РЕГIОНАЛЬНА КОНВЕНЦIЯ

про пан-євро-середземноморськi преференцiйнi правила походження

     ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ,

     IСЛАНДIЯ,

     КНЯЗIВСТВО ЛIХТЕНШТЕЙН,

     КОРОЛIВСТВО НОРВЕГIЯ,

     ШВЕЙЦАРСЬКА КОНФЕДЕРАЦIЯ,

     надалi iменуються як "держави ЄАВТ",

     АЛЖИРСЬКА НАРОДНА ДЕМОКРАТИЧНА РЕСПУБЛIКА,

     АРАБСЬКА РЕСПУБЛIКА ЄГИПЕТ,

     ДЕРЖАВА IЗРАЇЛЬ,

     ЙОРДАНСЬКЕ ХАШИМIТСЬКЕ КОРОЛIВСТВО,

     ЛIВАНСЬКА РЕСПУБЛIКА,

     КОРОЛIВСТВО МАРОККО,

     ОРГАНIЗАЦIЯ ЗВIЛЬНЕННЯ ПАЛЕСТИНИ НА КОРИСТЬ ПАЛЕСТИНСЬКОЇ АВТОНОМIЇ ЗАХIДНОГО БЕРЕГА РIЧКИ ЙОРДАН I СЕКТОРА ГАЗА,

     СИРIЙСЬКА АРАБСЬКА РЕСПУБЛIКА,

     РЕСПУБЛIКА ТУНIС,

     РЕСПУБЛIКА ТУРЕЧЧИНА,

     надалi iменуються як "учасники Барселонського Процесу",

     РЕСПУБЛIКА АЛБАНIЯ,

     БОСНIЯ I ГЕРЦЕГОВИНА,

     РЕСПУБЛIКА ХОРВАТIЯ,

     КОЛИШНЯ ЮГОСЛАВСЬКА РЕСПУБЛIКА МАКЕДОНIЯ,

     ЧОРНОГОРIЯ,

     РЕСПУБЛIКА СЕРБIЯ,

     А ТАКОЖ КОСОВО, ВIДПОВIДНО ДО РЕЗОЛЮЦIЇ РБ ООН 1244 (1999),

     надалi iменуються як "учасники Процесу Стабiлiзацiї та Асоцiацiї",

     КОРОЛIВСТВО ДАНIЯ ПО ВIДНОШЕННЮ ДО ФАРЕРСЬКИХ ОСТРОВIВ,

     надалi iменується "Фарерськi острови",

     тут i надалi в текстi вищеперерахованi країни та територiї зазначенi як "Договiрнi Сторони".

     ВРАХОВУЮЧИ систему кумуляцiї пан-євро-середземноморського походження (далi - Пан-Євро-Мед), складеної з мережi угод про вiльну торгiвлю, якi забезпечують iдентичнi правила походження, що допускає дiагональну кумуляцiю,

     ВРАХОВУЮЧИ можливе майбутнє географiчне розширення дiагональної кумуляцiї в сусiднi країни i територiї,

     ВРАХОВУЮЧИ труднощi в управлiннi iснуючою мережею двостороннiх протоколiв про правила походження серед країн або територiй Пан-Євро-Мед, бажано перемiстити iснуючi двостороннi системи про правила походження в багатосторонню структуру без обмеження розумiння принципiв, встановлених у вiдповiдних угодах або будь-яких iнших пов'язаних двостороннiх угодах,

     ВРАХОВУЮЧИ, що будь-яка поправка до протоколу про правила походження, яка застосовується мiж двома країнами-партнерами зони Пан-Євро-Мед, передбачає iдентичнi поправки до кожного протоколу, застосовуваного в зонi,

     ВРАХОВУЮЧИ, необхiднiсть вдосконалення правил походження з метою кращого реагування на економiчну дiйснiсть,

     ВРАХОВУЮЧИ iдею створення єдиного правового iнструменту, що регулюватиме питання кумуляцiї походження у формi регiональної Конвенцiї про преференцiйнi правила походження, на яку будуть посилатися окремi угоди про вiльну торгiвлю, що застосовуються мiж країнами зони,

     ВРАХОВУЮЧИ, що дана Регiональна Конвенцiя в цiлому не призведе до погiршення попереднiх вiдносин мiж партнерами по вiльнiй торгiвлi, якi застосовують кумуляцiю Пан-Євро або Пан-Євро-Мед,

     ВРАХОВУЮЧИ, що iдея Регiональної Конвенцiї про преференцiйнi правила походження для зони Пан-Євро-Мед отримала пiдтримку Мiнiстрiв Торгiвлi Євросередземноморського регiону пiд час їхньої зустрiчi в Лiсабонi 21 жовтня 2007 року,

     ВРАХОВУЮЧИ, що головна мета єдиної Регiональної Конвенцiї полягає в тому, щоб рухатися в напрямку застосування єдиних правил походження з метою кумуляцiї походження для товарiв, щодо яких здiйснюється торгiвля мiж усiма Договiрними Сторонами,

     ВИРIШИЛИ укласти наступну Конвенцiю:

Частина I
ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1

     1. Ця Конвенцiя встановлює положення про походження товарiв, що продаються згiдно iз вiдповiдними угодами, укладеними мiж Договiрними Сторонами.

     2. Поняття "походження товарiв" i методи адмiнiстративного спiвробiтництва, що мають вiдношення до них, викладенi в Доповненнях до цiєї Конвенцiї.

     У Доповненнi I викладено загальнi правила для концепцiї походження товарiв та методiв адмiнiстративного спiвробiтництва.

     У Доповненнi II викладено конкретнi положення, якi застосовуються мiж певними Договiрними сторонами та вiдмiннi вiд положень, зазначених у Доповненнi I.

     3. Нижче наведенi Договiрнi Сторони цiєї Конвенцiї:

     - Європейський Союз,

     - Держави Європейської Асоцiацiї Вiльної Торгiвлi, як перераховано в Преамбулi,

     - Королiвство Данiї по вiдношенню до Фарерських островiв,

     - Учасники Барселонського Процесу, як перераховано в Преамбулi,

     - Учасники Процесу Стабiлiзацiї та Асоцiацiї, як перераховано в Преамбулi.

     Що стосується Європейського Союзу, то ця Конвенцiя застосовується до територiй, на яких дiє Договiр про Європейський Союз, як зазначено в Статтi 52 цього Договору та Статтi 355 Договору про функцiонування Європейського Союзу.

Стаття 2

     Для цiлей цiєї Конвенцiї, термiни:

     (1) "Договiрна Сторона" означає країн-учасниць Конвенцiї, якi перерахованi в Статтi 1 (3);

     (2) "третя Сторона" означає будь-яку сусiдню країну або територiю, яка не є Договiрною Стороною цiєї Конвенцiї, i не зазначена у Статтi 1 (3);

     (3) "вiдповiдна угода" означає угоду мiж двома або бiльше Договiрними Сторонами, яка стосується цiєї Конвенцiї.

Частина II
СПIЛЬНИЙ КОМIТЕТ

Стаття 3

     1. Цим створюється Спiльний Комiтет, в якому повинна бути представлена кожна iз Договiрних Сторiн.

     2. Спiльний Комiтет повинен дiяти одностайно, без обмеження розумiння Статтi 5 (4);

     3. Спiльний Комiтет проводить засiдання в мiру необхiдностi, але не рiдше одного разу на рiк. Будь-яка Договiрна Сторона може iнiцiювати проведення його засiдання.

     4. Спiльний Комiтет має прийняти свої власнi правила процедури, якi повиннi, зокрема, мiстити положення про скликання засiдань i призначення голови та термiн його повноважень,

     5. Спiльний Комiтет приймає рiшення про створення будь-якого пiдкомiтету або робочої групи, якi допомагатимуть йому у виконаннi своїх обов'язкiв.

Стаття 4

     1. Обов'язком Спiльного Комiтету є управлiння цiєю Конвенцiєю i гарантування її належного виконання. Виходячи з цього, Договiрнi Сторони повиннi регулярно iнформувати про набутий досвiд застосування цiєї Конвенцiї. Спiльний Комiтет повинен надавати рекомендацiї та, у випадках, визначених пунктом 3, приймати рiшення.

     2. Зокрема, вiн повинен надавати рекомендацiї Договiрним Сторонам щодо:

     (a) пояснювальних записок та рекомендацiй для однакового застосування цiєї Конвенцiї;

     (b) будь-яких iнших заходiв, необхiдних для застосування Конвенцiї.

     3. Спiльний Комiтет затверджує шляхом ухвалення рiшення:

     (a) поправки до цiєї Конвенцiї, включаючи поправки до Доповнень;

     (b) запрошення третiм сторонам на приєднання до цiєї Конвенцiї вiдповiдно до Статтi 5;

     (c) перехiднi заходи, якi потрiбнi у випадку приєднання нових Договiрних Сторiн.

     Договiрнi Сторони виконуватимуть рiшення, зазначенi в цьому пунктi вiдповiдно до власного законодавства.

     4. Якщо представник будь-якої Договiрної Сторони у Спiльному Комiтетi прийняв рiшення, яке вiдповiдає основним вимогам законодавства, дане рiшення, в разi якщо у ньому не зазначена дата, набирає чинностi у перший день другого мiсяця пiсля повiдомлення про зняття застереження.

Частина III
ПРИЄДНАННЯ ТРЕТIХ СТОРIН

Стаття 5

     1. Третя Сторона може стати Договiрною Стороною цiєї Конвенцiї, за умови, якщо у країни-кандидата або територiї є угода про вiльну торгiвлю, яка вступила в силу та яка забезпечує преференцiйнi правила походження, принаймнi з однiєю з Договiрних Сторiн.

     2. Третя Сторона повинна направити письмове звернення про приєднання в депозитарiй.

     3. Депозитарiй передає звернення Спiльному Комiтету на розгляд.

     4. Рiшення Спiльного Комiтету iз запрошенням щодо приєднання до Конвенцiї повинно бути направлене до Депозитарiю, який повинен протягом двох мiсяцiв вiдправити його разом iз текстом Конвенцiї, чинної на вiдповiдну дату, третiй сторонi, яка подавала заявку про приєднання. Жодна Договiрна Сторона не може виступити проти цього рiшення.

     5. Третя Сторона, якiй запропоновано стати Договiрною Стороною цiєї Конвенцiї, має зробити це, шляхом внесення документа про приєднання до Депозитарiю. Зазначений документ повинен супроводжуватися перекладом Конвенцiї на офiцiйну мову(и) країни або територiї, що приєднуються.

     6. Приєднання набирає чинностi в перший день другого мiсяця пiсля внесення документу про приєднання.

     7. Депозитарiй повiдомляє всi Договiрнi Сторони про дату, коли документ про приєднання був зданий i про дату, на яку приєднання набирає чинностi.

     8. Рекомендацiї та рiшення Спiльного Комiтету, зазначенi в Статтi 4 (2) i (3), прийнятi в перiод мiж датою подання заявки, зазначеної в пунктi 2 цiєї Статтi i дати, на яку приєднання набуває чинностi, мають бути повiдомленi третiй сторонi через Депозитарiй.

     Рiшення про приєднання має бути викладене або в iнструментi про приєднання або в окремому документi, який зданий на зберiгання Депозитарiю впродовж шести мiсяцiв з моменту такого повiдомлення. Якщо такий iнструмент про приєднання не здали на зберiгання своєчасно, приєднання вважається недiйсним.

     9. З дати, зазначеної в пунктi 4, третя Сторона може брати участь у статусi спостерiгача у засiданнях Спiльного Комiтету, пiдкомiтетiв та робочих групах.

Частина IV
ДОДАТКОВI ТА ЗАКЛЮЧНI ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 6

     Кожна Договiрна Сторона вживає вiдповiднi заходи для забезпечення ефективного застосування цiєї Конвенцiї, беручи до уваги необхiднiсть досягнення взаємоприйнятних рiшень щодо будь-яких проблем, що виникають в результатi застосування цих положень.

Стаття 7

     Договiрнi Сторони повиннi iнформувати один одного через Депозитарiй про заходи, якi вони здiйснюють для впровадження цiєї Конвенцiї.

Стаття 8

     Доповнення до цiєї Конвенцiї є її невiд'ємною частиною.

Стаття 9

     Будь-яка Договiрна Сторона може вийти з цiєї Конвенцiї за умови, якщо вона надiшле вiдповiдне повiдомлення в письмовiй формi за 12 мiсяцiв до Депозитарiю, який в свою чергу повiдомляє всi iншi Договiрнi Сторони.

Стаття 10

     1. Ця Конвенцiя набирає чинностi з 1 сiчня 2011 року, це стосується тих Договiрних сторiн, якi до зазначеної дати внесли Депозитарiю на зберiгання свої документи про прийняття, за умови, якщо принаймнi двi Договiрнi Сторони внесли до Депозитарiю свої документи про прийняття до 31.12.2010 року.

     2. Якщо ця Конвенцiя не набере чинностi до 1 сiчня 2011 року, вона набирає чинностi в перший день другого мiсяця пiсля здачi на зберiгання останнього документу про прийняття принаймнi двома Договiрними Сторонами.

     3. Для iнших Договiрних Сторiн, окрiм тих що перераховано в пунктах 1 та 2, Конвенцiя набуває чинностi у перший день другого мiсяцi пiсля здачi на зберiгання документiв про прийняття.

     4. Депозитарiй повiдомляє Договiрнi Сторони про дату внесення на зберiгання документа про прийняття кожної Договiрної Сторони i дати набрання чинностi цiєї Конвенцiї, шляхом опублiкування цiєї iнформацiї в Офiцiйному вiснику Європейського Союзу (серiї С).

Стаття 11

     Генеральний секретарiат Ради Європейського Союзу дiятиме як Депозитарiй цiєї Конвенцiї.

За Європейський Союз
За Iсландiю
За Князiвство Лiхтенштейн
За Королiвство Норвегiя
За Швейцарську Конфедерацiю
За Алжирську Народну Демократичну Республiку
За Арабську Республiку Єгипет
За Державу Iзраїль
За Йорданське Хашимiтське Королiвство
За Лiванську Республiку
За Королiвство Марокко
Органiзацiя Звiльнення Палестини на користь Палестинської Автономiї Захiдного Берега рiчки Йордан i Сектора Газа
За Сирiйську Арабську Республiку
За Республiку Тунiс
За Республiку Туреччина
За Республiку Албанiя
За Боснiю i Герцеговину
За Республiку Хорватiя
За Колишню Югославську Республiку Македонiя
За Чорногорiю
За Республiку Сербiя
За Косово, вiдповiдно до резолюцiї РБ ООН 1244(1999)
За Королiвство Данiя по вiдношенню до Фарерських островiв

 

ДОПОВНЕННЯ I

ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ "ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРIВ" I МЕТОДIВ АДМIНIСТРАТИВНОГО СПIВРОБIТНИЦТВА

РОЗДIЛ I
ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1
Визначення

     Для цiлей цiєї Конвенцiї:

     (a) "виробництво" означає будь-який рiзновид технологiчної дiяльностi або обробки, у тому числi збирання та спецiалiзованi операцiї;

     (b) "матерiал" означає будь-який iнгредiєнт, сировину, компонент або запчастину тощо, що використовується пiд час виробництва товару;

     (c) "товар" означає продукцiю, що випускається, навiть, якщо вона призначена для подальшого виробництва;

     (d) "майно" означає як матерiали, так i товар;

     (e) "митна вартiсть" означає вартiсть, що визначено вiдповiдно до Угоди щодо впровадження статтi VII Генеральної Угоди з тарифiв i торгiвлi 1994 р.;

     (f) "цiна на умовах франко-завод" означає цiну товару, сплачену виробнику у Договiрнiй сторонi, на пiдприємствi, де проведено останню обробку чи переробку, за умови, що цiна враховує вартiсть усiх матерiалiв у складi товару за винятком будь-яких внутрiшнiх податкiв, якi є, або можуть виникнути, у зв'язку з експортуванням даного товару;

     (g) "вартiсть матерiалiв" означає митну вартiсть пiд час ввезення на територiю країни матерiалiв iншого походження або, якщо це невiдомо i не може бути встановлено, першу адекватну цiну подiбних матерiалiв у межах Договiрної сторони-експортера;

     (h) "вартiсть матерiалiв, що походять з певної країни" означає вартiсть вказаних матерiалiв вiдповiдно (g) з урахуванням усiх необхiдних редакцiйних змiн;

     (i) "додана вартiсть" повинна бути сформована, як цiна на умовах франко-завод за виключенням митних зборiв кожного з матерiалiв, що походять з iнших Договiрних Сторiн, з якими застосовується кумуляцiя або, якщо митна вартiсть не вiдома або не може бути встановлена, тодi встановлюється перша цiна, яка була сплачена у Договiрнiй сторонi-експортерi;

     (j) "групи" i "позицiї" позначають групи i позицiї (код на рiвнi чотирьох знакiв) у номенклатурi Гармонiзованої системи опису та кодування товарiв, на яку ця Конвенцiя посилається як на "Гармонiзовану систему" або "ГС";

     (k) "класифiкований" вiдноситься до класифiкацiї товару чи матерiалу за конкретною позицiєю;

     (l) "партiя товару" означає товари, що, або одночасно посилаються вiд одного експортера одному одержувачу, або зазначенi в одному транспортному документi, що регламентує їх вiдправку вiд експортера одержувачу, або, за вiдсутностi такого документу, в єдиному iнвойсi;

     (m) "територiї" розповсюджуються на територiальнi води;

     (n) "митнi органи" Договiрної Сторони для Європейського Союзу означає будь-якi з митних органiв держав - членiв Європейського Союзу.

РОЗДIЛ II
ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ "ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРIВ"

Стаття 2
Загальнi вимоги

     1. З метою iмплементацiї вiдповiдної Угоди наступнi продукти вважаються такими, що виробленi в Договiрнiй Сторонi при експортi в iншу Договiрну Сторону:

     (a) товари цiлком виробленi в певнiй країнi вiдповiдно до Статтi 4;

     (b) товари, отриманi в Договiрнiй Сторонi, включаючи товари, якi не були повнiстю там виробленi, за умови, що цi матерiали пройшли достатню обробку та переробку в цих Договiрних Сторонах вiдповiдно до Статтi 5;

     (c) майно, що виробляється в Європейському Економiчному Просторi (ЄЕП) в рамках значення Протоколу 4 до Угоди про Європейський економiчний простiр. Такi товари повиннi розглядатися, як виробленi в Європейському Союзi, Iсландiї, Лiхтенштейнi1 чи Норвегiї (сторони ЄЕП), при експортi вiдповiдно з Європейського Союзу, Iсландiї, Лiхтенштейну чи Норвегiї до договiрної країни, крiм учасникiв ЄЕП.

____________
     1 Вiдповiдно до Митного союзу укладеного мiж Лiхтенштейном та Швейцарiєю товари виробленi в Лiхтенштейнi вважається такою, що вироблена в Швейцарiї.

     2. Положення пункту 1 (c) застосовується лише за умови, що угоди про вiльну торгiвлю застосовуються мiж Договiрною країною-iмпортером i учасниками ЄЕП.

Стаття 3
Кумуляцiя походження

     1. Без обмеження розумiння положень Статтi 2 (1) товари вважаються такими, що походять з Договiрної Сторони-експортера, при експортi до iншої Договiрної Сторони, якщо такi товари там отриманi, включаючи матерiали, виготовленi у Швейцарiї (включаючи Лiхтенштейн)2, Iсландiї, Норвегiї, Туреччинi чи в Європейському Союзi, за умови, що обробка або переробка, здiйснена в Договiрнiй Сторонi-експортерi, виходить за межi операцiй, зазначених у Статтi 6. Такi матерiали необов'язково мають пiддаватися достатнiй обробцi або переробцi.

____________
     2 Князiвство Лiхтенштейн уклало угоду про Митний союз зi Швейцарiєю та її Договiрними сторонами вiдповiдно до Угоди про Європейським економiчний простiр.

     2. Без обмеження розумiння положень Статтi 2 (1) товари вважаються такими, що походить з Договiрної сторони-експортера, при експортi до iншої Договiрної сторони, якщо такi товари там отриманi, а матерiали для їхнього виробництва надходили з Фарерських островiв чи з будь-якої iншої країни - учасницi Барселонського Процесу, крiм Туреччини, чи будь-якої Договiрної Сторони, крiм згаданих у пунктi 1 цiєї Статтi, за умови, що обробка або переробка, здiйснена в Договiрнiй Сторонi-експортерi, вийшла за межi операцiй, зазначених у Статтi 6. Такi матерiали необов'язково мають пiддаватися достатнiй обробцi або переробцi.

     3. Якщо обробка або переробка, здiйснена в Договiрнiй Сторонi-експортерi не виходить за межi операцiй, зазначених у Статтi 6, отриманi товари матимуть походження Договiрної сторони-експортера, лише за умови якщо додана вартiсть є бiльшою, нiж вартiсть матерiалiв, якi використанi при виробництвi в однiй з iнших Договiрних Сторiн вiдповiдно до пунктiв 1 та 2. При недотриманi вищезазначених умов, отриманi товари матимуть походження Договiрної Сторони, яка має найвищу вартiсть матерiалiв, що використовувались при виробництвi в Договiрнiй Сторонi-експортерi.

     4. Продукти, виробленi у Договiрних Сторонах, вiдповiдно до пунктiв 1 та 2, якi не пiдлягали нiякiй обробцi або переробцi в Договiрнiй Сторонi-експортерi, зберiгають своє походження, якщо вони експортуються до однiєї з Договiрних Сторiн.

     5. Кумуляцiя, передбачена цiєю Статтею, застосовується лише у наступних випадках:

     (a) преференцiйна торговельна угода вiдповiдно до Статтi 24 Генеральної Угоди з тарифiв i торгiвлi (ГАТТ) застосовується мiж Договiрними Сторонами, якi залученi до отримання статусу товару, що має країну походження, та Договiрної Сторони призначення;

     (b) матерiали та продукти набувають статусу походження вiдповiдно до правил визначення походження iдентичних наведеним у цiй Конвенцiї; а також

     (c) iнформацiя, що вказує на виконання необхiдних вимог для застосування кумуляцiї публiкується у Офiцiйному вiснику Європейського Союзу (серiя C) та у Договiрних Сторонах, якi є сторонами вiдповiдної Угоди вiдповiдно до їхньої власної процедури.

     Кумуляцiя, що забезпечується цiєю статтею, повинна застосовуватися з дати, зазначеної у повiдомленнi, опублiкованому в Офiцiйному вiснику Європейського Союзу (серiя C).

     Договiрнi Сторони надають через Європейську Комiсiю iншим Договiрним Сторонам, якi є сторонами вiдповiдної Угоди, деталi Угоди, включаючи дату набуття чинностi, що укладена з iншими Договiрними Сторонами зазначеними у пунктах 1 та 2.

Стаття 4
Товари, цiлком виробленi в певнiй країнi

     1. Наступнi товари повиннi вважатися цiлком виробленими в Договiрнiй Сторонi, коли вони експортуються в iншу Договiрну Сторону:

     (a) мiнерали, видобутi з їх надр чи морського дна;

     (b) продукти рослинного походження, зiбранi на територiї країни;

     (c) живi тварини народженi та вирощенi на територiї країни;

     (d) продукцiя одержана з тварин, вирощених на територiї країни;

     (e) продукцiя, отриманi шляхом мисливства або рибальства на територiї країни;

     (f) товари вiд морського рибного промислу та iнша продукцiя, отримана поза територiальних вод Договiрної сторони - експортера її суднами;

     (g) товари, виробленi на борту плавучих рибопереробних пiдприємств, виключно з продукцiєю зазначеною у пунктi (f);

     (h) вироби, що були у вжитку, зiбранi там та придатнi виключно для вiдновлення сировинних матерiалiв, включаючи використанi шини, придатнi лише їхнього для вiдновлення або використання як вiдходiв;

     (i) вiдходи та брухт, одержанi в результатi виробничих операцiй на територiї країни;

     (j) продукцiя, видобута з морського дна або шельфу за межами власних територiальних вод, за умови, що країна, яка їх видобуває, має виключнi права на розробку та експлуатацiю цiєї дiлянки морського дна або шельфу;

     (k) майно, вироблене на територiї країни виключно з продукцiї, зазначеної у пiдпунктах (a) - (j) цiєї статтi.

     2. Термiни "їхнi судна" (their vessels) i "їхнi плавучi рибопереробнi пiдприємства" (their factory ships) у пунктах 1 (f) та (g) цiєї статтi застосовуються виключно до суден та плавучих рибопереробних пiдприємств:

     (a) якi зареєстрованi або приписанi до Договiрної Сторони-експортера;

     (b) якi ходять пiд прапором Договiрної Сторони-експортера;

     (c) якi, принаймнi, на 50 % є власнiстю громадян Договiрної Сторони-експортера чи компанiї, головний офiс якої розмiщений у Договiрнiй Сторонi-експортерi, менеджер або менеджери, Голова Ради Директорiв або Наглядової Ради, а також бiльшiсть членiв таких рад є громадянами Договiрної Сторони-експортера, додатково, для компанiй-партнерiв та компанiй з обмеженою вiдповiдальнiстю, принаймнi половина капiталу яких належить Договiрнiй Сторонi-експортеру або державним установам чи громадянам зазначеної Договiрної Сторони-експортера;

     (d) капiтан та офiцери яких є громадянами Договiрної Сторони-експортера; а також

     (e) 75 % команди яких є громадянами Договiрної Сторони-експортера.

     3. При застосуваннi пункту 2 (a) та (b), коли Договiрна Сторона-експортер - це Європейський Союз, це означає країна-член Європейського Союзу.

Стаття 5
Достатньо обробленi або переробленi товари

     1. З метою виконання положень Статтi 2, товари, якi не є повнiстю отриманими, повиннi вважатись достатньо обробленими та переробленими у нiй, при виконаннi умов, викладених у Додатку II.

     Згаданi вище умови вказують на обробку або переробку, яку необхiдно виконати з матерiалами iншого походження, що використовуються у виробництвi. Цi умови можуть бути застосованi тiльки до вказаних матерiалiв. З зазначеного вище випливає, що товар, який набув статусу походження шляхом виконання умов, вказаних у Перелiку, використовується для виготовлення iншого товару, то умови, що застосовуються до товару, до складу якого вiн входить не застосовуються для нього, також не має значення, чи використовувались для виготовлення першого товару матерiали iншого походження.

     2. Незважаючи на положення пункту 1, матерiали iншого походження, якi згiдно з умовами, вказаними у Перелiку у Додатку II, не повиннi використовуватись для виробництва товарiв, все ж можуть використовуватись за наступних умов:

     (a) їх сукупна вартiсть не перевищує 10 % вiд цiни товару на умовах франко-завод;

     (b) будь-якi граничнi максимальнi значення вiдсоткiв, наведенi у перелiку для матерiалiв iншого походження, не перевищуються в результатi застосування цього пункту.

     Цей пункт не повинен застосовуватись до товарiв, що пiдпадають пiд дiю Груп 50 - 63 Гармонiзованої системи.

     3. Пункти 1 та 2 повиннi застосовуватись з урахуванням положень Статтi 6.

Стаття 6
Недостатня обробка або переробка

     1. Без обмеження розумiння положень пункту 2 цiєї статтi, зазначенi нижчi операцiї повиннi вважатися такими, що не надають достатнього рiвня обробки або переробки для пiдтвердження статусу товарiв, що походять з певної країни, незалежно вiд того, чи виконуються вимоги Статтi 5:

     (a) операцiї для забезпечення збереження товарiв у належному станi пiд час транспортування та зберiгання;

     (b) розкриття та збирання упаковки;

     (c) миття, очищення, видалення пилу, окису, мастила, фарби або iншого покриття;

     (d) прасування та пресування текстилю;

     (e) простi операцiї з фарбування та полiрування;

     (f) вилущення, часткове або повне вiдбiлювання, полiрування та шлiфування зернових та рису;

     (g) операцiї з фарбування цукру або формування рафiнованого цукру;

     (h) лущення, виймання кiсточок та вiдлущування фруктiв, горiхiв та овочiв;

     (i) заточування, просте шлiфування чи просте розрiзання;

     (j) просiювання, вiдсiювання, сортування, класифiкацiя, упорядкування, пiдбiр; (в тому числi об'єднання продукцiї у набори);

     (k) просте пакування у пляшки, банки, ємкостi, ємкостi для сипучих, ємностi для пакування (мiшки/пакети), ящики, фiксацiя на листах картону або дошках, та всi iншi простi пакувальнi операцiї;

     (l) прикрiплення або друкування маркувальних знакiв, етикеток, логотипiв та iнших подiбних розпiзнавальних знакiв на продукцiї або їх пакуваннi;

     (m) просте змiшування продукцiї одного чи рiзних видiв,

     (n) змiшування цукру з будь-яким матерiалом;

     (o) просте збирання частин виробiв для отримання цiлого виробу або розбирання товарiв на частини;

     (p) поєднання двох чи бiльше операцiй, зазначених у пiдпунктах (a) - (n);

     (q) забiй тварин.

     2. Усi операцiї, якi здiйснюються в Договiрнiй Сторонi-експортерi з даним товаром, повиннi розглядатися разом при визначеннi того, чи слiд розглядати обробку або переробку даного товару як недостатню вiдповiдно до положень пункту 1.

Стаття 7
Класифiкацiйна одиниця

     1. Класифiкацiйною одиницею для застосування положень цiєї Конвенцiї має бути окремий товар, який розглядається як базова одиниця при визначеннi класифiкацiї з використанням номенклатури Гармонiзованої системи.

     З вищезазначеного випливає, що:

     (a) якщо товар, що складається з групи або комплекту виробiв, згiдно з Гармонiзованою системою класифiкується в однiй товарнiй позицiї, вiн цiлком становить єдину класифiкацiйну одиницю;

     (b) якщо партiя товару складається з декiлькох iдентичних товарiв, класифiкованих за Гармонiзованою системою в однiй товарнiй позицiї, пiд час застосування положень цiєї Конвенцiї кожен iз товарiв має бути розглянутий окремо.

     2. Якщо вiдповiдно до Загального правила 5 Гармонiзованої системи пакування об'єднано з товаром з метою класифiкацiї, вони також мають бути об'єднанi для визначення походження.

Стаття 8
Комплектуючi, запаснi частини та iнструменти

     Комплектуючi, запаснi частини та iнструменти, що поставляються разом з одиницею обладнання, машини, апарату або транспортного засобу, якi є складовими типової комплектацiї та включенi до його цiни, або за якi не надається окремий iнвойс, розглядаються як одна одиниця такого обладнання, машини, апарату або транспортного засобу.

Стаття 9
Набори

     Згiдно з визначенням Загального правила 3 Гармонiзованої системи набори мають вважатися такими, що походять з певної країни, коли всi товари, якi входять до їхнього складу, походять з певної країни. Проте набiр, який складається з товарiв, що походять з певної країни, i товарiв iншого походження, має вважатися таким, що походить з певної країни, якщо вартiсть товарiв iншого походження у його складi не перевищує 15 % цiни цього набору на умовах франко-завод.

Стаття 10
Нейтральнi елементи

     Для встановлення походження товарiв є необов'язковим визначити походження нижче наведеної продукцiї, що могла використовуватись пiд час його виробництва:

     (a) енергiя та паливо;

     (b) промислове устаткування й обладнання;

     (c) машини та iнструменти;

     (d) майно, якi не входять i не призначене для входження до кiнцевого складу даного товару.

РОЗДIЛ III
ТЕРИТОРIАЛЬНI ВИМОГИ

Стаття 11
Принцип територiальностi

     1. За винятком випадкiв, вказаних у Статтi 2(1) (c), Статтi 3 та пунктi 3 цiєї Статтi, умови для отримання статусу походження з певної країни, наведенi в Роздiлi II, мають бути виконанi без перешкод в Договiрнiй сторонi-експортерi.

     2. За винятком випадкiв, зазначених у Статтi 3, майно певного походження, яке було експортоване з Договiрної Сторони до iншої Сторони та повернулося, має вважатися майном iншого походження, якщо перед митними органами не буде доведено, що:

     (a) майно, що повернулося, є тим самим, що було експортоване; а також

     (b) його не було пiддано жоднiй операцiї окрiм необхiдних для збереження майна в належному станi пiд час перебування в iншiй країнi або при експортуваннi.

     3. На отримання статусу походження, вiдповiдно до положень наведених у Роздiлi II, не впливатиме обробка або переробка, здiйснена за межами Договiрної сторони-експортера, матерiалiв, що експортувались з останньої Договiрної Сторони, а потiм були реiмпортованi туди якщо:

     (a) зазначенi матерiали є цiлком отриманими в Договiрнiй Сторонi-експортерi або зазнали обробки або переробки, якi виходять за межi операцiї, вказаних в Статтi 6 ранiше, нiж були експортованi; а також

     (b) митним органам переконливо доводиться, що:

     (i) реiмпортоване майно отримане шляхом обробки або переробки експортованих матерiалiв; а також

     (ii) сукупна додана вартiсть, що виникла за межами Договiрної сторони-експортера вiдповiдно до положень цiєї статтi, не перевищує 10 % цiни на умовах франко-завод кiнцевого товару, який має набути статус того, що походить з певної країни.

     4. Для цiлей пункту 3 цiєї статтi умови набуття статусу товару, що походить з певної країни, наведенi в Роздiлi II, не застосовуються до обробки або переробки, здiйсненої за межами Договiрної сторони-експортера. Але у випадку застосування правила, що встановлює максимальну вартiсть усiх матерiалiв iншого походження у складi товару, у визначеннi статусу походження кiнцевого товару згiдно з перелiком у Додатку II, загальна вартiсть матерiалiв iншого походження, включених до складу товару на територiї Договiрної Сторони, з урахуванням сукупної доданої вартостi, отриманої за межами цiєї Сторони шляхом застосування положень цiєї статтi, не повинна перевищувати вказаних вiдсоткiв.

     5. Для цiлей застосування положень пунктiв 3 i 4 цiєї статтi "сукупна додана вартiсть" вживається у значеннi всiх витрат, якi виникли за межами Договiрної сторони-експортера, включно з вартiстю матерiалiв, що увiйшли до складу товару на цiй територiї.

     6. Положення пунктiв 3 i 4 цiєї статтi не застосовуються до товарiв, якi не вiдповiдає вимогам, наведеним у перелiку в Додатку II, або якi можуть розглядатися як такi, що мають достатнiй рiвень обробки або переробки тiльки за умови застосування дозволiв, наведених у Статтi 5(2).

     7. Положення пунктiв 3 та 4 цiєї статтi не застосовуються до товарiв, що пiдпадають пiд дiю Груп 50 - 63 Гармонiзованої системи.

     8. Будь-яка обробка або переробка, що пiдпадає пiд дiю положень цiєї статтi, здiйснена за межами Договiрної сторони-експортера, має бути виконана за угодою про обробку товарiв поза митною територiєю або за подiбною угодою.

Стаття 12
Пряме транспортування

     1. Преференцiйний режим, передбачений цiєю Угодою, застосовуються лише до товарiв, якi виконують умови цiєї Конвенцiї, транспортованих безпосередньо мiж або через територiю Договiрних Сторiн, в яких застосовується кумуляцiя вiдповiдно до Статтi 3. Водночас товари у складi однiєї партiї можуть бути транспортованi через iншi територiї з перевантаженням або тимчасовим зберiганням на цiй територiї (за необхiдностi) за умови постiйного перебування цих товарiв пiд наглядом митних органiв у країнi транзиту чи зберiгання, i якщо з цими товарами не виконуватиметься жодних операцiй окрiм розвантаження, перевантаження та заходiв, необхiдних для збереження в належному станi.

     Товари, що походять з певної країни, можуть бути транспортованi по трубопроводу через територiю країни, iншої, нiж Договiрнi Сторони, якi виступають експортером або iмпортером.

     2. Пiдтвердження виконання умов, наведених у пунктi 1 цiєї статтi, мають бути наданi митним органам Договiрної сторони-iмпортера у виглядi:

     (a) єдиного транспортного документа, який регламентує перевезення товарiв iз країни експорту з Договiрної сторони-експортера через країну транзиту; або

     (b) сертифiката, виданого митними органами країни транзиту:

     (i) з повним описом транспортованих товарiв;

     (ii) у якому зазначаються дати розвантаження та перевантаження товарiв i, за необхiдностi, назви суден або iнших використаних транспортних засобiв; а також

     (iii) з пiдтвердженням умов перебування цих товарiв у країнi транзиту; або

     (c) за вiдсутностi цих документiв - будь-яких документальних свiдчень.

Стаття 13
Виставки

     1. Товари, що походять з певної країни, вiдправленi для участi у виставцi до країни, iншої, нiж зазначенi у Статтi 3, де застосовується кумуляцiя, та продана пiсля цiєї виставки для ввезення до Договiрної Сторони, пiсля ввезення пiдпадають пiд положення вiдповiдної Угоди, якщо перед митними органами доведено, що:

     (a) експортер вiдправив цi товари з Договiрної сторони до країни, у якiй проводилася виставка, та експонував їх на виставцi;

     (b) цей експортер продав чи передав у iнший спосiб данi товари особi, яка перебуває в iншiй Договiрнiй Сторонi;

     (c) товари були вiдправленi пiд час виставки або безпосередньо пiсля неї у тому станi, у якому вони були вiдправленi на виставку; а також

     (d) пiсля вiдправлення на виставку данi товари не були використанi з жодною метою окрiм демонстрацiї на виставцi.

     2. Пiдтвердження походження має бути видане або складене згiдно з положеннями Роздiлу V i подане до митних органiв країни iмпорту у звичайний спосiб. У цьому документi мають бути зазначенi назва й адреса виставки. Таке пiдтвердження має мiстити назву та адресу проведення виставки. За необхiдностi, можуть вимагатися й iншi документальнi свiдчення умов, за яких товари було розмiщено на виставцi.

     3. Пункт 1 застосовується до будь-якої торговельної, промислової ярмарки, ярмарки сiльськогосподарських продуктiв i ярмарки спецiалiзацiї ремiсникiв, торгово-промислової виставки чи подiбної публiчної демонстрацiї (показу), що органiзовується не для приватних цiлей в торговельних або офiсних примiщеннях для продажу iноземної продукцiї, пiд час яких товари залишаються пiд митним контролем.

РОЗДIЛ IV
ПОВЕРНЕННЯ ТА ЗВIЛЬНЕННЯ ВIД СПЛАТИ МИТА

Стаття 14
Заборона повернення мита або звiльнення вiд сплати мита

     1. Матерiали iншого походження, використанi у виробництвi товарiв, що походять з Договiрної Сторони, для яких видається або складається пiдтвердження походження згiдно з положеннями Роздiлу V, не можуть бути предметом повернення мита або звiльнення вiд сплати мита будь-якого типу в країнi експорту.

     2. Заборона, що мiститься в пунктi 1 стосується будь-якої домовленостi про повне чи часткове вiдшкодування, звiльнення вiд сплати чи неплатiж мита й митних зборiв, якi мають еквiвалентну дiю, застосовних у країнi експорту до матерiалiв, якi використовуються у виробництвi, якщо таке вiдшкодування, звiльнення вiд сплати чи неплатiж застосовується, формально чи фактично, коли товари, виробленi з цих матерiалiв, експортуються, а не коли вони залишаються для використання в цiй країнi.

     3. Експортер товарiв, на якi поширюється пiдтвердження походження, повинен бути готовим у будь-який час на вимогу митних органiв надати всi належнi документи на пiдтвердження того, що мито, сплачене за матерiали iншого походження, використанi у виробництвi цих товарiв, не було повернене, i що всi митнi платежi та збори, що мають еквiвалентний ефект, якi мають бути сплаченi за такi матерiали, дiйсно сплаченi.

     4. Положення пунктiв 1, 2 та 3 цiєї Статтi також застосовуються до пакування в розумiннi статтi 7(2), до комплектуючих, запасних частин i iнструментiв у розумiннi Статтi 8 i товарiв у складi набору в розумiннi Статтi 9, коли цi елементи мають iнше походження.

     5. Положення пунктiв 1 - 4 цiєї Статтi повиннi застосовуватися до матерiалiв лише того типу, до якого застосовується ця Угода.

     6. (a) Заборона в пунктi 1 цiєї Статтi не повинна застосовуватись у двостороннiй торгiвлi мiж однiєю з Договiрних Сторiн вiдповiдно до Статтi 3(1) та однiєю з Договiрних Сторiн вiдповiдно до Статтi 3(2) за винятком Iзраїлю, Фарерських островiв та країн-учасниць Процесу Стабiлiзацiї та Асоцiацiї Європейського Союзу, якщо товари вважаються такими, що походять з Договiрної Сторони-експортера чи iмпортера без застосування кумуляцiї з матерiалами, що походять з однiєї з iнших Договiрних Сторiн вiдповiдно до Статтi 3.

     (b) Заборона в пунктi 1 цiєї Статтi не повинна застосовуватись у двостороннiй торгiвлi мiж Єгиптом, Йорданiєю, Марокко та Тунiсом, якщо товари вважаються такими, що походять з однiєї з цих країн без застосування кумуляцiї з матерiалами, що походять з однiєї з iнших Договiрних Сторiн вiдповiдно до Статтi 3.

     7. Не беручи до уваги положення пункту 1, Договiрна сторона-експортер може, за винятком продукцiї, на яку поширюється дiя Груп з 1 по 24 Гармонiзованої системи, застосовувати правила щодо повернення мита чи звiльнення вiд сплати мит або iнших платежiв, якi мають еквiвалентну дiю, що застосовуються для матерiалiв iншого походження, якi використовуються у виробництвi товарiв, що мають країну походження, за умови дотримання наступних положень:

     (a) 4 % вiд митного збору повинно бути утримано по вiдношенню до товарiв, що пiдпадають пiд частини 25 - 49 та 64 - 97 Гармонiзованої системи, чи нижчу ставку, яка дiє у договiрнiй країнi-експортерi;

     (b) 8 % вiд митного збору повинно бути утримано по вiдношенню до товарiв, що пiдпадають пiд частини 50 - 63 Гармонiзованої системи, чи таку нижчу ставку, яка дiє у Договiрнiй Сторонi-експортерi.

     Положення цього пункту не повиннi застосовуватися Договiрними Сторонами, якi перерахованi у Додатку V.

     8. Положення пункту 7 повиннi застосовуватися до 31 грудня 2012 року та можуть бути переглянутi за спiльною згодою.

РОЗДIЛ V
ПIДТВЕРДЖЕННЯ ПОХОДЖЕННЯ

Стаття 15
Загальнi вимоги

     1. Товари, що походять з однiєї з Договiрних Сторiн, i ввозяться в iншi Договiрнi Сторони, пiдпадають пiд дiю цiєї Угоди за умови подання одного з таких документiв, що пiдтверджують походження:

     (a) сертифiкат з перевезення товару EUR.1, зразок якого наведений у Додатку III а;

     (b) сертифiкат з перевезення товару EUR-MED, зразок якого наведений у Додатку III b;

     (c) у випадках, вказаних у Статтi 21(1), декларацiя (надалi iменуватиметься "декларацiєю походження" або "декларацiєю походження EUR-MED"), надана експортером до iнвойса, повiдомлення про доставку чи будь-якого iншого комерцiйного документа, який описує розглядуванi товари достатньо детально для того, щоб їх можна було iдентифiкувати. Текст декларацiї походження наведений у Додатку IV a i b.

     2. Незважаючи на положення пункту 1 товари, що походять з певної країни в розумiннi цiєї Конвенцiї, пiдпадають пiд положення вiдповiдних угод без необхiдностi подання будь-яких пiдтверджень походження, вказаних у пунктi 1 цiєї Статтi.

Стаття 16
Процедура видачi сертифiката з перевезення товару EUR.1 або EUR-MED

     1. Сертифiкат з перевезення товару EUR.1 або EUR-MED має бути виданий митними органами Договiрної сторони-експортера на письмову заявку експортера або, пiд вiдповiдальнiсть експортера, його уповноваженим представником.

     2. Для цього експортер або його уповноважений представник має заповнити сертифiкат з перевезення товару EUR.1 або EUR-MED, а також бланк заявки, зразок якої наведений у Додатку III a i b. Цi бланки мають бути заповненi однiєю з мов, якими складено цю Угоду, i вiдповiдно до норм нацiонального законодавства країни експорту. Якщо цi бланки заповнюються вiд руки, вони повиннi заповнюватися ручкою друкованими лiтерами. Опис товарiв потрiбно викласти у видiленiй для цього графi, не залишаючи вiльних рядкiв. Якщо графа не заповнена повнiстю, пiд останнiм рядком опису проставляється горизонтальна лiнiя, вiльне мiсце перекреслюється.

     3. Експортер, який подає заявку про видачу сертифiката з перевезення товару EUR.1 або EUR-MED, повинен бути готовим у будь-який час на вимогу митних органiв Договiрної сторони-експортера, у якiй видається сертифiкат з перевезення товару EUR.1 або EUR-MED, надати всi належнi документи на пiдтвердження статусу походження розглядуваних товарiв, а також виконання iнших умов цiєї Конвенцiї.

