ДЕРЖАВНА ФIСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

IНДИВIДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦIЯ

14.09.2017 N 1960/6/99-99-15-03-02-15/IПК


Про особливостi оподаткування ПДВ операцiй з реекспорту

     Державна фiскальна служба України розглянула звернення платника щодо особливостей оподаткування ПДВ операцiй з реекспорту товарiв та, керуючись статтею 52 роздiлу II Податкового кодексу України (далi - ПКУ), повiдомляє.

     Згiдно з пунктом 206.7 статтi 206 ПКУ, до операцiй iз ввезення товарiв на митну територiю України у митному режимi тимчасового ввезення застосовується умовне повне звiльнення вiд оподаткування або умовне часткове звiльнення вiд оподаткування ПДВ.

     Згiдно з статтею 103 Митного кодексу (далi - МКУ), тимчасове ввезення - це митний режим, вiдповiдно до якого iноземнi товари, транспортнi засоби комерцiйного призначення ввозяться для конкретних цiлей на митну територiю України з умовним повним або частковим звiльненням вiд оподаткування митними платежами та без застосування заходiв нетарифного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi i пiдлягають реекспорту до завершення встановленого строку без будь-яких змiн, за винятком звичайного зносу в результатi їх використання.

     Для помiщення товарiв у митний режим тимчасового ввезення особа, вiдповiдальна за дотримання митного режиму, повинна, зокрема, сплатити митнi платежi вiдповiдно до статтi 106 МКУ або забезпечити виконання зобов'язання iз сплати митних платежiв вiдповiдно до роздiлу X МКУ.

     При цьому у разi тимчасового ввезення товарiв з умовним частковим звiльненням вiд оподаткування митними платежами за кожний повний або неповний календарний мiсяць заявленого строку перебування на митнiй територiї України сплачується 3 вiдсотки суми митних платежiв, яка пiдлягала б сплатi у разi випуску цих товарiв у вiльний обiг на митнiй територiї України, розрахованої на дату помiщення їх у митний режим тимчасового ввезення (частина друга ст. 106 МКУ).

     Строк тимчасового ввезення товарiв встановлюється органом доходiв i зборiв у кожному конкретному випадку, але не повинен перевищувати трьох рокiв з дати помiщення товарiв у митний режим тимчасового ввезення.

     Митний режим тимчасового ввезення завершується, зокрема, шляхом реекспорту товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення, помiщених у цей митний режим, або шляхом помiщення їх в iнший митний режим, що допускається МКУ (частина перша статтi 112 МКУ).

     Сплаченi суми ПДВ включаються платником до складу податкового кредиту у звiтному (податковому) перiодi, в якому було сплачено податок (пiдпункт 206.7.2 пункту 206.7 статтi 206 ПКУ).

     В свою чергу, вiдповiдно до частини шостої статтi 106 МКУ сума митних платежiв, сплачена на пiдставi умовного часткового звiльнення вiд оподаткування митними платежами, поверненню не пiдлягає.

     Щодо нарахування ПДВ по операцiях з реекспорту товарiв, якi були ранiше ввезенi на митну територiю України у митному режимi тимчасового ввезення, слiд врахувати наступне.

     Згiдно з пiдпунктом "б" пункту 198.5 статтi 198 ПКУ платник податку зобов'язаний нарахувати податковi зобов'язання, виходячи з бази оподаткування, визначеної вiдповiдно до пункту 189.1 статтi 189 ПКУ, та скласти не пiзнiше останнього дня звiтного (податкового) перiоду i зареєструвати в Єдиному реєстрi податкових накладних в термiни, встановленi ПКУ для такої реєстрацiї, зведену податкову накладну за товарами/послугами, необоротними активами (для товарiв/послуг, необоротних активiв, придбаних або виготовлених до 1 липня 2015 року, - у разi, якщо пiд час такого придбання або виготовлення суми податку були включенi до складу податкового кредиту), у разi якщо такi товари/послуги, необоротнi активи призначаються для їх використання або починають використовуватися в операцiях, звiльнених вiд оподаткування вiдповiдно до статтi 197, пiдроздiлу 2 роздiлу XX ПКУ, мiжнародних договорiв (угод) (крiм випадкiв проведення операцiй, передбачених пiдпунктом 197.1.28 пункту 197.1 статтi 197 ПКУ).

     Операцiї з вивезення товарiв у митному режимi реекспорту (за винятком операцiй з вивезення вiдповiдно до п. 5 частини 1 ст. 86 МКУ) пiдлягають звiльненню вiд оподаткування ПДВ. Якщо платник податку за такими товарами скористався своїм правом на податковий кредит i в подальшому здiйснює їх вивезення у митному режимi реекспорту, то у податковому перiодi, на який припадає таке вивезення, платник повинен здiйснити нарахування ПДВ вiдповiдно до пункту 198.5 статтi 198 ПКУ.

     При цьому податковi зобов'язання з ПДВ нараховуються у розмiрi сум ПДВ, що були включенi платником до складу податкового кредиту та сплаченi до бюджету по операцiї з тимчасового ввезення товару.

     Отже, платник податку за операцiєю з вивезення товарiв в митному режимi реекспорту на дату виникнення податкових зобов'язань з ПДВ складає та реєструє в ЄРПН двi податковi накладнi:

     одну - на дату фактичного вивезення товарiв за межi України, зафiксовану в митнiй декларацiї. У верхнiй лiвiй частинi в рядку "Залишається у продавця (тип причини)" експортер ставить помiтку "X" та зазначає тип причини "07" ("Експортнi постачання"). У графi "Отримувач (покупець)" зазначається найменування нерезидента та через кому - країна, в якiй зареєстрований отримувач товару, а у рядку "Iндивiдуальний податковий номер покупця" проставляється умовний IПН "300000000000";

     другу - не пiзнiше останнього дня звiтного (податкового) перiоду на загальну суму частки сплаченого (нарахованого) податку пiд час тимчасового ввезення товарiв. В графi "Зведена податкова накладна" робиться помiтка "X", у графi "Отримувач (покупець)" платник податку зазначає власне найменування (П. I. Б.), у рядку "Iндивiдуальний податковий номер отримувача (покупця)" проставляється умовний IПН "600000000000", а у верхнiй лiвiй частинi зазначається вiдповiдний тип причини "09" - "Складена на постачання для операцiй, якi звiльненi вiд оподаткування податком на додану вартiсть".

     Обидвi податковi накладнi пiдлягають реєстрацiї в ЄРПН.

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.