рубок, у тому числi формування i оздоровлення лiсiв, та видалення захаращеностi";

     6) статтю 79 доповнити частиною третьою такого змiсту:

     "У пралiсах, квазiпралiсах та природних лiсах не проводяться заходи з їх вiдновлення";

     7) статтю 84 доповнити частиною другою такого змiсту:

     "У пралiсах, квазiпралiсах та природних лiсах заходи з пiдвищення продуктивностi та полiпшення якiсного складу лiсiв, санiтарнi рубки та видалення захаращеностi не проводяться";

     8) у статтi 98:

     абзац третiй частини першої пiсля слiв "щодо лiсiв" доповнити словами "державної та";

     частину третю виключити;

     9) частину другу статтi 105 доповнити пунктом 20 такого змiсту:

     "20) порушеннi вимог з охорони пралiсiв, квазiпралiсiв та природних лiсiв".

     4. У Законi України "Про природно-заповiдний фонд України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 34, ст. 502; 2010 р., N 11, ст. 112; 2015 р., N 25, ст. 194):

     1) абзац третiй частини третьої статтi 3 пiсля слова "комплекснi" доповнити словом "пралiсовi";

     2) частину першу статтi 26 викласти в такiй редакцiї:

     "На територiях заказникiв забороняються суцiльнi, прохiднi, лiсовiдновнi та поступовi рубки, видалення захаращеностi, а також полювання та iнша дiяльнiсть, що суперечить цiлям i завданням, передбаченим положенням про заказник";

     3) статтю 28 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 28. Основнi вимоги щодо режиму пам'яток природи

     На територiї пам'яток природи забороняються суцiльнi, поступовi, лiсовiдновнi та прохiднi рубки, видалення захаращеностi, полювання та будь-яка iнша дiяльнiсть, що загрожує збереженню або призводить до деградацiї чи змiни первiсного їх стану.

     На територiї пралiсових пам'яток природи забороняються всi види рубок, у тому числi санiтарнi, рубки формування i оздоровлення лiсiв та видалення захаращеностi (крiм догляду за лiнiйними об'єктами та вирубування окремих дерев пiд час гасiння пожежi), будiвництво споруд, прокладання шляхiв, лiнiйних та iнших об'єктiв транспорту i зв'язку, випасання худоби, промислова заготiвля недеревинних лiсових продуктiв, проїзд транспортних засобiв (крiм дорiг загального користування та транспортних засобiв оперативних i спецiальних служб).

     Навколо пралiсових пам'яток природи установлюються охороннi зони завширшки не менше подвiйної висоти деревостану пралiсу, в яких забороняються будь-якi суцiльнi, у тому числi санiтарнi, а також поступовi рубки.

     Власники або користувачi земельних дiлянок, водних та iнших природних об'єктiв, оголошених пам'ятками природи, беруть на себе зобов'язання щодо забезпечення режиму їх охорони та збереження.

     Визначення належностi територiй до пралiсових пам'яток природи здiйснюється за спецiальною методикою, яка розробляється i затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони навколишнього природного середовища";

     4) частину першу статтi 30 викласти в такiй редакцiї:

     "На територiї заповiдних урочищ забороняються всi види рубок, у тому числi санiтарнi, рубки формування i оздоровлення лiсiв, видалення захаращеностi та будь-яка дiяльнiсть, що порушує природнi процеси, якi вiдбуваються у природних комплексах, включених до їх складу, вiдповiдно до вимог, встановлених для природних заповiдникiв".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України у тримiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом:

     забезпечити розроблення нормативно-правових актiв, передбачених цим Законом;

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
23 травня 2017 року
N 2063-VIII

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.