     4. Без обмеження розумiння пункту 5 сертифiкат з перевезення товару EUR.1 має бути виданий митними органами Договiрної сторони-експортера в наступних випадках:

     (a) якщо товари експортуються з однiєї з Договiрних Сторiн вiдповiдно до Статтi 3(1) до однiєї з iнших Договiрних Сторiн вiдповiдно до Статтi 3(1) та

     (i) вiдповiднi товари можуть вважатися такими, що походять з Договiрної Сторони-експортера, з Договiрної Сторони-iмпортера чи однiєї з iнших Договiрних Сторiн вiдповiдно до Статтi 3(1), з якими застосовується кумуляцiя, без застосування кумуляцiї з матерiалами, що походять з однiєї з Договiрних Сторiн вiдповiдно до Статтi 3 (2), та виконують iншi вимоги цiєї Конвенцiї, або

     (ii) вiдповiднi продукти можуть вважатися такими, що походять з однiєї з Договiрних Сторiн вiдповiдно до Статтi 3(2), з якими застосовується кумуляцiя, без застосування кумуляцiї з матерiалами, що походять з однiєї з Договiрних Сторiн вiдповiдно до Статтi 3, та виконують iншi вимоги цiєї Конвенцiї, при цьому сертифiкат EUR-MED або декларацiя походження EUR-MED була видана у країнi походження;

     (b) якщо товари експортуються з однiєї з Договiрних Сторiн вiдповiдно до Статтi 3(1) до однiєї з Договiрних Сторiн вiдповiдно до Статтi 3(2) чи з однiєї з Договiрних Сторiн вiдповiдно до Статтi 3(2) до однiєї з Договiрних Сторiн вiдповiдно до Статтi 3(1) та

     (i) вiдповiднi товари можуть вважатися такими, що походять з Договiрної Сторони-експортера, з Договiрної Сторони-iмпортера, без застосування кумуляцiї з матерiалами, що походять з однiєї з iнших Договiрних Сторiн, та виконують iншi вимоги цiєї Конвенцiї, або

     (ii) вiдповiднi товари можуть вважатися такими, що походять з однiєї з iнших Договiрних Сторiн вiдповiдно до Статтi 3, з якими застосовується кумуляцiя, без застосування кумуляцiї з матерiалами, що походять з однiєї з Договiрних Сторiн вiдповiдно до Статтi 3, та виконують iншi вимоги цiєї Конвенцiї, при цьому сертифiкат EUR-MED чи декларацiя походження EUR-MED була видана у країнi походження;

     (c) якщо товари експортуються з однiєї з Договiрних Сторiн вiдповiдно до Статтi 3(2) до однiєї з Договiрних Сторiн вiдповiдно до Статтi 3(2) та

     (i) вiдповiднi товари можуть вважатися такими, що походять з Договiрної Сторони-експортера, чи з Договiрної Сторони-iмпортера, без застосування кумуляцiї з матерiалами, що походять з однiєї з Договiрних Сторiн, та виконують iншi вимоги цiєї Конвенцiї, або

     (ii) вiдповiднi товари можуть вважатися такими, що походять з однiєї з iнших Договiрних Сторiн вiдповiдно до Статтi 3, з якими застосовується кумуляцiя, без застосування кумуляцiї з матерiалами, що походять з однiєї з Договiрних Сторiн вiдповiдно до Статтi 3, та виконують iншi вимоги цiєї Конвенцiї, при цьому сертифiкат EUR-MED чи декларацiя походження EUR-MED була видана у країнi походження.

     5. Сертифiкат з перевезення товару EUR-MED повинен видаватися митними службами Договiрної Сторони-експортером, якщо вiдповiднi товари можуть вважатися такими, що походять з Договiрної Сторони-експортера, Договiрної Сторони-iмпортера чи однiєї з iнших Договiрних Сторiн вiдповiдно до Статтi 3, з якими застосовується кумуляцiя та виконуються вимоги цiєї Конвенцiї, у наступних випадках:

     (a) якщо товари експортуються з однiєї з Договiрних Сторiн вiдповiдно до Статтi 3(1) до однiєї з iнших Договiрних Сторiн вiдповiдно до Статтi 3(1) та;

     (i) кумуляцiя застосовується з матерiалами, що походять з однiєї чи бiльше Договiрних Сторiн вiдповiдно до Статтi 3(2), при цьому сертифiкат EUR-MED чи декларацiя походження EUR-MED були виданi у країнi походження, або

     (ii) товари можуть використовуватися у Договiрнiй Сторонi-iмпортерi як матерiали у контекстi кумуляцiї для виробництва товарiв для експорту з Договiрної Сторони-iмпортера до однiєї з Договiрних Сторiн вiдповiдно до Статтi 3(2), або

     (iii) товари можуть бути реекспортованi з Договiрної Сторони-iмпортера до однiєї Договiрних Сторiн вiдповiдно до Статтi 3(2);

     b) якщо товари експортуються з однiєї з Договiрних Сторiн вiдповiдно до Статтi 3(1) до однiєї з Договiрних Сторiн вiдповiдно до Статтi 3(2) або з однiєї з Договiрних Сторiн вiдповiдно до Статтi 3(2) до однiєї з Договiрних Сторiн вiдповiдно до Статтi 3(1) та

     (i) кумуляцiя застосовувалася з матерiалами, що походять з однiєї або бiльше iнших Договiрних Сторiн вiдповiдно до Статтi 3, при цьому сертифiкат EUR-MED чи декларацiя походження EUR-MED видається у країнi походження, або

     (ii) товари можуть використовуватись в Договiрнiй Сторонi-iмпортерi як матерiали у значеннi кумуляцiї для виробництва продуктiв, призначених для експорту з Договiрної Сторони-iмпортера до однiєї з iнших Договiрних Сторiн вiдповiдно до Статтi 3, або

     (iii) товари можуть реекспортуватись з Договiрної Сторони-iмпортера до однiєї з Договiрних Сторiн вiдповiдно до Статтi 3;

     (c) якщо товари експортуються з однiєї з Договiрних Сторiн вiдповiдно до Статтi 3(2) до однiєї з iнших Договiрних Сторiн вiдповiдно до Статтi 3(2) та;

     (i) кумуляцiя застосовується з матерiалами, що походять з однiєї чи бiльше iнших Договiрних Сторiн вiдповiдно до Статтi 3, при цьому сертифiкат EUR-MED чи декларацiя походження EUR-MED були виданi у країнi походження, або

     (ii) товари можуть використовуватися у Договiрнiй Сторонi-iмпортерi як матерiали у контекстi кумуляцiї для виробництва товарiв для експорту з Договiрної Сторони-iмпортера до однiєї з iнших Договiрних Сторiн вiдповiдно до Статтi 3, або

     (iii) товари можуть бути реекспортованi з Договiрної Сторони-iмпортера до однiєї Договiрних Сторiн вiдповiдно до Статтi 3.

     6. Сертифiкат з перевезення товару EUR-MED повинен мiстити один з наступних виразiв англiйською мовою у графi 7:

     (a) якщо походження отримано шляхом застосування кумуляцiї з матерiалами, виробленими у однiй чи бiльше Договiрних Сторiн:

     "CUMULATION APPLIED WITH... (name of the country/countries)"

     (b) якщо походження отримано без застосування кумуляцiї з матерiалами, виробленими у однiй чи бiльше Договiрних Сторiн:

     "NO CUMULATION APPLIED"

     7. Митнi органи, якi видають сертифiкати з перевезення товару EUR.1 або EUR-MED, повиннi вжити всiх необхiдних заходiв для перевiрки статусу походження товарiв, а також для виконання iнших умов цiєї Конвенцiї. Для цих цiлей вони мають право вимагати будь-яких доказiв i здiйснювати будь-яку перевiрку рахункiв експортера та iншi перевiрки, якi вважатимуть доцiльними. Цi органи також мають забезпечити правильне заповнення бланкiв, зазначених у пунктi 2 цiєї Статтi. Вони зокрема повиннi перевiрити, чи заповнена графа, призначена для опису товарiв, таким чином, щоб запобiгти зловмисному дописуванню.

     8. Дата видачi сертифiката з перевезення товару EUR.1 або EUR-MED повинна бути вказана в графi 11 цього сертифiката.

     9. Сертифiкат з перевезення товару EUR.1 або EUR-MED має бути виданий митними органами й переданий експортеровi одразу ж пiсля здiйснення чи забезпечення фактичного експортування товару.

Стаття 17
Сертифiкати з перевезення товару EUR.1 або EUR-MED, виданi пiзнiше

     1. Не беручи до уваги положення Статтi 16(9) сертифiкат з перевезення товару EUR.1 або EUR-MED може у виняткових випадках бути виданий пiсля експортування товарiв, яких вiн стосується, якщо:

     (a) вiн не був виданий пiд час експортування через допущення помилок або ненавмисних похибок або особливих обставин; або

     (b) митним органам було доведено, що сертифiкат з перевезення товару EUR.1 або EUR-MED був виданий, але не прийнятий пiд час iмпортування з технiчних причин.

     2. Не беручи до уваги положення Статтi 16(9) сертифiкат з перевезення товару EUR-MED може бути виданий пiсля експортування товарiв, яких вiн стосується, i за якi був виданий сертифiкат з перевезення товару EUR.1 пiд час експортування, якщо доведено перед митними органами, що виконанi умови, зазначенi у Статтi 16(5).

     3. Для застосування пункту 1 i 2 експортер у своїй заявцi повинен вказати мiсце i дату експортування товарiв, яких стосується сертифiкат з перевезення товару EUR.1 або EUR-MED, i пояснити причини свого прохання.

     4. Митнi органи можуть видати сертифiкат з перевезення товару EUR.1 або EUR-MED пiзнiше лише пiсля пiдтвердження того, що iнформацiя, надана експортером у заявi, збiгається з iнформацiєю у вiдповiдному файлi.

     5. Сертифiкати з перевезення товару EUR.1 або EUR-MED, виданi пiзнiше, повиннi мати наступний напис англiйською мовою:

     "ISSUED RETROSPECTIVELY"

     Сертифiкати з перевезення товару EUR-MED, виданi пiзнiше, при застосуваннi пункту 2 повиннi мати наступний напис англiйською мовою:

     "ISSUED RETROSPECTIVELY (Original EUR.1 No...[date and place of issue])"

     6. Напис, зазначений у пунктi 5 цiєї статтi, має бути вставлений у графу 7 сертифiката з перевезення товару EUR.1 або EUR-MED.

Стаття 18
Видача дублiката сертифiката з перевезення товару EUR.1 або EUR-MED

     1. У випадку викрадення, втрати чи знищення сертифiката з перевезення товару EUR.1 або EUR-MED експортер може подати до митних органiв, що видали цей сертифiкат, заяву про видачу дублiката, складеного на основi експортних документiв, що наявнi в них.

     2. Дублiкат, виданий у такий спосiб, повинен мати наступний напис англiйською мовою:

     "DUPLICATE"

     3. Напис, зазначений у пунктi 2 цiєї Статтi, має бути вставлений у графу 7 дублiката сертифiката з перевезення товару EUR.1 або EUR-MED.

     4. Такий дублiкат, що має мiстити дату видачi оригiнального сертифiката з перевезення товару EUR.1 або EUR-MED, вважатиметься дiйсним з цiєї дати.

Стаття 19
Видача сертифiкатiв з перевезення товару EUR.1 або EUR-MED на основi виданого чи складеного ранiше пiдтвердження походження

     Якщо товари, що походять з певної країни, помiщенi пiд контроль митної служби в договiрнiй країнi, пiдтвердження їхнього походження може бути замiнене одним чи декiлькома сертифiкатами з перевезення товару EUR.1 або EUR-MED з метою вiдправлення всiєї партiї чи частини цих товарiв до будь-якого мiсця в договiрнiй країнi. Такий замiнний сертифiкат (сертифiкати) з перевезення товару EUR.1 або EUR-MED має бути виданий тiєю митною службою, пiд чиїм контролем перебувають товари.

Стаття 20
Вiдокремлення для облiку

     1. Якщо роздiльне зберiгання на складi iдентичних i взаємозамiнних матерiалiв, що походять з певної країни, i матерiалiв iншого походження пов'язане зi значними витратами чи матерiальними складнощами, митнi органи можуть на письмовий запит зацiкавлених осiб надати дозвiл на використання так званого методу "вiдокремлення для облiку" (далi - "метод").

     2. Такий метод повинен надати можливiсть гарантувати, що кiлькiсть товарiв, вироблених у конкретний облiковий перiод, якi можуть бути визнанi "такими, що походять з певної країни", є такою ж самою, як була б за умов фiзичного роздiлення складських запасiв.

     3. Митнi органи можуть надати такий дозвiл за будь-яких умов, якi вважатимуть належними.

     4. Реєстрацiя та застосування цього методу мають бути заснованi на загальних принципах облiку, застосованих у країнi, де виробляється товар.

     5. Виробник, що користується таким методом, може вiдповiдно до обставин складати чи застосовувати пiдтвердження походження щодо тiєї кiлькостi товарiв, яка може бути визнана товарами, що походять з певної країни. На запит митних органiв користувач методу повинен надати звiт про облiк цих кiлькостей.

     6. Митнi органи повиннi здiйснювати нагляд за використанням наданого ними дозволу та можуть скасувати його будь-коли, якщо користувач застосовує його у будь-який неналежний спосiб або не виконує будь-яку iншу умову цiєї Конвенцiї.

Стаття 21
Умови складання декларацiї про походження або декларацiї про походження EUR-MED

     1. Декларацiя про походження або декларацiя про походження EUR-MED, зазначена в статтi 15(1)(c), може бути складена:

     (a) уповноваженим експортером вiдповiдно до положень Статтi 23, або

     (b) експортером на будь-яку партiю товару, що складається з однiєї або бiльше одиниць упаковки, що походять з певної країни, сукупна вартiсть яких не перевищує 6000 євро.

     2. Без обмеження розумiння пункту 3 декларацiя про походження може бути складена в наступних випадках:

     (a) якщо товари експортуються з однiєї з Договiрних Сторiн вiдповiдно до Статтi 3(1) до однiєї з iнших Договiрних Сторiн вiдповiдно до Статтi 3(1), а також

     (i) вiдповiднi товари можуть вважатися такими, що походять з Договiрної Сторони-експортера, з Договiрної Сторони-iмпортера чи однiєї з iнших Договiрних Сторiн вiдповiдно до Статтi 3(1), з якими застосовується кумуляцiя, без застосування кумуляцiї з матерiалами, що походять з однiєї з Договiрних Сторiн вiдповiдно до Статтi 3 (2), та виконують iншi вимоги цiєї Конвенцiї, або

     (ii) вiдповiднi продукти можуть вважатися такими, що походять з однiєї з Договiрних Сторiн вiдповiдно до Статтi 3(2), з якими застосовується кумуляцiя, без застосування кумуляцiї з матерiалами, що походять з однiєї з Договiрних Сторiн вiдповiдно до Статтi 3, та виконують iншi вимоги цiєї Конвенцiї, при цьому сертифiкат EUR-MED або декларацiя про походження EUR-MED була видана у країнi походження;

     (b) якщо товари експортуються з однiєї з Договiрних Сторiн вiдповiдно до Статтi 3(1) до однiєї з Договiрних Сторiн вiдповiдно до Статтi 3(2) чи з однiєї з Договiрних Сторiн вiдповiдно до Статтi 3(2) до однiєї з Договiрних Сторiн вiдповiдно до Статтi 3(1) та

     (i) вiдповiднi товари можуть вважатися такими, що походять з Договiрної Сторони-експортера, з Договiрної Сторони-iмпортера, без застосування кумуляцiї з матерiалами, що походять з однiєї з iнших Договiрних Сторiн, та виконують iншi вимоги цiєї Конвенцiї, або

     (ii) вiдповiднi товари можуть вважатися такими, що походять з однiєї з iнших Договiрних Сторiн вiдповiдно до Статтi 3, з якими застосовується кумуляцiя, без застосування кумуляцiї з матерiалами, що походять з однiєї з Договiрних Сторiн вiдповiдно до Статтi 3, та виконують iншi вимоги цiєї Конвенцiї, при цьому сертифiкат EUR-MED чи декларацiя про походження EUR-MED була видана у країнi походження;

     (c) якщо товари експортуються з однiєї з Договiрних Сторiн вiдповiдно до Статтi 3(2) до однiєї з Договiрних Сторiн вiдповiдно до Статтi 3(2) та

     (i) вiдповiднi товари можуть вважатися такими, що походять з Договiрної Сторони-експортера, чи з Договiрної Сторони-iмпортера, без застосування кумуляцiї з матерiалами, що походять з однiєї з Договiрних Сторiн, та виконують iншi вимоги цiєї Конвенцiї, або

     (ii) вiдповiднi товари можуть вважатися такими, що походять з однiєї з iнших Договiрних Сторiн вiдповiдно до Статтi 3, з якими застосовується кумуляцiя, без застосування кумуляцiї з матерiалами, що походять з однiєї з Договiрних Сторiн вiдповiдно до Статтi 3, та виконують iншi вимоги цiєї Конвенцiї, при цьому сертифiкат EUR-MED чи декларацiя про походження EUR-MED була видана у країнi походження.

     3. Декларацiя про походження EUR-MED може бути складена, якщо вiдповiднi товари можуть вважатися такими, що походять з Договiрної Сторони-експортера, Договiрної Сторони-iмпортера чи однiєї з iнших Договiрних Сторiн вiдповiдно до Статтi 3, з якими застосовується кумуляцiя та виконуються вимоги цiєї Конвенцiї, у наступних випадках:

     (a) якщо товари експортуються з однiєї з Договiрних Сторiн вiдповiдно до Статтi 3(1) до однiєї з iнших Договiрних Сторiн вiдповiдно до Статтi 3(1) та;

     (i) кумуляцiя застосовується з матерiалами, що походять з однiєї чи бiльше Договiрних Сторiн вiдповiдно до Статтi 3(2), при цьому сертифiкат EUR-MED чи декларацiя про походження EUR-MED були виданi у країнi походження, або

     (ii) товари можуть використовуватися у Договiрнiй Сторонi-iмпортерi як матерiали у контекстi кумуляцiї для виробництва товарiв для експорту з Договiрної Сторони-iмпортера до однiєї з Договiрних Сторiн вiдповiдно до Статтi 3(2), або

     (iii) товари можуть бути реекспортованi з Договiрної Сторони-iмпортера до однiєї Договiрних Сторiн вiдповiдно до Статтi 3(2);

     (b) якщо товари експортуються з однiєї з Договiрних Сторiн вiдповiдно до Статтi 3(1) до однiєї з Договiрних Сторiн вiдповiдно до Статтi 3(2) або з однiєї з Договiрних Сторiн вiдповiдно до Статтi 3(2) до однiєї з Договiрних Сторiн вiдповiдно до Статтi 3(1) та

     (i) кумуляцiя застосовувалася з матерiалами, що походять з однiєї або бiльше iнших Договiрних Сторiн вiдповiдно до Статтi 3, при цьому сертифiкат EUR-MED чи декларацiя походження EUR-MED видається у країнi походження, або

     (ii) товари можуть використовуватись в Договiрнiй Сторонi-iмпортерi як матерiали у значеннi кумуляцiї для виробництва продуктiв, призначених для експорту з Договiрної Сторони-iмпортера до однiєї з iнших Договiрних Сторiн вiдповiдно до Статтi 3, або

     (iii) товари можуть реекспортуватись з Договiрної Сторони-iмпортера до однiєї з Договiрних Сторiн вiдповiдно до Статтi 3;

     (c) якщо товари експортуються з однiєї з Договiрних Сторiн вiдповiдно до Статтi 3(2) до однiєї з iнших Договiрних Сторiн вiдповiдно до Статтi 3(2) та;

     (i) кумуляцiя застосовується з матерiалами, що походять з однiєї чи бiльше iнших Договiрних Сторiн вiдповiдно до Статтi 3, при цьому сертифiкат EUR-MED чи декларацiя про походження EUR-MED були виданi у країнi походження, чи

     (ii) товари можуть використовуватися у Договiрнiй Сторонi-iмпортерi як матерiали у контекстi кумуляцiї для виробництва товарiв для експорту з Договiрної Сторони-iмпортера до однiєї з iнших Договiрних Сторiн вiдповiдно до Статтi 3, чи

     (iii) товари можуть бути реекспортованi з Договiрної Сторони-iмпортера до однiєї Договiрних Сторiн вiдповiдно до Статтi 3.

     4. Декларацiя походження EUR-MED повинна мiстити один з наступних виразiв англiйською мовою у графi 7:

     (a) якщо походження отримано шляхом здiйснення кумуляцiї з матерiалами, виробленими у однiй чи бiльше Договiрних Сторiн:

     "CUMULATION APPLIED WITH... (name of the country/countries)"

     (b) якщо походження отримано без здiйснення кумуляцiї з матерiалами, виробленими у однiй чи бiльше Договiрних Сторiн:

     "NO CUMULATION APPLIED"

     5. Експортер, який складає декларацiю про походження або декларацiю про походження EUR-MED, повинен бути готовим у будь-який час на вимогу митних органiв Договiрної сторони-експортера надати всi належнi документи на пiдтвердження статусу походження розглядуваних товарiв, а також виконання iнших умов цiєї Конвенцiї.

     6. Складання декларацiї про походження або декларацiї про походження EUR-MED здiйснюється експортером шляхом штампування, машинописного чи полiграфiчного друкування на iнвойсi, повiдомленнi про доставку чи iншiм комерцiйнiм документi декларацiї, текст якої наведено у Додатку IV а та b, з використанням однiєї з мовних версiй, викладених у цих Додатках, i вiдповiдно до положень нацiонального законодавства країни експорту. Якщо декларацiя складена вiд руки, це має бути зроблено чорнилом i друкованими лiтерами.

     7. Декларацiї про походження та декларацiї про походження EUR-MED мають бути власноручно пiдписанi експортером, що їх склав. Проте уповноважений експортер у розумiннi Статтi 22 не повинен пiдписувати такi декларацiї, якщо вiн надав митним органам Договiрної сторони-експортера письмове зобов'язання нести повну вiдповiдальнiсть за будь-яку декларацiю про походження, у якiй вiн зазначений, так, нiби вона пiдписана ним власноручно.

     8. Декларацiя про походження або декларацiя про походження EUR-MED може бути складена експортером тодi, коли товари, яких вона стосується, експортуються, або пiсля експортування за умови подання цiєї декларацiї в країнi iмпорту не пiзнiше, нiж протягом двох рокiв пiсля iмпортування товарiв, яких вона стосується.

Стаття 22
Уповноважений експортер

     1. Митнi органи Договiрної сторони-експортера можуть надати будь-якому експортеровi (далi - "уповноважений експортер"), який часто перевозить товари за положеннями цiєї Конвенцiї, право складати декларацiї про походження або про декларацiї походження EUR-MED незалежно вiд вартостi товарiв, щодо яких вони складаються. Експортер, який бажає одержати такий дозвiл, повинен надати митним органам усi гарантiї, якi вони вважатимуть необхiдними для пiдтвердження статусу походження товарiв, а також виконання всiх iнших умов цiєї Конвенцiї.

     2. Митнi органи можуть надати статус уповноваженого експортера за будь-яких умов, якi вважатимуть належними.

     3. Митнi органи повиннi надати затвердженому експортеровi номер митного дозволу, який має бути вказаний на декларацiї про походження EUR-MED.

     4. Митнi органи повиннi здiйснювати нагляд за використанням наданого дозволу затвердженим експортером.

     5. Митнi органи можуть скасувати цей дозвiл у будь-який час. Дозвiл має бути скасований, якщо уповноважений експортер припинив надання гарантiй, зазначених у пунктi 1 цiєї Статтi, не виконує умови, зазначенi в пунктi 2, чи у будь-який iнший спосiб порушує порядок користування наданим дозволом.

Стаття 23
Термiн дiї пiдтвердження походження

     1. Пiдтвердження про походження є дiйсним протягом чотирьох мiсяцiв з дати видачi в Договiрнiй сторонi-експортерi та у зазначений перiод має бути подане до митних органiв країни iмпорту.

     2. Пiдтвердження про походження, що подаються до митних органiв Договiрної сторони-iмпортера пiзнiше кiнцевої дати подання, вказаної в пунктi 1 цiєї Статтi, можуть бути прийнятi з метою застосування преференцiйного режиму, якщо вони не були поданi до встановленої кiнцевої дати через винятковi обставини.

     3. В iнших випадках несвоєчасного подання митнi органи Договiрної сторони-iмпортера можуть прийняти пiдтвердження походження, якщо iмпортованi товари були представленi ранiше вказаної кiнцевої дати.

Стаття 24
Подання пiдтвердження походження

     Пiдтвердження походження повиннi подаватися до митних органiв Договiрної сторони-iмпортера згiдно з чинним порядком цiєї країни. Цi органи можуть вимагати здiйснення перекладу пiдтвердження походження, а також подання разом iз митною декларацiєю на ввезення заявки iмпортера про те, що ввезенi товари вiдповiдають умовам, необхiдним для застосування цiєї Угоди.

Стаття 25
Iмпортування частинами

     Якщо на запит iмпортера при виконаннi умов, встановлених митними органами Договiрної сторони-iмпортера, розiбранi чи незiбранi товари в розумiннi Загального правила 2(a) Гармонiзованої системи, що пiдпадають пiд дiю Роздiлiв XVI i XVII або товарних позицiй 7308 та 9406 Гармонiзованої системи, iмпортуються частинами, пiсля ввезення першої частини iмпортер повинен подати митним органам країни iмпорту єдине пiдтвердження походження цих товарiв.

Стаття 26
Звiльнення вiд пiдтвердження походження

     1. Товари, що надсилаються малими пакунками вiд одних приватних осiб до iнших або становлять частину особистого багажу подорожуючої особи, мають бути визнанi такими, що походять з певної країни, не потребуючи подання пiдтвердження походження за умови, що цi товари не iмпортованi з метою торгiвлi й були задекларованi як такi, що вiдповiдають вимогам даної Конвенцiї, i якщо достовiрностi такої декларацiї не викликає жодних сумнiвiв. У випадку надсилання товарiв поштою така декларацiя може бути оформлена на митнiй декларацiї CN 22/CN 23 або на аркушi паперу, доданого до цього документа.

     2. Нерегулярне ввезення товарiв, призначених виключно для особистого використання одержувачiв або подорожуючої особи або їхнiх сiмей не визнається iмпортом з метою торгiвлi, якщо з природи й кiлькостi товарiв очевидно, що їхнє комерцiйне використання не планується.

     3. Крiм того, сукупна вартiсть цих товарiв не повинна перевищувати 500 євро у випадку малих пакункiв i 1200 євро у випадку товарiв, що входять до складу особистого багажу подорожуючої особи.

Стаття 27
Супровiдна документацiя

     Документи, зазначенi в Статтях 16(3) та 21(5), що використовуються для пiдтвердження того, що товари, вказанi в сертифiкатi з перевезення товару EUR.1 або EUR-MED, або декларацiї про походження або декларацiї про походження EUR-MED можуть бути визнанi такими, що походять з Договiрної Сторони й вiдповiдають iншим вимогам цiєї Конвенцiї, можуть включати, серед iншого, наступне:

     (1) прямi свiдчення процесiв, виконаних експортером чи постачальником для отримання розглядуваного майна, що мiстяться, наприклад, у його облiковiй документацiї чи у внутрiшнiй системi облiку;

     (2) документи, що пiдтверджують статус походження використаних матерiалiв, виданi чи складенi у вiдповiднiй Договiрнiй Сторонi, якщо застосування таких документiв вiдповiдає нацiональному законодавству;

     (3) документи, що пiдтверджують обробку матерiалiв у вiдповiднiй Договiрнiй Сторонi, виданi чи складенi у вiдповiднiй Договiрнiй Сторонi, якщо застосування таких документiв вiдповiдає нацiональному законодавству;

     (4) сертифiкати з перевезення товару EUR.1 або EUR-MED, або декларацiї про походження або декларацiї про походження EUR-MED, що пiдтверджують статус походження використаних матерiалiв, виданi чи складенi в у вiдповiднiй Договiрнiй Сторонi згiдно з цiєю Конвенцiєю;

     (5) належнi свiдчення про обробку або переробку, виконанi за межами вiдповiдної Договiрної Сторони згiдно з положеннями Статтi 11, якi пiдтверджують, що вимоги цiєї статтi були виконанi.

Стаття 28
Зберiгання пiдтвердження походження й супровiдної документацiї

     1. Експортер, який подає заявку на отримання сертифiката з перевезення товару EUR.1 або EUR-MED, повинен зберiгати документи, зазначенi в статтi 16(3), протягом щонайменше трьох рокiв.

     2. Експортер, що складає декларацiю про походження або декларацiю про походження EUR-MED, повинен зберiгати примiрник цiєї декларацiї походження, а також документи, зазначенi в Статтi 21(5), протягом щонайменше трьох рокiв.

     3. Митнi органи Договiрної сторони-експортера, якi видають сертифiкат з перевезення товару EUR.1 або EUR-MED, повиннi зберiгати бланк заяви, зазначений у статтi 16(2), протягом щонайменше трьох рокiв.

     4. Митнi органи Договiрної сторони-iмпортера повиннi зберiгати поданi до них сертифiкати з перевезення товару EUR.1 та EUR-MED, i декларацiї про походження та декларацiї про походження EUR-MED протягом щонайменше трьох рокiв.

Стаття 29
Розбiжностi й формальнi помилки

     1. Виявлення незначних розбiжностей мiж вiдомостями, наведеними в пiдтвердженнi походження та документах, поданих до митної служби для виконання формальностей, пов'язаних з iмпортуванням товарiв, не спричиняє ipso facto нiкчемностi такого пiдтвердження походження, якщо належним чином встановлено, що цей документ вiдповiдає представленим товарам.

     2. Очевиднi формальнi помилки у пiдтвердженнi походження, такi як друкарська помилка, не є причиною для вiдхилення такого документа, якщо цi помилки не викликають сумнiвiв щодо правильностi вiдомостей, наведених у документi.

Стаття 30
Суми в євро

     1. Для застосування положень Статтi 21(1)(b) та Статтi 26(3) у випадках, коли iнвойс на товари надано у iншiй валютi нiж євро, кожна з зацiкавлених країн повинна щорiчно встановлювати суми в нацiональних валютах Договiрних сторiн, еквiвалентнi до наведених сум у євро.

     2. Положення Статтi 21(1)(b) або Статтi 26(3) застосовуються до партiї товару з використанням валюти, яка вказана в iнвойсi на цю партiю, згiдно з сумою, встановленою вiдповiдною країною.

     3. Використовуванi суми в будь-якiй нацiональнiй валютi мають бути еквiвалентнi до вiдповiдних сум у євро станом на перший робочий день жовтня. Цi значення повиннi бути переданi Європейськiй Комiсiї до 15 жовтня i застосовуються з 1 сiчня наступного року. Європейська Комiсiя повинна повiдомити всi зацiкавленi країни про вiдповiднi суми.

     4. Країна може округлити суми, отриманi шляхом перерахунку суми в євро в її нацiональну валюту, до бiльшого чи меншого цiлого числа. Рiзниця мiж цим округленим значенням i результатом перерахунку не повинна перевищувати 5 %. Країна може не змiнювати еквiвалент суми в євро, перерахований у її нацiональну валюту, якщо у встановлений час щорiчного узгодження, передбаченого в пунктi 3, перерахування цiєї суми без округлення призводить до збiльшення еквiваленту в нацiональнiй валютi менше нiж на 15 %. Еквiвалент у нацiональнiй валютi можна не змiнювати, якщо перерахування призводить до зменшення його значення.

     5. На запит будь-якої Договiрної Сторони Спiльний Комiтет має переглядати суми в євро. Пiд час такого перегляду Спiльний Комiтет має вирiшити, чи доцiльно зберiгати незмiнним вплив розглядуваних обмежень. З огляду на це вiн може ухвалити рiшення змiнити суми в євро.

РОЗДIЛ VI
ДОМОВЛЕНОСТI ПРО АДМIНIСТРАТИВНЕ СПIВРОБIТНИЦТВО

Стаття 31
Адмiнiстративне спiвробiтництво

     1. Митнi органи Договiрних Сторiн повиннi надавати один одному через Європейську Комiсiю зразки вiдбиткiв печаток, якi використовують у їхнiх митних службах для видачi сертифiкатiв з перевезення товару EUR.1 та EUR-MED, а також адреси митних органiв, якi вiдповiдають за перевiрку цих сертифiкатiв, декларацiй про походження та декларацiй про походження EUR-MED.

     2. З метою належного застосування цiєї Конвенцiї Договiрнi Сторони повиннi допомагати один одному, через компетентнi митнi адмiнiстрацiї у перевiрцi достовiрностi сертифiкатiв з перевезення товару EUR.1 та EUR-MED, декларацiй про походження i декларацiй про походження EUR-MED та правильностi iнформацiї, що мiститься в цих документiв.

Стаття 32
Перевiрка пiдтверджень походження

     1. Подальшi перевiрки пiдтверджень походження мають здiйснюватися у довiльному порядку або тодi, коли митнi органи Договiрної сторони-iмпортера мають обґрунтованi сумнiви в достовiрностi таких документiв, статусi походження вiдповiдних товарiв або виконаннi iнших вимог цiєї Конвенцiї.

     2. З метою реалiзацiї положень пункту 1 цiєї Статтi митнi органи Договiрної сторони iмпортера повиннi повернути сертифiкат з перевезення товару EUR.1 або EUR-MED та iнвойс, якщо вiн була поданий, декларацiю про походження або декларацiю про походження EUR-MED, або копiї цих документiв митним органам країни експорту, вказавши, за необхiдностi, причини запиту. Будь-якi отриманi документи й iнформацiя, що вказують на недостовiрнiсть iнформацiї, наведеної в пiдтвердженнi походження, повиннi бути надiсланi для обґрунтування запиту про здiйснення перевiрки.

     3. Перевiрка має бути здiйснена митними органами Договiрної сторони - експортера. Для виконання цього завдання вони мають право вимагати будь-яких доказiв i здiйснювати будь-яку перевiрку рахункiв експортера та iншi перевiрки, якi вважатимуть належними.

     4. Якщо митнi органи Договiрної сторони iмпортера вирiшують призупинити надання преференцiйного режиму для товарiв, щодо яких здiйснюється перевiрка, до надходження результатiв цiєї перевiрки, iмпортеру пропонується видача продукцiї iз застосуванням будь-яких запобiжних заходiв, якi вважатимуться необхiдними.

     5. Митнi органи, на запит яких була здiйснена перевiрка, мають бути якнайшвидше повiдомленi про її результати. Цi результати повиннi чiтко вказувати на те, чи є перевiренi документи достовiрними та чи розглядуванi товари можуть бути визнанi такими, що походять з однiєї з Договiрних Сторiн i вiдповiдають iншим вимогам цiєї Конвенцiї.

     6. Якщо у випадку обґрунтованих сумнiвiв вiдповiдь на запит про перевiрку не надiйшла протягом десяти мiсяцiв з дати подання цього запита, або якщо вiдповiдь не мiстить достатньої iнформацiї для визначення достовiрностi розглядуваного документа або справжнього походження товарiв, митнi органи, що подали запит, повиннi за вiдсутностi виняткових обставин вiдмовити у наданнi права на преференцiї.

Стаття 33
Вирiшення спорiв

     У випадках виникнення спорiв щодо процедур перевiрки вiдповiдно до Статтi 32, якi не можуть бути вирiшенi мiж митними органами, якi вимагають перевiрки i митними органами, вiдповiдальними за проведення цiєї перевiрки, повиннi бути представленi двосторонньому органу, який встановлений вiдповiдною Угодою. Iншi, нiж тi, якi пов'язанi з процедурами перевiрки згiдно зi Статтею 32, суперечки щодо тлумачення цiєї Конвенцiї повиннi бути представленi Спiльному Комiтету.

     У всiх випадках вирiшення спорiв мiж iмпортером i митними органами Договiрної сторони-iмпортера повиннi має бути здiйснено вiдповiдно до законодавства цiєї країни.

Стаття 34
Стягнення

     Стягнення повиннi накладатися на кожну особу, що складає документ або спричиняє складання документу, який мiстить неправильну iнформацiю про мету здобуття преференцiйного режиму для товарiв.

Стаття 35
Вiльнi зони

     1. Договiрнi Сторони повиннi вжити всiх необхiдних заходiв для забезпечення того, щоб товари, продаж яких пiдпадає пiд дiю пiдтвердження походження, що перевозяться через вiльнi зони, розташованi на їхнiй територiї, не були замiненi iншими товарами або пiдданi обробцi, крiм звичайних операцiй, спрямованих на запобiгання їх псуванню.

     2. Як виняток з положень, що мiстяться в пунктi 1 цiєї Статтi, якщо товари, якi походять з Договiрної Сторони, ввозяться у вiльну зону iз застосуванням пiдтвердження походження i пiддаються обробцi або переробцi, вiдповiднi органи повиннi на запит експортера видати новий сертифiкат з перевезення товару EUR.1 або EUR-MED, якщо обробку або переробка було здiйснено вiдповiдно до положень цiєї Конвенцiї.

 

ДОДАТОК I

ВСТУПНI ПОЯСНЕННЯ до ПЕРЕЛIКУ у Додатку II

     Пояснення 1:

     У цьому перелiку наведенi умови, необхiднi для визнання будь-яких товарiв достатньо обробленими або переробленими в розумiннi Статтi 5 цього Доповнення.

     Пояснення 2:

     2.1. Першi два стовпчики перелiку мiстять опис отриманого товару. У першому стовпчику наведений номер товарної позицiї чи товарної групи, що використовуються у Гармонiзованiй системi, а в другому - опис товару за цiєю позицiєю або групою Гармонiзованої системи. Для кожного запису в перших двох стовпчиках правило визначається в стовпчиках 3 або 4. Коли, в окремих випадках, перед запис у першому стовпчику мiстить слово "окремi товарнi коди" ("ex"), це означає, що правило зi стовпця 3 або 4 застосовується лише до частини товарної позицiї, вказаної в стовпчику 2.

     2.2. Якщо в першому стовпчику об'єднанi декiлька номерiв товарних позицiй, або в ньому зазначений номер групи, а в стовпчику 2 наведено опис товарiв у загальних термiнах, вiдповiднi правила зi стовпчика 3 або 4 застосовуються до всiх товарiв, якi згiдно з Гармонiзованою системою, вiднесенi до товарних позицiй товарної групи або до будь-яких товарних позицiй об'єднаних у першому стовпчику.

     2.3. Якщо до рiзних товарiв, що входять до однiєї позицiї, застосовуються рiзнi правила зi перелiку, опис кожної частини такої позицiї, до якої застосовується окреме правило зi стовпчика 3 або 4, наведений окремим абзацом поруч iз вiдповiдним правилом.

     2.4. Якщо правило для запису в перших двох стовпчиках наведено в обох наступних (3 i 4), вибiр мiж застосуванням правила зi стовпця 3 або 4 надається експортеровi. Якщо в стовпцi 4 не наведено правила походження, необхiдно застосовувати правило зi стовпчика 3.

     Пояснення 3:

     3.1. Положення Статтi 5 цього Доповнення стосовно товарiв, якi набувають статусу таких, що походять з певної країни, використовуваних у виробництвi iнших товарiв, мають бути застосованi незважаючи на те, чи цей статус був набутий на фабрицi, де використовуються такi товари, чи на iншiй фабрицi Договiрної Сторони.

     Приклад:

     Двигун iз позицiї 8407, для якого правило встановлює припустимий вмiст матерiалiв iншого походження не вище 40 % вiд цiни виробника на умовах франко-завод, виготовлено з "iншої сталi легованої у зливках або iнших первинних формах", iз окремих товарних кодiв позицiї 7224.

     Якщо ця поковка була викувана в Європейському Союзi iз злиткiв iншого походження, вона вже набула статусу такої, що походить з Європейського Союзу, у силу правила для окремих товарних кодiв позицiї 7224 в перелiку. Пiд час розрахунку вартостi цього двигуна така поковка може вважатися тiєю, що походить з Європейського Союзу, незалежно вiд того, була вона виготовлена на тiй самiй або iншiй фабрицi в Європейському Союзi. Пiдсумовуючи вартiсть використаних матерiалiв iншого походження, не треба враховувати злитки iншого походження.

     3.2. Правило в Перелiку визначає мiнiмальний необхiдний обсяг обробки або переробки, тому виконання бiльшої обробки або переробки також надає товаровi статус такого, що походить з певної країни, i навпаки - виконання меншої обробки або переробки не може надати товаровi такого статусу. Таким чином, якщо правило передбачає можливiсть використання матерiалу iншого походження, що перебуває на певному рiвнi виробничого процесу, використання такого матерiалу на бiльш ранньому етапi виробництва дозволене, а на пiзнiшому етапi - нi.

     3.3. Без обмеження розумiння Пояснення 3.2, якщо у правилi використано вираз "Виробництво з матерiалiв будь-якої позицiї", це означає дозвiл на використання матерiалiв будь-якої позицiї (позицiй) (навiть матерiалiв iз таким самим описом i позицiєю, як i сам товар), однак з урахуванням усiх спецiальних обмежень, якi також можуть бути включенi в це правило.

     Проте вираз "Виробництво з матерiалiв будь-якої позицiї, зокрема iнших матерiалiв позицiї..." або "Виробництво з матерiалiв будь-якої позицiї, зокрема iнших матерiалiв тiєї ж позицiї, що й сам товар" означає дозвiл на використання матерiалiв будь-якої позицiї (позицiй) за винятком матерiалiв iз таким самим описом, як i сам товар, що наведений у стовпчику 2 Перелiку.

     3.4. Якщо правило в Перелiку визначає, що товар може бути вироблений iз декiлькох матерiалiв, ще означає, що у виробництвi можна використовувати одна чи бiльше одиниць матерiалу. Проте це правило не вимагає, щоб всi матерiали використовувались.

     Приклад:

     Правило для тканин позицiй 5208 - 5212 передбачає, що серед iнших матерiалiв можуть використовуватися натуральнi волокна, а також хiмiчнi матерiали. Це не означає, що необхiдно використовувати обидва матерiали: можна використати один, другий або два одразу.

     3.5. Якщо правило в Перелiку вказує, що товар має бути вироблений з певного матерiалу, ця умова очевидно не забороняє використання iнших матерiалiв, якi в силу властивої їм природи не можуть вiдповiдати цьому правилу. (Див. також Поясненнi 6.2 нижче стосовно текстилю).

     Приклад:

     Правило для готових харчових продуктiв з товарної позицiї 1904, яке прямо забороняє використання зернових та виробiв з них, не забороняє використання мiнеральних солей, хiмiчних реактивiв та iнших добавок, що не є виробленими з зернових.

     Проте це не стосується товарiв, якi, хоча й не можуть бути виробленi конкретно зi вказаних у Перелiку матерiалiв, можуть бути виготовленi з матерiалу такого ж характеру на бiльш ранньому етапi виробництва.

     Приклад:

     У випадку виробу з одягу з винятку Групи 62 з нетканих матерiалiв, якщо для цього класу виробiв дозволене використання лише пряжi iншого походження, не можна почати з нетканого полотна, навiть незважаючи на те, що неткане полотно зазвичай не може бути вироблене з пряжi. У таких випадках початковий матерiал перебуває на етапi, що передує пряжi, тобто на етапi волокна.

     3.6. Якщо в правилi в перелiку наведенi два значення максимального дозволеного вмiсту матерiалiв iншого походження, цi значення не можна складати. Iнакше кажучи, максимальний вмiст усiх матерiалiв iншого походження не може перевищувати найбiльшого з наведених значень. Крiм того, вмiст кожного окремого матерiалу не повинен перевищувати наведеного для нього значення.

     Пояснення 4:

     4.1. Термiн "натуральне волокно" використовується в Перелiку стосовно позначення волокна, iншого за штучне й синтетичне. Воно обмежене етапами, що передують прядiнню, включно з вiдходами, i, якщо не вказано iнше, включає волокна, якi були пiдданi кардо- чи гребенечесанню або iншiй пiдготовцi, але непряденi.

     4.2. Термiн "натуральнi волокна" включає кiнський волос позицiї 0511, шовк позицiй 5002 i 5003, а також вовнянi волокна й тонкий i грубий волос тварин позицiй 5101 - 5105, бавовнянi волокна позицiй 5201 - 5203 та iншi рослиннi волокна позицiй 5301 - 5305.

     4.3. Термiни "целюлоза для штучного волокна", "хiмiчнi матерiали" та "матерiали для паперового виробництва" вжитi в Перелiку для опису матерiалiв, не класифiкованих у Групах 50 - 63, якi можуть використовуватись для виробництва штучних, синтетичних або паперових волокон i пряжi.

     4.4. Термiн "хiмiчне штапельне волокно" використовується в перелiку на позначення жмутiв синтетичних або штучних волокнин, штапельного волокна та вiдходи позицiй 5501 - 5507.

     Пояснення 5:

     5.1. Якщо для окремого товару в Перелiку є посилання на це Пояснення, умови, зазначенi в стовпчику 3, не повиннi застосовуватися до будь-яких основних текстильних матерiалiв, використовуваних у виробництвi цього товару, якi разом складають не бiльше 10 % загальної ваги всiх використаних основних текстильних матерiалiв. (Також див. вказанi нижче Пояснення 5.3 i 5.4).

     5.2. Проте припустиме значення, вказане в Поясненнi 5.1, стосується лише товарiв зi змiшаним складом, виготовлених iз двох чи бiльшої кiлькостi основних текстильних матерiалiв.

     До основних текстильних матерiалiв належать:

     - шовк,

     - вовна,

     - грубий волос тварин,

     - тонкий волос тварин,

     - кiнський волос,

     - бавовна,

     - матерiали для паперового виробництва i папiр,

     - льон,

     - справжнє прядиво,

     - джут та iншi текстильнi луб'янi волокна,

     - сизаль та iншi текстильнi волокна з рослин роду агава,

     - кокосовi волокна, абака (манiла), рамi та iншi текстильнi волокна рослинного походження,

     - синтетичнi хiмiчнi волокна,

     - штучнi хiмiчнi волокна,

     - струмопровiднi волокна,

     - синтетичне хiмiчне штапельне волокно з полiпропiлену,

     - синтетичне хiмiчне штапельне волокно з полiестеру,

     - синтетичне хiмiчне штапельне волокно з полiамiду,

     - синтетичне хiмiчне штапельне волокно з полiакрилонiтрилу,

     - синтетичне хiмiчне штапельне волокно з полiiмiду,

     - синтетичне хiмiчне штапельне волокно з полiтетрафторетилену,

     - синтетичне хiмiчне штапельне волокно з полiфенiленсульфiду,

     - синтетичне хiмiчне штапельне волокно з полiвiнiлхлориду,

     - iнше хiмiчне синтетичне штапельне волокно,

     - штучне хiмiчне штапельне волокно з вiскози,

     - iнше хiмiчне штучне штапельне волокно,

     - пряжа з полiуретану, сегментованого гнучкими дiлянками полiмеру простого ефiру, позументна або непозументна,

     - пряжа з полiуретану, сегментованого гнучкими дiлянками полiмеру складного ефiру, позументна або непозументна,

     - товари позицiї 5605 (металiзована пряжа) зi вмiстом стрiчкової нитки, що складається з серцевини з алюмiнiєвої фольги або пластмасової плiвки, з покриттям з алюмiнiєвого порошку або без покриття, завтовшки не бiльше 5 мм, з'єднанi вздовж прозорим або кольоровим клейким прошарком мiж двома шарами пластмасової плiвки,

     - iншi товари позицiї 5605.

     Приклад:

     Пряжа позицiї 5205, виготовлена з бавовняного волокна позицiї 5203 i синтетичних штапельних волокон позицiї 5506, є пряжею змiшаного складу. Таким чином, синтетичне штапельне волокно iншого походження, яке не вiдповiдає умовам визначення походження (що вимагають виробництво з хiмiчних матерiалiв або целюлози для штучного волокна), можна використовувати лише у кiлькостi, що не перевищує 10 % ваги пряжi.

     Приклад:

     Вовняна тканина позицiї 5112, виготовлена з вовняної пряжi позицiї 5107 i синтетичної пряжi зi штапельного волокна позицiї 5509, є тканиною змiшаного складу. Таким чином, синтетичну пряжу, яка не вiдповiдає умовам визначення походження (що вимагають виробництво з хiмiчних матерiалiв або целюлози для штучного волокна), вовняну пряжу, яка не вiдповiдає умовам визначення походження (що вимагають виробництво з натуральних волокон, не пiдданих кардо- або гребенечесанню та не пiдготовлених до прядiння у iнший спосiб), або обидвi пряжi разом можна використовувати лише у загальнiй кiлькостi, що не перевищує 10 % ваги тканини.

     Приклад:

     Прошивна текстильна тканина позицiї 5802, виготовлена з бавовняної пряжi позицiї 5205 i бавовняної тканини позицiї 5210, є товаром змiшаного складу лише в тому випадку, якщо сама бавовняна тканина є тканиною змiшаного складу, виготовленою з видiв пряжi, вiднесених до двох рiзних позицiй, або самi цi види пряжi є змiшаними.

     Приклад:

     Якщо розглядувана прошивна текстильна тканина виготовлена з бавовняної пряжi позицiї 5205 i синтетичної тканини позицiї 5407, використанi види пряжi очевидно є двома рiзними основними текстильними матерiалами, i, отже, така прошивна текстильна тканина є товаром зi змiшаним складом.

     5.3. У випадку товарiв, що мiстять "пряжу з полiуретану, сегментованого гнучкими дiлянками полiмеру простого ефiру, позументну або непозументну", припустимий вмiст цiєї пряжi становить 20 %.

     5.4. У випадку товарiв зi вмiстом "стрiчкової нитки, що складається з серцевини з алюмiнiєвої фольги або пластмасової плiвки, з покриттям з алюмiнiєвого порошку або без покриття, завтовшки не бiльше 5 мм, з'єднанi вздовж прозорим або кольоровим клейким прошарком мiж двома шарами пластмасової плiвки", припустимий вмiст цiєї стрiчкової нитки становить 30 %.

     Пояснення 6:

     6.1. Якщо в Перелiку зроблене посилання на це Пояснення, текстильнi матерiали (за винятком пiдкладок i додаткових пiдкладок), що не вiдповiдають правилу для розглядуваного виробленого товару, зазначеному в стовпчику 3 Перелiку, можуть бути використанi лише в тому випадку, коли вони вiднесенi до iншої позицiї, нiж сам товар, а їхня вартiсть не перевищує 8 % вартостi товару на умовах франко-завод.

     6.2. Без обмеження розумiння Поясненнi 6.3 матерiали, не вiднесенi до Груп 50 - 63, можуть бути використанi у виробництвi текстильних товарiв без обмежень, незалежно вiд того, чи мiстять вони текстильнi матерiали.

     Приклад:

     Якщо правило в Перелiку передбачає, що конкретний текстильний вирiб (наприклад, штани) має бути виготовлений з пряжi, це не заважає використанню металевих предметiв, таких як ґудзики, тому що ґудзики не вiднесенi до Груп 50 - 63. З тiєї ж причини це правило не заважає використанню застiбок-блискавок, хоча застiбки-блискавки зазвичай мiстять текстильнi матерiали.

     6.3. Якщо застосовується правило процентного спiввiдношення, вартiсть матерiалiв, не вiднесених до Груп 50 - 63, має враховуватись у розрахунку вартостi матерiалiв iншого походження в складi товару.

     Пояснення 7:

     7.1. Для окремих товарних позицiй ex 2707, 2713 - 2715, ex 2901, ex 2902 та ex 3403, "спецiальнi процеси" є наступними:

     (a) вакуумна дистиляцiя;

     (b) вторинне переганяння за допомогою ретельної ректифiкацiї;

     (c) крекiнг;

     (d) риформiнг;

     (e) виведення за допомогою вибiрних розчинникiв;

     (f) процес, що складається з наступних операцiй: обробка концентрованою сiрчаною кислотою, олеумом або триокисом сiрки; нейтралiзацiї лужними реагентами; знебарвлення та очищення природним ґрунтом, активованим ґрунтом, активованим деревним вугiллям чи бокситом;

     (g) полiмеризацiя;

     (h) алкiлування;

     (i) iзомеризацiя.

     7.2. Для позицiй 2710, 2711 i 2712, "спецiальнi процеси" є наступними:

     (a) вакуумна дистиляцiя;

     (b) вторинне переганяння за допомогою ретельної ректифiкацiї;

     (c) крекiнг;

     (d) риформiнг;

     (e) виведення за допомогою вибiрних розчинникiв;

     (f) процес, що складається з наступних операцiй: обробка концентрованою сiрчаною кислотою, олеумом або триокисом сiрки; нейтралiзацiї лужними реагентами; знебарвлення та очищення природним ґрунтом, активованим ґрунтом, активованим деревним вугiллям чи бокситом;

     (g) полiмеризацiя;

     (h) алкiлування;

     (i) iзомеризацiя;

     (j) стосовно окремих видiв важких нафтопродуктiв позицiї ex 2710 - знесiрчення воднем, що призводить до витiснення щонайменше 85 % сiрки з оброблених продуктiв (метод ASTM D 1266-59 T);

     (k) тiльки для товарiв позицiї 2710, застосовується депарафiнування не за допомогою фiльтрацiї;

     (l) стосовно окремих видiв важких нафтопродуктiв позицiї ex 2710 - обробка воднем пiд тиском вище 20 бар i за температури вище 250° C, з використанням каталiзатора, iншого за каталiзатори знесiрчення, якщо водень є активним реагентом у хiмiчнiй реакцiї. Подальша обробка воднем мастил з позицiї ex 2710 (наприклад, гiдроочищення або знебарвлення), особливо з метою покращення кольору або стабiльностi, не може вважатися спецiальним процесом;

     (m) стосовно окремих видiв нафтових палив позицiї ex 2710 - атмосферна дистиляцiя, за умови, що менше 30 об. % цих продуктiв, включно зi втратами, дистилюються за температури 300° C, за методом ASTM D 86;

     (n) стосовно окремих видiв важких нафтопродуктiв, окрiм газойлiв i нафтових палив, позицiї ex 2710 - обробка за допомогою високочастотного електричного китичного розряду;

     (o) стосовно окремих видiв необроблених продуктiв (крiм нафтового вазелiну, озокериту, воску буровугiльного (лiгнiтного) або воску торф'яного, парафiну, якi мiстять за вагою менше 0,75 % нафти) позицiї ex 2712 - знемаслення методом фракцiйної кристалiзацiї.

     7.3. Стосовно окремих товарiв позицiй ex 2707, 2713 - 2715, ex 2901, ex 2902 i ex 3403 - простi операцiї, такi як очищення, декантування, знесолення, вiддiлення води, фiльтрацiя, забарвлення, маркування, отримання певного вмiсту сiрки в результатi змiшування продукцiї з рiзним вмiстом сiрки або будь-яке поєднання цих операцiй чи iншi подiбнi операцiї не надають статусу походження.

 

ДОДАТОК II

ПЕРЕЛIК ТЕХНОЛОГIЧНИХ ДIЙ ТА ОБРОБОК, ЩО НЕОБХIДНI ДЛЯ НАДАННЯ МАТЕРIАЛАМ IНШОГО ПОХОДЖЕННЯ СТАТУСУ ТОВАРIВ, ЩО ПОХОДЯТЬ З ПЕВНОЇ КРАЇНИ

Код Гармонiзованої системи Опис товару Технологiчнi дiї та обробка, що впроваджуються для матерiалiв iншого походження, якi набувають статусу товарiв, що походять з певної країни
(1) (2) (3) або (4)
Група 1 Тварини Усi тварини Групи 1 мають бути вирощенi цiлком в данiй країнi  
Група 2 М'ясо та їстiвнi м'яснi субпродукти Виробництво, у якому усi матерiали Груп 1 i 2 є виробленими цiлком в данiй країнi  
Група 3 Риба, ракоподiбнi, молюски та iншi водянi безхребетнi Виробництво, у якому усi матерiали Групи 3 є виробленими цiлком в данiй країнi  
Окремi товарнi коди
Групи 4
Молочнi продукти; пташинi яйця; натуральний мед; їстiвнi товари тваринного походження, нiде бiльше не конкретизованi та не включенi до будь-якої iншої класифiкацiї, за винятком: Виробництво, у якому усi матерiали Групи 4 є виробленими цiлком в данiй країнi  
0403 Сколотини, кисле молоко i вершки, кефiр, йогурт та iншi види кисломолочних чи скислих молочних продуктiв та вершкiв, незалежно вiд того, чи вони згущенi або мiстять цукор чи iншi солодощi, чи вони ароматизованi або мiстять фрукти, горiхи чи какао Виробництво, у якому:

- усi матерiали Групи 4 є виробленими цiлком в данiй країнi,

- усi фруктовi соки пiд заголовком 2009 (окрiм ананасового, лаймового та грейпфрутового) походять з цiєї країни i

- цiна усiх матерiалiв Групи 17 не перевищує 30 % цiни на умовах франко-завод

 
Окремi товарнi коди
Групи 5
Товари тваринного походження, нiде бiльше не конкретизованi та не включенi до будь-якої iншої класифiкацiї, за винятком: Виробництво, у якому усi матерiали Групи 5 є виробленими цiлком в данiй країнi  
Окремi товарнi коди позицiї 0502 Обробленi щетина та волосся свиней, пiдсвинкiв або кабанiв Очищення, дезiнфекцiя, вiдбiр та випрямлення волосся та щетини  
Група 6 Живi дерева та iншi рослини; цибулини, коренi i тому подiбне; зiрванi квiти i декоративнi рослини Виробництво, у якому:

- усi матерiали Групи 6 є виробленими цiлком в данiй країнi i

- цiна усiх матерiалiв не перевищує 50 % цiни на умовах франко-завод

 
Група 7 Їстiвнi овочi та певнi коренi i бульби Виробництво, у якому усi матерiали Групи 7 є виробленими цiлком в данiй країнi  
Група 8 Їстiвнi фрукти та горiхи; шкiрка цитрусових фруктiв або динi та кавуну Виробництво, у якому:

- усi матерiали є виробленими цiлком в данiй країнi i

- цiна усiх матерiалiв Групи 17 не перевищує 30 % значення цiни на умовах франко-завод

 
Окремi товарнi коди Групи 9 Кава, чай, мате i пряностi окрiм: Виробництво, у якому усi матерiали Групи 9 є виробленими цiлком в данiй країнi  
0901 Кава, незалежно вiд того, чи її зерна обсмаженi або вона не мiстить кофеїну; кавовi вичавки та плiвки; замiнники кави, що мiстять кофеїн у будь-якiй пропорцiї Вироблено з матерiалiв будь-якої позицiї  
0902 Чай, ароматизований чи нi Вироблено з матерiалiв будь-якої позицiї  
Окремi товарнi коди позицiї 0910 Сумiшi пряностей Вироблено з матерiалiв будь-якої позицiї  
Група 10 Зерновi культури Виробництво, у якому усi матерiали Групи 10 є виробленими цiлком в данiй країнi  
Окремi товарнi коди Групи 11 Продукти борошномельної промисловостi; солод; крохмаль; iнулiн; пшенична клейковина, окрiм: Виробництво, у якому зерновi, їстiвнi овочi, коренi та бульби позицiї 0714 або фрукти, є виробленими цiлком в данiй країнi  
Окремi товарнi коди позицiї 1106 Борошно, висушенi питлiвка та пудра, вилущенi бобовi культури позицiї 0713 Сушiння та молоття бобових культур позицiї 0708  
Група 12 Насiння маслинових та олiєнасiння; рiзноманiтнi крупи, насiння та фрукти; промисловi та лiкарськi рослини; солома й корм для худоби Виробництво, у якому усi матерiали Групи 12 є виробленими цiлком в данiй країнi  
1301 Натуральний лак; рослинний клей, смоли, камедi та природнi смоли (наприклад, бальзами) Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв позицiї 1301 не перевищує 50 % цiни на умовах франко-завод  
1302 Овочевi соки та екстракти; пектиновi речовини, пектинати та пектати; агар-агар й iншi рослиннi клеї та згущувачi, якi було змiнено або нi, виготовленi з рослинних продуктiв:    
  - рослиннi клеї та згущувачi, якi було змiнено або нi, виготовленi з рослинних продуктiв Виробництво з первинних рослинних клеїв та згущувачiв  
  - Iншi Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 50 % цiни на умовах франко-завод  
Група 14 Овочевi садильнi матерiали; овочевi товари, нiде бiльше не конкретизованi та не включенi до будь-якої iншої класифiкацiї Виробництво, у якому усi матерiали Групи 14 є виробленими цiлком в данiй країнi  
Окремi товарнi коди Групи 15 Твариннi або рослиннi жири й олiї та продукти їх розщеплення; приготовленi харчовi жири вiск тваринного або рослинного походження, окрiм: Виробництво з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм матерiалiв даного товару  
1501 Свинячий жир (у тому числi сало) й пташиний жир, iншi нiж вказанi у заголовках 0209 чи 1503:    
  - Жири з кiсток або вiдходiв Виробництво з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм матерiалiв позицiї 0203, 0206 чи 0207 або кiсток позицiї 0506  
  - Iншi Виробництво зi свинячого м'яса чи їстiвних м'ясних субпродуктiв позицiй 0203 чи 0206 або з пташиного м'яса та вiдповiдних їстiвних субпродуктiв позицiї 0207  
1502 Жири великої рогатої худоби, баранiв та овець, iншi нiж у позицiї 1503    
  - Жири з кiсток або вiдходiв Виробництво з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм матерiалiв позицiй 0201, 0202, 0204 чи 0206 або кiсток позицiї 0506  
  - Iншi Виробництво, у якому усi матерiали Групи 2 є виробленими цiлком в данiй країнi  
1504 Жири та олiї та їх похiднi продукти, що отримано з риби чи морських ссавцiв, очищенi або нi, але не змiненi хiмiчним шляхом:    
  - Твердi фракцiї Виробництво з матерiалiв будь-якого позицiї, зокрема iнших матерiалiв позицiї 1504  
  - Iншi Виробництво, у якому усi матерiали Груп 2 i 3 є виробленими цiлком в данiй країнi  
Окремi товарнi коди позицiї 1505 Рафiнований ланолiн Вироблено з необроблених шерстяних жирiв позицiї 1505  
1506 Iншi твариннi жири та олiї та їх похiднi, очищенi або нi, але не змiненi хiмiчним шляхом:    
  - Твердi фракцiї Виробництво з матерiалiв будь-якої позицiї, зокрема iнших матерiалiв позицiї 1506  
  - Iншi Виробництво, у якому усi матерiали Групи 2 є виробленими цiлком в данiй країнi  
1507 - 1515 Рослиннi олiї та їх складовi частини:    
  - Соєва, арахiсова, пальмова, пальмоядрова, тунгова та ойтикова олiї, олiя з копри та бабасу, рослинний вiск та японський вiск, фракцiї олiї хохоби та олiй промислового призначення, але не для виробництва тих харчових продуктiв, що призначенi для споживання людиною Виробництво з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм матерiалiв даного товару  
  - Твердi фракцiї, окрiм таких для олiї хохоби Виробництво з iнших матерiалiв позицiй 1507 - 1515  
  - Iншi Виробництво, у якому усi рослиннi матерiали є виробленими цiлком в данiй країнi  
1516 Твариннi чи рослиннi жири та їх складовi частини, частково або цiлком гiдрогенiзованi, переетирифiкованi, реетирифiкованi, очищенi або нi, але без подальших приготувань Виробництво, у якому:

- усi матерiали Групи 2 є виробленими цiлком в данiй країнi i

- усi рослиннi матерiали є виробленими цiлком в данiй країнi. Однак можливе використання матерiалiв з позицiй 1507, 1508, 1511 i 1513

 
1517 Маргарин, їстiвнi сумiшi або приготовляння з тваринних чи рослинних жирiв або олiї чи фракцiї рiзноманiтних жирiв та олiй цiєї Групи, але тi, що не є їстiвними жирами чи олiями або фракцiями даних олiй позицiї 1516 Виробництво, у якому:

- усi матерiали Груп 2 i 4 є виробленими цiлком в данiй країнi i

- усi рослиннi матерiали є виробленими цiлком в данiй країнi. Однак можливе використання матерiалiв з позицiй 1507, 1508, 1511 i 1513

 
Група 16 Приготовляння зi м'яса, риби або ракоподiбних, молюскiв та iнших водяних безхребетних Виробництво:

- з тварин, вказаних у Групi 1 та/або

- у якому усi матерiали Групи 3 є виробленими цiлком в данiй країнi

 
Окремi товарнi коди Групи 17 Цукри та кондитерський цукор, окрiм: Виробництво з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм матерiалiв даного товару  
Окремi товарнi коди позицiї 1701 Тростинний або буряковий цукор та хiмiчно чиста цукроза у твердому виглядi, що мiстить ароматизатори чи барвники Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв Групи 17 не перевищує 30 % цiни на умовах франко-завод  
1702 Iншi цукри, зокрема хiмiчно чиста лактоза, мальтоза, глюкоза та фруктоза у твердому виглядi; цукровi сиропи без ароматизатори та барвникiв; штучний мед, незалежно вiд того, чи вiн змiшаний з натуральним; карамель:    
  - Хiмiчно чистi мальтоза та фруктоза Виробництво з матерiалiв будь-якої позицiї, зокрема iнших матерiалiв позицiї 1702  
  - Iншi цукри у твердому виглядi, що мiстять ароматизатори чи барвники Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв Групи 17 не перевищує 30 % цiни на умовах франко-завод  
  - Iншi Виробництво, у якому усi матерiали мають походження з цiєї країни  
Окремi товарнi коди позицiї 1703 Патока, яку отримано у результатi витягу чи очищення цукру i яка мiстить ароматизатори чи барвники Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв Групи 17 не перевищує 30 % цiни на умовах франко-завод  
1704 Кондитерський цукор (у тому числi бiлий шоколад), що не мiстить какао Виробництво:

- з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм матерiалiв даного товару, а також

- у якому цiна усiх матерiалiв Групи 17 не перевищує 30 % цiни на умовах франко-завод

 
Група 18 Какао та продукти з нього Виробництво:

- з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм матерiалiв даного товару, а також

- у якому цiна усiх матерiалiв Групи 17 не перевищує 30 % цiни на умовах франко-завод

 
1901 Екстракт солоду; харчовi продукти з борошна, круп, питлiвки, крохмалю чи екстракту солоду, що не мiстять какао, або мiстять його у ваговiй частинi не бiльше 40 %, що розраховано для повнiстю знежиреного стану, причому данi продукти нiде бiльше не конкретизованi та не включенi до будь-якої iншої класифiкацiї; харчовi приготовляння з товарiв позицiй 0401 - 0404, якi не мiстять какао або мiстять його у ваговiй частинi не бiльше 5 %, що розраховано для повнiстю знежиреного стану, причому данi продукти нiде бiльше не конкретизованi та не включенi до будь-якої iншої класифiкацiї:    
  - Витяжка солоду Вироблено iз зернових Групи 10  
  - Iншi Виробництво:

- з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм матерiалiв даного товару, а також

- у якому цiна усiх матерiалiв Групи 17 не перевищує 30 % цiни на умовах франко-завод

 
1902 Паста, незалежно вiд того, чи вона приготовлена або фарширована (м'ясом чи iншими iнгредiєнтами) чи оброблена будь-яким iншим чином, така як спагетi, макарони, локшина, лазанья, ньокки, iталiйськi пельменi, канелонi; кускус, приготовлений або нi:    
  - З ваговою частиною м'яса, м'ясних вiдходiв, риби, ракоподiбних чи молюскiв 20 % або менше Виробництво у якому усi зерновi та їхнi складовi частини (окрiм твердої пшеницi та її складовi) виробленi цiлком у данiй країнi  
  - З ваговою частиною м'яса, м'ясних вiдходiв, риби, ракоподiбних чи молюскiв бiльше 20 % Виробництво, у якому:

- усi зерновi та їхнi складовi частини (окрiм твердої пшеницi та її складовi) виробленi цiлком у данiй країнi i

- усi матерiали Груп 2 i 3 є виробленими цiлком в данiй країнi

 
1903 Крохмальна крупа та її замiнники, виготовленi з крохмалю у формi пластiвцiв, зернин, гранул, висiвок та подiбних формах Виробництво з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм картопляного борошна позицiї 1108  
1904 Приготовленi страви, що отриманi шляхом набрякання чи обжарювання зернових чи продуктiв з них (наприклад, кукурудзянi пластiвцi); злаки (але не маїс (кукурудза)) у формi зернин або пластiвцiв чи iнших подiбних формах (окрiм борошна, круп та питлiвки), завчасно обробленi чи приготовленi iншим чином, нiде бiльше не конкретизованi та не включенi до будь-якої iншої класифiкацiї Виробництво:

- з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм матерiалiв позицiї 1806,

- у якому, усi злаки та борошно (окрiм твердої пшеницi, маїсу Zea indurata та їх складових) виробленi цiлком у данiй країнi

- у якому цiна усiх матерiалiв Групи 17 не перевищує 30 % цiни на умовах франко-завод

 
1905 Хлiб, мучнi вироби, торти, бiсквiти та iншi кондитерськi вироби, що мiстять або не мiстять какао; причаснi та вафельнi облатки, крохмальнi капсули, що використовуються у медичних цiлях, рисовий папiр та подiбнi товари Виробництво з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм матерiалiв Групи 11.  
Окремi товарнi коди Групи 20 Приготовляння з овочiв, фруктiв, горiхiв та iнших частин рослин; окрiм: Виробництво, у якому усi фрукти, горiхи та овочi є виробленими цiлком в данiй країнi  
Окремi товарнi коди позицiї 2001 Батат, солодка картопля та iншi їстiвнi частини рослин, що мiстять крохмаль, заготовленi за допомогою оцту чи оцтової кислоти, у ваговiй частинi 5 % або бiльше Виробництво з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм матерiалiв даного товару  
Окремi товарнi коди позицiй 2004 - 2005 Картопля у виглядi борошна, крупчатки або пластiвцiв, заготовленою без допомоги оцту чи оцтової кислоти Виробництво з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм матерiалiв даного товару  
2006 Овочi, фрукти, горiхи, фруктовi шкiрки та iншi частини рослин, заготовленi за допомогою цукру (сушенi, замороженi або цукати) Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв Групи 17 не перевищує 30 % цiни на умовах франко-завод  
2007 Джеми, плодово-ягiднi желе, мармелади, фруктовi або горiховi пюре та тертi фруктовi або горiховi маси, незалежно вiд того, чи є у їх складi доданий цукор або iншi пiдсолоджувачi Виробництво:

- з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм матерiалiв даного товару, а також

- у якому цiна усiх матерiалiв Групи 17 не перевищує 30 % цiни на умовах франко-завод

 
Окремi товарнi коди позицiї 2008 - Горiхи, що не мiстять доданого цукру або барвникiв Виробництво, у якому цiна усiх горiхiв та насiння маслинових, що походять з цiєї країни, позицiї 0801, 0802 та 1202 - 1207 не перевищує 60 % цiни на умовах франко-завод  
  - Арахiсове масло; сумiшi на основi злакiв; пальмовi ядра; маїс (кукурудза) Виробництво з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм матерiалiв даного товару  
  - Iншi винятки для горiхiв та фруктiв, приготовленi не за допомогою парування чи кип'ятiння у водi, що не мiстять доданого цукру та є замороженими Виробництво:

- з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм матерiалiв даного товару, i

- у якому цiна усiх матерiалiв Групи 17 не перевищує 30 % цiни на умовах франко-завод

 
2009 Фруктовi (у тому числi виноградне сусло) та овочевi соки, що не мiстять ферментiв й алкоголю, незалежно вiд того, чи є у їх складi доданий цукор або iншi пiдсолоджувачi Виробництво:

- з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм матерiалiв даного товару, i

- у якому цiна усiх матерiалiв Групи 17 не перевищує 30 % цiни на умовах франко-завод

 
Окремi товарнi коди Групи 21 Рiзнi харчовi продукти, окрiм: Виробництво з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм матерiалiв даного товару  
2101 Екстракти, есенцiї та концентрати з кави, чаю або мате та приготовляння на основi даних продуктiв або на основi кави, чаю чи мате; обжарений цикорiй й iншi обжаренi замiнники кави та їх екстракти, есенцiї та концентрати Виробництво:

- з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм матерiалiв даного товару, i

- у якому увесь цикорiй є виробленим цiлком в данiй країнi

 
2103 Продукти для приготування соусiв i готовi соуси; приправи та спецiї; гiрчичний порошок та борошно, оброблена гiрчиця:    
  - Продукти для приготування соусiв i готовi соуси; приправи та спецiї; гiрчичний порошок та борошно Виробництво з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм матерiалiв даного товару. Проте можливе використання гiрчичного порошку або борошна чи обробленої гiрчицi  
  - Гiрчичний порошок та борошно, оброблена гiрчиця Вироблено з матерiалiв будь-якої позицiї  
Окремi товарнi коди позицiї 2104 Супи та бульйони й приготовляння з них Виробництво з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм оброблених або консервованих овочiв позицiй 2002 - 2005  
2106 Харчовi продукти, нiде бiльше не конкретизованi та не включенi до будь-якої iншої класифiкацiї Виробництво:

- з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм матерiалiв даного товару, i

- у якому цiна усiх матерiалiв Групи 17 не перевищує 30 % цiни на умовах франко-завод

 
Окремi товарнi коди Групи 22 Напої, алкогольнi напої та оцет, окрiм: Виробництво:

- з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм матерiалiв даного товару, i

- у якому весь виноград або матерiали, отриманi з нього є виробленими цiлком в данiй країнi

 
2202 Води, у тому числi мiнеральнi i газованi, що мiстять доданий цукор або iншi пiдсолоджувачi чи барвники та iншi безалкогольнi напої позицiї 2009, що не мiстять фруктових чи овочевих сокiв Виробництво:

- з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм матерiалiв даного товару,

- у якому цiна усiх матерiалiв Групи 17 не перевищує 30 % цiни на умовах франко-завод i

- у якому усi фруктовi соки (окрiм ананасового, лаймового та грейпфрутового) походять з цiєї країни

 
2207 Неденатурований етиловий спирт з процентним вмiстом 80 об. % або вище; етиловий спирт та iншi спирти, денатурованi, з будь-якою концентрацiєю Виробництво:

- з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм позицiй 2207 або 2208 i

- у якому весь виноград або матерiали, отриманi з нього є виробленими цiлком в данiй країнi або, якщо усi iншi матерiали вже мають походження з цiєї країни, можливе використання араку до 5 % за об'ємом

 
2208 Неденатурований етиловий спирт з процентним вмiстом 80 об. % або менше; настоянки та iншi спиртовi та алкогольнi напої Виробництво:

- з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм позицiй 2207 або 2208 i

- у якому весь виноград або матерiали, отриманi з нього є виробленими цiлком в данiй країнi або, якщо усi iншi матерiали вже мають походження з цiєї країни, можливе використання араку до 5 % за об'ємом

 
Окремi товарнi коди Групи 23 Залишки та вiдходи харчової промисловостi; зоологiчнi корма, окрiм: Виробництво з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм матерiалiв даного товару  
Окремi товарнi коди позицiї 2301 Китове борошно; борошно, порошок та пелети з риби чи з ракоподiбних, молюскiв та iнших водяних безхребетних, що не призначенi для споживання людиною Виробництво, у якому усi матерiали Груп 2 i 3 є виробленими цiлком в данiй країнi  
Окремi товарнi коди позицiї 2303 Залишки виробництва з кукурудзяного крохмалю (окрiм концентрованих замкових вод), зi вмiстом протеїну, вагова частина якого у розрахунку на сухий продукт не перевищує 40 % Виробництво, у якому уся кукурудза є виробленою цiлком в данiй країнi  
Окремi товарнi коди позицiї 2306 Макуха та iншi твердi залишки витягу з оливкової оливи, що мiстять бiльше 3 % цiєї олiї Виробництво, у якому усi оливки є виробленими цiлком в данiй країнi  
2309 Приготовляння для корму тварин Виробництво, у якому:

- усi злаки, цукор чи патока, м'ясо та молоко є виробленими цiлком в данiй країнi i

- усi матерiали Групи 3 є виробленими цiлком в данiй країнi

 
Окремi товарнi коди Групи 24 Тютюн та його промисловi замiнники, окрiм: Виробництво, у якому усi матерiали Групи 24 є виробленими цiлком в данiй країнi  
2402 Сигари, манiльськi сигари, сигарiлли i сигарети з тютюну або його замiнникiв Виробництво, у якому вагова частина сирого тютюну або тютюнового листу позицiї 2401 становить щонайменше 70 %  
Окремi товарнi коди позицiї 2403 Курильний тютюн Виробництво, у якому вагова частина сирого тютюну або тютюнового листу позицiї 2401 становить щонайменше 70 %  
Окремi товарнi коди Групи 25 Сiль; сiрка; ґрунти та каменi; тинькарськi матерiали, вапно та цемент, окрiм: Виробництво з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм матерiалiв даного товару  
Окремi товарнi коди позицiї 2504 Природний кристалiчний збагачений вуглецем графiт, очищений та оброблений Збагачення вуглецем, очищення та товчення необробленого кристалiчного графiту  
Окремi товарнi коди позицiї 2515 Мармур, просто розпиляний або в iнший спосiб розрiзаний на блоки чи плити прямокутної (в тому числi квадратної) форми не бiльшi за 25 см завтовшки Розрiзання пилою чи у iнший спосiб мармуру (навiть розпиляного ранiше) бiльше 25 см завтовшки  
Окремi товарнi коди позицiї 2516 Гранiт, порфiр, базальт, пiсковик та iншi матерiали для монументiв або будiвництва, просто розпилянi або в iнший спосiб розрiзанi на блоки чи плити прямокутної (в тому числi квадратної) форми не бiльшi за 25 см завтовшки Розрiзання пилою чи у iнший спосiб каменю (навiть розпиляного ранiше) бiльше 25 см завтовшки  
Окремi товарнi коди позицiї 2518 Кальцинований доломiт Випалення некальцинованого доломiту  
Окремi товарнi коди позицiї 2519 Подрiбнений природний карбонат магнiю (магнезит) в герметично закритих контейнерах i оксид магнiю з домiшками або без домiшок, крiм плавленої магнезiї або перепаленої (агломерованої) магнезiї Виробництво з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм матерiалiв даного товару. Проте можливе використання природного карбонату магнiю (магнезит)  
Окремi товарнi коди позицiї 2520 Гiпс, спецiально пiдготовлений для стоматологiї Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 50 % цiни на умовах франко-завод  
Окремi товарнi коди позицiї 2524 Волокна натурального азбесту Виробництво з азбестового концентрату  
Окремi товарнi коди позицiї 2525 Слюдяний порошок Товчення слюди або її вiдходiв  
Окремi товарнi коди позицiї 2530 Мiнеральнi барвники, кальцинованi або здрiбненi Кальцинацiя або товчення мiнеральних барвникiв  
Групи 26 Руда, шлак та зола Виробництво з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм матерiалiв даного товару  
Окремi товарнi коди Групи 27 Мiнеральне пальне, мiнеральнi олiї i продукти їх дистиляцiї; бiтумнi речовини; гiрський вiск, окрiм: Виробництво з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм матерiалiв даного товару  
Окремi товарнi коди позицiї 2707 Олiї, у яких вагова частина ароматичних компонентiв перевищує вагову частину неароматичних компонентiв, що подiбнi до мiнеральних та отриманi шляхом дистиляцiї бiтуму за умов високої температури, бiльш нiж 65 % об'єму якого дистилюється за температури до 250° C (у тому числi сумiшi лакового бензину та бензолу), для використання у якостi пального для виробництва енергiї чи обiгрiву Процедури з очищення та /або бiльш спецiальна(i) процедура(и)(1)

або

Iншi операцiї, у яких усi матерiали класифiкуються за iншою позицiєю нiж тiєї, що використано для даного товару. Проте можливе використання матерiалiв того ж позицiї, за умови, що їхня загальна цiна не перевищує 50 % цiни на умовах франко-завод

 
Окремi товарнi коди позицiї 2709 Сирова нафта, яку отримано з бiтумних матерiалiв Деструктивна дистиляцiя бiтумних матерiалiв  
2710 Мiнеральнi олiї й олiї, що отримано з бiтумних матерiалiв, але не з нафти; склади, що нiде бiльш не конкретизованi та не включенi до будь-якої iншої класифiкацiї, та якi мiстять мiнеральнi олiї чи олiї, що отримано з бiтумних матерiалiв, у ваговому спiввiдношеннi 70 % або бiльше, данi олiї є базовими компонентами даних складiв; вiдпрацьованi олiї Процедури з очищення та /або бiльш спецiальна(i) процедура(и)(2)

або

Iншi операцiї, у яких усi матерiали класифiкуються за iншою позицiєю нiж тiєї, що використано для даного товару. Проте можливе використання матерiалiв того ж позицiї, за умови, що їхня загальна цiна не перевищує 50 % цiни на умовах франко-завод

 
2711 Нафтовi гази та iншi газоподiбнi вуглеводнi Процедури з очищення та /або бiльш спецiальна(i) процедура(и)(2)

або

Iншi операцiї, у яких усi матерiали класифiкуються за iншою позицiєю нiж тiєї, що використано для даного товару. Проте можливе використання матерiалiв того ж позицiї, за умови, що їхня загальна цiна не перевищує 50 % цiни на умовах франко-завод

 
2712 Нафтовий вазелiн; твердий парафiн, мiкрокристалiчний нафтовий парафiн, сировий парафiн, озокерит, мiнеральний вiск, буровугiльний вiск, торфовий вiск, iншi види мiнерального воску та подiбнi товари, фарбованi або нi, що отриманi шляхом синтезу або iнших процесiв Процедури з очищення та /або бiльш спецiальна(i) процедура(и)(2)

або

Iншi операцiї, у яких усi матерiали класифiкуються за iншою позицiєю нiж тiєї, що використано для даного товару. Проте можливе використання матерiалiв того ж позицiї, за умови, що їхня загальна цiна не перевищує 50 % цiни на умовах франко-завод

 
2713 Нафтовий кокс, нафтовий бiтум та iншi залишковi продукти нафтового коксу або олiй з бiтумних матерiалiв Процедури з очищення та /або бiльш спецiальна(i) процедура(и)(1)

або

Iншi операцiї, у яких усi матерiали класифiкуються за iншою позицiєю нiж тiєї, що використано для даного товару. Проте можливе використання матерiалiв того ж позицiї, за умови, що їхня загальна цiна не перевищує 50 % цiни на умовах франко-завод

 
2714 Бiтум i асфальтовий бiтум, бiтумний та нафтовий сланець i бiтумний пiсок; асфальтити й бiтумiнозна порода Процедури з очищення та /або бiльш спецiальна(i) процедура(и)(1)

або

Iншi операцiї, у яких усi матерiали класифiкуються за iншою позицiєю нiж тiєї, що використано для даного товару. Проте можливе використання матерiалiв того ж позицiї, за умови, що їхня загальна цiна не перевищує 50 % цiни на умовах франко-завод

 
2715 Бiтумнi сумiшi на основi природного асфальту, природного чи нафтового бiтуму, мiнеральної смоли або мiнеральнi кам'яновугiльнi смоли (наприклад, бiтумнi мастики, розрiдженi бiтуми) Процедури з очищення та /або бiльш спецiальна(i) процедура(и)(1)

або

Iншi операцiї, у яких усi матерiали класифiкуються за iншою позицiєю нiж тiєї, що використано для даного товару. Проте можливе використання матерiалiв того ж позицiї, за умови, що їхня загальна цiна не перевищує 50 % цiни на умовах франко-завод

 
Окремi товарнi коди Групи 28 Неорганiчнi хiмiчнi речовини; органiчнi чи неорганiчнi сполуки з дорогоцiнних металiв, рiдкоземельних металiв, радiоактивних елементiв або їх iзотопiв, окрiм: Виробництво з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм матерiалiв даного товару. Проте можливе використання матерiалiв тiєї ж позицiї, за умови, що їхня загальна цiна не перевищує 20 % цiни на умовах франко-завод Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни на умовах франко-завод
Окремi товарнi коди позицiї 2805 "Мiшметал" Виробництво шляхом електронної або теплової обробки, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 50 % цiни на умовах франко-завод  
Окремi товарнi коди позицiї 2811 Триокис сiрки Виробництво з двоокису сiрки Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни на умовах франко-завод
Окремi товарнi коди позицiї 2833 Сульфат алюмiнiю Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 50 % цiни на умовах франко-завод  
Окремi товарнi коди позицiї 2840 Перборат натрiю Вироблено з тетраборат дiнатрiй пентагiдрату Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни на умовах франко-завод
Окремi товарнi коди позицiї 2852 Ртутнi сполуки з внутрiшнього ефiру та його галогенiзованих, сульфованих, нiтрованих та нiтрозатованих похiдних Вироблено з матерiалiв будь-якої позицiї. Однак цiна усiх матерiалiв позицiї 2909 не перевищує 20 % цiни на умовах франко-завод Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни на умовах франко-завод
  Ртутнi сполуки з нуклеїнових кислот тi їхнi солi, хiмiчно вiдокремленi або нi; iншi гетероциклiчнi сполуки Вироблено з матерiалiв будь-якої позицiї. Однак цiна усiх матерiалiв позицiй 2852, 2932, 2933 i 2934 не перевищує 20 % цiни на умовах франко-завод Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни на умовах франко-завод
       
Окремi товарнi коди Групи 29 Органiчнi речовини, окрiм: Виробництво з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм матерiалiв даного товару. Проте можливе використання матерiалiв тiєї ж позицiї, за умови, що їхня загальна цiна не перевищує 20 % цiни на умовах франко-завод Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни на умовах франко-завод
Окремi товарнi коди позицiї 2901 Ациклiчнi вуглеводнi для використання у якостi пального для обiгрiву Процедури з очищення та /або бiльш спецiальна(i) процедура(и)(1)

або

 
    Iншi операцiї, у яких усi матерiали класифiкуються за iншою позицiєю нiж та, що використано для даного товару. Проте можливе використання матерiалiв тiєї ж позицiї, за умови, що їхня загальна цiна не перевищує 50 % цiни на умовах франко-завод  
Окремi товарнi коди позицiї 2902 Циклани та циклени (але не азулени), бензоли, толуоли, ксилоли для використання у якостi пального для обiгрiву Процедури з очищення та /або бiльш спецiальна(i) процедура(и)(1)

або

Iншi операцiї, у яких усi матерiали класифiкуються за iншим заголовком нiж той, що використано для даного товару. Проте можливе використання матерiалiв того ж позицiї, за умови, що їхня загальна цiна не перевищує 50 % цiни на умовах франко-завод

 
Окремi товарнi коди позицiї 2905 Алкоголяти металу зi спиртiв даного позицiї або з етанолу Виробництво з матерiалiв будь-якої позицiї, зокрема iнших матерiалiв позицiї 2905. Проте можливе використання iнших алкоголятiв металу даного позицiї, за умови, що їхня загальна цiна не перевищує 20 % цiни на умовах франко-завод Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни на умовах франко-завод
2915 Насиченi ациклiчнi єдиноосновнi карбоновi кислоти та їхнi ангiдриди, галогенiди, перекиси та пероксiкислоти; їхнi галогенiзованi, сульфованi, нiтрованi та нiтрозатованi похiднi Вироблено з матерiалiв будь-якої позицiї. Однак цiна усiх матерiалiв позицiй 2915 i 2916 не перевищує 20 % цiни на умовах франко-завод Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни на умовах франко-завод
Окремi товарнi коди позицiї 2932 - Внутрiшнi ефiри та їх галогенiзованi, сульфованi, нiтрованi та нiтрозатованi похiднi Вироблено з матерiалiв будь-якої позицiї. Однак цiна усiх матерiалiв позицiї 2909 не перевищує 20 % цiни на умовах франко-завод Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни на умовах франко-завод
  - Циклоацеталi та внутрiшнi напiвацеталi, їх галогенiзованi, сульфованi, нiтрованi та нiтрозатованi похiднi Вироблено з матерiалiв будь-якої позицiї Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни на умовах франко-завод
2933 Тiльки гетероциклiчнi гетероатомнi сполуки азоту Вироблено з матерiалiв будь-якої позицiї. Однак цiна усiх матерiалiв позицiй 2932 i 2933 не перевищує 20 % цiни на умовах франко-завод Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни на умовах франко-завод
2934 Нуклеїновi кислоти тi їхнi солi, хiмiчно вiдокремленi або нi; iншi гетероциклiчнi сполуки Вироблено з матерiалiв будь-якої позицiї. Однак цiна усiх матерiалiв позицiй 2932, 2933 i 2934 не перевищує 20 % цiни на умовах франко-завод Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни на умовах франко-завод
Окремi товарнi коди позицiї 2939 Концентрати макової соломки, що мiстять не менше 50 % алкалоїдiв за вагою Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 50 % цiни на умовах франко-завод  
Окремi товарнi коди Групи 30 Фармацевтичнi товари, окрiм: Виробництво з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм матерiалiв даного товару. Проте можливе використання матерiалiв того ж позицiї, за умови, що їхня загальна цiна не перевищує 20 % цiни на умовах франко-завод  
3002 Людська кров; кров тварин, приготовлена для терапевтичних, профiлактичних чи дiагностичних цiлей; iмунна сироватка та iншi складовi кровi та модифiкованi iмунологiчнi товари, отриманi шляхом бiотехнологiчних процесiв або нi; вакцини, токсичнi речовини, культури мiкроорганiзмiв (за винятком дрiжджiв) та подiбнi товари:    
  - Товари, що складаються з двох або бiльше компонентiв, якi було змiшано разом з терапевтичними або профiлактичними цiлями або незмiшанi товари аналогiчного використання, упакованi у певних дозах або у формах чи пакунках для роздрiбної торгiвлi Виробництво з матерiалiв будь-якої позицiї, зокрема iнших матерiалiв позицiї 3002. Проте можливе використання матерiалiв з аналогiчними характеристиками, за умови, що їхня загальна цiна не перевищує 20 % цiни на умовах франко-завод  
  - Iншi    
  - - Людська кров Виробництво з матерiалiв будь-якої позицiї, зокрема iнших матерiалiв позицiї 3002. Проте можливе використання матерiалiв з аналогiчними характеристиками, за умови, що їхня загальна цiна не перевищує 20 % цiни на умовах франко-завод  
  - - Кров тварин, приготовлена для терапевтичних або профiлактичних цiлей Виробництво з матерiалiв будь-якої позицiї, зокрема iнших матерiалiв позицiї 3002. Проте можливе використання матерiалiв з аналогiчними характеристиками, за умови, що їхня загальна цiна не перевищує 20 % цiни на умовах франко-завод  
  - - Фракцiї кровi, окрiм iмунної сироватки, гемоглобiну, глобулiнiв кровi чи сироватки Виробництво з матерiалiв будь-якої позицiї, зокрема iнших матерiалiв позицiї 3002. Проте можливе використання матерiалiв з аналогiчними характеристиками, за умови, що їхня загальна цiна не перевищує 20 % цiни на умовах франко-завод  
  - - Гемоглобiн, глобулiни кровi чи сироватки Виробництво з матерiалiв будь-якої позицiї, зокрема iнших матерiалiв позицiї 3002. Проте можливе використання матерiалiв з аналогiчними характеристиками, за умови, що їхня загальна цiна не перевищує 20 % цiни на умовах франко-завод  
  - - Iншi Виробництво з матерiалiв будь-якої позицiї, зокрема iнших матерiалiв позицiї 3002. Проте можливе використання матерiалiв з аналогiчними характеристиками, за умови, що їхня загальна цiна не перевищує 20 % цiни на умовах франко-завод  
3003 i 3004 Медикаменти (За винятком товарiв позицiй 3002, 3005 або 3006):    
  - отримано з амiкацину позицiї 2941, Виробництво з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм матерiалiв даного товару. Проте можливе використання матерiалiв позицiй 3003 i 3004, за умови, що їхня загальна цiна не перевищує 20 % цiни на умовах франко-завод  
  - Iншi Виробництво:

- з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм матерiалiв даного товару. Проте можливе використання матерiалiв позицiй 3003 i 3004, за умови, що їхня загальна цiна не перевищує 20 % цiни на умовах франко-завод, i

- у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 50 % цiни на умовах франко-завод

 
Окремi товарнi коди позицiї 3006 - Фармацевтичнi вiдходи, визначенi у примiтцi 4(k) цiєї Групи Походження товару за початковою класифiкацiєю має бути збережено  
  - Стерильнi хiрургiчнi або стоматологiчнi адгезивнi засоби, якi розсмоктуються або не розсмоктуються:    
  - з пластику Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв Групи 39 не перевищує 20 % цiни на умовах франко-завод (5) Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 25 % цiни на умовах франко-завод
  - зроблено з тканини Виробництво з (7):

- натуральних волокон

- хiмiчного штапельного волокна, що не

є чесаним або в iнший спосiб пiдготовленим до прядiння,

або

- хiмiчних матерiалiв або целюлози для штучного волокна

 
  - Пристрої, що iдентифiкуються як пристрої для стомiчного використання Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 50 % цiни на умовах франко-завод  
Окремi товарнi коди Групи 31 Добрива, окрiм: Виробництво з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм матерiалiв даного товару. Проте можливе використання матерiалiв того ж позицiї, за умови, що їхня загальна цiна не перевищує 20 % цiни на умовах франко-завод Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни на умовах франко-завод
Окремi товарнi коди позицiї 3105 Мiнеральнi або хiмiчнi добрива, що мiстять два або три з наступних елементiв: азот, фосфор i калiй; iншi добривнi речовини; товари цiєї Групи у таблетках або подiбної форми чи запакованi, вага яких не перевищує 10 кг, окрiм:

- натрiй-нiтрату

- цiанамiду кальцiю

- сульфату калiю

- сульфату калiю-магнiю

Виробництво:

- з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм матерiалiв даного товару. Проте можливе використання матерiалiв того ж позицiї, за умови, що їхня загальна цiна не перевищує 20 % цiни на умовах франко-завод i

- у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 50 % цiни на умовах франко-завод

Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни на умовах франко-завод
Окремi товарнi коди Групи 32 Дубильнi або барвнi екстракти; дубильнi речовини та їх похiднi; барвники та iншi барвнi речовини; фарби та лаки; мастики та iншi шлiфувальнi сумiшi; чорнило, окрiм: Виробництво з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм матерiалiв даного товару. Проте можливе використання матерiалiв тiєї ж позицiї, за умови, що їхня загальна цiна не перевищує 20 % цiни на умовах франко-завод Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни на умовах франко-завод
Окремi товарнi коди позицiї 3201 Дубильнi речовини та їхнi солi, ефiри та складнi ефiри та iншi складовi частини Вироблено з дубильного екстракту рослинного походження Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни на умовах франко-завод
3205 Барвнi лаки; склади на базi даних лакiв, що вказанi у примiтцi 3 до цiєї Групи (3) Виробництво з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм позицiй 3203, 3204 i 3205. Проте можливе використання матерiалiв позицiї 3205, за умови, що їхня загальна цiна не перевищує 20 % цiни на умовах франко-завод Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни на умовах франко-завод
Окремi товарнi коди Групи 33 Ефiрнi олiї та резиноїди, парфумернi товари, косметика та туалетнi приладдя, окрiм: Виробництво з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм матерiалiв даного товару. Проте можливе використання матерiалiв того ж позицiї, за умови, що їхня загальна цiна не перевищує 20 % цiни на умовах франко-завод Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни на умовах франко-завод
3301 Ефiрнi олiї (безтерпеновi або нi), у тому числi твердi квiтковi екстракти та абсолю; резиноїди; витяги з природних смол; концентрати ефiрних олiй з жирiв, жирних олiй, воску i тому подiбного, що отриманi за допомогою анфлеражного методу чи мацерацiї; побiчнi продукти процесiв видалення терпенiв з ефiрних олiй; водянi дистиляти i водянi розчини ефiрних олiй Виробництво з матерiалiв будь-якої позицiї, у тому числi з матерiалiв iншої "групи" (4) даного позицiї. Проте можливе використання матерiалiв тiєї ж групи, за умови, що їхня загальна цiна не перевищує 20 % цiни на умовах франко-завод Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни на умовах франко-завод
Окремi товарнi коди Групи 34 Мило; поверхнево-активнi органiчнi речовини, мийнi засоби, мастильнi матерiали, воски штучнi та готовi, сумiшi для чищення або полiрування, свiчки та аналогiчнi вироби, пасти для лiплення, "стоматологiчний вiск" i сумiшi на основi гiпсу для стоматологiї; крiм: Виробництво з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм матерiалiв даного товару. Проте можливе використання матерiалiв того ж позицiї, за умови, що їхня загальна цiна не перевищує 20 % цiни на умовах франко-завод Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни на умовах франко-завод
Окремi товарнi коди позицiї 3403 Змащувальнi засоби, що мiстять менше 70 мас. % нафти або нафтопродуктiв, одержаних з бiтумiнозних мiнералiв Процедури з очищення та /або бiльш спецiальна(i) процедура(и) (1)

або

Iншi операцiї, у яких усi матерiали класифiкуються за iншим заголовком нiж той, що використано для даного товару. Проте можливе використання матерiалiв того ж позицiї, за умови, що їхня загальна цiна не перевищує 50 % цiни на умовах франко-завод

 
3404 Штучний та оброблений вiск:    
  - На основi керосину, нафтового парафiну, воску з бiтумних матерiалiв, сирового та лускатого парафiнiв Виробництво з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм матерiалiв даного товару. Проте можливе використання матерiалiв того ж позицiї, за умови, що їхня загальна цiна не перевищує 50 % цiни на умовах франко-завод  
  - Iншi Вироблено з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм:

- гiдрогенiзованi олiї, що мають характер воскiв заголовка 1516,

Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни на умовах франко-завод
    - жирних кислот, хiмiчно не визначених, або промислових жирних спиртiв, що мають характер воскiв заголовка 3823 i  
    - матерiалiв заголовка 3404  
    Проте можливе використання даних матерiалiв, за умови, що їхня загальна цiна не перевищує 20 % цiни на умовах франко-завод  
Окремi товарнi коди Групи 35 Бiлковi речовини; змiненi вуглеводи; клеї; ферменти, окрiм: Виробництво з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм матерiалiв даного товару. Проте можливе використання матерiалiв того ж позицiї, за умови, що їхня загальна цiна не перевищує 20 % цiни на умовах франко-завод Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни на умовах франко-завод
3505 Декстрини та iншi змiненi вуглеводи (наприклад, желатинованого чи естерифiкованого крохмалю); клеїв на основi крохмалю, декстринiв або iнших змiнених вуглеводiв:    
  - Ефiри крохмаля та складнi ефiри Виробництво з матерiалiв будь-якої позицiї, зокрема iнших матерiалiв позицiї 3505 Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни на умовах франко-завод
  - Iншi Виробництво з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм iнших матерiалiв позицiї 1108. Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни на умовах франко-завод
Окремi товарнi коди позицiї 3507 Приготовленi ферменти, нiде бiльше не конкретизованi та не включенi до будь-якої iншої класифiкацiї Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 50 % цiни на умовах франко-завод  
Група 36 Вибухiвка; пiротехнiчна продукцiя, сiрники; пiрофорнi стопи; певнi легкозаймистi товари Виробництво з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм матерiалiв даного товару. Проте можливе використання матерiалiв того ж позицiї, за умови, що їхня загальна цiна не перевищує 20 % цiни на умовах франко-завод Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни на умовах франко-завод
Окремi товарнi коди Групи 37 Фотографiчнi або кiнематографiчнi товари, окрiм: Виробництво з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм матерiалiв даного товару. Проте можливе використання матерiалiв того ж позицiї, за умови, що їхня загальна цiна не перевищує 20 % цiни на умовах франко-завод Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни на умовах франко-завод
3701 Фотопластинки та фотоплiвка, плоскi, сенсибiлiзованi, неекспонованi, з будь-яких матерiалiв, крiм паперу, картону чи тканини; плiвка плоска для моментальної фотографiї, сенсибiлiзована, неекспонована, в упаковках або без них:    
  - Плiвка плоска для моментальної кольорової фотографiї, в упаковках Виробництво з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм iнших матерiалiв позицiй 3701 i 3702. Проте можливе використання матерiалiв позицiї 3702, за умови, що їхня загальна цiна не перевищує 30 % цiни на умовах франко-завод Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни на умовах франко-завод
  - Iншi Виробництво з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм iнших матерiалiв позицiй 3701 i 3702. Проте можливе використання матерiалiв позицiй 3701 i 3702, за умови, що їхня загальна цiна не перевищує 20 % цiни на умовах франко-завод Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни на умовах франко-завод
3702 Фотоплiвка в рулонах, сенсибiлiзована, неекспонована, з будь-яких матерiалiв, крiм паперу, картону або тканини; плiвка для моментальної фотографiї в рулонах, сенсибiлiзована, неекспонована Виробництво з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм iнших матерiалiв позицiй 3701 i 3702 Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни на умовах франко-завод
3704 Фотографiчнi пластинки, плiвка, папiр, картон i текстильнi матерiали, експонованi, але не проявленi Виробництво з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм iнших матерiалiв позицiй 3701 - 3704 Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни на умовах франко-завод
Окремi товарнi коди Групи 38 Рiзноманiтнi хiмiчнi товари, окрiм: Виробництво з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм матерiалiв даного товару. Проте можливе використання матерiалiв того ж позицiї, за умови, що їхня загальна цiна не перевищує 20 % цiни на умовах франко-завод Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни на умовах франко-завод
Окремi товарнi коди позицiї 3801 - Колоїдний графiт у виглядi суспензiї в оливi й напiвколоїдний графiт; вуглецевi пасти для електродiв Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 50 % цiни на умовах франко-завод  
  - Графiт у виглядi пасти, що є сумiшшю графiту масовою часткою бiльше 30 % з мiнеральними оливами Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв позицiї 3403 не перевищує 20 % цiни на умовах франко-завод Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни на умовах франко-завод
Окремi товарнi коди позицiї 3803 Очищена талова олiя Очищення брудної талової олiї Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни на умовах франко-завод
Окремi товарнi коди позицiї 3805 Спирти з сульфатного скипидару, очищенi Очищення сирих спиртiв iз сульфатного скипидару дистиляцiєю або рафiнуванням Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни на умовах франко-завод
Окремi товарнi коди позицiї 3806 Ефiри канiфолi Виробництво iз смоляних кислот Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни на умовах франко-завод
Окремi товарнi коди позицiї 3807 Деревний пек (пек деревної смоли) Дистиляцiя деревної смоли Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни на умовах франко-завод
3808 Iнсектициди, родентициди, фунгiциди, гербiциди, засоби, що запобiгають проростанню паросткiв, та регулятори росту рослин, дезiнфекцiйнi засоби та аналогiчнi засоби, поданi у формах чи упаковках для роздрiбної торгiвлi або як препарати, або у виглядi готових виробiв (наприклад, стрiчки, обробленi сiркою, ґноти, свiчки й папiр липкий вiд мух) Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 50 % цiни товарiв вiд виробника  
3809 Апретуючi засоби (текстильно-допомiжнi речовини), препарати для прискорення фарбування або закрiплення барвникiв, а також iншi продукти й готовi препарати (наприклад, препарати й засоби для обробки та протрави) видiв, якi використовують у текстильнiй, паперовiй, шкiрянiй промисловостi або аналогiчних виробництвах, не зазначенi й не включенi в iншi заголовки Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 50 % цiни товарiв вiд виробника  
3810 Засоби для травлення металевих поверхонь; флюси та iншi допомiжнi засоби для паяння або зварювання металiв; пасти та порошки для паяння або зварювання, що складаються з металiв та iнших матерiалiв; матерiали, якi використовують як осердя або покриття для зварювальних електродiв, стрижнiв та пруткiв Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 50 % цiни товарiв вiд виробника  
3811

Антидетонатори, антиоксиданти, iнгiбiтори смолоутворення, загусники, антикорозiйнi речовини та iншi готовi присадки, добавки для нафтопродуктiв (включаючи бензин) або для iнших рiдин, якi використовують з тiєю самою метою, що й нафтопродукти:    
- Готовi присадки, добавки для мастила, iз вмiстом нафти або нафтопродуктiв, одержаних з бiтумiнозних мiнералiв Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв позицiї 3811 не перевищує 50 % цiни на умовах франко-завод  
- Iншi Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 50 % цiни на умовах франко-завод  
3812 Прискорювачi вулканiзацiї каучуку готовi; багатоскладовi пластифiкатори для каучуку або пластмаси, не зазначенi й не включенi в iншi заголовки; антиоксиданти та iншi багатоскладовi стабiлiзатори для каучуку або пластмаси Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 50 % цiни на умовах франко-завод  
3813 Засоби та витратнi матерiали для вогнегасникiв; зарядженi вогнегасники Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 50 % цiни на умовах франко-завод  
3814 Органiчнi композитнi розчинники й розрiджувачi, нiде бiльше не конкретизованi та не включенi до будь-якої iншої класифiкацiї; приготовленi фарби чи видалячi лакiв Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 50 % цiни на умовах франко-завод  
3818 Лакувальнi хiмiчнi елементи для використання в електронiцi, у формi дискiв, тонких кристалiчних пластин або подiбних формах; лакувальнi хiмiчнi сполуки для використання в електронiцi Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 50 % цiни на умовах франко-завод  
3819 Гальмiвнi рiдини гiдравлiчнi та iншi готовi рiдкi сумiшi для гiдравлiчних трансмiсiй, без вмiсту або iз вмiстом менш як 70 мас. % нафти або нафтопродуктiв, одержаних iз бiтумiнозних мiнералiв Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 50 % цiни на умовах франко-завод  
3820 Антифризнi препарати та готовi рiдкi протиоблiднювальнi сумiшi Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 50 % цiни на умовах франко-завод  
Окремi товарнi коди позицiї 3821 Середовища культуральнi, готовi для вирощування чи пiдтримання життєдiяльностi мiкроорганiзмiв (включаючи вiруси та їм подiбнi) або рослинних, людських чи тваринних клiтин Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 50 % цiни на умовах франко-завод  
3822 Реагенти дiагностичнi або лабораторнi на пiдкладцi й приготовленi (готовi) дiагностичнi або лабораторнi реагенти на пiдкладцi або без неї, крiм зазначених у заголовках 3002 i 3006; сертифiкованi еталоннi матерiали Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 50 % цiни на умовах франко-завод  
3823 Промисловi єдиноосновнi жирнi кислоти; кислi олiї пiсля очищення; промисловi жирнi спирти:    
  - Промисловi єдиноосновнi жирнi кислоти; кислi олiї пiсля очищення Виробництво з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм матерiалiв даного товару  
  - Промисловi жирнi спирти Виробництво з матерiалiв будь-якої позицiї, зокрема iнших матерiалiв позицiї 3823  
3824 Готовi сполучнi сумiшi, якi використовують у виробництвi ливарних форм або ливарних стрижнiв; хiмiчна продукцiя та препарати хiмiчної або сумiжних iз нею галузей промисловостi (включаючи препарати, що складаються iз сумiшей природних продуктiв), не зазначенi й не включенi в iншi заголовки:    
- Наступнi товари даної позицiї:

- - Готовi сполучнi сумiшi, якi використовують у виробництвi ливарних форм або ливарних стрижнiв, на основi природних смолистих сполук

- - Нафтеновi кислоти, їх нерозчиннi у водi солi та їх складнi ефiри

- - Сорбiтол, крiм сорбiтолу заголовка 2905

Виробництво з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм матерiалiв даного товару. Проте можливе використання матерiалiв того ж позицiї, за умови, що їхня загальна цiна не перевищує 20 % цiни на умовах франко-завод Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни на умовах франко-завод
- - Сульфонати нафтовi, за винятком сульфонатiв лужних металiв, амонiю або етаноламiнiв; тiофенованi сульфокислоти масел, одержаних iз бiтумiнозних мiнералiв, та їх солi

- - Iонiти

- - Газопоглиначi для вакуумних приладiв

   
- - Оксид залiза лужний для очищення газiв

- - Амiачна вода й вiдпрацьована газоочисна маса, отримана пiд час очищення вугiльного газу

- - Сульфонафтеновi кислоти, їх нерозчиннi у водi солi та їх складнi ефiри

- - Сивушне масло i масло Джепеля (масло кiсткового дьогтю)

- - Сумiшi солей зi вмiстом рiзних анiонiв

- - Копiювальнi пасти на основi желатину, на паперовiй чи текстильнiй основi або без основи

   
- Iншi Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 50 % цiни на умовах франко-завод  
3901 - 3915 Пластмаси в первинних формах, пластиковi вiдходи, обрiзки й скрап; крiм позицiй окремi товарнi коди 3907 та 3912, правила для яких наведенi нижче:    
- Додатковi продукти гомополiмеризацiї, у яких вагова частина простих мономерiв становить бiльше нiж 99 % повного вмiсту полiмерiв Виробництво, у якому:

- цiна усiх матерiалiв не перевищує 50 % цiни на умовах франко-завод i

- у вказаних межах, цiна усiх матерiалiв Групи 39 не перевищує 20 % цiни на умовах франко-завод (5)

Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 25 % цiни на умовах франко-завод
- Iншi Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв Групи 39 не перевищує 20 % цiни на умовах франко-завод (5) Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 25 % цiни на умовах франко-завод
Окремi товарнi коди позицiї 3907 - Спiвполiмер полiкарбонату й спiвполiмеру акрилонiтрилбутадiєнстиролу (ABS) Виробництво з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм матерiалiв даного товару. Проте можливе використання матерiалiв того ж позицiї, за умови, що їхня загальна цiна не перевищує 50 % цiни на умовах франко-завод (5)  
- Полiефiру Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв Групи 39 не перевищує 20 % цiни на умовах франко-завод та/або виробництво з полiкарбонату тетрабромбiсфенолу А  
3912 Целюлоза та її хiмiчнi похiднi у первиннiй формi, нiде бiльше не конкретизованi та не включенi до будь-якої iншої класифiкацiї Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв тiєї ж позицiї, що i для вказаного товару, не перевищує 20 % цiни на умовах франко-завод  
3916 - 3921 Напiвфабрикати та вироби з пластику, окрiм продукцiї позицiй окремi товарнi коди 3916, 3917, 3920 i 3921, правила щодо яких наданi нижче:    
- Плоскi вироби, обробленi понад обробку поверхнi або нарiзанi на форми, iншi нiж прямокутна (в тому числi квадратна); iншi вироби, обробленi понад обробку поверхнi Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв Групи 39 не перевищує 50 % цiни на умовах франко-завод Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 25 % цiни на умовах франко-завод
- Iншi:    
- - Додатковi продукти гомополiмеризацiї, у яких вагова частина простих мономерiв становить бiльше нiж 99 % повного вмiсту полiмерiв Виробництво, у якому:

- цiна усiх матерiалiв не перевищує 50 % цiни на умовах франко-завод i

- у вказаних межах, цiна усiх матерiалiв Групи 39 не перевищує 20 % цiни на умовах франко-завод (5)

Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 25 % цiни на умовах франко-завод
- - Iншi Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв Групи 39 не перевищує 20 % цiни на умовах франко-завод (5) Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 25 % цiни на умовах франко-завод
Окремi товарнi коди позицiй 3916 - 3917 Профiлi фiгурнi й трубки Виробництво, у якому:

- цiна усiх матерiалiв не перевищує 50 % цiни на умовах франко-завод i

- у вказаних межах, цiна усiх матерiалiв позицiї того ж позицiї, що i для вказаного товару, не перевищує 20 % цiни на умовах франко-завод

Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 25 % цiни на умовах франко-завод
Окремi товарнi коди позицiї 3920 - Iономернi листи чи плiвки Виробництво з термопластичної кислої солi, що являє собою спiвполiмер етилену та метакрилової кислоти, частково нейтралiзованої iонами металу, в основному цинку i натрiю Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 25 % цiни на умовах франко-завод
- Листи з гiдратцелюлози, полiамiдiв чи полiетилену Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв позицiї того ж позицiї, що i для вказаного товару, не перевищує 20 % цiни на умовах франко-завод  
Окремi товарнi коди позицiї 3921 Фольга пластикова, металiзована Виробництво з високопрозорої полiестерової плiвки менше 23 мiкрон завтовшки (6) Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 25 % цiни на умовах франко-завод
3922 - 3926 Вироби з пластику Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 50 % цiни на умовах франко-завод  
Окремi товарнi коди Групи 40 Каучук та вироби з нього, окрiм: Виробництво з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм матерiалiв даного товару  
Окремi товарнi коди позицiї 4001 Ламiнованi пластини з крепу (природного каучуку) для виготовлення взуття Ламiнування природного каучуку  
4005 Невулканiзованi гумовi сумiшi у первинних формах або у виглядi пластин, листiв, смужок або стрiчок Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв, окрiм натурального каучуку, не перевищує 50 % цiни на умовах франко-завод  
4012 Шини та покришки пневматичнi гумовi, вiдновленi або тi, що використовувалися; масивнi шини (литi шини) або еластик-шини (подушковi шини), шиннi протектори, ободовi стрiчки, гумовi:    
- Вiдновленi пневматичнi масивнi шини або еластик-шини, гумовi Вiдновлення шин, що використовувалися  
- Iншi Виробництво з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм iнших матерiалiв позицiй 4011 i 4012  
Окремi товарнi коди позицiї 4017 Вироби з твердого каучуку Виробництво з твердого каучуку  
Окремi товарнi коди Групи 41 Необробленi шкури й шкiра (окрiм хутра) i вироблена шкiра; крiм: Виробництво з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм матерiалiв даного товару  
Окремi товарнi коди позицiї 4102 Необробленi шкiри овець i ягнят без вовняного покриву Зняття вовни зi шкiр овець i ягнят з вовняним покривом  
4104 - 4106 Дубленi або додубленi шкури й шкiри без вовняного чи волосяного покриву, спилок або неспилок, але без подальшої обробки Додублення дубленої шкiри

або

Виробництво з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм матерiалiв даного товару

 
4107, 4112 i 4113 Шкiра, додатково оброблена пiсля дублення або додублення, включаючи шкiру, вичинену пiд пергамент, без вовняного чи волосяного покриву, спилок або неспилок, крiм шкiри заголовка 4114 Виробництво з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм позицiй 4104 - 4113  
Окремi товарнi коди позицiї 4114 Шкiра лакова та шкiра лакова багатошарова (ламiнована); шкiра металiзована Виробництво з матерiалiв позицiй 4104 - 4106, 4107, 4112 або 4113, за умови, що їхня загальна цiна не перевищує 50 % цiни на умовах франко-завод  
Група 42 Вироби зi шкiри; вироби шорно-сiдельнi та упряж; дорожнi речi, сумки та аналогiчнi товари; вироби з кишок тварин (крiм кетгуту з залоз шовкопряда) Виробництво з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм матерiалiв даного товару  
Окремi товарнi коди Групи 43 Натуральне та штучне хутро; вироби з нього; крiм: Виробництво з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм матерiалiв даного товару  
Окремi товарнi коди позицiї 4302 Хутровi шкурки дубленi або вичиненi, з'єднанi:    
- Пластини, хрести й подiбнi форми Вiдбiлювання чи фарбування, крiм розрiзання та з'єднання нез'єднаних дублених або вичинених хутрових шкурок  
- Iншi Виробництво з нез'єднаних дублених або вичинених хутрових шкурок  
4303 Одяг з хутра, речi для одягу з хутра та iншi вироби з натурального хутра Виробництво з нез'єднаних дублених або вичинених хутрових шкурок заголовка 4302  
Окремi товарнi коди Групи 44 Деревина i вироби з деревини; деревне вугiлля; крiм: Виробництво з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм матерiалiв даного товару  
Окремi товарнi коди позицiї 4403 Деревина начорно брусована Виробництво з необробленої деревини, обкоркованої чи необкоркованої або начорно обтесаної  
Окремi товарнi коди позицiї 4407 Деревина, розпиляна чи розколота уздовж, роздiлена на шари або лущена, завтовшки бiльш як 6 мм, стругана, шлiфована або з'єднана торцями Стругання, шлiфування або торцеве з'єднання  
Окремi товарнi коди позицiї 4408 Листи для облицювання (включаючи листи, отриманi роздiленням шаруватої деревини), листи для клеєної фанери завтовшки не бiльш як 6 мм, зрощенi, й iншi лiсоматерiали, розпилянi уздовж, роздiленi на шари або лущенi, завтовшки не бiльш як 6 мм, струганi, шлiфованi або з'єднанi торцями Зрощення, стругання, шлiфування або торцеве з'єднання  
Окремi товарнi коди позицiї 4409 Деревина у виглядi профiльованого погонажу уздовж будь-яких країв чи площин, стругана або нестругана, шлiфована або нешлiфована, що має або не має торцевi з'єднання:    
- Шлiфована або з'єднана торцями Шлiфування або торцеве з'єднання  
- Багети й фасоннi профiлi Фрезерування чи калювання  
Окремi товарнi коди позицiї 4410 - 4413 Багети й фасоннi профiлi, в тому числi фасоннi плiнтуси й iншi профiльнi дошки Фрезерування чи калювання  
Окремi товарнi коди позицiї 4415 Ящики, коробки, пакувальнi клiтi, барабани та iнша аналогiчна тара, з деревини Виробництво з дощок, не розрiзаних за розмiром  
Окремi товарнi коди позицiї 4416 Бочки, барила, чани, дiжки та iншi бондарнi вироби та їх частини з деревини Виробництво з колотої клепки, не обробленої понад розпилювання на двох головних поверхнях  
Окремi товарнi коди позицiї 4418 - Вироби столярнi та теслярськi будiвельнi деталi з деревини Виробництво з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм матерiалiв даного товару. Проте можливе використання пустотiлих плит i ґонту з деревини  
- Багети й фасоннi профiлi Фрезерування чи калювання  
Окремi товарнi коди позицiї 4421 Сiрникова соломка; гачки та кiлочки для взуття з деревини Виробництво з деревини будь-якої позицiї, окрiм скобленого дерева заголовка 4409  
Окремi товарнi коди Групи 45 Корок та вироби з нього; крiм: Виробництво з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм матерiалiв даного товару  
4503 Вироби з натурального корка Виробництво з корка позицiї 4501  
Група 46 Вироби з соломи, трави еспарто та iнших матерiалiв, якi використовуються для плетiння; кошиковi вироби та плетенi вироби Виробництво з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм матерiалiв даного товару  
Група 47 Маса з деревини або з iнших волокнистих целюлозних матерiалiв; регенерований (з вiдходiв та макулатури) папiр або картон Виробництво з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм матерiалiв даного товару  
Окремi товарнi коди Групи 48 Папiр та картон; вироби з паперової маси, з паперу чи картону, окрiм: Виробництво з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм матерiалiв даного товару  
Окремi товарнi коди позицiї 4811 Папiр та картон, лише розграфленi, лiнiйованi або вкритi клiтинками Вироблено з паперових матерiалiв Групи 47  
4816 Копiювальний та самокопiювальний папiр та iншi види копiювального чи перебивного паперу (але не тi, що вiдносяться до позицiї 4809), восковi матрицi та офсетнi форми, з паперу, у коробках або нi Вироблено з паперових матерiалiв Групи 47  
4817 Конверти, листiвки, поштовi листiвки без малюнкiв та поштовi картки, з паперу або картону; коробки, сумки, пакувальнi конверти та аналогiчнi вироби для пакування з паперу або картону, що мiстять набори паперового канцелярського приладдя Виробництво:

- з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм матерiалiв даного товару, i

- у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 50 % цiни на умовах франко-завод

 
Окремi товарнi коди позицiї 4818 Туалетний папiр Вироблено з паперових матерiалiв Групи 47  
Окремi товарнi коди позицiї 4819 Картонова тара, коробки, сумки та iншi контейнернi упаковки з паперу, картону, целюлозної вати чи тканини з целюлозних волокнин Виробництво:

- з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм матерiалiв даного товару, i

- у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 50 % цiни на умовах франко-завод

 
Окремi товарнi коди позицiї 4820 Листи для примiток Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 50 % цiни на умовах франко-завод  
Окремi товарнi коди позицiї 4823 Iнший папiр, газети, целюлозна вата чи тканина з целюлозних волокнин, порiзанi за належним розмiром чи формою Вироблено з паперових матерiалiв Групи 47  
Окремi товарнi коди Групи 49 Друкованi книги, газети, картини та iншi продукти полiграфiї; рукописи, машинописнi документи i креслення, окрiм: Виробництво з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм матерiалiв даного товару  
4909 Поштовi листiвки (поштовi картки) друкованi або iлюстрованi; друкованi листiвки з надрукованими вiтаннями, оголошеннями або повiдомленнями, iлюстрованi або неiлюстрованi, з конвертами або без конвертiв, з прикрасами або без прикрас Виробництво з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм iнших матерiалiв позицiй 4909 i 4911  
4910 Будь-якi календарi, зокрема календарнi блоки:    
- Календарi "постiйного" типу або з замiнними блоками, закрiпленими на основi, iншiй нiж папiр або картон Виробництво:

- з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм матерiалiв даного товару, i

- у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 50 % цiни на умовах франко-завод

 
- Iншi Виробництво з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм iнших матерiалiв позицiй 4909 i 4911  
Окремi товарнi коди Групи 50 Шовк, окрiм: Виробництво з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм матерiалiв даного товару  
Окремi товарнi коди позицiї 5003 Вiдходи шовковi (включаючи кокони, не придатнi для розмотування, вiдходи коконних ниток та розпушенi вiдходи), кардочесанi чи гребенечесанi Кардочесання чи гребенечесання шовкових вiдходiв  
5004 - окремi товарнi коди позицiї 5006 Шовкова пряжа й пряжа з вiдходiв шовку Вироблено з (7):

- з бавовни-сирцю або вiдходiв бавовни, що є чесаною та пiдготовленою до прядiння,

- iншого натурального волокна, що є нечесаним i не пiдготовлене до прядiння,

- хiмiчних матерiалiв або целюлози для штучного волокна чи

- паперових матерiалiв

 
5007 Плетена тканина з бавовни або її вiдходiв:    
- у поєднаннi з гумовими жилами Виробництво з однониткової пряжi (7)  
- Iншi Вироблено з (7):  
  - пряжi з волокон кокосових горiхiв,

- натуральних волокнин,

- хiмiчного штапельного волокна, що є нечесаним i не пiдготовлене до прядiння,

- хiмiчних матерiалiв або целюлози для штучного волокна чи

- паперу

або

 
  Набивання, що супроводжується принаймнi двома операцiями з пiдготовки чи апретування (такими як знежирення, вiдбiлювання, мерсеризацiя, теплова стабiлiзацiя, ворсування, каландрування, обробка для стiйкостi проти усадки, перманентне апретування, декатирування, просочення, штопання та очищення основи), якщо вартiсть використаної тканини до набивання не перевищує 47,5 % цiни на умовах франко-завод  
     
Окремi товарнi коди Групи 51 Вовна, тонкий та грубий волос тварин; пряжа i тканини з кiнського волосу; крiм: Виробництво з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм матерiалiв даного товару  
5106 - 5110 Пряжа з вовни, тонкого чи грубого волосу тварин або кiнського волосу Вироблено з (7):

- з бавовни-сирцю або вiдходiв бавовни, що є чесаною та пiдготовленою до прядiння,

- натурального волокна, що є нечесаним i не пiдготовлене до прядiння,

- хiмiчних матерiалiв або целюлози для штучного волокна чи

- паперових матерiалiв

 
5111 - 5113 Тканини з вовни, тонкого чи грубого волосу тварин або кiнського волосу:    
- у поєднаннi з гумовими жилами Виробництво з однониткової пряжi (7)  
- Iншi Вироблено з (7):  
  - пряжi з волокон кокосових горiхiв,

- натуральних волокнин,

- хiмiчного штапельного волокна, що є нечесаним i не пiдготовлене до прядiння,

- хiмiчних матерiалiв або целюлози для штучного волокна чи

- паперу

Або

 
  Набивання, що супроводжується принаймнi двома операцiями з пiдготовки чи апретування (такими як знежирення, вiдбiлювання, мерсеризацiя, теплова стабiлiзацiя, ворсування, каландрування, обробка для стiйкостi проти усадки, перманентне апретування, декатирування, просочення, штопання та очищення основи), якщо вартiсть використаної тканини до набивання не перевищує 47,5 % цiни на умовах франко-завод  
Окремi товарнi коди Групи 52 Бавовна, окрiм: Виробництво з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм матерiалiв даного товару  
5204 - 5207 Бавовняна пряжа або бавовна Вироблено з (7):

- з бавовни-сирцю або вiдходiв бавовни, що є чесаною та пiдготовленою до прядiння,

- натурального волокна, що є нечесаним i не пiдготовлене до прядiння,

- хiмiчних матерiалiв або целюлози для штучного волокна чи

- паперових матерiалiв

 
5208 - 5212 Плетена тканина з бавовни:    
  - у поєднаннi з гумовими жилами Виробництво з однониткової пряжi (7)  
  - Iншi Вироблено з (7):  
    - пряжi з волокон кокосових горiхiв,

- натуральних волокнин,

- хiмiчного штапельного волокна, що є нечесаним i не пiдготовлене до прядiння,

- хiмiчних матерiалiв або целюлози для штучного волокна чи

- паперу

Або

 
    Набивання, що супроводжується принаймнi двома операцiями з пiдготовки чи апретування (такими як знежирення, вiдбiлювання, мерсеризацiя, теплова стабiлiзацiя, ворсування, каландрування, обробка для стiйкостi проти усадки, перманентне апретування, декатирування, просочення, штопання та очищення основи), якщо вартiсть використаної тканини до набивання не перевищує 47,5 % цiни на умовах франко-завод  
Окремi товарнi коди Групи 53 Iншi рослиннi текстильнi волокна; пряжа з паперу i тканини з паперової пряжi; крiм: Виробництво з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм матерiалiв даного товару  
5306 - 5308 Пряжа з iнших рослинних текстильних волокон; пряжа паперова Вироблено з (7):

- з бавовни-сирцю або вiдходiв бавовни, що є чесаною та пiдготовленою до прядiння,

- натурального волокна, що є нечесаним i не пiдготовлене до прядiння,

- хiмiчних матерiалiв або целюлози для штучного волокна чи

- паперових матерiалiв

 
5309 - 5311 Тканини з iнших рослинних текстильних волокон; тканини з паперової пряжi:    
  - у поєднаннi з гумовими жилами Виробництво з однониткової пряжi (7)  
  - Iншi Вироблено з (7):

- пряжi з волокон кокосових горiхiв,

- джутової пряжi,

- натуральних волокнин,

- хiмiчного штапельного волокна, що є нечесаним i не пiдготовлене до прядiння,

- хiмiчних матерiалiв або целюлози для штучного волокна чи

- паперу

Або

 
    Набивання, що супроводжується принаймнi двома операцiями з пiдготовки чи апретування (такими як знежирення, вiдбiлювання, мерсеризацiя, теплова стабiлiзацiя, ворсування, каландрування, обробка для стiйкостi проти усадки, перманентне апретування, декатирування, просочення, штопання та очищення основи), якщо вартiсть використаної тканини до набивання не перевищує 47,5 % цiни на умовах франко-завод  
5401 - 5406 Пряжа, мононитки й нитки з хiмiчного волокна Вироблено з (7):

- з бавовни-сирцю або вiдходiв бавовни, що є чесаною та пiдготовленою до прядiння,

- натурального волокна, що є нечесаним i не пiдготовлене до прядiння,

- хiмiчних матерiалiв або целюлози для штучного волокна чи

- паперових матерiалiв

 
5407 i 5408 Плетена тканина з хiмiчної штапельної пряжi:    
  - у поєднаннi з гумовими жилами Виробництво з однониткової пряжi (7)  
  - Iншi Вироблено з (7):  
    - пряжi з волокон кокосових горiхiв,

- натуральних волокнин,

- хiмiчного штапельного волокна, що є нечесаним i не пiдготовлене до прядiння,

- хiмiчних матерiалiв або целюлози для штучного волокна чи

- паперу

або

 
    Набивання, що супроводжується принаймнi двома операцiями з пiдготовки чи апретування (такими як знежирення, вiдбiлювання, мерсеризацiя, теплова стабiлiзацiя, ворсування, каландрування, обробка для стiйкостi проти усадки, перманентне апретування, декатирування, просочення, штопання та очищення основи), якщо вартiсть використаної тканини до набивання не перевищує 47,5 % цiни на умовах франко-завод  
5501 - 5507 Хiмiчна штапельна пряжа Виробництво з хiмiчних матерiалiв або целюлози для штучного волокна  
5508 - 5511 Пряжа й швейнi нитки з хiмiчного штапельного волокна Вироблено з (7):

- з бавовни-сирцю або вiдходiв бавовни, що є чесаною та пiдготовленою до прядiння,

- натурального волокна, що є нечесаним i не пiдготовлене до прядiння,

- хiмiчних матерiалiв або целюлози для штучного волокна чи

- паперових матерiалiв

 
5512 - 5516 Плетена тканина з хiмiчного штапельного волокна:    
  - у поєднаннi з гумовими жилами Виробництво з однониткової пряжi (7)  
  - Iншi Вироблено з (7):

- пряжi з волокон кокосових горiхiв,

- натуральних волокнин,

- хiмiчного штапельного волокна, що є нечесаним i не пiдготовлене до прядiння,

- хiмiчних матерiалiв або целюлози для штучного волокна чи

- паперу

або

 
    Набивання, що супроводжується принаймнi двома операцiями з пiдготовки чи апретування (такими як знежирення, вiдбiлювання, мерсеризацiя, теплова стабiлiзацiя, ворсування, каландрування, обробка для стiйкостi проти усадки, перманентне апретування, декатирування, просочення, штопання та очищення основи), якщо вартiсть використаної тканини до набивання не перевищує 47,5 % цiни на умовах франко-завод  
Окремi товарнi коди Групи 56 Вата, повсть i нетканi матерiали; спецiальна пряжа; шпагати, мотузки, троси та канати i вироби з них; крiм: Вироблено з (7):

- пряжi з волокон кокосових горiхiв,

- натуральних волокнин,

- хiмiчних матерiалiв або целюлози для штучного волокна або

- паперових матерiалiв

 
5602 Фетр i повсть, просоченi або непросоченi, з покриттям або дубльованi:    
  - тканої повстi Вироблено з (7):

- натуральних волокнин або

- хiмiчних матерiалiв або целюлози для штучного волокна

Однак:

 
    - полiпропiленового волокна позицiї 5402,

- полiпропiленового волокна позицiї 5503 або 5506 або

- жмути полiпропiленових волокнин позицiї 5501,

можуть бути використанi, якщо у всiх випадках лiнiйна щiльнiсть однiєї нитки або волокна є меншою за 9 децiтекс, якщо їх вартiсть не перевищує 40 % цiни на умовах франко-завод

 
  - Iншi Вироблено з (7):

- натуральних волокнин,

- хiмiчного штапельного волокна з казеїну, або

- хiмiчних матерiалiв або целюлози для штучного волокна

 
5604 Гумовi нитки та корд, з текстильним покриттям; текстильна пряжа, стрiчковi нитки та нитки подiбної форми до заголовка 5404 або 5405, просоченi, з покриттям або в оболонцi з гуми чи пластмаси:    
  - Гумовi нитки та корд, з текстильним покриттям Виробництво з гумових ниток або корду без текстильного покриття  
  - Iншi Вироблено з (7):

- натурального волокна, що є нечесаним i не пiдготовлене до прядiння,

- хiмiчних матерiалiв або целюлози для штучного волокна чи

- паперових матерiалiв

 
5605 Нитки металiзованi, позументнi або непозументнi, що є текстильними, стрiчковими нитками та нитками подiбної форми до заголовка 5404 або 5405, комбiнованi з металом у виглядi ниток, стрiчок, порошку або покритi металом Вироблено з (7):

- натуральних волокнин,

- хiмiчного штапельного волокна, що є нечесаним i не пiдготовлене до прядiння,

- хiмiчних матерiалiв або целюлози для штучного волокна чи

- паперових матерiалiв

 
5606 Нитки позументнi, стрiчковi нитки та нитки подiбної форми до заголовка 5404 або 5405, позументнi (крiм заголовка 5605 та крiм позументних ниток з кiнського волосу); пряжа синель (включаючи пряжу синель з пуху); пряжа фасонна петляста Вироблено з (7):

- натуральних волокнин,

- хiмiчного штапельного волокна, що є нечесаним i не пiдготовлене до прядiння,

- хiмiчних матерiалiв або целюлози для штучного волокна чи

- паперових матерiалiв

 
Група 57 Килими та iншi покриття пiдлог з тканини:    
- З тканої повстi Вироблено з (7):

- натуральних волокнин або

- хiмiчних матерiалiв або целюлози для штучного волокна

Однак:

 
  - полiпропiленового волокна позицiї 5402,

- полiпропiленового волокна позицiї 5503 чи 5506 або

- жмути полiпропiленових волокнин позицiї 5501,

можуть бути використанi, якщо у всiх випадках лiнiйна щiльнiсть однiєї нитки або волокна є меншою за 9 децiтекс, якщо їх вартiсть не перевищує 40 % цiни на умовах франко-завод

Джутова тканина може бути використана як основа

 
- З iншої повстi Вироблено з (7):

- натурального волокна, що є нечесаним i не пiдготовлене до прядiння, або

- хiмiчних матерiалiв або целюлози для штучного волокна

 
- Iншi Вироблено з (7):

- пряжа з волокон кокосових горiхiв або джутова пряжа,

- синтетична чи штучна фiламентна пряжа,

- натуральних волокнин або

- хiмiчного штапельного волокна, що є нечесаним i не пiдготовлене до прядiння

Джутова тканина може бути використана як основа

 
Окремi товарнi коди Групи 58 Спецiальнi тканини; прошивнi текстильнi тканини; мереживо; гобелени; оздоблювальнi матерiали; вишивка; крiм:    
- Поєднана з гумовою ниткою Виробництво з однониткової пряжi (7)  
- Iншi Вироблено з (7):  
  - натуральних волокнин,

- хiмiчного штапельного волокна, що є нечесаним i не пiдготовлене до прядiння, або

- хiмiчних матерiалiв або целюлози для штучного волокна

або

 
  Набивання, що супроводжується принаймнi двома операцiями з пiдготовки чи апретування (такими як знежирення, вiдбiлювання, мерсеризацiя, теплова стабiлiзацiя, ворсування, каландрування, обробка для стiйкостi проти усадки, перманентне апретування, декатирування, просочення, штопання та очищення основи), якщо вартiсть використаної тканини до набивання не перевищує 47,5 % цiни на умовах франко-завод  
5805 Меблево-декоративнi тканини ручної роботи типу французьких, фламандських, об'юсонських, бовезьких гобеленiв та аналогiчних гобеленiв, гобелени вишитi (наприклад гладдю чи хрестом), обробленi чи необробленi Виробництво з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм матерiалiв даного товару  
5810 Вишивання єдиним цiлим, смугами або вiзерунками, що повторюються Виробництво:

- з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм матерiалiв даного товару, i

- у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 50 % цiни на умовах франко-завод

 
5901 Текстильнi матерiали, просмоленi або накрохмаленi, якi використовуються для виготовлення книжкових палiтурок або в аналогiчних цiлях; полотна для копiювання; заґрунтованi полотна для живопису; бортiвка та подiбнi жорсткi текстильнi матерiали, якi використовуються для виготовлення каркасiв головних уборiв Виробництво з пряжi  
5902 Матерiали корднi для шин з нейлонових або iнших полiамiдних, полiефiрних або вiскозних високомiцних ниток:    
- Зi вмiстом не бiльше 90 мас. % текстильних матерiалiв Виробництво з пряжi  
- Iншi Виробництво з хiмiчних матерiалiв або целюлози для штучного волокна  
5903 Текстильнi матерiали, просоченi, з покриттям або дубльованi пластмасами, крiм матерiалiв заголовка 5902 Виробництво з пряжi

або

Набивання, що супроводжується принаймнi двома операцiями з пiдготовки чи апретування (такими як знежирення, вiдбiлювання, мерсеризацiя, теплова стабiлiзацiя, ворсування, каландрування, обробка для стiйкостi проти усадки, перманентне апретування, декатирування, просочення, штопання та очищення основи), якщо вартiсть використаної тканини до набивання не перевищує 47,5 % цiни на умовах франко-завод

 
5904 Лiнолеум, розрiзаний або не розрiзаний за формою; матерiали для покриття пiдлоги, на текстильнiй основi, розрiзанi або не розрiзанi за формою Виробництво з пряжi (7)  
5905 Настiннi покриття з текстильних матерiалiв:    
- Просоченi, з покриттям або дубльованi гумою, пластмасами чи iншими матерiалами Виробництво з пряжi  
- Iншi Вироблено з (7):  
  - пряжi з волокон кокосових горiхiв,

- натуральних волокнин,

- хiмiчного штапельного волокна, що є нечесаним i не пiдготовлене до прядiння, або

- хiмiчних матерiалiв або целюлози для штучного волокна

або

 
  Набивання, що супроводжується принаймнi двома операцiями з пiдготовки чи апретування (такими як знежирення, вiдбiлювання, мерсеризацiя, теплова стабiлiзацiя, ворсування, каландрування, обробка для стiйкостi проти усадки, перманентне апретування, декатирування, просочення, штопання та очищення основи), якщо вартiсть використаної тканини до набивання не перевищує 47,5 % цiни на умовах франко-завод  
5906 Текстильнi матерiали прогумованi, крiм тканин заголовка 5902:    
- Трикотажнi тканини Вироблено з (7):

- натуральних волокнин,

- хiмiчного штапельного волокна, що є нечесаним i не пiдготовлене до прядiння, або

- хiмiчних матерiалiв або целюлози для штучного волокна

 
- Iншi тканини з синтетичної фiламентної пряжi, що мiстять понад 90 мас. % текстильних матерiалiв Виробництво з хiмiчних матерiалiв  
- Iншi Виробництво з пряжi  
5907 Текстильнi матерiали, просоченi або покритi у iнший спосiб; полотна, розписанi для театральних декорацiй, художнiх студiй чи аналогiчного використання Виробництво з пряжi

або

Набивання, що супроводжується принаймнi двома операцiями з пiдготовки чи апретування (такими як знежирення, вiдбiлювання, мерсеризацiя, теплова стабiлiзацiя, ворсування, каландрування, обробка для стiйкостi проти усадки, перманентне апретування, декатирування, просочення, штопання та очищення основи), якщо вартiсть використаної тканини до набивання не перевищує 47,5 % цiни на умовах франко-завод

 
5908 Ґноти текстильнi, тканi, трикотажнi або плетенi для ламп, нагрiвальних пристроїв, запальничок, свiчок тощо; газорозжарювальнi сiтки й трикотажне трубчасте полотно для газових пальникiв, просоченi або непросоченi:    
- Газорозжарювальнi сiтки, просоченi Виробництво з трикотажного трубчастого полотна для газових пальникiв  
- Iншi Виробництво з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм матерiалiв даного товару  
5909 - 5911 Текстильнi вироби технiчного призначення:    
- Полiрувальнi диски або круги, iншi, нiж iз фетру, вказанi у позицiї 5911 Виготовлення з пряжi, вiдходiв текстильного виробництва заголовка 6310  
- Тканi тканини, якi звичайно використовуються при виробництвi паперу або для iншого технiчного призначення, збитi в повсть або нi, просоченi або непросоченi, покритi i не покритi оболонкою; трубчастi або безперервнi з трубчастою або багатошаровою основою та/або пiдкладкою або пласкотканi з багатошаровою основою та/або пiдкладкою заголовка 5911 Вироблено з (7):

- пряжi з волокон кокосових горiхiв,

- наступних матерiалiв:

- - пряжi з полiтетрафторетилену (8),

- - пряжа багатониткова, полiамiдна, просочена або покрита фенол каучуком,

- - пряжа з синтетичних текстильних волокон з ароматичного полiамiду, отримана полiконденсацiєю м-фенiлендiамiну та iзофталевої кислоти,

 
  - - монофiлу з полiтетрафторетилену (8),

- - пряжа з синтетичних ниток з полi-(п-фенiлен терефталамiду),

- - пряжа скловолокниста, покрита фенол-каучуком, прошита акриловою пряжею (8),

 
  - - сополiефiрнi моноволокна з полiестеру i каучуку з терефталевої кислоти i 1,4 циклогексанедiетанолу та iзофталевої кислоти,

- - натуральних волокнин,

- - хiмiчного штапельного волокна, що є нечесаним i не пiдготовлене до прядiння, або

- - хiмiчних матерiалiв або целюлози для штучного волокна

 
- Iншi Вироблено з (7):

- пряжi з волокон кокосових горiхiв,

- натуральних волокнин,

- хiмiчного штапельного волокна, що є нечесаним i не пiдготовлене до прядiння, або

- хiмiчних матерiалiв або целюлози для штучного волокна

 
Група 60 Трикотажнi тканини Вироблено з (7):

- натуральних волокнин,

- хiмiчного штапельного волокна, що є нечесаним i не пiдготовлене до прядiння, або

- хiмiчних матерiалiв або целюлози для штучного волокна

 
Група 61 Одяг та додатковi речi до одягу, трикотажнi:    
- виготовленi за допомогою зшивання або з'єднання iншим чином двох або бiльше шматiв трикотажного полотна або трикотажних матерiалiв, викроєних за формою або виготовлених за формою Виробництво з пряжi (7) (9)  
- Iншi Вироблено з (7):

- натуральних волокнин,

- хiмiчного штапельного волокна, що є нечесаним i не пiдготовлене до прядiння, або

- хiмiчних матерiалiв або целюлози для штучного волокна

 
Окремi товарнi коди Групи 62 Одяг та додатковi речi до одягу, не трикотажнi: крiм: Виробництво з пряжi (7) (9)  
Окремi товарнi коди позицiй 6202, 6204, 6206, 6209 i 6211 Жiночiй, дiвочий та дитячий одяг та аксесуари одягу для дiтей, вишиванi Виробництво з пряжi (9)

або

Виробництво з невишиваної тканини, за умови, що цiна використаної невишиваної тканини не перевищує 40 % цiни на умовах франко-завод (9)

 
Окремi товарнi коди позицiї 6210 i 6216 Вогнетривке спорядження з тканини, покритої плiвкою алюмiнiзованого полiестеру Виробництво з пряжi (9)

або

Виробництво з тканини без покриття, за умови, що цiна використаної тканини без покриття не перевищує 40 % цiни на умовах франко-завод (9)

 
6213 та 6214 Шалi, шарфи, хустки, кашне, мантильї, вуалi та подiбнi вироби:    
- Вишиванi Виробництво з суворої однониткової пряжi (7) (9)

або

Виробництво з невишиваної тканини, за умови, що цiна використаної невишиваної тканини не перевищує 40 % цiни на умовах франко-завод (9)

 
- Iншi Виробництво з суворої однониткової пряжi (7) (9)

або

 
  Пошив iз наступним набиванням, що супроводжується принаймнi двома операцiями з пiдготовки чи апретування (такими як знежирення, вiдбiлювання, мерсеризацiя, теплова стабiлiзацiя, ворсування, каландрування, обробка для стiйкостi проти усадки, перманентне апретування, декатирування, просочення, штопання та очищення основи), якщо вартiсть усiх використаних виробiв позицiй 6213 i 6214 до набивання не перевищує 47,5 % цiни на умовах франко-завод  
6217 Iншi готовi додатковi речi до одягу; частини одягу або додаткових речей до одягу, крiм виробiв заголовка 6212:    
- Вишиванi Виробництво з пряжi (9)

або

Виробництво з невишиваної тканини, за умови, що цiна використаної невишиваної тканини не перевищує 40 % цiни на умовах франко-завод (9)

 
- Вогнетривке спорядження з тканини, покритої плiвкою алюмiнiзованого полiестеру Виробництво з пряжi (9)

або

Виробництво з тканини без покриття, за умови, що цiна використаної тканини без покриття не перевищує 40 % цiни на умовах франко-завод (9)

 
- Внутрiшнi прокладки для комiрцiв i манжетiв, вирiзанi Виробництво:

- з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм матерiалiв даного товару, i

- у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни на умовах франко-завод

 
- Iншi Виробництво з пряжi (9)  
Окремi товарнi коди Групи 63 Iншi готовi текстильнi вироби; набори; одяг та текстильнi вироби, що використовувалися; ганчiр'я; крiм: Виробництво з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм матерiалiв даного товару  
6301 - 6304 Ковдри та пледи дорожнi; бiлизна постiльна i т. iн.; фiранки i т. iн.; вироби для меблювання iншi:    
- З фетру або нетканих матерiалiв Вироблено з (7):

- натуральних волокнин або

- хiмiчних матерiалiв або целюлози для штучного волокна

 
- Iншi:    
- - Вишиванi Виробництво з суворої однониткової пряжi (9) (10)

або

Виробництво з невишиваної тканини (крiм трикотажної), за умови, що цiна використаної невишиваної тканини не перевищує 40 % цiни на умовах франко-завод

 
- - Iншi Виробництво з суворої однониткової пряжi (9) (10)  
6305 Мiшки та пакети пакувальнi Вироблено з (7):

- натуральних волокнин,

- хiмiчного штапельного волокна, що є нечесаним i не пiдготовлене до прядiння, або

- хiмiчних матерiалiв або целюлози для штучного волокна

 
6306 Брезенти, навiси i тенти; намети; вiтрила для човнiв, серфiнгiв або сухопутних транспортних засобiв; спорядження для кемпiнгiв:    
- З нетканих матерiалiв Вироблено з (7) (9):

- натуральних волокнин або

- хiмiчних матерiалiв або целюлози для штучного волокна

 
- Iншi Виробництво з суворої однониткової пряжi (7) (9)  
6307 Iншi штучнi вироби, у тому числi викрiйки Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни на умовах франко-завод  
6308 Набори, що складаються зi кускiв тканини та пряжi, з додатковими речами або без них, для виготовлення килимiв, гобеленiв, вишитих скатертин або серветок чи аналогiчних текстильних виробiв, упакованi для роздрiбної торгiвлi Кожен елемент набору має вiдповiдати правилам, що могли бути застосованi до даного елементу, якби його не було включено до набору. Проте можливе використання виробiв iншого походження, за умови, що їхня загальна цiна не перевищує 15 % цiни на умовах франко-завод  
Окремi товарнi коди Групи 64 Взуття, гетри i т. iн.; частини даних виробiв, окрiм: Виробництво з матерiалiв будь-яких позицiй, за винятком процесу прикрiплення верхньої частини взуття до внутрiшньої пiдошви або iнших компонентiв пiдошви заголовка 6406  
6406 Частини взуття (включаючи верх взуття з прикрiпленою або неприкрiпленою внутрiшньою устiлкою); вкладнi устiлки, устiлки пiд п'ятку i подiбнi знiмнi деталi; гетри, гамашi й подiбнi вироби та їх частини Виробництво з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм матерiалiв даного товару  
Окремi товарнi коди Групи 65 Головнi убори та їх частини, окрiм: Виробництво з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм матерiалiв даного товару  
6505 Капелюхи та iншi головнi убори трикотажнi, або виготовленi з одного суцiльного полотнища (але не iз смужок) з мережива, фетру або iншого текстильного матерiалу, з пiдкладкою або без пiдкладки, з оздобленням або без оздоблення; сiтки для волосся з будь-яких матерiалiв, з пiдкладкою або без пiдкладки, з оздобленням чи без оздоблення Виробництво з пряжi або текстильного волокна (9)  
Окремi товарнi коди Групи 66 Парасольки, парасольки вiд сонця, палицi, палицi-сидiння, батоги, хлисти для верхової їзди та їх частини; крiм: Виробництво з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм матерiалiв даного товару  
6601 Дощовi та сонцезахиснi парасолi (в тому числi парасолi-тростини, садовi парасолi та подiбнi) Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 50 % цiни на умовах франко-завод  
Група 67 Обробленi пiр'я та пух i вироби з них; штучнi квiти; вироби з волосся людини Виробництво з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм матерiалiв даного товару  
Окремi товарнi коди Групи 68 Вироби з каменю, гiпсу, цементу, азбесту, слюди та подiбних матерiалiв, окрiм: Виробництво з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм матерiалiв даного товару  
Окремi товарнi коди позицiї 6803 Вироби зi сланцю або агломерованого сланцю Виробництво з обробленого сланцю  
Окремi товарнi коди позицiї 6812 Вироби з азбесту; вироби з сумiшей на основi азбесту чи на основi азбесту й карбонату магнiю Вироблено з матерiалiв будь-якої позицiї  
Окремi товарнi коди позицiї к 6814 Вироби зi слюди, включаючи агломеровану або регенеровану слюду на паперовiй, картоннiй чи iншiй основi Виробництво зi слюди (включаючи агломеровану або регенеровану слюду)  
Група 69 Керамiчна продукцiя Виробництво з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм матерiалiв даного товару  
Окремi товарнi коди Групи 70 Скло й вироби з нього, окрiм: Виробництво з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм матерiалiв даного товару  
Окремi товарнi коди позицiй 7003, 7004 i 7005 Скло iз вiдбивальним покриттям Вироблено з матерiалiв позицiї 7001  
7006 Скло позицiй 7003, 7004 або 7005, гнуте, грановане, гравiроване, свердлене, емальоване або оброблене iншим способом, але не обрамлене i не комбiноване з iншими матерiалами:    
- Склянi пластини пiдкладки, покритi тонкою дiелектричною плiвкою напiвпровiдникового класу згiдно зi стандартами SEMII (11) Виробництво з непокритих скляних пластин пiдкладки заголовка 7006  
- Iншi Вироблено з матерiалiв позицiї 7001  
7007 Захиснi окуляри, виробленi зi змiцненого (гартованого) або багатошарового скла Вироблено з матерiалiв позицiї 7001  
7008 Багатошаровi iзоляцiйнi вироби склянi Вироблено з матерiалiв позицiї 7001  
7009 Склянi дзеркала, в рамах або без рам, в тому числi дзеркала заднього виду Вироблено з матерiалiв позицiї 7001  
7010 Бутлi, пляшки, фляги, глечики, горщики, банки, ампули та iншi посудини, склянi, для транспортування або упаковування товарiв; банки склянi для консервування; пробки, кришки та iншi засоби для закупорювання, склянi Виробництво з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм матерiалiв даного товару

або

Рiзка скла, за умови, що загальна вартiсть нерозрiзаного скла не перевищує 50 % цiни на умовах франко-завод

 
7013 Посуд столовий, кухонний, туалетнi речi, канцелярське приладдя, вироби для оздоблення житла або аналогiчних цiлей (крiм виробiв заголовка 7010 або 7018) Виробництво з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм матерiалiв даного товару

або

Рiзка скла, за умови, що загальна вартiсть нерозрiзаного скла не перевищує 50 % цiни на умовах франко-завод

або

Ручна обробка (за винятком трафаретного друку) скляного виробу ручної видувки, якщо вартiсть скляного виробу ручної видувки не перевищує 50 % цiни на умовах франко-завод

 
Окремi товарнi коди позицiї 7019 Вироби (iншi нiж пряжа) зi скловолокна Вироблено з:

- нефарбованої рiвницi, зламаної пряжi або ниток, або

- скловати

 
Окремi товарнi коди Групи 71 Природнi й культивованi перли, дорогоцiнне й напiвдорогоцiнне камiння, дорогоцiннi метали, металева оболонка з дорогоцiнного металу й вироби з них; бiжутерiя; монети; окрiм: Виробництво з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм матерiалiв даного товару  
Окремi товарнi коди позицiї 7101 Природнi й культивованi перли, сортованi й тимчасово нанизанi для зручнiшого транспортування Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 50 % цiни на умовах франко-завод  
Окремi товарнi коди позицiй 7102, 7103 i 7104 Оброблене дорогоцiнне i напiвдорогоцiнне камiння (природне, синтетичне чи реконструйоване) Виробництво з необроблених дорогоцiнного i напiвдорогоцiнного камiння  
7106, 7108 i 7110 Дорогоцiннi метали:    
- Необробленi Виробництво з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм iнших матерiалiв позицiй 7106, 7108 i 7110

або

Електролiтичного, теплового чи хiмiчного вiдокремлення вiд дорогоцiнних металiв позицiй 7106, 7108 або 7110

або

Стоплення дорогоцiнних металiв позицiй 7106, 7108 або 7110 мiж собою чи з основним металом

 
- Напiвфабрикат чи порошкова форма Виробництво з необроблених дорогоцiнних металiв  
Окремi товарнi коди позицiй 7107, 7109 i 7111 Металева оболонка з дорогоцiнних металiв, напiвфабрикат Виробництво з металевої оболонки з дорогоцiнних металiв, необробленої  
7116 Вироби з природних або культивованих перлiв, дорогоцiнного i напiвдорогоцiнного камiння (природного, синтетичного чи реконструйованого) Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 50 % цiни на умовах франко-завод  
7117 Бiжутерiя Виробництво з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм матерiалiв даного товару

або

 
  Виробництво з частин недорогоцiнних металiв, не плакованих i не покритих дорогоцiнними металами, за умови, що вартiсть усiх використаних матерiалiв не перевищує 50 % цiни на умовах франко-завод  
Окремi товарнi коди Групи 72 Залiзо i сталь, окрiм: Виробництво з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм матерiалiв даного товару  
7207 Напiвфабрикати iз залiза чи нелеґованої сталi Вироблено з матерiалiв позицiй 7201, 7202, 7203, 7204 або 7205  
7208 - 7216 Прокат плоский, прутки, кутки, фасоннi та спецiальнi профiлi з залiза або нелегованої сталi Виробництво зi злиткiв або iнших первинних форм або напiвфабрикатiв заголовка 7206  
7217 Проводи iз залiза чи нелеґованої сталi Вироблено з напiвоброблених матерiалiв позицiї 7207  
Окремi товарнi коди позицiй 7218, 7219 - 7222 Напiвфабрикати, прокат плоский, прутки, кутки, фасоннi та спецiальнi профiлi з нержавiючої сталi Виробництво зi злиткiв або iнших первинних форм або напiвфабрикатiв заголовка 7218  
7223 Проводи з нержавiючої сталi Вироблено з напiвоброблених матерiалiв позицiї 7218  
Окремi товарнi коди позицiй 7224, 7225 - 7228 Напiвфабрикати, плоский прокат, гарячекатанi прутки, у вiльно змотаних бухтах; кутки, фасоннi та спецiальнi профiлi, з iнших легованих сталей; прутки та стержнi порожнистi iз легованої або нелегованої сталi Виробництво зi злиткiв або iнших первинних форм або напiвфабрикатiв позицiй 7206, 7218 або 7224  
7229 Проводи з iнших легованих сталей Вироблено з напiвоброблених матерiалiв позицiї 7224  
Окремi товарнi коди Групи 73 Вироби з залiза та сталi, окрiм: Виробництво з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм матерiалiв даного товару  
Окремi товарнi коди позицiї 7301 Палi шпунтовi Вироблено з матерiалiв позицiї 7206  
7302 Вироби з чорних металiв для залiзничних або трамвайних колiй: рейки, контррейки та зубчастi рейки, перекладнi рейки, хрестовини глухого перетинання, перекладнi штанги та iншi елементи з'єднання та розведення рейок, шпали, накладки стиковi i пiдкладки опорнi, клини, опорнi плити, крюковi рейковi болти, рейковi подушки та розтяжки, основи рейок, розпiрнi бруски, пластини та iншi деталi, спецiально призначенi для з'єднання або закрiплення рейок Вироблено з матерiалiв позицiї 7206  
7304, 7305 i 7306 Труби, трубки та профiлi порожнистi, з чорних металiв (крiм чавуну) або сталi Виробництво з матерiалiв позицiй 7206, 7207, 7218 або 7224  
Окремi товарнi коди позицiї 7307 Фiтинги для труб або трубок iз нержавiючої сталi (ISO No X5CrNiMo 1712), що складаються з декiлькох частин Токарна обробка, свердлiння, розгортання, нарiзка рiзьблення, видалення задирок та пiскоструминне очищення кованих заготiвель, якщо їх вартiсть не перевищує 35 % цiни на умовах франко-завод  
7308 Металоконструкцiї (за винятком збiрних будiвельних конструкцiй заголовка 9406) та їх частини (наприклад, мости та їх секцiї, ворота шлюзiв, башти, решiтчастi щогли, покрiвлi, каркаси до покрiвлi, дверi, вiкна та їх рами, пороги для дверей, заслони, балюстради, стовпи та колони), з чорних металiв; листи, стрижнi, кутики, фасоннi профiлi, труби та аналогiчнi вироби, призначенi для використання у металоконструкцiях, з чорних металiв Виробництво з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм матерiалiв даного товару. Однак, не можуть використовуватися зварнi кути, фасоннi та спецiальнi профiлi заголовка 7301  
Окремi товарнi коди позицiї 7315 Ланцюг протиковзання Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв позицiї 7315 не перевищує 50 % цiни на умовах франко-завод  
Окремi товарнi коди Групи 74 Мiдь та вироби з неї, окрiм: Виробництво:

- з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм матерiалiв даного товару, i

- у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 50 % цiни на умовах франко-завод

 
7401 Штейн мiдний; мiдь цементацiйна (мiдь осаджена) Виробництво з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм матерiалiв даного товару  
7402 Мiдь нерафiнована; аноди мiднi для електролiтичного рафiнування Виробництво з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм матерiалiв даного товару  
7403 Очищена мiдь та її стопи:    
- Очищена мiдь Виробництво з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм матерiалiв даного товару  
- Мiднi стопи й очищена мiдь, що мiстить iншi елементи Виробництво з мiдi рафiнованої, необробленої, або вiдходiв i брухту мiдних  
7404 Вiдходи мiдi та мiдний брухт Виробництво з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм матерiалiв даного товару  
7405 Мiдна лiгатура Виробництво з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм матерiалiв даного товару  
Окремi товарнi коди Групи 75 Нiкель та вироби з нього, окрiм: Виробництво:

- з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм матерiалiв даного товару, i

- у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 50 % цiни на умовах франко-завод

 
7501 - 7503 Штейни нiкелевi, агломерати оксидiв нiкелю та iншi промiжнi продукти металургiї нiкелю; необроблений нiкель; вiдходи й брухт нiкелевi Виробництво з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм матерiалiв даного товару  
Окремi товарнi коди Групи 76 Алюмiнiй та вироби з нього, окрiм: Виробництво:

- з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм матерiалiв даного товару, i

- у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 50 % цiни на умовах франко-завод

 
7601 Необроблений алюмiнiй Виробництво:

- з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм матерiалiв даного товару, i

- у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 50 % цiни на умовах франко-завод

або

Виробництво шляхом електронної або теплової обробки з чистого алюмiнiю або його вiдходiв та брухту

 
7602 Вiдходи та брухт алюмiнiю Виробництво з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм матерiалiв даного товару  
Окремi товарнi коди позицiї 7616 Вироби з алюмiнiю, крiм тонкої сiтки, тканини, грат, сiтки, огорожi, арматурних сiток i подiбних матерiалiв (включаючи безперервнi стрiчки) з алюмiнiєвого дроту i просiчно-витяжного листу з алюмiнiю Виробництво:

- з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм матерiалiв даного товару. Проте можна використовувати тонку сiтку, тканину, грати, сiтку, огорожу, арматурнi сiтки й подiбнi матерiали (включаючи безперервнi стрiчки) з алюмiнiєвого дроту i просiчно-витяжного листу з алюмiнiю; i

- у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 50 % цiни на умовах франко-завод

 
Група 77 Зарезервовано для можливого подальшого використання у Гармонiзованiй системi    
Окремi товарнi коди Групи 78 Свинець та вироби з нього, окрiм: Виробництво:

- з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм матерiалiв даного товару, i

- у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 50 % цiни на умовах франко-завод

 
7801 Необроблений свинець:    
  - Рафiнований свинець Виробництво з чорнового чи "благородного" свинцю  
  - Iншi Виробництво з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм матерiалiв даного товару. Проте не можна використовувати вiдходи й брухт заголовка 7802  
7802 Вiдходи свинцю та свинцевий брухт Виробництво з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм матерiалiв даного товару  
Окремi товарнi коди Групи 79 Цинк та вироби з нього, окрiм: Виробництво:

- з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм матерiалiв даного товару, i

- у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 50 % цiни на умовах франко-завод

 
7901 Необроблений цинк Виробництво з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм матерiалiв даного товару. Проте не можна використовувати вiдходи й брухт заголовка 7902  
7902 Вiдходи цинку та цинковий брухт Виробництво з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм матерiалiв даного товару  
Окремi товарнi коди Групи 80 Олово та вироби з нього, окрiм: Виробництво:

- з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм матерiалiв даного товару, i

- у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 50 % цiни на умовах франко-завод

 
8001 Необроблене олово Виробництво з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм матерiалiв даного товару. Проте не можна використовувати вiдходи й брухт заголовка 8002  
8002 i 8007 Олов'янi вiдходи та брухт; iншi вироби з олова Виробництво з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм матерiалiв даного товару  
Група 81 Iншi основнi метали; металокерамiка та вироби з неї:    
- Iншi основнi метали, обробленi тиском; вироби з них Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв позицiї того ж позицiї, що i для вказаного товару, не перевищує 50 % цiни на умовах франко-завод  
- Iншi Виробництво з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм матерiалiв даного товару  
Окремi товарнi коди Групи 82 Iнструменти, знаряддя, ножовi вироби, ложки та виделки з недорогоцiнних металiв; їх частини з недорогоцiнних металiв; окрiм: Виробництво з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм матерiалiв даного товару  
8206 Iнструменти двох або бiльше позицiй 8202 - 8205 у наборах для роздрiбної торгiвлi Виробництво з матерiалiв будь-якого заголовка, окрiм матерiалiв позицiй 8202 - 8205. Проте iнструменти позицiй 8202 - 8205 можуть бути включенi до набору, за умови, що їхня загальна цiна не перевищує 15 % цiни набору вiд виробника  
8207 Iнструменти змiннi для ручних знарядь, з механiчним приводом чи без нього або для верстатiв (наприклад, для пресування, штампування, нарiзання рiзьблення, свердлiння, розточування, прошивання, фрезерування, токарного оброблення або загвинчування), включаючи фiль'єри для волочiння або пресування металу, iнструменти для бурiння скельних порiд або ґрунтiв Виробництво:

- з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм матерiалiв даного товару, i

- у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни на умовах франко-завод

 
8208 Ножi та рiзальнi леза для машин або механiчних пристроїв Виробництво:

- з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм матерiалiв даного товару, i

- у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни на умовах франко-завод

 
Окремi товарнi коди позицiї 8211 Ножi з рiзальним лезом, зубчастi або незубчастi (включаючи ножi для обрiзування дерев), крiм ножiв заголовка 8208 Виробництво з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм матерiалiв даного товару. Проте можливе використання ручок i лез ножiв з недорогоцiнних металiв  
8214 Iншi вироби ножовi (наприклад, машинки для пiдстригання волосся, спецiальнi ножi для м'ясникiв, рiзаки, спецiальнi кухоннi ножi та сiкачi, ножi для паперу); манiкюрнi або педiкюрнi iнструменти й набори (включаючи пилочки для нiгтiв) Виробництво з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм матерiалiв даного товару. Проте можливе використання ручок з недорогоцiнних металiв  
8215 Ложки, виделки, ополоники, шумiвки, лопаточки для тортiв, спецiальнi ножi для риби, масла, щипцi для цукру та аналогiчнi посуд та прибори кухоннi або столовi Виробництво з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм матерiалiв даного товару. Проте можливе використання ручок з недорогоцiнних металiв  
Окремi товарнi коди Групи 83 Рiзнi вироби з недорогоцiнних металiв; крiм: Виробництво з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм матерiалiв даного товару  
Окремi товарнi коди позицiї 8302 Iнша арматура крiплення, фурнiтура та аналогiчнi вироби, що використовуються для будiвель, i замикальнi пристрої для автоматичних дверей Виробництво з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм матерiалiв даного товару. Проте можливе використання iнших матерiалiв позицiї 8302, за умови, що їхня загальна цiна не перевищує 20 % цiни на умовах франко-завод  
Окремi товарнi коди позицiї 8306 Статуетки тi iншi прикраси з недорогоцiнних металiв Виробництво з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм матерiалiв даного товару. Проте можливе використання iнших матерiалiв позицiї 8306, за умови, що їхня загальна цiна не перевищує 30 % цiни на умовах франко-завод  
Окремi товарнi коди Групи 84 Ядернi реактори, бойлери, деталi машин та механiчнi пристосування, окрiм: Виробництво:

- з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм матерiалiв даного товару, i

- у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни на умовах франко-завод

Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 30 % цiни на умовах франко-завод
Окремi товарнi коди позицiї 8401 Тепловидiльнi елементи реактору Виробництво з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм матерiалiв даного товару (12) Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 30 % цiни на умовах франко-завод
8402 Котли паровi або iншi парогенеруючi котли (крiм водяних котлiв для центрального опалення, здатних також виробляти пар низького тиску); котли перегрiтої води Виробництво:

- з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм матерiалiв даного товару, i

- у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни на умовах франко-завод

Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 25 % цiни на умовах франко-завод
8403 - окремi товарнi коди позицiї 8404 Котли для центрального опалення, крiм котлiв заголовка 8402, i допомiжне обладнання для використання з котлами центрального опалення Виробництво з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм iнших матерiалiв позицiй 8403 i 8404 Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни на умовах франко-завод
8406 Рiзнi паровi турбiни Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни на умовах франко-завод  
8407 Двигуни внутрiшнього згоряння з iскровим запалюванням, iз зворотно-поступальним або обертовим рухом поршня Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни на умовах франко-завод  
8408 Двигуни внутрiшнього згоряння поршневi з компресiйним запалюванням (дизелi або напiвдизелi) Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни на умовах франко-завод  
8409 Деталi, що можуть використовуватись окремо чи у складi двигунiв позицiй 8407 або 8408 Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни на умовах франко-завод  
8411 Турбореактивнi й турбогвинтовi двигуни, та iншi газовi турбiни Виробництво:

- з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм матерiалiв даного товару, i

- у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни на умовах франко-завод

Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 25 % цiни на умовах франко-завод
8412 Iншi двигуни та мотори Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни на умовах франко-завод  
Окремi товарнi коди позицiї 8413 Об'ємнi насоси роторного типу Виробництво:

- з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм матерiалiв даного товару, i

- у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни на умовах франко-завод

Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 25 % цiни на умовах франко-завод
Окремi товарнi коди позицiї 8414 Промисловi вентилятори, нагнiтачi i т. iн. Виробництво:

- з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм матерiалiв даного товару, i

- у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни на умовах франко-завод

Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 25 % цiни на умовах франко-завод
8415 Установки для кондицiонування повiтря, до складу яких входять вентилятори з двигуном та прилади для змiнювання температури i вологостi повiтря, включаючи кондицiонери, в яких вологiсть не регулюється окремо Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни на умовах франко-завод  
8418 Холодильники, морозильники та iнше холодильне або морозильне обладнання, електричне чи нi; тепловi насоси на вiдмiну вiд систем кондицiонування повiтря, вказаних у позицiї 8415 Виробництво:

- з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм матерiалiв даного товару,

- у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни на умовах франко-завод i

- у якому цiна усiх матерiалiв iншого походження не перевищує цiни матерiалiв, що походять з цiєї країни

Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 25 % цiни на умовах франко-завод
Окремi товарнi коди позицiї 8419 Машини для деревообробної, целюлозної, паперової та картонної промисловостi Виробництво, у якому:

- цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни на умовах франко-завод i

- у вказаних межах, цiна усiх матерiалiв позицiї того ж позицiї, що i для вказаного товару, не перевищує 25 % цiни на умовах франко-завод

Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 30 % цiни на умовах франко-завод
8420 Каландри або iншi валковi машини, крiм призначених для обробки металiв чи скла, та валки для цих машин Виробництво, у якому:

- цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни на умовах франко-завод i

- у вказаних межах, цiна усiх матерiалiв позицiї того ж позицiї, що i для вказаного товару, не перевищує 25 % цiни на умовах франко-завод

Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 30 % цiни на умовах франко-завод
8423 Обладнання для зважування (крiм терезiв чутливiстю 0,05 г або вище), включаючи лiчильнi або контролювальнi машини, якi приводяться в дiю силою ваги вантажу; гирi для будь-яких ваг або терезiв Виробництво:

- з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм матерiалiв даного товару, i

- у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни на умовах франко-завод

Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 25 % цiни на умовах франко-завод
8425 - 8428 Машини та пристрої для пiдiймання, перемiщення, навантажування або розвантажування Виробництво, у якому:

- цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни на умовах франко-завод i

- у вказаних межах, цiна усiх матерiалiв Групи 8431 не перевищує 10 % цiни на умовах франко-завод

Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 30 % цiни на умовах франко-завод
8429 Самохiднi бульдозери з неповоротним та поворотним вiдвалом, грейдери, планувальники, скрепери, механiчнi лопати, екскаватори, однокiвшовi навантажувачi, машини трамбувальнi та дорожнi котки:    
Дорожнi котки Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни на умовах франко-завод  
- Iншi Виробництво, у якому:

- цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни на умовах франко-завод i

- у вказаних межах, цiна усiх матерiалiв Групи 8431 не перевищує 10 % цiни на умовах франко-завод

Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 30 % цiни на умовах франко-завод
8430 Iншi машини та механiзми для перемiщування, планування, профiлювання, розроблення, вирiвнювання, трамбування, ущiльнення, виймання або бурiння ґрунту, корисних копалин або руд; обладнання для забивання та витягування паль; обладнання снiгоприбиральне плужне та роторне Виробництво, у якому:

- цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни на умовах франко-завод i

- у вказаних межах, цiна усiх матерiалiв позицiї 8431 не перевищує 10 % цiни на умовах франко-завод

Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 30 % цiни на умовах франко-завод
Окремi товарнi коди позицiї 8431 Деталi, що можуть використовуватись окремо чи у складi коткiв Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни на умовах франко-завод  
8439 Станки для виробництва целюлози з волокнистих целюлозних матерiалiв чи виробництво або обробка паперу чи картону Виробництво, у якому:

- цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни на умовах франко-завод i

- у вказаних межах, цiна усiх матерiалiв позицiї того ж позицiї, що i для вказаного товару, не перевищує 25 % цiни на умовах франко-завод

Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 30 % цiни на умовах франко-завод
8441 Iнше обладнання для виробництва товарiв з паперової маси, паперу або картону, включаючи рiзальнi машини будь-якого типу Виробництво, у якому:

- цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни на умовах франко-завод i

- у вказаних межах, цiна усiх матерiалiв позицiї того ж позицiї, що i для вказаного товару, не перевищує 25 % цiни на умовах франко-завод

Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 30 % цiни на умовах франко-завод
Окремi товарнi коди позицiї 8443 Принтери для офiсних обчислювальних машин (наприклад для машин автоматичної обробки даних, машин електронної обробки тексту i т. iн.) Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни на умовах франко-завод  
8444 - 8447 Машини з даних позицiй, що використовуються у текстильнiй промисловостi Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни на умовах франко-завод  
Окремi товарнi коди позицiї 8448 Допомiжнi механiзми для машин позицiй 8444 та 8445 Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни на умовах франко-завод  
8452 Машини швейнi, крiм машин для оправлення, брошурування заголовка 8440; меблi, основи та кришки, спецiально призначенi для швейних машин; голки для швейних машин:    
- Машини швейнi (тiльки iз закритим стiбком) з головкою, маса яких не перевищує 16 кг без двигуна або 17 кг з двигуном Виробництво, у якому:

- цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни на умовах франко-завод,

- цiна всiх матерiалiв iншого походження використаних у збираннi голiвки (без двигуна) не перевищує цiни всiх матерiалiв, що походять з цiєї країни, i

- механiзми натягу нитки, плетiння й зиґзаґу є такими, що походять з певної країни

 
- Iншi Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни на умовах франко-завод  
8456 - 8466 Верстати й механiзми та їх частини й аксесуари позицiй 8456 - 8466 Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни на умовах франко-завод  
8469 - 8472 Офiснi обчислювальнi машини (наприклад, друкарськi машинки, калькулятори, машини автоматичної обробки iнформацiї, копiювальнi машини, машини для скрiплення скобами) Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни на умовах франко-завод  
8480 Опоки для металоливарного виробництва; пiддони ливарнi; моделi ливарнi; форми (крiм виливниць) для лиття металiв, карбiдiв металiв, скла, мiнеральних матерiалiв, гуми або пластмас Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 50 % цiни на умовах франко-завод  
8482 Кульовi або роликовi пiдшипники Виробництво:

- з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм матерiалiв даного товару, i

- у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни на умовах франко-завод

Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 25 % цiни на умовах франко-завод
8484 Прокладки та аналогiчнi ущiльнювачi з листового металу в комбiнацiї з iншим матерiалом або складенi з двох чи бiльше шарiв металу; набори чи комплекти прокладок та аналогiчних з'єднувальних елементiв, рiзних за складом, упакованi в пакети, конверти або аналогiчну упаковку; механiчнi ущiльнювачi Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни на умовах франко-завод  
Окремi товарнi коди позицiї 8486 - Верстати для обробки рiзних матерiалiв видаленням матерiалу за допомогою лазерного або iншого свiтлового чи фотонного променя, ультразвукових, електророзрядних, електрохiмiчних, електронно-променевих, iонно-променевих або плазмово-дугових процесiв, їх частини й аксесуари

- машини (включаючи преси) для обробки металiв об'ємним штампуванням, куванням або штампуванням, їх частини й аксесуари

- верстати для обробки каменю, керамiки, бетону, азбестоцементу або аналогiчних мiнеральних матерiалiв чи для холодної обробки скла, їх частини й аксесуари

- iнструменти розмiтки, що є обладнанням для нанесення шаблонiв, якi використовуються для виготовлення масок або вiзирiв з покритих фоторезистом пiдкладок; їх частини та аксесуари

Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни на умовах франко-завод  
- ливарнi форми або прес-форми Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 50 % цiни на умовах франко-завод  
- машини та пристрої для пiдiймання, перемiщення, навантажування або розвантажування Виробництво, у якому:

- цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни на умовах франко-завод i

- у вказаних межах, цiна усiх матерiалiв Групи 8431 не перевищує 10 % цiни на умовах франко-завод

Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 30 % цiни на умовах франко-завод
8487 Деталi машин, у яких вiдсутнi електричнi розетки, iзолятори, обмотки, контакти або iншi електричнi елементи, нiде бiльше не конкретизованi та не включенi до будь-якої iншої класифiкацiї у межах цiєї Групи Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни на умовах франко-завод  
Окремi товарнi коди Групи 85 Електричнi машини та електротехнiчне обладнання тi їх частини; апаратура запису й вiдтворення звуку, телевiзiйних зображень та звуку, а також їхнi деталi та комплектуючi частини, окрiм: Виробництво:

- з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм матерiалiв даного товару, i

- у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни на умовах франко-завод

Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 30 % цiни на умовах франко-завод
8501 Електричнi двигуни та генератори (у тому числi генераторнi агрегати) Виробництво, у якому:

- цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни на умовах франко-завод i

- у вказаних межах, цiна усiх матерiалiв Групи 8503 не перевищує 10 % цiни на умовах франко-завод

Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 30 % цiни на умовах франко-завод
8502 Електричнi генераторнi агрегати та двигуни-генератори Виробництво, у якому:

- цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни на умовах франко-завод i

- у вказаних межах, цiна усiх матерiалiв позицiй 8501 i 8503 не перевищує 10 % цiни на умовах франко-завод

Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 30 % цiни на умовах франко-завод
Окремi товарнi коди позицiї 8504 Блоки живлення для машин автоматичної обробки даних Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни на умовах франко-завод  
Окремi товарнi коди позицiї 8517 Iншi апарати для пересилання або прийняття голосу, зображень або iнших даних, у тому числi апаратура для комунiкацiї за допомогою безпровiдної мережi (локальна або регiональна мережа), окрiм апаратури пересилання та прийняття, що вiдноситься до позицiй 8443, 8525, 8527 або 8528 Виробництво, у якому:

- цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни на умовах франко-завод i

- цiна усiх матерiалiв iншого походження не перевищує цiни матерiалiв, що походять з цiєї країни

Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 25 % цiни на умовах франко-завод
Окремi товарнi коди позицiї 8518 Мiкрофони та стiйки для них; гучномовцi, вмонтованi або не вмонтованi в корпус; електричнi пiдсилювачi звукових частот; електричнi звукопiдсилювальнi комплекти Виробництво, у якому:

- цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни на умовах франко-завод i

- цiна усiх матерiалiв iншого походження не перевищує цiни матерiалiв, що походять з цiєї країни

Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 25 % цiни на умовах франко-завод
8519 Апаратура запису та вiдтворення звуку Виробництво, у якому:

- цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни на умовах франко-завод i

- цiна усiх матерiалiв iншого походження не перевищує цiни матерiалiв, що походять з цiєї країни

Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 30 % цiни на умовах франко-завод
8521 Апаратура запису та вiдтворювання вiдео, поєднана або нi iз пристроєм настройки вiдео Виробництво, у якому:

- цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни на умовах франко-завод i

- цiна усiх матерiалiв iншого походження не перевищує цiни матерiалiв, що походять з цiєї країни

Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 30 % цiни на умовах франко-завод
8522 Деталi та комплектуючi частини, що можуть використовуватись окремо чи у складi апаратiв позицiй 8519 - 8521 Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни на умовах франко-завод  
8523 Диски, стрiчки, твердотiлi енергонезалежнi пристрої для зберiгання iнформацiї, смарт-картки та iншi носiї для запису звуку або iнших явищ, записнi чи незаписнi, включаючи матрицi та форми для виготовлення дискiв, крiм виробiв Групи 37:    
- незаписанi диски, стрiчки, твердотiлi енергонезалежнi пристрої для зберiгання iнформацiї та iншi носiї для запису звуку або iнших явищ, крiм виробiв Групи 37; Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни на умовах франко-завод  
- записанi диски, стрiчки, твердотiлi енергонезалежнi пристрої для зберiгання iнформацiї та iншi носiї для запису звуку або iнших явищ, крiм виробiв Групи 37 Виробництво, у якому:

- цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни на умовах франко-завод i

- у вказаних межах, цiна усiх матерiалiв позицiї 8523 не перевищує 10 % цiни на умовах франко-завод

Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 30 % цiни на умовах франко-завод
- матрицi та форми для виготовлення дискiв, але за винятком товарiв Групи 37; Виробництво, у якому:

- цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни на умовах франко-завод i

- у вказаних межах, цiна усiх матерiалiв позицiї 8523 не перевищує 10 % цiни на умовах франко-завод

Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 30 % цiни на умовах франко-завод
- проксi-картки i "smart cards" (смарт-картки) з двома або бiльше електронними iнтегральними мiкросхемами Виробництво:

- з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм матерiалiв даного товару, i

-у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни на умовах франко-завод

Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 30 % цiни на умовах франко-завод
- "smart cards" (смарт-картки) з однiєю електронною iнтегральною мiкросхемою Виробництво, у якому:

- цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни на умовах франко-завод i

- у вказаних межах, цiна усiх матерiалiв позицiй 8541 i 8542 не перевищує 10 % цiни на умовах франко-завод

або

Операцiя дифузiї, в процесi якої створюються iнтегральнi схеми на напiвпровiдниковому субстратi шляхом селективного введення вiдповiдних легуючих сумiшей, в зiбраному i незiбраному виглядi та/або з тестуванням в країнi, iншiй нiж тi, що зазначенi в Статтi 3

Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 25 % цiни на умовах франко-завод
8525 Апаратура пересилання сигналу для радiомовлення або телебачення, поєднана або нi з апаратурою запису чи вiдтворення звуку; телевiзiйнi камери, цифровi камери та вiдеокамкордери Виробництво, у якому:

- цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни на умовах франко-завод i

- цiна усiх матерiалiв iншого походження не перевищує цiни матерiалiв, що походять з цiєї країни

Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 25 % цiни на умовах франко-завод
8526 Радiолокацiйна апаратура, радiонавiгацiйнi пристрої та апарати дистанцiйного керування за допомогою радiоканалу Виробництво, у якому:

- цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни на умовах франко-завод i

- цiна усiх матерiалiв iншого походження не перевищує цiни матерiалiв, що походять з цiєї країни

Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 25 % цiни на умовах франко-завод
8527 Приймальнi радiостанцiї, поєднанi або нi, з апаратурою запису чи вiдтворення звуку, що знаходиться у тому ж корпусi, або iз часами Виробництво, у якому:

- цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни на умовах франко-завод i

- цiна усiх матерiалiв iншого походження не перевищує цiни матерiалiв, що походять з цiєї країни

Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 25 % цiни на умовах франко-завод
8528 Монiтори та проектори, не поєднанi з телевiзiйною апаратурою; телевiзiйна апаратура отримання сигналу, що може використовуватись окремо чи у складi радiотрансляцiйних приймачiв або апаратури запису та вiдтворення вiдео та звуку:    
- монiтори та проектори, не поєднанi з телевiзiйною апаратурою, що можуть використовуватись окремо чи у складi систем автоматичної обробки даних позицiї 8471 Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни на умовах франко-завод  
- iншi монiтори та проектори, не поєднанi з телевiзiйною апаратурою; телевiзiйна апаратура отримання сигналу, що можуть використовуватись окремо чи у складi радiотрансляцiйних приймачiв або апаратури запису та вiдтворення вiдео та звуку; Виробництво, у якому:

- цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни на умовах франко-завод i

- цiна усiх матерiалiв iншого походження не перевищує цiни матерiалiв, що походять з цiєї країни

Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 25 % цiни на умовах франко-завод
8529 Деталi, що можуть використовуватись окремо чи у складi апаратiв позицiй 8525 - 8528:    
- Можуть використовуватись окремо чи у складi апаратiв запису та вiдтворення вiдео Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни на умовах франко-завод  
- Можливе використання окремо або разом iз монiторами та проекторами, що не поєднанi з телевiзiйною апаратурою, якi можуть використовуватись окремо чи у складi систем автоматичної обробки даних позицiї 8471 Виробництво:

- з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм матерiалiв даного товару, i

-у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни на умовах франко-завод

Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 30 % цiни на умовах франко-завод
- Iншi Виробництво, у якому:

- цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни на умовах франко-завод i

- цiна усiх матерiалiв iншого походження не перевищує цiни матерiалiв, що походять з цiєї країни

Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 25 % цiни на умовах франко-завод
8535 Комутацiйна електрична апаратура та апаратура захисту мереж напругою понад 1000 В. Виробництво, у якому:

- цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни на умовах франко-завод i

- у вказаних межах, цiна усiх матерiалiв Групи 8538 не перевищує 10 % цiни на умовах франко-завод

Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 30 % цiни на умовах франко-завод
8536 Комутацiйна електрична апаратура та апаратура захисту мереж напругою нижче 1000 В; конектори для оптоволокна, оптоволоконнi жмути або кабелi:    
Комутацiйна електрична апаратура та апаратура захисту мереж напругою нижче 1000 В. Виробництво, у якому:

- цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни на умовах франко-завод i

- у вказаних межах, цiна усiх матерiалiв Групи 8538 не перевищує 10 % цiни на умовах франко-завод

Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 30 % цiни на умовах франко-завод
- конектори для оптоволокна, оптоволоконнi жмути або кабелi    
- - з пластику Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 50 % цiни на умовах франко-завод  
- - з керамiки Виробництво з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм матерiалiв даного товару  
- - з мiдi Виробництво:

- з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм матерiалiв даного товару, i

- у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 50 % цiни на умовах франко-завод

 
8537 Щити, панелi, камери, пульти, шафи та iншi основи, обладнанi двома або бiльше апаратами позицiй 8535 або 8536 для керування чи розподiлу електричної енергiї, у тому числi комплектуючi прилади або апарати Групи 90 i пристрої ЧПУ, на вiдмiну вiд вказаних у позицiї 8517 Виробництво, у якому:

- цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни на умовах франко-завод i

- у вказаних межах, цiна усiх матерiалiв Групи 8538 не перевищує 10 % цiни на умовах франко-завод

Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 30 % цiни на умовах франко-завод
Окремi товарнi коди позицiї 8541 Дiоди, транзистори та напiвпровiдниковi пристрої, окрiм напiвпровiдникових пластин, ще не порiзаних на мiкросхеми Виробництво:

- з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм матерiалiв даного товару, i

- у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни на умовах франко-завод

Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 25 % цiни на умовах франко-завод
Окремi товарнi коди позицiї 8542 Електроннi iнтегральнi мiкросхеми    
- Монолiтнi iнтегральнi мiкросхеми Виробництво, у якому:

- цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни на умовах франко-завод i

- у вказаних межах, цiна усiх матерiалiв позицiй 8541 i 8542 не перевищує 10 % цiни на умовах франко-завод

або

Операцiя дифузiї, в процесi якої створюються iнтегральнi схеми на напiвпровiдниковому субстратi шляхом селективного введення вiдповiдних легуючих сумiшей, в зiбраному i незiбраному виглядi та/або з тестуванням в країнi, iншiй нiж тi, що зазначенi в Статтi 3

Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 25 % цiни на умовах франко-завод
- багатокристальнi iнтегральнi мiкросхеми, якi є частинами машин та апаратiв, нiде бiльше не конкретизованих та не включених до будь-якої iншої класифiкацiї у межах цiєї Групи Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни на умовах франко-завод  
- iншi Виробництво, у якому:

- цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни на умовах франко-завод i

- у вказаних межах, цiна усiх матерiалiв позицiй 8541 i 8542 не перевищує 10 % цiни на умовах франко-завод

Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 25 % цiни на умовах франко-завод
8544 Iзольованi (зокрема, емальованi чи анодованi) проводи, кабелi (у том числi, коаксiальнi) та iншi iзольованi провiдники, оснащенi конекторами або нi; оптоволоконнi кабелi, виробленi з окремих захищених волокнин, поєднанi або нi з електричними провiдниками або оснащенi конекторами Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни на умовах франко-завод  
8545 Вугiльнi електроди, вугiльнi щiтки й лампи, вугiлля для електричних елементiв та iншi вироби з графiту чи iншого вуглецю, що застосовується в електротехнiцi та мiстить або не мiстить металу Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни на умовах франко-завод  
8546 Електричнi iзолятори з будь-якого матерiалу Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни на умовах франко-завод  
8547 Арматура iзолювальна для електричних машин, пристроїв або обладнання, повнiстю зроблена з iзоляцiйних матерiалiв або iз застосуванням простих металевих з'єднувальних деталей (наприклад, муфт з гвинтовою нарiзкою), вмонтованих пiд час формування лише з метою складання, крiм iзоляторiв заголовка 8546; iзоляцiйнi трубки та їх з'єднувальнi деталi з недорогоцiнних металiв, з внутрiшньою iзоляцiєю Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни на умовах франко-завод  
8548 - Залишки та лом первинних елементiв, первинних батарей та електричних акумуляторiв; використанi (виснаженi) первиннi елементи, використанi (виснаженi) первиннi батареї та використанi (виснаженi) електричнi акумулятори; електричнi частини апаратури та обладнання, в iншому мiсцi цiєї Групи не описанi й не зазначенi    
Електроннi мiкромодулi

- Iншi

Виробництво, у якому:

- цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни на умовах франко-завод i

- у вказаних межах, цiна усiх матерiалiв позицiй 8541 i 8542 не перевищує 10 % цiни на умовах франко-завод

Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни на умовах франко-завод

Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 25 % цiни на умовах франко-завод
Окремi товарнi коди Групи 86 Залiзничнi локомотиви або моторнi вагони трамвая, рухомий склад та їх частини; шляхове обладнання та пристрої для залiзниць або трамвайних колiй та їх частини; механiчне (у тому числi електромеханiчне) сигналiзацiйне обладнання всiх видiв; крiм: Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни на умовах франко-завод  
8608 Стацiонарне обладнання та пристрої залiзничних i трамвайних колiй; механiчне (в тому числi електромеханiчне) сигнальне обладнання, забезпечення безпеки або контролю за рухом на залiзницях та трамвайних колiях, автомобiльних шляхах або рiчкових внутрiшнiх шляхах, спорудах для паркування, портових спорудах або на аеродромах; частини такого обладнання Виробництво:

- з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм матерiалiв даного товару, i

- у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни на умовах франко-завод

Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 30 % цiни на умовах франко-завод
Окремi товарнi коди Групи 87 Засоби наземного транспорту, крiм залiзничного або трамвайного рухомого складу, їх частини та обладнання; крiм: Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни на умовах франко-завод  
8709 Транспортнi засоби вантажнi, самохiднi без пiдiймальних або навантажувальних пристроїв, якi використовуються на заводах, складах, у портах або в аеропортах для перевезення вантажiв на короткi вiдстанi; тягачi, що використовуються на залiзничних платформах, частини таких транспортних засобiв Виробництво:

- з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм матерiалiв даного товару, i

- у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни на умовах франко-завод

Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 30 % цiни на умовах франко-завод
8710 Танки тi iншi моторизованi та броньованi бойовi машини, оснащенi зброєю або нi, i частини даних машин Виробництво:

- з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм матерiалiв даного товару, i

- у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни на умовах франко-завод

Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 30 % цiни на умовах франко-завод
8711 Мотоцикли (у тому числi, мопеди) й велосипеди, оснащенi додатковим мотором, з колясками або без них; коляски:    
- Iз поршневим двигуном внутрiшнього згоряння об'ємом:    
- - Не бiльше 50 см3 Виробництво, у якому:

- цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни на умовах франко-завод i

- цiна усiх матерiалiв iншого походження не перевищує цiни матерiалiв, що походять з цiєї країни

Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 20 % цiни на умовах франко-завод
- - Бiльше 50 см3 Виробництво, у якому:

- цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни на умовах франко-завод i

- цiна усiх матерiалiв iншого походження не перевищує цiни матерiалiв, що походять з цiєї країни

Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 25 % цiни на умовах франко-завод
- Iншi Виробництво, у якому:

- цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни на умовах франко-завод i

- цiна усiх матерiалiв iншого походження не перевищує цiни матерiалiв, що походять з цiєї країни

Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 30 % цiни на умовах франко-завод
Окремi товарнi коди позицiї 8712 Велосипеди без кульових пiдшипникiв Виробництво з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм iнших матерiалiв позицiї 8714. Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 30 % цiни на умовах франко-завод
8715 Дитячi коляски та їх частини Виробництво:

- з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм матерiалiв даного товару, i

- у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни на умовах франко-завод

Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 30 % цiни на умовах франко-завод
8716 Причепи й напiвпричепи; iншi несамохiднi транспортнi засоби; їх частини Виробництво:

- з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм матерiалiв даного товару, i

- у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни на умовах франко-завод

Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 30 % цiни на умовах франко-завод
Окремi товарнi коди Групи 88 Повiтрянi судна, космiчнi кораблi, та їх складовi частини, окрiм: Виробництво з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм матерiалiв даного товару Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни на умовах франко-завод
Окремi товарнi коди позицiї 8804 Роторнi аеродинамiчнi гальма Виробництво з матерiалiв будь-якої позицiї, зокрема iнших матерiалiв позицiї 8804 Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни на умовах франко-завод
8805 Апаратура i пристрої для зльоту лiтальних апаратiв; апаратура i пристрої для посадки лiтальних апаратiв на палубу та аналогiчнi апарати та пристрої; наземна апаратура для льотного навчання; частини названих виробiв Виробництво з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм матерiалiв даного товару Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 30 % цiни на умовах франко-завод
Група 89 Судна, човни й плаваючi засоби Виробництво з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм матерiалiв даного товару. Проте заборонено використання корпусiв заголовка 8906 Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни на умовах франко-завод
Окремi товарнi коди Групи 90 Оптичне, фотографiчне, кiнематографiчне, вимiрювальне та високоточне вимiрювальне, контрольне, медичне або хiрургiчне обладнання й апаратура, та її частини, окрiм: Виробництво:

- з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм матерiалiв даного товару, i

- у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни на умовах франко-завод

Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 30 % цiни на умовах франко-завод
9001 Волокна оптичнi та джгути волоконно-оптичнi; iншi кабелi волоконно-оптичнi, крiм кабелiв заголовка 8544; листи та пластини з поляризацiйного матерiалу; лiнзи (включаючи контактнi), призми, дзеркала та iншi оптичнi елементи з будь-яких матерiалiв, без оправи, крiм таких елементiв з оптично необробленого скла Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни на умовах франко-завод  
9002 Лiнзи, призми, дзеркала та iншi оптичнi елементи з будь-яких матерiалiв, в оправi, для iнструментiв або апаратури, крiм таких елементiв, з оптично необробленого скла Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни на умовах франко-завод  
9004 Окуляри, захиснi окуляри та аналогiчнi оптичнi вироби, коригувальнi, захиснi або iншi Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни на умовах франко-завод  
Окремi товарнi коди позицiї 9005 Бiноклi, монокуляри та iншi оптичнi труби та опори для них, за винятком астрономiчних рефракцiйних телескопiв i опор для них Виробництво:

- з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм матерiалiв даного товару,

- у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни на умовах франко-завод i

- у якому цiна усiх матерiалiв iншого походження не перевищує цiни матерiалiв, що походять з цiєї країни

Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 30 % цiни на умовах франко-завод
Окремi товарнi коди позицiї 9006 Фотографiчнi (окрiм кiнематографiчних) камери; апаратура фотоспалаху, окрiм електричних iмпульсних ламп Виробництво:

- з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм матерiалiв даного товару,

- у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни на умовах франко-завод i

- у якому цiна усiх матерiалiв iншого походження не перевищує цiни матерiалiв, що походять з цiєї країни

Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 30 % цiни на умовах франко-завод
9007 Кiнокамери i проектори, поєднанi або нi, iз апаратурою запису та вiдтворення звуку Виробництво:

- з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм матерiалiв даного товару,

- у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни на умовах франко-завод i

- у якому цiна усiх матерiалiв iншого походження не перевищує цiни матерiалiв, що походять з цiєї країни

Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 30 % цiни на умовах франко-завод
9011 Складенi оптичнi мiкроскопи, у тому числi тi, що призначенi для мiкрофотографiї, мiкрокiнозйомки або мiкропроецiювання Виробництво:

- з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм матерiалiв даного товару,

- у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни на умовах франко-завод i

- у якому цiна усiх матерiалiв iншого походження не перевищує цiни матерiалiв, що походять з цiєї країни

Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 30 % цiни на умовах франко-завод
Окремi товарнi коди позицiї 9014 Iншi навiгацiйнi прилади та пристосування Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни на умовах франко-завод  
9015 Апаратура та прилади для геодезичних (зокрема для фотограметричного аналiзу), гiдрографiчних, гiдрологiчних, метеорологiчних та геофiзичних дослiджень, окрiм компасiв; дальнометри Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни на умовах франко-завод  
9016 Терези чутливiстю 0,05 г або вище, з важками або без них Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни на умовах франко-завод  
9017 Iнструменти для креслення, розмiчання або математичних розрахункiв (наприклад машинки креслярськi, пантографи, транспортири, набори креслярськi, логарифмiчнi лiнiйки, дисковi калькулятори); ручнi iнструменти для вимiрювання лiнiйних розмiрiв (наприклад вимiрювальнi стержнi та рулетки, мiкрометри, кронциркулi), в iншому мiсцi цiєї Групи не зазначенi Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни на умовах франко-завод  
9018 Прилади та обладнання, що використовуються у медичнiй, хiрургiчнiй, стоматологiчнiй або ветеринарнiй галузях, зокрема сцинтиграфiчна апаратура, iнше електричне медичне обладнання та прилади дiагностики зору:    
- Стоматологiчнi крiсла, поєднанi з стоматологiчним iнструментом або плювальницями Виробництво з матерiалiв будь-якої позицiї, зокрема iнших матерiалiв позицiї 9018 Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни на умовах франко-завод
- Iншi Виробництво:

- з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм матерiалiв даного товару, i

- у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни на умовах франко-завод

Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 25 % цiни на умовах франко-завод
9019 Обладнання механотерапiї; масажнi апарати; апаратура психологiчного тестування; обладнання для озонової, кисневої, iнгаляцiйної терапiї, штучного дихання та iншi медичнi дихальнi пристрої Виробництво:

- з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм матерiалiв даного товару, i

- у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни на умовах франко-завод

Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 25 % цiни на умовах франко-завод
9020 Iнше дихальне обладнання та респiратори, окрiм захисних масок, що не мають механiчних частин та змiнних фiльтрiв Виробництво:

- з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм матерiалiв даного товару, i

- у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни на умовах франко-завод

Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 25 % цiни на умовах франко-завод
9024 Апаратура та прилади для випробувань мiцностi, опору, стисливостi, еластичностi або iнших механiчних властивостей матерiалiв (наприклад, металiв, деревини, тканин, паперу, пластику) Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни на умовах франко-завод  
9025 Гiдрометри та iншi подiбнi пристрої, термометри, пiрометри, барометри, гiгрометри та психрометри, з функцiєю запису або нi, та будь-яке поєднання даних пристроїв Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни на умовах франко-завод  
9026 Прилади та апаратура для вимiрювання чи перевiрки витрат, рiвня, тиску або iнших змiнних параметрiв рiдин чи газiв (наприклад, витратомiр, вимiрювачi рiвня й температури, манометри), окрiм приладiв та апаратури позицiй 9014, 9015, 9028 чи 9032 Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни на умовах франко-завод  
9027 Прилади та апаратура фiзичного або хiмiчного аналiзу (наприклад, поляриметри, рефрактометри, спектрометри, апарати газового аналiзу або аналiзу задимлення); апаратура вимiрювання чи контролю в'язкостi, проникностi, розширення, поверхневого натягу i тому подiбне; прилади та апаратура вимiрювання чи контролю тепла, звуку або свiтла (у тому числi, експонометри); мiкротоми Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни на умовах франко-завод  
9028 Вимiрювачi постачання чи виробництва газу, рiдини або електроенергiї, у тому числi калiбрувальну апаратуру для даних вимiрювачiв:    
- Частини та аксесуари Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни на умовах франко-завод  
- Iншi Виробництво, у якому:

- цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни на умовах франко-завод i

- цiна усiх матерiалiв iншого походження не перевищує цiни матерiалiв, що походять з цiєї країни

Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 30 % цiни на умовах франко-завод
9029 Лiчильники обертiв, лiчильники виробiв, таксометри, лiчильники пробiгу, крокомiри i тому подiбне; спiдометри й тахометри, але не тi, що йдуть вiдповiдно до позицiй 9014 або 9015; стробоскопи Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни на умовах франко-завод  
9030 Осцилоскопи, спектроаналiзатори та iншi пристрої та апарати для вимiрювання чи перевiрки електричних величин, за винятком контрольно-вимiрювальної апаратури позицiї 9028; пристрої та апарати для вимiрювання чи виявлення альфа-, бета-, гамма- та рентгенiвського випромiнювання, космiчної радiацiї та iнших видiв iонiзуючого випромiнювання Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни на умовах франко-завод  
9031 Прилади вимiрювання або перевiрки, машини та пристосування, нiде бiльше не конкретизованих та не включених до будь-якої iншої класифiкацiї у межах цiєї Групи; проектори профiлю Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни на умовах франко-завод  
9032 Пристрої та апарати та автоматичного регулювання та керування Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни на умовах франко-завод  
9033 Частини та аксесуари (не конкретизованi та не включенi до будь-якої iншої класифiкацiї у межах цiєї Групи) машин, пристосувань, приладiв або апаратiв Групи 90 Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни на умовах франко-завод  
Окремi товарнi коди Групи 91 Годинники та наручнi годинники, та їх складовi частини, окрiм: Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни на умовах франко-завод  
9105 Iншi годинники Виробництво, у якому:

- цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни на умовах франко-завод i

- цiна усiх матерiалiв iншого походження не перевищує цiни матерiалiв, що походять з цiєї країни

Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 30 % цiни на умовах франко-завод
9109 Повнiстю зiбранi годинниковi механiзми Виробництво, у якому:

- цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни на умовах франко-завод i

- цiна усiх матерiалiв iншого походження не перевищує цiни матерiалiв, що походять з цiєї країни

Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 30 % цiни на умовах франко-завод
9110 Механiзми годинниковi укомплектованi, не складенi або частково складенi (комплекти годинникових механiзмiв); неукомплектованi годинниковi механiзми, складенi; заготiвки годинникових механiзмiв Виробництво, у якому:

- цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни на умовах франко-завод i

- у вказаних межах, цiна усiх матерiалiв позицiї 9114 не перевищує 10 % цiни на умовах франко-завод

Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 30 % цiни на умовах франко-завод
9111 Корпуси наручних i кишенькових годинникiв та їх частини Виробництво:

- з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм матерiалiв даного товару, i

- у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни на умовах франко-завод

Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 30 % цiни на умовах франко-завод
9112 Корпуси годинникiв, не призначених для носiння на собi або iз собою, та аналогiчнi корпуси для iнших виробiв цiєї групи та їх частини Виробництво:

- з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм матерiалiв даного товару, i

- у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни на умовах франко-завод

Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 30 % цiни на умовах франко-завод
9113 Ремiнцi i браслети наручних годинникiв та їхнi частини:    
- З основного металу, в незалежностi вiд того, чи вони анодованi золотом або срiблом чи вкритi шаром з дорогоцiнних металiв Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни на умовах франко-завод  
- Iншi Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 50 % цiни на умовах франко-завод  
Група 92 Музичнi iнструменти; деталi та аксесуари даних товарiв Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни на умовах франко-завод  
Група 93 Зброя та боєприпаси; їхнi деталi та комплектуючi частини Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 50 % цiни на умовах франко-завод  
Окремi товарнi коди Групи 94 Меблi; подушки, матраци та аксесуари до них, диваннi подушки та подiбнi предмети обстановки; лампи та освiтлювальнi пристрої, нiде бiльше не конкретизованi та не включенi до будь-якої iншої класифiкацiї; свiтловi надписи i т. п.; збiрнi споруди, окрiм: Виробництво з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм матерiалiв даного товару Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни на умовах франко-завод
Окремi товарнi коди позицiй 9401 i 9403 Меблi з недорогоцiнних металiв, що мають ненабивне бавовняне покриття вагою 300 г/м2 або менше Виробництво з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм матерiалiв даного товару

або

Виробництво з бавовни. одразу виготовленої за формою, пiдготовленої для використання з матерiалами заголовка 9401 або 9403, за умови, що:

Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 40 % цiни на умовах франко-завод
  - цiна тканини не перевищує 25 % цiни на умовах франко-завод i

- усi iншi матерiали походять з цiєї країни i не класифiкуються за заголовком 9401 або 9403

 
9405 Лампи та освiтлювальнi пристрої, у тому числi прожектори й точковi свiтильники та їхнi складовi частини, нiде бiльше не конкретизованi та не включенi до будь-якої iншої класифiкацiї; свiтлова реклама, свiтловi надписи i т. п. арматура, оснащена постiйним джерелом свiтла, та її частини, нiде бiльше не конкретизованi та не включенi до будь-якої iншої класифiкацiї Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 50 % цiни на умовах франко-завод  
9406 Збiрнi споруди Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 50 % цiни на умовах франко-завод  
Окремi товарнi коди Групи 95 Iграшки, iгровi та спортивнi товари; їх частини та аксесуари, окрiм: Виробництво з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм матерiалiв даного товару  
Окремi товарнi коди позицiї 9503 Iншi iграшки; моделi зменшеного розмiру ("масштабованi") i т. iн., що дiють або нi, iгри-загадки усiх типiв Виробництво:

- з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм матерiалiв даного товару, i

- у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 50 % цiни на умовах франко-завод

 
Окремi товарнi коди позицiї 9506 Ключки для гольфу та їхнi частини Виробництво з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм матерiалiв даного товару. Однак можуть використовуватись блоки приблизно вiдповiдної форми для виробництва головок ключок для гольфу  
Окремi товарнi коди Групи 96 Рiзноманiтнi промисловi товари, окрiм: Виробництво з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм матерiалiв даного товару  
Окремi товарнi коди позицiй 9601 i 9602 Вироби з матерiалiв тваринного, рослинного або мiнерального походження для рiзьблення Виробництво з "оброблених" матерiалiв для рiзьблення того ж позицiї, що й сам товар  
Окремi товарнi коди позицiї 9603 Мiтли та щiтки (крiм вiникiв i подiбних виробiв i пензлiв iз куничого або бiлячого волосся), щiтки ручнi механiчнi без двигуна для прибирання пiдлоги, подушечки та валики для фарбування; шкребки з гумовою пластинкою та швабри Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 50 % цiни на умовах франко-завод  
9605 Дорожнi набори для особистої гiгiєни, зашивання або очищення одягу чи взуття Кожен елемент набору має вiдповiдати правилам, що могли бути застосованi до даного елементу, якби його не було включено до набору. Проте можливе використання виробiв iншого походження, за умови, що їхня загальна цiна не перевищує 15 % цiни на умовах франко-завод  
9606 Ґудзики, кнопки та застiбки, форми для ґудзикiв та iншi частини цих виробiв; заготiвки для ґудзикiв Виробництво:

- з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм матерiалiв даного товару, i

- у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 50 % цiни на умовах франко-завод

 
9608 Ручки кульковi; ручки i маркери з наконечником з повстi та iншого пористого матерiалу; авторучки чорнильнi, стилографи та iншi авторучки; пера копiювальнi; олiвцi механiчнi; тримачi для пер, тримачi для ручок, тримачi для олiвцiв та подiбнi тримачi; частини цих виробiв (включаючи ковпачки та затискачi), крiм виробiв заголовка 9609 Виробництво з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм матерiалiв даного товару. Проте можуть використовуватися пiр'я i наконечники того ж заголовка, що й сам товар  
9612 Стрiчки для друкарських машинок або подiбнi стрiчки, просоченi чорнилом або обробленi iншим способом для одержання вiдбиткiв, на бобiнах чи касетах або без них; подушечки штемпельнi, просоченi або не просоченi чорнилом, в коробках або без коробок Виробництво:

- з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм матерiалiв даного товару, i

- у якому цiна усiх матерiалiв не перевищує 50 % цiни на умовах франко-завод

 
Окремi товарнi коди позицiї 9613 Запальнички з п'єзоелементом Виробництво, у якому цiна усiх матерiалiв позицiї 9613 не перевищує 30 % цiни на умовах франко-завод  
Окремi товарнi коди позицiї 9614 Люльки для курiння i чашечки люльок Виробництво з блокiв приблизно вiдповiдної форми  
Група 97 Витвори мистецтва, предмети колекцiонування та антикварiат Виробництво з матерiалiв будь-якої позицiї, окрiм матерiалiв даного товару  

____________
     (1) З приводу особливих умов щодо "спецiальних процесiв", див. уведення до Пояснень 7.1 i 7.3.

     (2) З приводу особливих умов щодо "спецiальних процесiв", див. уведення до Пояснення 7.2.

     (3) У Поясненнi 3 до Глави 32 зазначено, що це препарати, якi використовують для фарбування будь-якої речовини або як компоненти пiд час виробництва барвникiв, за умови, що вони не вiднесенi до iнших позицiй Глави 32.

     (4) "Групою" вважається будь-яка частина позицiї, що вiдокремлена вiд iншої його частини крапкою з комою.

     (5) У разi, якщо товари складаються водночас з матерiалiв групи позицiй 3901 - 3906 з одного боку та матерiалiв групи позицiй 3907 - 3911 з iншого боку, дане обмеження застосовується лише для тiєї групи матерiалiв, вагова частина якої є бiльш значною.

     (6) Високопрозорими мають вважатися такi плiвки: плiвки, оптичне затемнення яких, вимiряне за стандартом ASTM-D 1003-16 приладом Гарднера (Gardner Hazemeter або Hazefactor), становить менше 2 %.

     (7) З приводу особливих умов щодо товарiв, вироблених з сукупностi текстильних матерiалiв, див. уведення до Поясненнi 5.

     (8) Використання даного матерiалу заборонене для виготовлення будь-якої плетеної тканини, що використовується у паперовiй промисловостi.

     (9) Див. уведення до Пояснення 6.

     (10) Для трикотажних виробiв, не еластичних або прогумованих, виготовлених за допомогою зшивання або з'єднання шматiв трикотажного полотна (викроєних за формою або виготовлених за формою), див. уведення до Пояснення 6.

     (11) SEMII (Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated) - АТ Iнститут напiвпровiдникового устаткування i матерiалiв.

     (12) Дане правило повинно застосовуватись до 31.12.2005.

 

ДОДАТОК IIIa

ЗРАЗОК ТА ЗАСТОСУВАННЯ СЕРТИФIКАТА З ПЕРЕВЕЗЕННЯ ТОВАРУ EUR.1

Iнструкцiї щодо друку

     1. Кожен бланк повинен мати розмiр 210 х 297 мм; допуск становить вiд мiнус 5 до плюс 8 мм. Папiр має бути бiлим, вiдповiдного розмiру для писання, не повинен мiстити деревної маси, i має важити не менш нiж 25 г/м2. Вiн повинен мати друкований фон у виглядi зеленого вiзерунка гильоше, завдяки якому можливо помiтити будь-якi фальсифiкацiї за допомогою механiчних або хiмiчних засобiв.

     2. Компетентнi органи Договiрних Сторiн можуть зберегти за собою право друкувати бланки або доручити друк затвердженим друкарням. В останньому випадку кожен бланк має включати посилання на таке затвердження. Кожен бланк повинен мiстити назву й адресу друкарнi чи позначку, за якою цю друкарню можна iдентифiкувати. Також бланк повинен мiстити серiйний номер, друкований або не друкований, за яким його можна iдентифiкувати.

СЕРТИФIКАТ З ПЕРЕВЕЗЕННЯ ТОВАРУ

1. Експортер (Iм'я, повна адреса, країна)
EUR.1 No A 000.000
Дивись примiтки на зворотному боцi аркушу перед тим як заповняти форму.
2. Сертифiкат, що використовується у преференцiйнiй торгiвлi мiж
............................................................................................
i
............................................................................................
(Зазначте потрiбнi країни, групи країн або територiй призначення)
3. Одержувач вантажу (Iм'я, повна адреса, країна)
(Необов'язково)
4. Країна, група країн або територiя призначення, з яких походять данi товари
 
5. Країна, група країн або територiя призначення
6. Транспортнi реквiзити (необов'язково)

 

7. Ремарки

 

8. Номер елементу; Позначки та номери; Номер та вид пакування1; Опис товарiв 9. Повна маса (кг) або iншi вимiри (лiтри, м3 i т. iн.) 10. Iнвойси (Необов'язково)
11. МИТНИЙ ДОЗВIЛ

Сертифiкована декларацiя

Експортний документ2

Бланк ....................................... N ...........

Вiд ...........................................................

Митний пiдроздiл ..................................

Країна або територiя видачi ..................
Печатка
..................................................................
..................................................................

Мiсце i дата .............................................
..................................................................
..................................................................

(Пiдпис)
12. ДЕКЛАРАЦIЯ ВIД ЕКСПОРТЕРА

Я, нижчепiдписаний, заявляю, що все майно, описане вище, вiдповiдає умовам, необхiдним для видачi цього сертифiката.

Мiсце i дата ...................................................

.........................................................................
(Пiдпис)

1. Якщо товари не упакованi, вказати кiлькiсть виробiв або зазначити "in bulk" (насипом), залежно вiд ситуацiї
2. Заповнювати лише якщо цього вимагають норми країни або територiї експорту.

 

13. ЗАПИТ ПРО ПЕРЕВIРКИ, до

 

 

14. РЕЗУЛЬТАТ ПЕРЕВIРКИ
Виконана перевiрка довела, що цей сертифiкат (1)

[_] був виданий вказаною митною службою, i що iнформацiя, яка в ньому мiститься, є правильною.

[_] не вiдповiдає вимогам щодо достовiрностi й правильностi (див. доданi ремарки).

..................................................................................
(Мiсце i дата)

Печатка

...........................................................
(Пiдпис)

_____________
(1) Поставте X у вiдповiдному полi.

Очiкується пiдтвердження достовiрностi й правильностi цього сертифiката.
................................................................................
(Мiсце i дата)

Печатка

...........................................................
(Пiдпис)

ПРИМIТКИ

     1. У сертифiкатi не повинно бути стирань або слiв, написаних поверх iнших. Будь-якi змiни повиннi бути зробленi шляхом закреслення неправильної iнформацiї та додавання необхiдних виправлень. Будь-якi такi змiни мають бути завiзованi особою, що склала цей сертифiкат, i затвердженi митними органами країни або територiї видачi.

     2. Мiж елементами, записаними в сертифiкатi, не повинно бути вiльного мiсця, i кожному елементу повинен передувати порядковий номер. Безпосередньо пiд останнiм пунктом повинна бути накреслена горизонтальна лiнiя. Весь вiльний простiр повинен бути перекреслений таким чином, щоб зробити неможливим пiзнiше дописування.

     3. Майно має бути описане згiдно з торговельною практикою i достатньо детально для того, щоб його можна було iдентифiкувати.

ЗАСТОСУВАННЯ СЕРТИФIКАТА З ПЕРЕВЕЗЕННЯ ТОВАРУ

1. Експортер (Iм'я, повна адреса, країна)
EUR.1 No A 000.000
Дивись примiтки на зворотному боцi аркушу перед тим як заповняти форму.
2. Застосування сертифiката, що має бути використаний у преференцiйнiй торгiвлi мiж
.........................................................................................
i
.........................................................................................
(Зазначте потрiбнi країни, групи країн або територiй призначення)
3. Одержувач вантажу (Iм'я, повна адреса, країна) (Необов'язково)
4. Країна, група країн або територiя призначення, з яких походять данi товари
 
5. Країна, група країн або територiя призначення
6. Транспортнi реквiзити (необов'язково)

 

7. Ремарки
8. Номер елементу; Позначки та номери; Номер та вид пакування(1);
Опис товарiв
9. Повна маса (кг) або iншi вимiри (лiтри, м3 i т. iн.) 10. Iнвойси (Необов'язково)
____________
(1) Якщо товари не упакованi, вказати кiлькiсть виробiв або зазначити "in bulk" (насипом), залежно вiд ситуацiї.

ДЕКЛАРАЦIЯ ВIД ЕКСПОРТЕРА

Я, нижчепiдписаний, експортер майна, що вказане на зворотному боцi аркуша,

ЗАЯВЛЯЮ що це майно вiдповiдає умовам, необхiдним для видачi прикладеного сертифiката;

ЗАЗНАЧАЮ нижче обставини, завдяки яким це майно вiдповiдає вищезгаданим умовам:
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

НАДАТИ наступнi супровiднi документи (1):
...........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

ЗОБОВ'ЯЗУЮСЬ надати на вимогу вiдповiдних органiв всi докази та пiдтвердження, якi цi органи можуть вимагати, для видачi прикладеного сертифiката i зобов'язуюсь, якщо необхiдно, дати згоду на будь-яку перевiрку моїх рахункiв i процесiв виробництва вищезазначеного майна, здiйснених цими органами;

ПРОШУ видати прикладений сертифiкат на це майно.

..................................................................
(Мiсце i дата)

....................................................
(Пiдпис)

____________
(1) Наприклад: iмпортнi документи, сертифiкати з перевезення товару, iнвойси, декларацiї виробника i т. iн., що стосуються товарiв, використаних у виробництвi, або майна, реекспортованого до тiєї ж самої країни.

 

ДОДАТОК IIIb

ЗРАЗОК ТА ЗАСТОСУВАННЯ СЕРТИФIКАТА З ПЕРЕВЕЗЕННЯ ТОВАРУ EUR-MED

Iнструкцiї щодо друку

     1. Кожен бланк повинен мати розмiр 210 х 297 мм; допуск становить вiд мiнус 5 до плюс 8 мм. Папiр має бути бiлим, вiдповiдного розмiру для писання, не повинен мiстити деревної маси, i має важити не менш нiж 25 г/м2. Вiн повинен мати друкований фон у виглядi зеленого вiзерунка гильоше, завдяки якому можливо помiтити будь-якi фальсифiкацiї за допомогою механiчних або хiмiчних засобiв.

     2. Компетентнi органи договiрних сторiн можуть зберегти за собою право друкувати бланки або доручити друк затвердженим друкарням. В останньому випадку кожен бланк має включати посилання на таке затвердження. Кожен бланк повинен мiстити назву й адресу друкарнi чи позначку, за якою цю друкарню можна iдентифiкувати. Також бланк повинен мiстити серiйний номер, друкований або не друкований, за яким його можна iдентифiкувати.

СЕРТИФIКАТ З ПЕРЕВЕЗЕННЯ ТОВАРУ

1. Експортер (Iм'я, повна адреса, країна)
EUR-MED No  A 000.000
Дивись примiтки на зворотному боцi аркушу перед тим як заповняти форму.
2. Сертифiкат, що використовується у преференцiйнiй торгiвлi мiж
............................................................................................
i
............................................................................................
(Зазначте потрiбнi країни, групи країн або територiй призначення)
3. Одержувач вантажу (Iм'я, повна адреса, країна) (Необов'язково)
4. Країна, група країн або територiя призначення, з яких походять данi товари 5. Країна, група країн або територiя призначення
6. Транспортнi реквiзити (необов'язково) 7. Ремарки

[_] Застосування кумуляцiї з.................................................
(назва країни/країн)

[_] Без застосування кумуляцiї
(Поставте Х у вiдповiдному полi)

8. Номер елементу; Позначки та номери; Номер та вид пакування (1); Опис товарiв 9. Повна маса (кг) або iншi вимiри (лiтри, м3 i т. iн.) 10. Iнвойси Необов'язково)
11. МИТНИЙ ДОЗВIЛ

Сертифiкована декларацiя

Експортний документ (2)

Бланк ....................................... N ...........

Вiд ...........................................................

Митний пiдроздiл ..................................

Країна або територiя видачi ..................
Печатка
..................................................................
..................................................................

Мiсце i дата .............................................
..................................................................
..................................................................

(Пiдпис)
12. ДЕКЛАРАЦIЯ ВIД ЕКСПОРТЕРА

Я, нижчепiдписаний, заявляю, що все майно, описане вище, вiдповiдає умовам, необхiдним для видачi цього сертифiката.

Мiсце i дата ..........................................................

..............................................................................
(Пiдпис)

____________
(1) Якщо товари не упакованi, вказати кiлькiсть виробiв або зазначити "in bulk" (насипом), залежно вiд ситуацiї
(2) Заповнювати лише якщо цього вимагають норми країни або територiї експорту.

 

13. ЗАПИТ ПРО ПЕРЕВIРКИ, до

 

14. РЕЗУЛЬТАТ ПЕРЕВIРКИ
Виконана перевiрка довела, що цей сертифiкат1

[_] був виданий вказаною митною службою, i що iнформацiя, яка в ньому мiститься, є правильною.
[_] не вiдповiдає вимогам щодо достовiрностi й правильностi (див. доданi ремарки).

..................................................................................
(Мiсце i дата)

Печатка

...........................................................
(Пiдпис)

_____________
(1) Поставте X у вiдповiдному полi.

Очiкується пiдтвердження достовiрностi й правильностi цього сертифiката.
................................................................................
(Мiсце i дата)

Печатка

...........................................................
(Пiдпис)

ПРИМIТКИ

     1. У сертифiкатi не повинно бути стирань або слiв, написаних поверх iнших. Будь-якi змiни повиннi бути зробленi шляхом закреслення неправильної iнформацiї та додавання необхiдних виправлень. Будь-якi такi змiни мають бути завiзованi особою, що склала цей сертифiкат, i затвердженi митними органами країни або територiї видачi.

     2. Мiж елементами, записаними в сертифiкатi, не повинно бути вiльного мiсця, i кожному елементу повинен передувати порядковий номер. Безпосередньо пiд останнiм пунктом повинна бути накреслена горизонтальна лiнiя. Весь вiльний простiр повинен бути перекреслений таким чином, щоб зробити неможливим пiзнiше дописування.

     3. Майно має бути описане згiдно з торговельною практикою i достатньо детально для того, щоб його можна було iдентифiкувати.

 

ЗАСТОСУВАННЯ СЕРТИФIКАТА З ПЕРЕВЕЗЕННЯ ТОВАРУ

1. Експортер (Iм'я, повна адреса, країна)

 

EUR-MED No  A 000.000
Дивись примiтки на зворотному боцi аркушу перед тим як заповняти форму.
2. Застосування сертифiката, що має бути використаний у преференцiйнiй торгiвлi мiж
..........................................................................................
i
..........................................................................................
(Зазначте потрiбнi країни, групи країн або територiй призначення)
3. Одержувач вантажу (Iм'я, повна адреса, країна)
(Необов'язково)
4. Країна, група країн або територiя призначення, з яких походять данi товари 5. Країна, група країн або територiя призначення
6. Транспортнi реквiзити (необов'язково) 7. Ремарки

[_] Застосування кумуляцiї з.................................................
(назва країни/країн)

[_] Без застосування кумуляцiї
(Поставте X у вiдповiдному полi)

8. Номер елементу; Позначки та номери; Номер та вид пакування1 Опис товарiв 9. Повна маса (кг) або iншi вимiри (лiтри, м3 i т. iн.) 10. Iнвойси (Необов'язково)
____________
(1) Якщо товари не упакованi, вказати кiлькiсть виробiв або зазначити "in bulk" (насипом), залежно вiд ситуацiї.

ДЕКЛАРАЦIЯ ВIД ЕКСПОРТЕРА

Я, нижчепiдписаний, експортер майна, що вказане на зворотному боцi аркуша,

ЗАЯВЛЯЮ що це майно вiдповiдає умовам, необхiдним для видачi прикладеного сертифiката;

ЗАЗНАЧАЮ нижче обставини, завдяки яким це майно вiдповiдає вищезгаданим умовам:
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

НАДАТИ наступнi супровiднi документи (1):
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

ЗОБОВ'ЯЗУЮСЬ надати на вимогу вiдповiдних органiв всi докази та пiдтвердження, якi цi органи можуть вимагати, для видачi прикладеного сертифiката i зобов'язуюсь, якщо необхiдно, дати згоду на будь-яку перевiрку моїх рахункiв i процесiв виробництва вищезазначеного майна, здiйснених цими органами;

ПРОШУ видати прикладений сертифiкат на це майно.

..................................................................
(Мiсце i дата)

....................................................
(Пiдпис)

____________
(1) Наприклад: iмпортнi документи, сертифiкати з перевезення товару, iнвойси, декларацiї виробника i т. iн., що стосуються товарiв, використаних у виробництвi, або майна, реекспортованого до тiєї ж самої країни

 

ДОДАТОК IVa

Текст декларацiї походження

     Декларацiя походження, текст якої наведено нижче, має бути складена вiдповiдно до наступних посилань. Проте самi посилання передруковувати не обов'язково.

Версiя албанською мовою

Версiя боснiйською мовою

Версiя болгарською мовою

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение N.......... (1)) декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с. ............................. преференциален произход (2).

Версiя iспанською мовою

Версiя хорватською мовою

Версiя чеською мовою

Версiя данською мовою

Версiя нiмецькою мовою

Версiя естонською мовою

Версiя грецькою мовою

Версiя англiйською мовою

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No .......... (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of .............................. (2) preferential origin.

Версiя французькою мовою

Версiя iталiйською мовою

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n........... (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale.............................. (2).

Версiя латвiйською мовою

Версiя литовською мовою

Версiя угорською мовою

Версiя македонською мовою

Извозникот на производите што ги покрива овоj документ (царинско одобрение бр........... (1)) изјавува дека, освен ако тоа не е јасно поинаку назначено, овие производи се со.............................. (2) преференцијално потекло.

Версiя мальтiйською мовою

Версiя чорногорською мовою

Извозник производа обухваћених овом исправом (царинско овлашћење бр ........... (1)) изјављује да су, осим ако је тo другачије изричито наведено, ови производи .............................. (2) преференцијалног поријекла.

Версiя голландською мовою

Версiя польською мовою

Версiя португальською мовою

Версiя румунською мовою

Версiя сербською мовою

Извозник производа обухваћених овом исправом (царинско овлашћење бр........... (1)) изјављује да су, осим ако је то другачије изричито наведено, ови производи.............................. (2) преференцијалног порекла.

 

Версiя словенською мовою

Версiя словацькою мовою

Версiя фiнською мовою

Версiя шведською мовою

Версiя арабською мовою

Версiя мовою iврит

Версiя фарерською мовою

Версiя iсландською мовою

Версiя норвезькою мовою

Версiя турецькою мовою

.......................................................................................................................................................................(3)
(Мiсце та дата)

.......................................................................................................................................................................(4)
(Пiдпис експортера, додатково прiзвище та iм'я особи, яка пiдписала декларацiю, має бути зазначено розбiрливо)

____________
     (1) Якщо оформлення декларацiї здiйснюється уповноваженим експортером, номер митного уповноваження повинен бути зазначений у цьому мiсцi. Якщо оформлення декларацiї здiйснюється не уповноваженим експортером, слова в дужках залишаються без заповненням або залишається вiльне мiсце.

     (2) Зазначається походження продуктiв. Якщо декларацiя стосується усiх продуктiв або їх частини походженням з Сеути та Мелiльї. то експортер повинен чiтко зазначити це в документах, вiдповiдно до яких здiйснюється оформлення декларацiї, за допомогою символу "CM".

     (3) Цi свiдчення можуть не зазначатись, якщо iнформацiя мiститься безпосередньо в документi.

     (4) У випадку, коли не вимагається пiдпис експортера, звiльнення вiд пiдпису також передбачає й звiльнення вiд зазначення прiзвища та iм'я особи, що пiдписує.

 

ДОДАТОК IVb

Текст декларацiї походження EUR-MED

     Декларацiя походження EUR-MED, текст якої наведено нижче, має бути складена вiдповiдно до наступних посилань. Проте самi посилання передруковувати не обов'язково.

Версiя албанською мовою

- cumulation applied with .............................. (name of the country/countries)
- no cumulation applied (3)

Версiя боснiйською мовою

- cumulation applied with .............................. (name of the country/countries)
- no cumulation applied (3)

Версiя болгарською мовою

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение N .......... (1)) декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с. ............................. преференциален произход (2).

- cumulation applied with .............................. (name of the country/countries)
- no cumulation applied (3)

Версiя iспанською мовою

- cumulation applied with .............................. (name of the country/countries)
- no cumulation applied (3)

Версiя хорватською мовою

- cumulation applied with .............................. (name of the country/countries)
- no cumulation applied (3)

Версiя чеською мовою

- cumulation applied with .............................. (name of the country/countries)
- no cumulation applied (3)

Версiя данською мовою

- cumulation applied with .............................. (name of the country/countries)
- no cumulation applied (3)

Версiя нiмецькою мовою

- cumulation applied with .............................. (name of the country/countries)
- no cumulation applied (3)

Версiя естонською мовою

- cumulation applied with .............................. (name of the country/countries)
- no cumulation applied (3)

Версiя грецькою мовою

- cumulation applied with .............................. (name of the country/countries)
- no cumulation applied (3)

Версiя англiйською мовою

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No.......... (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of.............................. (2) preferential origin.

- cumulation applied with .............................. (name of the country/countries)
- no cumulation applied (3)

Версiя французькою мовою

- cumulation applied with .............................. (name of the country/countries)
- no cumulation applied (3)

Версiя iталiйською мовою

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n........... (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale.............................. (2).

- cumulation applied with .............................. (name of the country/countries)
- no cumulation applied (3)

Версiя латвiйською мовою

- cumulation applied with .............................. (name of the country/countries)
- no cumulation applied (3)

Версiя литовською мовою

- cumulation applied with .............................. (name of the country/countries)
- no cumulation applied (3)

Версiя угорською мовою

- cumulation applied with .............................. (name of the country/countries)
- no cumulation applied (3)

Версiя македонською мовою

Извозникот на производите што ги покрива овоj документ (царинско одобрение бр........... (1)) изјавува дека, освен ако тоа не е јасно поинаку назначено, овие производи се со.............................. (2) преференцијално потекло.

- cumulation applied with .............................. (name of the country/countries)
- no cumulation applied (3)

Версiя мальтiйською мовою

- cumulation applied with .............................. (name of the country/countries)
- no cumulation applied (3)

Версiя чорногорською мовою

Извозник производа обухваћених овом исправом (царинско овлашћење бр........... (1)) изјављује да су, осим ако је то другачије изричито наведено, ови производи.............................. (2) преференцијалног поријекла.

- cumulation applied with .............................. (name of the country/countries)
- no cumulation applied (3)

Версiя голландською мовою

- cumulation applied with .............................. (name of the country/countries)
- no cumulation applied (3)

Версiя польською мовою

- cumulation applied with .............................. (name of the country/countries)
- no cumulation applied (3)

Версiя португальською мовою

- cumulation applied with .............................. (name of the country/countries)
- no cumulation applied (3)

Версiя румунською мовою

- cumulation applied with .............................. (name of the country/countries)
- no cumulation applied (3)

Версiя сербською мовою

Извозник производа обухваћених овом исправом (царинско овлашћење бр........... (1)) изјављује да су, осим ако је то другачије изричито наведено, ови производи.............................. (2) преференцијалног порекла.

- cumulation applied with .............................. (name of the country/countries)
- no cumulation applied (3)

Версiя словенською мовою

- cumulation applied with .............................. (name of the country/countries)
- no cumulation applied (3)

Версiя словацькою мовою

- cumulation applied with .............................. (name of the country/countries)
- no cumulation applied (3)

Версiя фiнською мовою

- cumulation applied with .............................. (name of the country/countries)
- no cumulation applied (3)

Версiя шведською мовою

- cumulation applied with .............................. (name of the country/countries)
- no cumulation applied (3)

Версiя арабською мовою

- cumulation applied with .............................. (name of the country/countries)
- no cumulation applied (3)

Версiя мовою iврит

- cumulation applied with .............................. (name of the country/countries)
- no cumulation applied (3)

Версiя фарерською мовою

- cumulation applied with .............................. (name of the country/countries)
- no cumulation applied (3)

Версiя iсландською мовою

- cumulation applied with .............................. (name of the country/countries)
- no cumulation applied (3)

Версiя норвезькою мовою

- cumulation applied with .............................. (name of the country/countries)
- no cumulation applied (3)

Версiя турецькою мовою

- cumulation applied with .............................. (name of the country/countries)
- no cumulation applied (3)

 

........................................................................................................................................................................(4)
(Мiсце та дата)

...................................................................................................................................................................... (5)
(Пiдпис експортера, додатково прiзвище та iм'я особи, яка пiдписала декларацiю, має бути зазначено розбiрливо)

____________
     (1) Якщо оформлення декларацiї здiйснюється уповноваженим експортером, номер митного уповноваження повинен бути зазначений у цьому мiсцi. Якщо оформлення декларацiї здiйснюється не уповноваженим експортером, слова в дужках залишаються без заповненням або залишається вiльне мiсце.

     (2) Зазначається походження продуктiв. Якщо декларацiя стосується усiх продуктiв або їх частини походженням з Сеути та Мелiльї. то експортер повинен чiтко зазначити це в документах, вiдповiдно до яких здiйснюється оформлення декларацiї, за допомогою символу "CM".

     (3) Завершити та видалити, де це необхiдно

     (4) Цi свiдчення можуть не зазначатись, якщо iнформацiя мiститься безпосередньо в документi.

     (5) У випадку, коли не вимагається пiдпис експортера, звiльнення вiд пiдпису також передбачає й звiльнення вiд зазначення прiзвища та iм'я особи, що пiдписує.

 

Додаток V

Перелiк Договiрних Сторiн
якi не застосовують положення про часткове повернення мита, що передбачено в Статтi 14(7) цього Доповнення

     1. Європейський Союз,

     2. Держави ЄАВТ,

     3. Республiка Туреччина,

     4. Держава Iзраїль,

     5. Фарерськi острови,

     6. Учасники Процесу Стабiлiзацiї та Асоцiацiї.

 

ДОПОВНЕННЯ II

Спецiальнi положення,
якi вiдступають вiд положень, викладених в Доповненнi I

Стаття 1

     Договiрнi Сторони можуть застосовувати в двостороннiй торгiвлi положення, якi вiдступають вiд положень, викладених в Доповненнi I.

     Цi спецiальнi положення викладенi в Додатках до цього Доповнення.

Стаття 2

     Товари, виробленi в Сеутi та Мелiльї, Андоррi та Сан-Марино повиннi розглядатися як товари, що виробленi в певнiй країнi в двостороннiй торгiвлi, що зазначене в Статтi 3 Доповнення I, якщо сертифiкат EUR-MED або декларацiя походження EUR-MED були складенi в країнi походження.

 

ДОДАТОК I

Торгiвля мiж Європейським Союзом та учасниками Процесу Стабiлiзацiї та Асоцiацiї Європейського Союзу

Стаття 1

     Товари, перелiченi нижче, повиннi бути виключенi з кумуляцiї, згаданої в Статтi 3 Доповнення I, якщо:

     (a) країна кiнцевого призначення - це Європейський Союз, i:

     (i) матерiали, використанi для виробництва цих товарiв, походять iз одного з учасникiв Процесу Стабiлiзацiї та Асоцiацiї Європейського Союзу; або

     (ii) цi товари отримали своє походження завдяки обробцi чи переробцi, що була здiйснена над ними в одному з учасникiв Процесу Стабiлiзацiї та Асоцiацiї Європейського Союзу; або

     (b) країна кiнцевого призначення - це один з учасникiв Процесу Стабiлiзацiї та Асоцiацiї Європейського Союзу, i:

     (i) матерiали, використанi для виробництва цих товарiв, походять з Європейського Союзу; або:

     (ii) цi товари отримали своє походження завдяки обробцi чи переробцi, що була здiйснена над ними в Європейському Союзi.

CN код Опис
1704 90 99 Iншi цукровi кондитерськi вироби без вмiсту какао
1806 10 30 Шоколад тi iншi готовi харчовi вироби з вмiстом какао
1806 10 90 - Какао-порошок, що мiстить добавки цукру або пiдсолоджувальних речовин:

- - що мiстить вiд 65 % до 80 % сахарози у вазi (включаючи iнвертний цукор, виражений в цукрозi) або iзоглюкозу, виражену в цукрозi

- - що мiстить понад 80 % сахарози у вазi (включаючи iнвертний цукор, виражений в цукрозi) або iзоглюкозу, виражену в цукрозi

1806 20 95 - Iншi готовi харчовi вироби з вмiстом какао в блоках або плитках вагою понад 2 кг або у виглядi рiдини, пасти, порошку, гранул або iншої об'ємної форми в контейнерах або первиннiй упаковцi з масою понад 2 кг

- - Iншi

- - - Iншi

1901 90 99 Солодовий екстракт, готовi харчовi вироби з борошна, крупи, крохмалю або солодовий екстракт без вмiсту какао або з вмiстом какао менше 40 % у вазi в перерахунку на повнiстю знежирену основу, не визначену або не включену в iншi товарнi позицiї, готовi харчовi вироби з товарiв, що належать до товарних позицiй вiд 0401 до 0404, без вмiсту какао або з вмiстом какао менше 5 % у вазi в перерахунку на повнiстю знежирену основу, не визначену або не включену в iншi товарнi позицiї.

- Iншi

- - Iншi (крiм солодового екстракту)

- - - Iншi

2101 12 98 Iншi компоненти на основi кави
2101 20 98 Iншi компоненти на основi чаю або мате
2106 90 59 Готовi харчовi продукти, не визначенi або не включенi до iнших:

- Iншi

- - Iншi

2106 90 98 Готовi харчовi продукти, не визначенi або не включенi до iнших:

- Iншi (крiм бiлкових концентратiв та текстурованих бiлкових речовин)

- - Iншi

- - - Iншi

3302 10 29 Сумiшi запашних речовин та сумiшi (включаючи спиртовi розчини), одержанi на основi однiєї або кiлькох iз речовин, що використовуються в якостi сировинних матерiалiв в промисловостi; iншi компоненти на основi запашних речовин, якi використовуються для виробництва напоїв:

- Що використовуються в харчовий промисловостi

- - Що використовуються для виробництва напоїв:

- - - Компоненти, що мiстять всi спецiї, необхiднi для виробництва напою:

- - - - З фактичною концентрацiєю спирту понад 0,5 %

- - - - Iншi:

- - - - - Якi не мiстять молочних жирiв, сахарозу, iзоглюкозу, глюкозу або крохмалю або з вмiстом молочного жиру менше 1,5 %, сахарози або iзоглюкози - 5 %, глюкози або крохмалю - 5 %

- - - - - Iншi

 

ДОДАТОК II

Торгiвля мiж Європейським Союзом та Алжирською Народною Демократичною Республiкою

Стаття 1

     Товари, що отримали своє походження шляхом застосування положень, передбачених цим Додатком, повиннi бути виключенi з кумуляцiї, як зазначено в Статтi 3 Доповнення I.

Стаття 2
Кумуляцiя в Європейському Союзi

     З метою виконання Статтi 2(1)(б) Доповнення I, обробка або переробка товарiв, здiйснена в Алжирi, Марокко або Тунiсi, повинна розглядатися як така, що проводилася в Європейському Союзi, якщо виробленi товари пiддаються подальшiй обробцi або переробцi в Європейському Союзi. Якщо вiдповiдно до цього положення, товари, що мають країну походження, виробленi в двох або бiльше вiдповiдних країнах, вони повиннi розглядатися як такi, що походять з Європейського Союзу, тiльки якщо обробка або переробка виходить за рамки операцiй, зазначених у Статтi 6 Доповнення I.

Стаття 3
Кумуляцiя в Алжирi

     З метою виконання Статтi 2(1)(б) Доповнення I, обробка або переробка товарiв, здiйснена в Європейському Союзi, Марокко або Тунiсi, повинна розглядатися як така, що проводилася в Алжирi, якщо виробленi товари пiддаються подальшiй обробцi або переробцi в Алжирi. Якщо вiдповiдно до цього положення, товари, що мають країну походження, виробленi в двох або бiльше вiдповiдних країнах, вони повиннi розглядатися як такi, що походять з Алжиру, тiльки якщо обробка або переробка виходить за рамки операцiй, зазначених у Статтi 6 Доповнення I.

Стаття 4
Пiдтвердження походження

     1. Без обмеження розумiння Статтi 16(4) i (5) Доповнення I, сертифiкат з перевезення товару EUR.1 видається митним органом держави-члена Європейського Союзу або Алжиру, якщо вiдповiднi товари розглядаються як такi, що походять з Європейського Союзу або з Алжиру, iз застосуванням кумуляцiї, згiдно зi Статтями 2 i 3 цього Додатку, а також вiдповiдають iншим вимогам Доповнення I.

     2. Без обмеження розумiння Статтi 21(2) i (3) Доповнення I, декларацiя походження видається, якщо вiдповiднi товари розглядаються як такi, що походять з Європейського Союзу або з Алжиру, iз застосуванням кумуляцiї, згiдно зi Статтями 2 i 3 цього Додатку, а також вiдповiдають iншим вимогам Доповнення I.

Стаття 5
Декларацiї постачальника

     1. Якщо сертифiкат з перевезення товару EUR.1 або декларацiя походження виданi в Європейському Союзi або Алжирi для товарiв, що мають країну походження, у виробництвi яких використанi матерiали, що надходять з Алжиру, Марокко, Тунiсу або Європейського Союзу, та якi зазнали обробки або переробки в цих країнах без отримання преференцiйного статусу походження, повинна враховуватися декларацiя постачальника для цих товарiв вiдповiдно до цiєї Статтi.

     2. Декларацiя постачальника, згадана в пунктi 1, слугує в якостi доказу обробки або переробки, здiйсненої в Алжирi, Марокко, Тунiсi або Європейському Союзi, вiдповiдних товарiв з метою встановлення того, що продукцiя, у виробництвi якої використовуються цi товари, може розглядатися як така, що походить з Європейського Союзу або Алжиру i вiдповiдає iншим вимогам Доповнення I.

     3. Окрема декларацiя постачальника повинна бути видана, за винятком випадкiв, передбачених у пунктi 4, постачальником кожної партiї товару в формi, яка визначена в Додатку A, на аркушi паперу, доданому до iнвойса, накладної або будь-якого iншого комерцiйного документу, що достатньо описує вiдповiднi товари для їх iдентифiкацiї.

     4. У разi, якщо постачальник регулярно поставляє визначеному клiєнту товари, для яких очiкується, що протягом тривалого перiоду часу обробка або переробка буде здiйснюватися в Алжирi, Марокко, Тунiсi чи Європейському Союзi, вiн може надати декларацiю одного постачальника, щоб забезпечити подальшу поставку партiй цих товарiв (далi "довгострокова декларацiя постачальника").

     Довгострокова декларацiя постачальника може бути дiйсна до одного року з дати складання декларацiї. Митнi органи країни, де видається декларацiя, визначають умови, за яких строк її дiї може продовжуватись.

     Довгострокова декларацiя постачальника складається постачальником у формi, встановленiй в Додатку B, i має мiстити детальний опис вiдповiдних товарiв, достатнiй для їх iдентифiкацiї. Вона надається вiдповiдному клiєнту, перед або разом з поставкою першої партiї товарiв, якi охоплюються цiєю декларацiєю.

     Постачальник зобов'язаний негайно проiнформувати свого клiєнта, якщо довгострокова декларацiя постачальника бiльше не застосовується до поставки товарiв.

     5. Декларацiї постачальника, зазначенi в пунктах 3 i 4 повиннi бути надрукованi з використанням однiєї з мов, на яких укладено договiр, вiдповiдно до положень нацiонального законодавства країни, в якiй складена декларацiя, i мати оригiнальний пiдпис постачальника власноруч. Декларацiя може також бути написана вiд руки; в такому випадку, вона повинна бути написана чорнилом i друкованими лiтерами.

     6. Постачальник, що складає декларацiю, повинен бути готовим надати в будь-який час, на вимогу митних органiв країни, де складена декларацiя, всi вiдповiднi документи, що пiдтверджують, що iнформацiя, представлена в цiй декларацiї є правильною.

Стаття 6
Супровiдна документацiя

     Декларацiї постачальника, якi пiдтверджують, що обробка або переробка використаних матерiалiв здiйснена в Європейському Союзi, Алжирi, Марокко або Тунiсi та складенi в однiй з цих країн, повиннi розглядатися як документ вiдповiдно до Статей 16(3) i 21(5) Доповнення I i Статтi 5(6) цього Додатку, що використовується з метою пiдтвердження того, що товари, охопленi сертифiкатом з перевезення EUR.1 або декларацiєю походження можуть розглядатися як такi, що походять з Європейського Союзу або Алжиру i виконують iншi вимоги Доповнення I.

Стаття 7
Збереження декларацiй постачальника

     Постачальник, який складає декларацiю постачальника, повинен зберiгати протягом не менше трьох рокiв копiї декларацiї та всiх iнвойсiв, накладних або iнших комерцiйних документiв, до яких додається дана декларацiя, а також документiв, зазначених у Статтi 5(6).

     Постачальник, який складає довгострокову декларацiю постачальника повинен зберiгати протягом не менше трьох рокiв копiї декларацiї та всiх iнвойсiв, накладних або iнших комерцiйних документiв, що стосуються товарiв, охоплених цiєю декларацiєю, яка вiдправляється вiдповiдному замовнику, а також документiв, зазначених у Статтi 5(6). Цей перiод починається з дати закiнчення термiну дiї довгострокової декларацiї постачальника.

Стаття 8
Адмiнiстративне спiвробiтництво

     З метою забезпечення належного застосування цього Додатку, Європейський Союз i Алжир повиннi допомагати один одному, через компетентнi митнi органи, при перевiрцi достовiрностi сертифiкатiв з перевезення товару EUR.1, декларацiй походження або декларацiй постачальника i правильностi iнформацiї, що мiститься в цих документах.

Стаття 9
Перевiрка декларацiй постачальника

     1. Наступнi перевiрки декларацiй постачальника або довгострокових декларацiй постачальника можуть здiйснюватися навмання або коли митнi органи країни, де приймаються такi декларацiї для видачi сертифiката з перевезення товару EUR.1 або декларацiї походження, мають обґрунтованi сумнiви в достовiрностi документа або правильностi iнформацiї, що мiститься в цьому документi.

     2. З метою виконання положень пункту 1, митнi органи країни, що згаданi в пунктi 1, повертають декларацiю постачальника або довгострокову декларацiю постачальника та iнвойси, накладнi або iншi комерцiйнi документи, що стосуються товарiв, якi охоплюються такою декларацiєю, митним органам країни, в якiй було складено декларацiю, зазначаючи, в разi необхiдностi, причини або форму запиту про перевiрку.

     Вони повиннi подати на пiдтримку запиту про подальшу перевiрку, будь-якi документи та iнформацiю, що були отриманi, припускаючи, що iнформацiя, представлена в декларацiї постачальника або довгостроковiй декларацiї постачальника, є невiрною.

     3. Перевiрка здiйснюється митними органами країни, в якiй були складенi декларацiя постачальника або довгострокова декларацiя постачальника. Для цього митнi органи повиннi мати право вимагати будь-яких доказiв i проводити перевiрки рахункiв постачальника або будь-якi iншi перевiрки, якi вони вважають доцiльними.

     4. Митнi органи, якi вимагають перевiрки, повиннi бути якомога швидше проiнформованi про її результати. Цi результати повиннi чiтко визначати, чи є вiрною надана в декларацiї постачальника або довгостроковiй декларацiї постачальника iнформацiя, та чи може i в якiй мiрi така декларацiя бути прийнятою до уваги при видачi сертифiката з перевезення товару EUR.1 або декларацiї походження.

Стаття 10
Стягнення

     Штрафи накладаються на будь-яку особу, яка розробляє чи має вiдношення до розробки документiв, що мiстять неправильну iнформацiю з метою отримання преференцiйного режиму для товарiв.

Стаття 11
Вiльнi зони

     1. Європейський Союз i Алжир вживають всiх необхiдних заходiв для забезпечення того, щоб товари, що мають пiдтвердження походження, та якi в процесi транспортування використовують вiльну зону, розташовану на їх територiї, не було замiнено iншими товарами i не пiддано обробцi, крiм звичайних операцiй, спрямованих на запобiгання їх погiршення.

     2. В порядку часткової вiдмiни пункту 1, якщо товари, що походять з Європейського Союзу або Алжиру та мають пiдтвердження походження, iмпортуються в вiльну зону i пiддаються обробцi або переробцi, вiдповiднi органи повиннi видати новий сертифiкат з перевезення товару EUR.1 на вимогу експортера, якщо здiйснення обробки або переробки вiдповiдає положенням цiєї Конвенцiї.

 

ДОДАТОК III

Торгiвля мiж Європейським Союзом та Королiвством Марокко

Стаття 1

     Товари, що отримали своє походження шляхом застосування положень, передбачених цим Додатком, повиннi бути виключенi з кумуляцiї, як зазначено в Статтi 3 Доповнення I.

Стаття 2
Кумуляцiя в Європейському Союзi

     З метою виконання Статтi 2(1)(б) Доповнення I, обробка або переробка товарiв, здiйснена в Алжирi, Марокко або Тунiсi, повинна розглядатися як така, що проводилася в Європейському Союзi, якщо виробленi товари пiддаються подальшiй обробцi або переробцi в Європейському Союзi. Якщо вiдповiдно до цього положення, товари, що мають країну походження, виробленi в двох або бiльше вiдповiдних країнах, вони повиннi розглядатися як такi, що походять з Європейського Союзу, тiльки якщо обробка або переробка виходить за рамки операцiй, зазначених у Статтi 6 Доповнення I.

Стаття 3
Кумуляцiя в Марокко

     З метою виконання Статтi 2(1)(б) Доповнення I, обробка або переробка товарiв, здiйснена в Європейському Союзi, Алжирi або Тунiсi, повинна розглядатися як така, що проводилася в Марокко, якщо виробленi товари пiддаються подальшiй обробцi або переробцi в Марокко. Якщо вiдповiдно до цього положення, товари, що мають країну походження, виробленi в двох або бiльше вiдповiдних країнах, вони повиннi розглядатися як такi, що походять з Марокко, тiльки якщо обробка або переробка виходить за рамки операцiй, зазначених у Статтi 6 Доповнення I.

Стаття 4
Пiдтвердження походження

     1. Без обмеження розумiння Статтi 16(4) i (5) Доповнення I, сертифiкат з перевезення товару EUR.1 видається митним органом держави-члена Європейського Союзу або Марокко, якщо вiдповiднi товари розглядаються як такi, що походять з Європейського Союзу або з Марокко, iз застосуванням кумуляцiї, згiдно зi Статтями 2 i 3 цього Додатку, а також вiдповiдають iншим вимогам Доповнення I.

     2. Без обмеження розумiння Статтi 21(2) i (3) Доповнення I, декларацiя походження видається, якщо вiдповiднi товари розглядаються як такi, що походять з Європейського Союзу або з Марокко, iз застосуванням кумуляцiї, згiдно зi Статтями 2 i 3 цього Додатку, а також вiдповiдають iншим вимогам Доповнення I.

Стаття 5
Декларацiї постачальника

     1. Якщо сертифiкат з перевезення товару EUR.1 або декларацiя походження виданi в Європейському Союзi або Марокко для товарiв, що мають країну походження, у виробництвi яких використанi матерiали, що надходять з Алжиру, Марокко, Тунiсу або Європейського Союзу, та якi зазнали обробки або переробки в цих країнах без отримання преференцiйного статусу походження, повинна враховуватися декларацiя постачальника для цих товарiв вiдповiдно до цiєї Статтi.

     2. Декларацiя постачальника, згадана в пунктi 1, слугує в якостi доказу обробки або переробки, здiйсненої в Алжирi, Марокко, Тунiсi або Європейському Союзi, вiдповiдних товарiв з метою встановлення того, що продукцiя, у виробництвi якої використовуються цi товари, може розглядатися як така, що походить з Європейського Союзу або Марокко i вiдповiдає iншим вимогам Доповнення I.

     3. Окрема декларацiя постачальника повинна бути видана, за винятком випадкiв, передбачених у пунктi 4, постачальником кожної партiї товару в формi, яка визначена в Додатку А, на аркушi паперу, доданому до iнвойса, накладної або будь-якого iншого комерцiйного документу, що достатньо описує вiдповiднi товари для їх iдентифiкацiї.

     4. У разi, якщо постачальник регулярно поставляє визначеному клiєнту товари, для яких очiкується, що протягом тривалого перiоду часу обробка або переробка буде здiйснюватися в Алжирi, Марокко, Тунiсi чи Європейському Союзi, вiн може надати декларацiю одного постачальника, щоб забезпечити подальшу поставку партiй цих товарiв (далi "довгострокова декларацiя постачальника").

     Довгострокова декларацiя постачальника може бути дiйсна до одного року з дати складання декларацiї. Митнi органи країни, де видається декларацiя, визначають умови, за яких строк її дiї може продовжуватись.

     Довгострокова декларацiя постачальника складається постачальником у формi, встановленiй в Додатку B, i має мiстити детальний опис вiдповiдних товарiв, достатнiй для їх iдентифiкацiї. Вона надається вiдповiдному клiєнту, перед або разом з поставкою першої партiї товарiв, якi охоплюються цiєю декларацiєю.

     Постачальник зобов'язаний негайно проiнформувати свого клiєнта, якщо довгострокова декларацiя постачальника бiльше не застосовується до поставки товарiв.

     5. Декларацiї постачальника, зазначенi в пунктах 3 i 4 повиннi бути надрукованi з використанням однiєї з мов, на яких укладено договiр, вiдповiдно до положень нацiонального законодавства країни, в якiй складена декларацiя, i мати оригiнальний пiдпис постачальника власноруч. Декларацiя може також бути написана вiд руки; в такому випадку, вона повинна бути написана чорнилом i друкованими лiтерами.

     6. Постачальник, що складає декларацiю, повинен бути готовим надати в будь-який час, на вимогу митних органiв країни, де складена декларацiя, всi вiдповiднi документи, що пiдтверджують, що iнформацiя, представлена в цiй декларацiї є правильною.

Стаття 6
Супровiдна документацiя

     Декларацiї постачальника, якi пiдтверджують, що обробка або переробка використаних матерiалiв здiйснена в Європейському Союзi, Алжирi, Марокко або Тунiсi та складенi в однiй з цих країн, повиннi розглядатися як документ вiдповiдно до Статей 16(3) i 21(5) Доповнення I i Статтi 5(6) цього Додатку, що використовується з метою пiдтвердження того, що товари, охопленi сертифiкатом з перевезення EUR.1 або декларацiєю походження можуть розглядатися як такi, що походять з Європейського Союзу або Марокко i виконують iншi вимоги Доповнення I.

Стаття 7
Збереження декларацiй постачальника

     Постачальник, який складає декларацiю постачальника, повинен зберiгати протягом не менше трьох рокiв копiї декларацiї та всiх iнвойсiв, накладних або iнших комерцiйних документiв, до яких додається дана декларацiя, а також документiв, зазначених у Статтi 5(6).

     Постачальник, який складає довгострокову декларацiю постачальника повинен зберiгати протягом не менше трьох рокiв копiї декларацiї та всiх iнвойсiв, накладних або iнших комерцiйних документiв, що стосуються товарiв, охоплених цiєю декларацiєю, яка вiдправляється вiдповiдному замовнику, а також документiв, зазначених у Статтi 5(6). Цей перiод починається з дати закiнчення термiну дiї довгострокової декларацiї постачальника.

Стаття 8
Адмiнiстративне спiвробiтництво

     З метою забезпечення належного застосування цього Додатку, Європейський Союз i Марокко повиннi допомагати один одному, через компетентнi митнi органи, при перевiрцi достовiрностi сертифiкатiв з перевезення товару EUR.1, декларацiй походження або декларацiй постачальника i правильностi iнформацiї, що мiститься в цих документах.

Стаття 9
Перевiрка декларацiй постачальника

     1. Наступнi перевiрки декларацiй постачальника або довгострокових декларацiй постачальника можуть здiйснюватися навмання або коли митнi органи країни, де приймаються такi декларацiї для видачi сертифiката з перевезення товару EUR.1 або декларацiї походження, мають обґрунтованi сумнiви в достовiрностi документа або правильностi iнформацiї, що мiститься в цьому документi.

     2. З метою виконання положень пункту 1, митнi органи країни, що згаданi в пунктi 1, повертають декларацiю постачальника або довгострокову декларацiю постачальника та iнвойси, накладнi або iншi комерцiйнi документи, що стосуються товарiв, якi охоплюються такою декларацiєю, митним органам країни, в якiй було складено декларацiю, зазначаючи, в разi необхiдностi, причини або форму запиту про перевiрку.

     Вони повиннi подати на пiдтримку запиту про подальшу перевiрку, будь-якi документи та iнформацiю, що були отриманi, припускаючи, що iнформацiя, представлена в декларацiї постачальника або довгостроковiй декларацiї постачальника, є невiрною.

     3. Перевiрка здiйснюється митними органами країни, в якiй були складенi декларацiя постачальника або довгострокова декларацiя постачальника. Для цього митнi органи повиннi мати право вимагати будь-яких доказiв i проводити перевiрки рахункiв постачальника або будь-якi iншi перевiрки, якi вони вважають доцiльними.

     4. Митнi органи, якi вимагають перевiрки, повиннi бути якомога швидше проiнформованi про її результати. Цi результати повиннi чiтко визначати, чи є вiрною надана в декларацiї постачальника або довгостроковiй декларацiї постачальника iнформацiя, та чи може i в якiй мiрi така декларацiя бути прийнятою до уваги при видачi сертифiката з перевезення товару EUR.1 або декларацiї походження.

Стаття 10
Стягнення

     Штрафи накладаються на будь-яку особу, яка розробляє чи має вiдношення до розробки документiв, що мiстять неправильну iнформацiю з метою отримання преференцiйного режиму для товарiв.

Стаття 11
Вiльнi зони

     1. Європейський Союз i Марокко вживають всiх необхiдних заходiв для забезпечення того, щоб товари, що мають пiдтвердження походження, та якi в процесi транспортування використовують вiльну зону, розташовану на їх територiї, не було замiнено iншими товарами i не пiддано обробцi, крiм звичайних операцiй, спрямованих на запобiгання їх погiршення.

     2. В порядку часткової вiдмiни пункту 1, якщо товари, що походять з Європейського Союзу або Марокко та мають пiдтвердження походження, iмпортуються в вiльну зону i пiддаються обробцi або переробцi, вiдповiднi органи повиннi видати новий сертифiкат з перевезення товару EUR.1 на вимогу експортера, якщо здiйснення обробки або переробки вiдповiдає положенням цiєї Конвенцiї.

 

ДОДАТОК IV

Торгiвля мiж Європейським Союзом та Республiкою Тунiс

Стаття 1

     Товари, що отримали своє походження шляхом застосування положень, передбачених цим Додатком, повиннi бути виключенi з кумуляцiї, як зазначено в Статтi 3 Доповнення I.

Стаття 2
Кумуляцiя в Європейському Союзi

     З метою виконання Статтi 2(1)(б) Доповнення I, обробка або переробка товарiв, здiйснена в Алжирi, Марокко або Тунiсi, повинна розглядатися як така, що проводилася в Європейському Союзi, якщо виробленi товари пiддаються подальшiй обробцi або переробцi в Європейському Союзi. Якщо вiдповiдно до цього положення, товари, що мають країну походження, виробленi в двох або бiльше вiдповiдних країнах, вони повиннi розглядатися як такi, що походять з Європейського Союзу, тiльки якщо обробка або переробка виходить за рамки операцiй, зазначених у Статтi 6 Доповнення I.

Стаття 3
Кумуляцiя в Тунiсi

     З метою виконання Статтi 2(1)(б) Доповнення I, обробка або переробка товарiв, здiйснена в Європейському Союзi, Алжирi або Марокко, повинна розглядатися як така, що проводилася в Тунiсi, якщо виробленi товари пiддаються подальшiй обробцi або переробцi в Тунiсi. Якщо вiдповiдно до цього положення, товари, що мають країну походження, виробленi в двох або бiльше вiдповiдних країнах, вони повиннi розглядатися як такi, що походять з Тунiсу, тiльки якщо обробка або переробка виходить за рамки операцiй, зазначених у Статтi 6 Доповнення I.

Стаття 4
Пiдтвердження походження

     1. Без обмеження розумiння Статтi 16(4) i (5) Доповнення I, сертифiкат з перевезення товару EUR.1 видається митним органом держави-члена Європейського Союзу або Тунiсу, якщо вiдповiднi товари розглядаються як такi, що походять з Європейського Союзу або з Тунiсу, iз застосуванням кумуляцiї, згiдно зi Статтями 2 i 3 цього Додатку, а також вiдповiдають iншим вимогам Доповнення I.

     2. Без обмеження розумiння Статтi 21(2) i (3) Доповнення I, декларацiя походження видається, якщо вiдповiднi товари розглядаються як такi, що походять з Європейського Союзу або з Тунiсу, iз застосуванням кумуляцiї, згiдно зi Статтями 2 i 3 цього Додатку, а також вiдповiдають iншим вимогам Доповнення I.

Стаття 5
Декларацiї постачальника

     1. Якщо сертифiкат з перевезення товару EUR.1 або декларацiя походження виданi в Європейському Союзi або Тунiсi для товарiв, що мають країну походження, у виробництвi яких використанi матерiали, що надходять з Алжиру, Марокко, Тунiсу або Європейського Союзу, та якi зазнали обробки або переробки в цих країнах без отримання преференцiйного статусу походження, повинна враховуватися декларацiя постачальника для цих товарiв вiдповiдно до цiєї Статтi.

     2. Декларацiя постачальника, згадана в пунктi 1, слугує в якостi доказу обробки або переробки, здiйсненої в Алжирi, Марокко, Тунiсi або Європейському Союзi, вiдповiдних товарiв з метою встановлення того, що продукцiя, у виробництвi якої використовуються цi товари, може розглядатися як така, що походить з Європейського Союзу або Тунiсу i вiдповiдає iншим вимогам Доповнення I.

     3. Окрема декларацiя постачальника повинна бути видана, за винятком випадкiв, передбачених у пунктi 4, постачальником кожної партiї товару в формi, яка визначена в Додатку А, на аркушi паперу, доданому до iнвойса, накладної або будь-якого iншого комерцiйного документу, що достатньо описує вiдповiднi товари для їх iдентифiкацiї.

     4. У разi, якщо постачальник регулярно поставляє визначеному клiєнту товари, для яких очiкується, що протягом тривалого перiоду часу обробка або переробка буде здiйснюватися в Алжирi, Марокко, Тунiсi чи Європейському Союзi, вiн може надати декларацiю одного постачальника, щоб забезпечити подальшу поставку партiй цих товарiв (далi "довгострокова декларацiя постачальника").

     Довгострокова декларацiя постачальника може бути дiйсна до одного року з дати складання декларацiї. Митнi органи країни, де видається декларацiя, визначають умови, за яких строк її дiї може продовжуватись.

     Довгострокова декларацiя постачальника складається постачальником у формi, встановленiй в Додатку В, i має мiстити детальний опис вiдповiдних товарiв, достатнiй для їх iдентифiкацiї. Вона надається вiдповiдному клiєнту, перед або разом з поставкою першої партiї товарiв, якi охоплюються цiєю декларацiєю.

     Постачальник зобов'язаний негайно проiнформувати свого клiєнта, якщо довгострокова декларацiя постачальника бiльше не застосовується до поставки товарiв.

     5. Декларацiї постачальника, зазначенi в пунктах 3 i 4 повиннi бути надрукованi з використанням однiєї з мов, на яких укладено договiр, вiдповiдно до положень нацiонального законодавства країни, в якiй складена декларацiя, i мати оригiнальний пiдпис постачальника власноруч. Декларацiя може також бути написана вiд руки; в такому випадку, вона повинна бути написана чорнилом i друкованими лiтерами.

     6. Постачальник, що складає декларацiю, повинен бути готовим надати в будь-який час, на вимогу митних органiв країни, де складена декларацiя, всi вiдповiднi документи, що пiдтверджують, що iнформацiя, представлена в цiй декларацiї є правильною.

Стаття 6
Супровiдна документацiя

     Декларацiї постачальника, якi пiдтверджують, що обробка або переробка використаних матерiалiв здiйснена в Європейському Союзi, Алжирi, Марокко або Тунiсi та складенi в однiй з цих країн, повиннi розглядатися як документ вiдповiдно до Статей 16(3) i 21(5) Доповнення I i Статтi 5(6) цього Додатку, що використовується з метою пiдтвердження того, що товари, охопленi сертифiкатом з перевезення EUR.1 або декларацiєю походження можуть розглядатися як такi, що походять з Європейського Союзу або Тунiсу i виконують iншi вимоги Доповнення I.

Стаття 7
Збереження декларацiй постачальника

     Постачальник, який складає декларацiю постачальника, повинен зберiгати протягом не менше трьох рокiв копiї декларацiї та всiх iнвойсiв, накладних або iнших комерцiйних документiв, до яких додається дана декларацiя, а також документiв, зазначених у Статтi 5(6).

     Постачальник, який складає довгострокову декларацiю постачальника повинен зберiгати протягом не менше трьох рокiв копiї декларацiї та всiх iнвойсiв, накладних або iнших комерцiйних документiв, що стосуються товарiв, охоплених цiєю декларацiєю, яка вiдправляється вiдповiдному замовнику, а також документiв, зазначених у Статтi 5(6). Цей перiод починається з дати закiнчення термiну дiї довгострокової декларацiї постачальника.

Стаття 8
Адмiнiстративне спiвробiтництво

     З метою забезпечення належного застосування цього Додатку, Європейський Союз i Тунiс повиннi допомагати один одному, через компетентнi митнi органи, при перевiрцi достовiрностi сертифiкатiв з перевезення товару EUR.1, декларацiй походження або декларацiй постачальника i правильностi iнформацiї, що мiститься в цих документах.

Стаття 9
Перевiрка декларацiй постачальника

     1. Наступнi перевiрки декларацiй постачальника або довгострокових декларацiй постачальника можуть здiйснюватися навмання або коли митнi органи країни, де приймаються такi декларацiї для видачi сертифiката з перевезення товару EUR.1 або декларацiї походження, мають обґрунтованi сумнiви в достовiрностi документа або правильностi iнформацiї, що мiститься в цьому документi.

     2. З метою виконання положень пункту 1, митнi органи країни, що згаданi в пунктi 1, повертають декларацiю постачальника або довгострокову декларацiю постачальника та iнвойси, накладнi або iншi комерцiйнi документи, що стосуються товарiв, якi охоплюються такою декларацiєю, митним органам країни, в якiй було складено декларацiю, зазначаючи, в разi необхiдностi, причини або форму запиту про перевiрку.

     Вони повиннi подати на пiдтримку запиту про подальшу перевiрку, будь-якi документи та iнформацiю, що були отриманi, припускаючи, що iнформацiя, представлена в декларацiї постачальника або довгостроковiй декларацiї постачальника, є невiрною.

     3. Перевiрка здiйснюється митними органами країни, в якiй були складенi декларацiя постачальника або довгострокова декларацiя постачальника. Для цього митнi органи повиннi мати право вимагати будь-яких доказiв i проводити перевiрки рахункiв постачальника або будь-якi iншi перевiрки, якi вони вважають доцiльними.

     4. Митнi органи, якi вимагають перевiрки, повиннi бути якомога швидше проiнформованi про її результати. Цi результати повиннi чiтко визначати, чи є вiрною надана в декларацiї постачальника або довгостроковiй декларацiї постачальника iнформацiя, та чи може i в якiй мiрi така декларацiя бути прийнятою до уваги при видачi сертифiката з перевезення товару EUR.1 або декларацiї походження.

Стаття 10
Стягнення

     Штрафи накладаються на будь-яку особу, яка розробляє чи має вiдношення до розробки документiв, що мiстять неправильну iнформацiю з метою отримання преференцiйного режиму для товарiв.

Стаття 11
Вiльнi зони

     1. Європейський Союз i Тунiс вживають всiх необхiдних заходiв для забезпечення того, щоб товари, що мають пiдтвердження походження, та якi в процесi транспортування використовують вiльну зону, розташовану на їх територiї, не було замiнено iншими товарами i не пiддано обробцi, крiм звичайних операцiй, спрямованих на запобiгання їх погiршення.

     2. В порядку часткової вiдмiни пункту 1, якщо товари, що походять з Європейського Союзу або Тунiсу та мають пiдтвердження походження, iмпортуються в вiльну зону i пiддаються обробцi або переробцi, вiдповiднi органи повиннi видати новий сертифiкат з перевезення товару EUR.1 на вимогу експортера, якщо здiйснення обробки або переробки вiдповiдає положенням цiєї Конвенцiї.

 

ДОДАТОК V

Сеута i Мелiлья

Стаття 1
Застосування цiєї Конвенцiї

     1. Поняття "Європейський Союз" не включає Сеуту i Мелiлью.

     2. Товари, що походять з Договiрних Сторiн, крiм Європейського Союзу, iмпортованi до Сеути чи Мелiльї, повиннi з усiх поглядiв користуватись таким самим митним режимом, як той, що застосовується для товарiв, якi походять з митної територiї ЄС за Протоколом 2 Акта про приєднання Королiвства Iспанiї i Португальської Республiки до Європейських Спiвтовариств. Для товарiв, що походять з Сеути i Мелiльї, iмпортованих вiдповiдно до умов цiєї Угоди, Договiрнi Сторони, крiм Європейського Союзу, повиннi надати такий самий митний режим, як i для товарiв, якi походять i iмпортованi з Європейського Союзу.

     3. З метою застосування пункту 2 цiєї Статтi щодо товарiв, якi походять з Сеути i Мелiльї, ця Конвенцiя має бути застосована mutatis mutandis з урахуванням особливих умов, наведених у Статтi 2.

Стаття 2
Особливi умови

     1. За умови прямого транспортування товарiв згiдно з положеннями Статтi 12 Доповнення I наступнi товари визнаватимуться такими, що:

     (1) походять з Сеути i Мелiльї:

     (a) товари, цiлком отриманi в Сеутi й Мелiльї;

     (b) товари, отриманi в Сеутi й Мелiльї, у виробництвi яких були використанi товари, iншi нiж зазначенi в пунктi (a), якщо:

     (i) такi товари були пiдданi достатнiй обробцi в розумiннi Статтi 5 Доповнення I; або

     (ii) такi товари походять з Договiрної Сторони - iмпортера або з Європейського Союзу, за умови, що вони були пiдданi обробцi, яка виходить за межi операцiй, вказаних у статтi 6 Доповнення I.

     (2) походять з Договiрної Сторони - експортера, крiм Європейського Союзу:

     (a) товари, цiлком отриманi в Договiрнiй Сторонi - експортерi;

     (b) товари, отриманi в Договiрнiй Сторонi - експортерi, у виробництвi яких були використанi товари, iншi нiж зазначенi в пунктi (a), якщо:

     (i) такi товари були пiдданi достатнiй обробцi в розумiннi Статтi 5 Доповнення I; або

     (ii) такi товари походять з Сеути i Мелiльї або з Європейського Союзу, за умови, що вони були пiдданi обробцi, яка виходить за межi операцiй, вказаних у Статтi 6 Доповнення I.

     2. Сеута i Мелiлья мають вважатися єдиною територiєю.

     3. У графi 2 сертифiкатiв з перевезення товару EUR.1 або EUR-MED, або на декларацiях походження або на декларацiях походження EUR-MED експортер або його уповноважений представник повинен написати назву Договiрної Сторони експортера або iмпортера i "Сеута i Мелiлья". Крiм цього, у випадку походження товарiв з Сеути i Мелiльї, це має бути зазначене в Графi 4 сертифiкатiв з перевезення товару EUR.1 або EUR-MED, або на декларацiях походження або на декларацiях походження EUR-MED.

     4. Вiдповiдальнiсть за виконання цiєї Конвенцiї в Сеутi й Мелiльї покладається на митнi органи Iспанiї.

 

ДОДАТОК VI

СПIЛЬНА ДЕКЛАРАЦIЯ
щодо Князiвства Андорра

     1. Товари, що походять з Князiвства Андорра та знаходяться в межах з 25 по 97 Груп Гармонiзованої системи, повиннi бути прийнятi Договiрними Сторонами, крiм Європейського Союзу, як такi, що походять з Європейського Союзу в межах розумiння цiєї Конвенцiї.

     2. Конвенцiя має бути застосована mutatis mutandis з метою визначення статусу походження згаданих вище товарiв.

 

ДОДАТОК VII

СПIЛЬНА ДЕКЛАРАЦIЯ
щодо Республiки Сан-Марино

     1. Товари, що походять з Республiки Сан-Марино, повиннi бути прийнятi Договiрними Сторонами, крiм Європейського Союзу, як такi, що походять з Європейського Союзу в межах розумiння цiєї Конвенцiї.

     2. Конвенцiя має бути застосована mutatis mutandis з метою визначення статусу походження згаданих вище товарiв.

 

ДОДАТОК VIII

Торгiвля мiж Республiкою Туреччина та учасниками Процесу Стабiлiзацiї та Асоцiацiї Європейського Союзу

     Товари, перелiченi нижче, повиннi бути виключенi з кумуляцiї, згаданої в Статтi 3 Доповнення I, якщо:

     (a) країна кiнцевого призначення - це Республiка Туреччина, i:

     (i) матерiали, використанi для виробництва цих товарiв, походять iз одного з учасникiв Процесу Стабiлiзацiї та Асоцiацiї Європейського Союзу; або

     (ii) цi товари отримали своє походження завдяки обробцi чи переробцi, що була здiйснена над ними в одному з учасникiв Процесу Стабiлiзацiї та Асоцiацiї Європейського Союзу; або

     (b) країна кiнцевого призначення - це один з учасникiв Процесу Стабiлiзацiї та Асоцiацiї Європейського Союзу, i:

     (i) матерiали, використанi для виробництва цих товарiв, походять з Республiки Туреччина; або:

     (ii) цi товари отримали своє походження завдяки обробцi чи переробцi, що була здiйснена над ними в Республiцi Туреччина.

CN код Опис
1704 90 99 Iншi цукровi кондитерськi вироби без вмiсту какао
1806 10 30 Шоколад тi iншi готовi харчовi вироби з вмiстом какао
1806 10 90 - Какао-порошок, що мiстить добавки цукру або пiдсолоджувальних речовин:

- - що мiстить вiд 65 % до 80 % сахарози у вазi (включаючи iнвертний цукор, виражений в цукрозi) або iзоглюкозу, виражену в цукрозi

- - що мiстить понад 80 % сахарози у вазi (включаючи iнвертний цукор, виражений в цукрозi) або iзоглюкозу, виражену в цукрозi

1806 20 95 - Iншi готовi харчовi вироби з вмiстом какао в блоках або плитках вагою понад 2 кг або у виглядi рiдини, пасти, порошку, гранул або iншої об'ємної форми в контейнерах або первиннiй упаковцi з масою понад 2 кг

- - Iншi

- - - Iншi

1901 90 99 Солодовий екстракт, готовi харчовi вироби з борошна, крупи, крохмалю або солодовий екстракт без вмiсту какао або з вмiстом какао менше 40 % у вазi в перерахунку на повнiстю знежирену основу, не визначену або не включену в iншi товарнi позицiї, готовi харчовi вироби з товарiв, що належать до товарних позицiй вiд 0401 до 0404, без вмiсту какао або з вмiстом какао менше 5 % у вазi в перерахунку на повнiстю знежирену основу, не визначену або не включену в iншi товарнi позицiї.

- Iншi

- - Iншi (крiм солодового екстракту)

- - - Iншi

2101 12 98 Iншi компоненти на основi кави
2101 20 98 Iншi компоненти на основi чаю або мате
2106 90 59(1) Готовi харчовi продукти, не визначенi або не включенi до iнших:

- Iншi

- - Iншi

2106 90 98 Готовi харчовi продукти, не визначенi або не включенi до iнших:

- Iншi (крiм бiлкових концентратiв та текстурованих бiлкових речовин)

- - Iншi

- - - Iншi

3302 10 29 Сумiшi запашних речовин та сумiшi (включаючи спиртовi розчини), одержанi на основi однiєї або кiлькох iз речовин, що використовуються в якостi сировинних матерiалiв в промисловостi; iншi компоненти на основi запашних речовин, якi використовуються для виробництва напоїв:

- Що використовуються в харчовий промисловостi

- - Що використовуються для виробництва напоїв:

- - - Компоненти, що мiстять всi спецiї, необхiднi для виробництва напою:

- - - - З фактичною концентрацiєю спирту понад 0,5 %

- - - - Iншi:

- - - - - Якi не мiстять молочних жирiв, сахарозу, iзоглюкозу, глюкозу або крохмалю або з вмiстом молочного жиру менше 1,5 %, сахарози або iзоглюкози - 5 %, глюкози або крохмалю - 5 %

- - - - - Iншi

____________
     (1) Цi товари не повиннi бути виключенi з кумуляцiї, згаданої в Статтi 1 цього Додатку в преференцiйнiй торгiвлi мiж Республiкою Туреччина та Колишньою Югославською Республiкою Македонiя.

 

ДОДАТОК IX

Торгiвля мiж Республiкою Туреччина та Королiвством Марокко

Стаття 1

     Товари, що отримали своє походження шляхом застосування положень, передбачених цим Додатком, повиннi бути виключенi з кумуляцiї, як зазначено в Статтi 3 Доповнення I.

Стаття 2
Кумуляцiя в Туреччинi

     З метою виконання Статтi 2(1)(б) Доповнення I, обробка або переробка товарiв, здiйснена в Алжирi, Марокко або Тунiсi, повинна розглядатися як така, що проводилася в Туреччинi, якщо виробленi товари пiддаються подальшiй обробцi або переробцi в Туреччинi. Якщо вiдповiдно до цього положення, товари, що мають країну походження, виробленi в двох або бiльше вiдповiдних країнах, вони повиннi розглядатися як такi, що походять з Туреччини, тiльки якщо обробка або переробка виходить за рамки операцiй, зазначених у Статтi 6 Доповнення I.

Стаття 3
Кумуляцiя в Марокко

     З метою виконання Статтi 2(1)(б) Доповнення I, обробка або переробка товарiв, здiйснена в Алжирi, Тунiсi або Туреччинi, повинна розглядатися як така, що проводилася в Марокко, якщо виробленi товари пiддаються подальшiй обробцi або переробцi в Марокко. Якщо вiдповiдно до цього положення, товари, що мають країну походження, виробленi в двох або бiльше вiдповiдних країнах, вони повиннi розглядатися як такi, що походять з Марокко, тiльки якщо обробка або переробка виходить за рамки операцiй, зазначених у Статтi 6 Доповнення у I.

Стаття 4
Пiдтвердження походження

     1. Без обмеження розумiння Статтi 16(4) i (5) Доповнення I, сертифiкат з перевезення товару EUR.1 видається митним органом Туреччини або Марокко, якщо вiдповiднi товари розглядаються як такi, що походять з Туреччини або з Марокко, iз застосуванням кумуляцiї, згiдно зi Статтями 2 i 3 цього Додатку, а також вiдповiдають iншим вимогам Доповнення I.

     2. Без обмеження розумiння Статтi 21(2) i (3) Доповнення I, декларацiя походження видається, якщо вiдповiднi товари розглядаються як такi, що походять з Туреччини або з Марокко, iз застосуванням кумуляцiї, згiдно зi Статтями 2 i 3 цього Додатку, а також вiдповiдають iншим вимогам Доповнення I.

Стаття 5
Декларацiї постачальника

     1. Якщо сертифiкат з перевезення товару EUR.1 або декларацiя походження виданi в Туреччинi або Марокко для товарiв, що мають країну походження, у виробництвi яких використанi матерiали, що надходять з Алжиру, Марокко, Тунiсу або Туреччини, та якi зазнали обробки або переробки в цих країнах без отримання преференцiйного статусу походження, повинна враховуватися декларацiя постачальника для цих товарiв вiдповiдно до цiєї Статтi.

     2. Декларацiя постачальника, згадана в пунктi 1, слугує в якостi доказу обробки або переробки, здiйсненої в Алжирi, Марокко, Тунiсi або Туреччинi, вiдповiдних товарiв з метою встановлення того, що продукцiя, у виробництвi якої використовуються цi товари, може розглядатися як така, що походить з Туреччини або Марокко i вiдповiдає iншим вимогам Доповнення I.

     3. Окрема декларацiя постачальника повинна бути видана, за винятком випадкiв, передбачених у пунктi 4, постачальником кожної партiї товару в формi, яка визначена в Додатку С, на аркушi паперу, доданому до iнвойса, накладної або будь-якого iншого комерцiйного документу, що достатньо описує вiдповiднi товари для їх iдентифiкацiї.

     4. У разi, якщо постачальник регулярно поставляє визначеному клiєнту товари, для яких очiкується, що протягом тривалого перiоду часу обробка або переробка буде здiйснюватись в Алжирi, Марокко, Тунiсi чи Туреччинi, вiн може надати декларацiю одного постачальника, щоб забезпечити подальшу поставку партiй цих товарiв (далi "довгострокова декларацiя постачальника").

     Довгострокова декларацiя постачальника може бути дiйсна до одного року з дати складання декларацiї. Митнi органи країни, де видається декларацiя, визначають умови, за яких строк її дiї може продовжуватись.

     Довгострокова декларацiя постачальника складається постачальником у формi, встановленiй в Додатку D, i має мiстити детальний опис вiдповiдних товарiв, достатнiй для їх iдентифiкацiї. Вона надається вiдповiдному клiєнту, перед або разом з поставкою першої партiї товарiв, якi охоплюються цiєю декларацiєю.

     Постачальник зобов'язаний негайно проiнформувати свого клiєнта, якщо довгострокова декларацiя постачальника бiльше не застосовується до поставки товарiв.

     5. Декларацiї постачальника, зазначенi в пунктах 3 i 4 повиннi бути надрукованi з використанням однiєї з мов, на яких укладено договiр, вiдповiдно до положень нацiонального законодавства країни, в якiй складена декларацiя, i мати оригiнальний пiдпис постачальника власноруч. Декларацiя може також бути написана вiд руки; в такому випадку, вона повинна бути написана чорнилом i друкованими лiтерами.

     6. Постачальник, що складає декларацiю, повинен бути готовим надати в будь-який час, на вимогу митних органiв країни, де складена декларацiя, всi вiдповiднi документи, що пiдтверджують, що iнформацiя, представлена в цiй декларацiї є правильною.

Стаття 6
Супровiдна документацiя

     Декларацiї постачальника, якi пiдтверджують, що обробка або переробка використаних матерiалiв здiйснена в Алжирi, Марокко, Тунiсi або Туреччинi та складенi в однiй з цих країн, повиннi розглядатися як документ вiдповiдно до Статей 16(3) i 21(5) Доповнення I i Статтi 5(6) цього Додатку, що використовується з метою пiдтвердження того, що товари, охопленi сертифiкатом з перевезення EUR.1 або декларацiєю походження можуть розглядатися як такi, що походять з Туреччини або Марокко i виконують iншi вимоги Доповнення I.

Стаття 7
Збереження декларацiй постачальника

     Постачальник, який складає декларацiю постачальника, повинен зберiгати протягом не менше трьох рокiв копiї декларацiї та всiх iнвойсiв, накладних або iнших комерцiйних документiв, до яких додається дана декларацiя, а також документiв, зазначених у Статтi 5(6).

     Постачальник, який складає довгострокову декларацiю постачальника повинен зберiгати протягом не менше трьох рокiв копiї декларацiї та всiх iнвойсiв, накладних або iнших комерцiйних документiв, що стосуються товарiв, охоплених цiєю декларацiєю, яка вiдправляється вiдповiдному замовнику, а також документiв, зазначених у Статтi 5(6). Цей перiод починається з дати закiнчення термiну дiї довгострокової декларацiї постачальника.

Стаття 8
Адмiнiстративне спiвробiтництво

     З метою забезпечення належного застосування цього Додатку, Туреччина i Марокко повиннi допомагати один одному, через компетентнi митнi органи, при перевiрцi достовiрностi сертифiкатiв з перевезення товару EUR.1, декларацiй походження або декларацiй постачальника i правильностi iнформацiї, що мiститься в цих документах.

Стаття 9
Перевiрка декларацiй постачальника

     1. Наступнi перевiрки декларацiй постачальника або довгострокових декларацiй постачальника можуть здiйснюватися навмання або коли митнi органи країни, де приймаються такi декларацiї для видачi сертифiката з перевезення товару EUR.1 або декларацiї походження, мають обґрунтованi сумнiви в достовiрностi документа або правильностi iнформацiї, що мiститься в цьому документi.

     2. З метою виконання положень пункту 1, митнi органи країни, що згаданi в пунктi 1, повертають декларацiю постачальника або довгострокову декларацiю постачальника та iнвойси, накладнi або iншi комерцiйнi документи, що стосуються товарiв, якi охоплюються такою декларацiєю, митним органам країни, в якiй було складено декларацiю, зазначаючи, в разi необхiдностi, причини або форму запиту про перевiрку.

     Вони повиннi подати на пiдтримку запиту про подальшу перевiрку, будь-якi документи та iнформацiю, що були отриманi, припускаючи, що iнформацiя, представлена в декларацiї постачальника або довгостроковiй декларацiї постачальника, є невiрною.

     3. Перевiрка здiйснюється митними органами країни, в якiй були складенi декларацiя постачальника або довгострокова декларацiя постачальника. Для цього митнi органи повиннi мати право вимагати будь-яких доказiв i проводити перевiрки рахункiв постачальника або будь-якi iншi перевiрки, якi вони вважають доцiльними.

     4. Митнi органи, якi вимагають перевiрки, повиннi бути якомога швидше проiнформованi про її результати. Цi результати повиннi чiтко визначати, чи є вiрною надана в декларацiї постачальника або довгостроковiй декларацiї постачальника iнформацiя, та чи може i в якiй мiрi така декларацiя бути прийнятою до уваги при видачi сертифiката з перевезення товару EUR.1 або декларацiї походження.

Стаття 10
Стягнення

     Штрафи накладаються на будь-яку особу, яка розробляє чи має вiдношення до розробки документiв, що мiстять неправильну iнформацiю з метою отримання преференцiйного режиму для товарiв.

Стаття 11
Вiльнi зони

     1. Туреччина i Марокко вживають всiх необхiдних заходiв для забезпечення того, щоб товари, що мають пiдтвердження походження, та якi в процесi транспортування використовують вiльну зону, розташовану на їх територiї, не було замiнено iншими товарами i не пiддано обробцi, крiм звичайних операцiй, спрямованих на запобiгання їх погiршення.

     2. В порядку часткової вiдмiни пункту 1, якщо товари, що походять з Туреччини або Марокко та мають пiдтвердження походження, iмпортуються в вiльну зону i пiддаються обробцi або переробцi, вiдповiднi органи повиннi видати новий сертифiкат з перевезення товару EUR.1 на вимогу експортера, якщо здiйснення обробки або переробки вiдповiдає положенням цiєї Конвенцiї.

 

ДОДАТОК X

Торгiвля мiж Республiкою Туреччина та Республiкою Тунiс

Стаття 1

     Товари, що отримали своє походження шляхом застосування положень, передбачених цим Додатком, повиннi бути виключенi з кумуляцiї, як зазначено в Статтi 3 Доповнення I.

Стаття 2
Кумуляцiя в Туреччинi

     З метою виконання Статтi 2(1)(б) Доповнення I, обробка або переробка товарiв, здiйснена в Алжирi, Марокко або Тунiсi, повинна розглядатися як така, що проводилася в Туреччинi, якщо виробленi товари пiддаються подальшiй обробцi або переробцi в Туреччинi. Якщо вiдповiдно до цього положення, товари, що мають країну походження, виробленi в двох або бiльше вiдповiдних країнах, вони повиннi розглядатися як такi, що походять з Туреччини, тiльки якщо обробка або переробка виходить за рамки операцiй, зазначених у Статтi 6 Доповнення I.

Стаття 3
Кумуляцiя в Тунiсi

     З метою виконання Статтi 2(1)(б) Доповнення I, обробка або переробка товарiв, здiйснена в Туреччинi, Алжирi або Марокко, повинна розглядатися як така, що проводилася в Тунiсi, якщо виробленi товари пiддаються подальшiй обробцi або переробцi в Тунiсi. Якщо вiдповiдно до цього положення, товари, що мають країну походження, виробленi в двох або бiльше вiдповiдних країнах, вони повиннi розглядатися як такi, що походять з Тунiсу, тiльки якщо обробка або переробка виходить за рамки операцiй, зазначених у Статтi 6 Доповнення I.

Стаття 4
Пiдтвердження походження

     1. Без обмеження розумiння Статтi 16(4) i (5) Доповнення I, сертифiкат з перевезення товару EUR.1 видається митним органом Туреччини або Тунiсу, якщо вiдповiднi товари розглядаються як такi, що походять з Туреччини або з Тунiсу, iз застосуванням кумуляцiї, згiдно зi Статтями 2 i 3 цього Додатку, а також вiдповiдають iншим вимогам Доповнення I.

     2. Без обмеження розумiння Статтi 21(2) i (3) Доповнення I, декларацiя походження видається, якщо вiдповiднi товари розглядаються як такi, що походять з Туреччини або з Тунiсу, iз застосуванням кумуляцiї, згiдно зi Статтями 2 i 3 цього Додатку, а також вiдповiдають iншим вимогам Доповнення I.

Стаття 5
Декларацiї постачальника

     1. Якщо сертифiкат з перевезення товару EUR.1 або декларацiя походження виданi в Туреччинi або Тунiсi для товарiв, що мають країну походження, у виробництвi яких використанi матерiали, що надходять з Алжиру, Марокко, Тунiсу або Туреччини, та якi зазнали обробки або переробки в цих країнах без отримання преференцiйного статусу походження, повинна враховуватися декларацiя постачальника для цих товарiв вiдповiдно до цiєї Статтi.

     2. Декларацiя постачальника, згадана в пунктi 1, слугує в якостi доказу обробки або переробки, здiйсненої в Алжирi, Марокко, Тунiсi або Туреччинi, вiдповiдних товарiв з метою встановлення того, що продукцiя, у виробництвi якої використовуються цi товари, може розглядатися як така, що походить з Туреччини або Тунiсу i вiдповiдає iншим вимогам Доповнення I.

     3. Окрема декларацiя постачальника повинна бути видана, за винятком випадкiв, передбачених у пунктi 4, постачальником кожної партiї товару в формi, яка визначена в Додатку С, на аркушi паперу, доданому до iнвойса, накладної або будь-якого iншого комерцiйного документу, що достатньо описує вiдповiднi товари для їх iдентифiкацiї.

     4. У разi, якщо постачальник регулярно поставляє визначеному клiєнту товари, для яких очiкується, що протягом тривалого перiоду часу обробка або переробка буде здiйснюватись в Алжирi, Марокко, Тунiсi чи Туреччинi, вiн може надати декларацiю одного постачальника, щоб забезпечити подальшу поставку партiй цих товарiв (далi "довгострокова декларацiя постачальника").

     Довгострокова декларацiя постачальника може бути дiйсна до одного року з дати складання декларацiї. Митнi органи країни, де видається декларацiя, визначають умови, за яких строк її дiї може продовжуватись.

     Довгострокова декларацiя постачальника складається постачальником у формi, встановленiй в Додатку D, i має мiстити детальний опис вiдповiдних товарiв, достатнiй для їх iдентифiкацiї. Вона надається вiдповiдному клiєнту, перед або разом з поставкою першої партiї товарiв, якi охоплюються цiєю декларацiєю.

     Постачальник зобов'язаний негайно проiнформувати свого клiєнта, якщо довгострокова декларацiя постачальника бiльше не застосовується до поставки товарiв.

     5. Декларацiї постачальника, зазначенi в пунктах 3 i 4 повиннi бути надрукованi з використанням однiєї з мов, на яких укладено договiр, вiдповiдно до положень нацiонального законодавства країни, в якiй складена декларацiя, i мати оригiнальний пiдпис постачальника власноруч. Декларацiя може також бути написана вiд руки; в такому випадку, вона повинна бути написана чорнилом i друкованими лiтерами.

     6. Постачальник, що складає декларацiю, повинен бути готовим надати в будь-який час, на вимогу митних органiв країни, де складена декларацiя, всi вiдповiднi документи, що пiдтверджують, що iнформацiя, представлена в цiй декларацiї є правильною.

Стаття 6
Супровiдна документацiя

     Декларацiї постачальника, якi пiдтверджують, що обробка або переробка використаних матерiалiв здiйснена в Алжирi, Марокко, Тунiсi або Туреччинi та складенi в однiй з цих країн, повиннi розглядатися як документ вiдповiдно до Статей 16(3) i 21(5) Доповнення I i Статтi 5(6) цього Додатку, що використовується з метою пiдтвердження того, що товари, охопленi сертифiкатом з перевезення EUR.1 або декларацiєю походження можуть розглядатися як такi, що походять з Туреччини або Тунiсу i виконують iншi вимоги Доповнення I.

Стаття 7
Збереження декларацiй постачальника

     Постачальник, який складає декларацiю постачальника, повинен зберiгати протягом не менше трьох рокiв копiї декларацiї та всiх iнвойсiв, накладних або iнших комерцiйних документiв, до яких додається дана декларацiя, а також документiв, зазначених у Статтi 5(6).

     Постачальник, який складає довгострокову декларацiю постачальника повинен зберiгати протягом не менше трьох рокiв копiї декларацiї та всiх iнвойсiв, накладних або iнших комерцiйних документiв, що стосуються товарiв, охоплених цiєю декларацiєю, яка вiдправляється вiдповiдному замовнику, а також документiв, зазначених у Статтi 5(6). Цей перiод починається з дати закiнчення термiну дiї довгострокової декларацiї постачальника.

Стаття 8
Адмiнiстративне спiвробiтництво

     З метою забезпечення належного застосування цього Додатку, Туреччина i Тунiс повиннi допомагати один одному, через компетентнi митнi органи, при перевiрцi достовiрностi сертифiкатiв з перевезення товару EUR.1, декларацiй походження або декларацiй постачальника i правильностi iнформацiї, що мiститься в цих документах.

Стаття 9
Перевiрка декларацiй постачальника

     1. Наступнi перевiрки декларацiй постачальника або довгострокових декларацiй постачальника можуть здiйснюватися навмання або коли митнi органи країни, де приймаються такi декларацiї для видачi сертифiката з перевезення товару EUR.1 або декларацiї походження, мають обґрунтованi сумнiви в достовiрностi документа або правильностi iнформацiї, що мiститься в цьому документi.

     2. З метою виконання положень пункту 1, митнi органи країни, що згаданi в пунктi 1, повертають декларацiю постачальника або довгострокову декларацiю постачальника та iнвойси, накладнi або iншi комерцiйнi документи, що стосуються товарiв, якi охоплюються такою декларацiєю, митним органам країни, в якiй було складено декларацiю, зазначаючи, в разi необхiдностi, причини або форму запиту про перевiрку.

     Вони повиннi подати на пiдтримку запиту про подальшу перевiрку, будь-якi документи та iнформацiю, що були отриманi, припускаючи, що iнформацiя, представлена в декларацiї постачальника або довгостроковiй декларацiї постачальника, є невiрною.

     3. Перевiрка здiйснюється митними органами країни, в якiй були складенi декларацiя постачальника або довгострокова декларацiя постачальника. Для цього митнi органи повиннi мати право вимагати будь-яких доказiв i проводити перевiрки рахункiв постачальника або будь-якi iншi перевiрки, якi вони вважають доцiльними.

     4. Митнi органи, якi вимагають перевiрки, повиннi бути якомога швидше проiнформованi про її результати. Цi результати повиннi чiтко визначати, чи є вiрною надана в декларацiї постачальника або довгостроковiй декларацiї постачальника iнформацiя, та чи може i в якiй мiрi така декларацiя бути прийнятою до уваги при видачi сертифiката з перевезення товару EUR.1 або декларацiї походження.

Стаття 10
Стягнення

     Штрафи накладаються на будь-яку особу, яка розробляє чи має вiдношення до розробки документiв, що мiстять неправильну iнформацiю з метою отримання преференцiйного режиму для товарiв.

Стаття 11
Вiльнi зони

     1. Туреччина i Тунiс вживають всiх необхiдних заходiв для забезпечення того, щоб товари, що мають пiдтвердження походження, та якi в процесi транспортування використовують вiльну зону, розташовану на їх територiї, не було замiнено iншими товарами i не пiддано обробцi, крiм звичайних операцiй, спрямованих на запобiгання їх погiршення.

     2. В порядку часткової вiдмiни пункту 1, якщо товари, що походять з Туреччини або Тунiсу та мають пiдтвердження походження, iмпортуються в вiльну зону i пiддаються обробцi або переробцi, вiдповiднi органи повиннi видати новий сертифiкат з перевезення товару EUR.1 на вимогу експортера, якщо здiйснення обробки або переробки вiдповiдає положенням цiєї Конвенцiї.

 

ДОДАТОК XI

Торгiвля мiж Державами ЄАВТ та Республiкою Тунiс

Стаття 1

     Товари, що отримали своє походження шляхом застосування положень, передбачених цим Додатком, повиннi бути виключенi з кумуляцiї, як зазначено в Статтi 3 Доповнення I.

Стаття 2
Кумуляцiя в Державах ЄАВТ

     З метою виконання Статтi 2(1)(б) Доповнення у I, обробка або переробка товарiв, здiйснена в Тунiсi, повинна розглядатися як така, що проводилася в Державах ЄАВТ, якщо виробленi товари пiддаються подальшiй обробцi або переробцi в Державах ЄАВТ. Якщо вiдповiдно до цього положення, товари, що мають країну походження, виробленi в двох або бiльше вiдповiдних країнах, вони повиннi розглядатися як такi, що походять з Держав ЄАВТ, тiльки якщо обробка або переробка виходить за рамки операцiй, зазначених у Статтi 6 Доповнення I.

Стаття 3
Кумуляцiя в Тунiсi

     З метою виконання Статтi 2(1)(б) Доповнення I, обробка або переробка товарiв, здiйснена в Державах ЄАВТ, повинна розглядатися як така, що проводилася в Тунiсi, якщо виробленi товари пiддаються подальшiй обробцi або переробцi в Тунiсi. Якщо вiдповiдно до цього положення, товари, що мають країну походження, виробленi в двох або бiльше вiдповiдних країнах, вони повиннi розглядатися як такi, що походять з Тунiсу, тiльки якщо обробка або переробка виходить за рамки операцiй, зазначених у Статтi 6 Доповнення I.

Стаття 4
Пiдтвердження походження

     1. Без обмеження розумiння Статтi 16(4) i (5) Доповнення I, сертифiкат з перевезення товару EUR.1 видається митними органами Держав ЄАВТ або Тунiсу, якщо вiдповiднi товари розглядаються як такi, що походять з Держав ЄАВТ або з Тунiсу, iз застосуванням кумуляцiї, згiдно зi Статтями 2 i 3 цього Додатку, а також вiдповiдають iншим вимогам Доповнення I.

     2. Без обмеження розумiння Статтi 21(2) i (3) Доповнення I, декларацiя походження видається, якщо вiдповiднi товари розглядаються як такi, що походять з Держав ЄАВТ або з Тунiсу, iз застосуванням кумуляцiї, згiдно зi Статтями 2 i 3 цього Додатку, а також вiдповiдають iншим вимогам Доповнення I.

Стаття 5
Декларацiї постачальника

     1. Якщо сертифiкат з перевезення товару EUR.1 або декларацiя походження виданi в Державах ЄАВТ або Тунiсi для товарiв, що мають країну походження, у виробництвi яких використанi матерiали, що надходять з Тунiсу або Держав ЄАВТ, та якi зазнали обробки або переробки в цих країнах без отримання преференцiйного статусу походження, повинна враховуватися декларацiя постачальника для цих товарiв вiдповiдно до цiєї Статтi.

     2. Декларацiя постачальника, згадана в пунктi 1, слугує в якостi доказу обробки або переробки, здiйсненої в Тунiсi або Державах ЄАВТ, вiдповiдних товарiв з метою встановлення того, що продукцiя, у виробництвi якої використовуються цi товари, може розглядатися як така, що походить з Держав ЄАВТ або Тунiсу i вiдповiдає iншим вимогам Доповнення I.

     3. Окрема декларацiя постачальника повинна бути видана, за винятком випадкiв, передбачених у пунктi 4, постачальником кожної партiї товару в формi, яка визначена в Додатку Е, на аркушi паперу, доданому до iнвойса, накладної або будь-якого iншого комерцiйного документу, що достатньо описує вiдповiднi товари для їх iдентифiкацiї.

     4. У разi, якщо постачальник регулярно поставляє визначеному клiєнту товари, для яких очiкується, що протягом тривалого перiоду часу обробка або переробка буде здiйснюватись в Тунiсi або Державах ЄАВТ, вiн може надати декларацiю одного постачальника, щоб забезпечити подальшу поставку партiй цих товарiв (далi "довгострокова декларацiя постачальника").

     Довгострокова декларацiя постачальника може бути дiйсна до одного року з дати складання декларацiї. Митнi органи країни, де видається декларацiя, визначають умови, за яких строк її дiї може продовжуватись.

     Довгострокова декларацiя постачальника складається постачальником у формi, встановленiй в Додатку F, i має мiстити детальний опис вiдповiдних товарiв, достатнiй для їх iдентифiкацiї. Вона надається вiдповiдному клiєнту, перед або разом з поставкою першої партiї товарiв, якi охоплюються цiєю декларацiєю.

     Постачальник зобов'язаний негайно проiнформувати свого клiєнта, якщо довгострокова декларацiя постачальника бiльше не застосовується до поставки товарiв.

     5. Декларацiї постачальника, зазначенi в пунктах 3 i 4 повиннi бути надрукованi з використанням однiєї з мов, на яких укладено договiр, вiдповiдно до положень нацiонального законодавства країни, в якiй складена декларацiя, i мати оригiнальний пiдпис постачальника власноруч. Декларацiя може також бути написана вiд руки; в такому випадку, вона повинна бути написана чорнилом i друкованими лiтерами.

     6. Постачальник, що складає декларацiю, повинен бути готовим надати в будь-який час, на вимогу митних органiв країни, де складена декларацiя, всi вiдповiднi документи, що пiдтверджують, що iнформацiя, представлена в цiй декларацiї є правильною.

Стаття 6
Супровiдна документацiя

     Декларацiї постачальника, якi пiдтверджують, що обробка або переробка використаних матерiалiв здiйснена в Державах ЄАВТ або Тунiсi та складенi в однiй з цих країн, повиннi розглядатися як документ вiдповiдно до Статей 16(3) i 21(5) Доповнення I i Статтi 5(6) цього Додатку, що використовується з метою пiдтвердження того, що товари, охопленi сертифiкатом з перевезення EUR.1 або декларацiєю походження можуть розглядатися як такi, що походять з Держав ЄАВТ або Тунiсу i виконують iншi вимоги Доповнення I.

Стаття 7
Збереження декларацiй постачальника

     Постачальник, який складає декларацiю постачальника, повинен зберiгати протягом не менше трьох рокiв копiї декларацiї та всiх iнвойсiв, накладних або iнших комерцiйних документiв, до яких додається дана декларацiя, а також документiв, зазначених у Статтi 5(6).

     Постачальник, який складає довгострокову декларацiю постачальника повинен зберiгати протягом не менше трьох рокiв копiї декларацiї та всiх iнвойсiв, накладних або iнших комерцiйних документiв, що стосуються товарiв, охоплених цiєю декларацiєю, яка вiдправляється вiдповiдному замовнику, а також документiв, зазначених у Статтi 5(6). Цей перiод починається з дати закiнчення термiну дiї довгострокової декларацiї постачальника.

Стаття 8
Адмiнiстративне спiвробiтництво

     З метою забезпечення належного застосування цього Додатку, Держав ЄАВТ i Тунiс повиннi допомагати один одному, через компетентнi митнi органи, при перевiрцi достовiрностi сертифiкатiв з перевезення товару EUR.1, декларацiй походження або декларацiй постачальника i правильностi iнформацiї, що мiститься в цих документах.

Стаття 9
Перевiрка декларацiй постачальника

     1. Наступнi перевiрки декларацiй постачальника або довгострокових декларацiй постачальника можуть здiйснюватися навмання або коли митнi органи країни, де приймаються такi декларацiї для видачi сертифiката з перевезення товару EUR.1 або декларацiї походження, мають обґрунтованi сумнiви в достовiрностi документа або правильностi iнформацiї, що мiститься в цьому документi.

     2. З метою виконання положень пункту 1, митнi органи країни, що згаданi в пунктi 1, повертають декларацiю постачальника або довгострокову декларацiю постачальника та iнвойси, накладнi або iншi комерцiйнi документи, що стосуються товарiв, якi охоплюються такою декларацiєю, митним органам країни, в якiй було складено декларацiю, зазначаючи, в разi необхiдностi, причини або форму запиту про перевiрку.

     Вони повиннi подати на пiдтримку запиту про подальшу перевiрку, будь-якi документи та iнформацiю, що були отриманi, припускаючи, що iнформацiя, представлена в декларацiї постачальника або довгостроковiй декларацiї постачальника, є невiрною.

     3. Перевiрка здiйснюється митними органами країни, в якiй були складенi декларацiя постачальника або довгострокова декларацiя постачальника. Для цього митнi органи повиннi мати право вимагати будь-яких доказiв i проводити перевiрки рахункiв постачальника або будь-якi iншi перевiрки, якi вони вважають доцiльними.

     4. Митнi органи, якi вимагають перевiрки, повиннi бути якомога швидше проiнформованi про її результати. Цi результати повиннi чiтко визначати, чи є вiрною надана в декларацiї постачальника або довгостроковiй декларацiї постачальника iнформацiя, та чи може i в якiй мiрi така декларацiя бути прийнятою до уваги при видачi сертифiката з перевезення товару EUR.1 або декларацiї походження.

Стаття 10
Стягнення

     Штрафи накладаються на будь-яку особу, яка розробляє чи має вiдношення до розробки документiв, що мiстять неправильну iнформацiю з метою отримання преференцiйного режиму для товарiв.

Стаття 11
Вiльнi зони

     1. Держави ЄАВТ i Тунiс вживають всiх необхiдних заходiв для забезпечення того, щоб товари, що мають пiдтвердження походження, та якi в процесi транспортування використовують вiльну зону, розташовану на їх територiї, не було замiнено iншими товарами i не пiддано обробцi, крiм звичайних операцiй, спрямованих на запобiгання їх погiршення.

     2. В порядку часткової вiдмiни пункту 1, якщо товари, що походять з Держав ЄАВТ або Тунiсу та мають пiдтвердження походження, iмпортуються в вiльну зону i пiддаються обробцi або переробцi, вiдповiднi органи повиннi видати новий сертифiкат з перевезення товару EUR.1 на вимогу експортера, якщо здiйснення обробки або переробки вiдповiдає положенням цiєї Конвенцiї.

 

ДОДАТОК XII

Торгiвля в рамках Угоди про вiльну торгiвлю мiж арабськими та середземноморськими країнами (Агадiрська угода)

     Товари, отриманi в країнах-членах Угоди про вiльну торгiвлю мiж арабськими та середземноморськими країнами (Агадiрська угода) з матерiалiв з 1 по 24 Груп Гармонiзованої системи, виключаються з дiагональної кумуляцiї з iншими Договiрними Сторонами, якщо торгiвля цими матерiалами не лiбералiзована в рамках угод про вiльну торгiвлю, укладених мiж країною кiнцевого призначення i країною походження матерiалiв, якi використовуються для виробництва даного товару.

 

ДОДАТОК A

Декларацiя постачальника для товарiв, оброблених чи перероблених в Європейському Союзi, Алжирi, Марокко або Тунiсi без отримання преференцiйного статусу походження

     Декларацiя постачальника, текст якої наводиться нижче, повинна бути складена згiдно з посиланнями. Проте самi посилання передруковувати не обов'язково.

ДЕКЛАРАЦIЯ ПОСТАЧАЛЬНИКА

     Для товарiв, якi зазнали обробки або переробки в Європейського Союзi, Алжирi, Марокко або Тунiсi без отримання преференцiйного статусу походження

     Я, який нижче пiдписався, постачальник товарiв, охоплених доданим документом, заявляю, що:

     1. Наступнi матерiали, що не походять з Європейського Союзу, Алжиру, Марокко або Тунiсу, використовуються в Європейському Союзi, Алжирi, Марокко або Тунiсi для виробництва цих товарiв:

Характеристика поставлених товарiв(1) Характеристика використаних матерiалiв iншого походження Найменування використаних матерiалiв iншого походження (2) Вартiсть використаних матерiалiв iншого походження (2) (3)
       
       
       

Усього

 

     2. Всi iншi матерiали, використанi в Європейському Союзi, Алжирi, Марокко або Тунiсi для виробництва цих товарiв, походять з Європейського Союзу, Алжиру, Марокко або Тунiсу;

     3. Наступнi товари зазнали обробки або переробки за межами Європейського Союзу, Алжиру, Марокко або Тунiсу вiдповiдно до Статтi 11 Доповнення I Регiональної конвенцiї про правила походження товарiв Пан-Євро-Мед та отримали наступну сукупну додану вартiсть:

Характеристика поставлених товарiв

..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................

Сукупна додана вартiсть отримана за межами
Європейського Союзу, Алжиру, Марокко або
Тунiсу (4)

....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
....................................................................

.....................................................................
(Мiсце та дата)

....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
(Адреса та пiдпис постачальника; крiм того,
iм'я особи, яка пiдписала декларацiю,
має бути зазначено виразним почерком)

____________
     (1) Якщо iнвойс, накладна або iнший комерцiйний документ, до якого додається декларацiя, вiдноситься до рiзних видiв товарiв, або товарiв, якi не включають в себе матерiали iншого походження в тiй же мiрi, постачальник повинен чiтко розрiзняти їх.

     Приклад:

     Документ вiдноситься до рiзних моделей електродвигуна товарної позицiї 8501, якi будуть використовуватися у виробництвi пральних машин товарної позицiї 8450. Тип i вартiсть матерiалiв iншого походження, якi використовуються у виробництвi цих двигунiв, вiдрiзняються у рiзних моделей. Так, в першiй колонцi повиннi бути зазначенi рiзнi моделi, а в iнших - показники окремо для кожної з моделей, щоб дозволити виробнику пральних машин правильно оцiнити статус походження своїх товарiв залежно вiд того, яку модель електричного двигуна вiн використовує.

____________
     (2) Показники, якi запитуються в цих колонках, слiд зазначати при необхiдностi.

     Приклади:

     Правило для одягу в окремих товарних кодах Групи 62 вказує на можливiсть використання пряжi iншого походження. Якщо виробник такого одягу в Алжирi використовує тканини, iмпортованi з Європейського Союзу, якi були там отриманi в результатi плетiння пряжi iншого походження, то для постачальника з Європейського Союзу достатньо описати у своїй декларацiї матерiал iншого походження, який використовується в якостi пряжi, без необхiдностi вказiвки назви i вартостi такої пряжi.

     Виробник залiза товарної позицiї 7217, який виробив його зi сталевих пруткiв iншого походження, повинен вказати у другiй колонцi "прутки залiза". Якщо цей провiд необхiдно використати у виробництвi машини, для якої iснує обмеження для всiх матерiалiв iншого походження, що використовують певне процентне значення, в третiй колонцi необхiдно вказати вартiсть пруткiв iншого походження.

____________
     (3) "Вартiсть матерiалiв" означає митну вартiсть пiд час iмпорту використаних матерiалiв iншого походження, або, якщо це не може бути визначено, першу визначену цiну, сплачену за матерiали в Європейському Союзi, Алжирi, Марокко або Тунiсi. Точна вартiсть для кожного матерiалу iншого походження вказується за одиницю товару, зазначеного в першiй колонцi.

     (4) "Сукупна додана вартiсть" означає всi витрати, накопиченi за межами Європейського Союзу, Алжиру, Марокко або Тунiсу, включаючи вартiсть всiх доданих там матерiалiв. Точна сукупна додана вартiсть, отримана за межами Європейського Союзу, Алжиру, Марокко або Тунiсу повинна вказуватись за одиницю товару, зазначеного в першiй колонцi.

 

ДОДАТОК B

Довгострокова декларацiя постачальника для товарiв, оброблених чи перероблених в Європейському Союзi, Алжирi, Марокко або Тунiсi без отримання преференцiйного статусу походження

     Довгострокова декларацiя постачальника, текст якої наводиться нижче, повинна бути складена згiдно з посиланнями. Проте самi посилання передруковувати не обов'язково.

ДОВГОСТРОКОВА ДЕКЛАРАЦIЯ ПОСТАЧАЛЬНИКА

     Для товарiв, якi зазнали обробки або переробки в Європейського Союзi, Алжирi, Марокко або Тунiсi без отримання преференцiйного статусу походження

     Я, який нижче пiдписався, постачальник товарiв, охоплених цим документом, якi регулярно поставляються до........... (1) заявляю, що:

     1. Наступнi матерiали, що не походять з Європейського Союзу, Алжиру, Марокко або Тунiсу, використовуються в Європейському Союзi, Алжирi, Марокко або Тунiсi для виробництва цих товарiв:

Характеристика поставлених товарiв(2) Характеристика використаних матерiалiв iншого походження Найменування використаних матерiалiв iншого походження (3) Вартiсть використаних матерiалiв iншого походження (3) (4)
       
       
       

Усього

 

     2. Всi iншi матерiали, використанi в Європейському Союзi, Алжирi, Марокко або Тунiсi для виробництва цих товарiв, походять з Європейського Союзу, Алжиру, Марокко або Тунiсу;

     3. Наступнi товари зазнали обробки або переробки за межами Європейського Союзу, Алжиру, Марокко або Тунiсу вiдповiдно до Статтi 11 Доповнення I Регiональної конвенцiї про правила походження товарiв Пан-Євро-Мед та отримали там наступну додану вартiсть:

Характеристика поставлених товарiв Сукупна додана вартiсть, отримана за межами Європейського Союзу, Алжиру, Марокко або Тунiсу (5)
   
   
   

     Ця декларацiя дiйсна для всiх наступних партiй цих товарiв, що вiдправленi:

     з ..........................................................
до .......................................................(6)

     Я зобов'язуюсь iнформувати .................................................(1) негайно, якщо ця декларацiя втратить чиннiсть.

...........................................................
(Мiсце i дата)                    
...........................................................
...........................................................
...........................................................
(Адреса та пiдпис постачальника;
крiм того, iм'я особи, яка
пiдписала декларацiю,
має бути зазначено виразним
почерком)

 

____________
     (1) Iм'я та адреса покупця.

     (2) Якщо iнвойс, накладна або iнший комерцiйний документ, до якого додається декларацiя, вiдноситься до рiзних видiв товарiв, або товарiв, якi не включають в себе матерiали iншого походження в тiй же мiрi, постачальник повинен чiтко розрiзняти їх.

     Приклад:

     Документ вiдноситься до рiзних моделей електродвигуна товарної позицiї 8501, якi будуть використовуватися у виробництвi пральних машин товарної позицiї 8450. Тип i вартiсть матерiалiв iншого походження, якi використовуються у виробництвi цих двигунiв, вiдрiзняються у рiзних моделей. Так, в першiй колонцi повиннi бути зазначенi рiзнi моделi, а в iнших - показники окремо для кожної з моделей, щоб дозволити виробнику пральних машин правильно оцiнити статус походження своїх товарiв залежно вiд того, яку модель електричного двигуна вiн використовує.

     (3) Показники, якi запитуються в цих колонках, слiд зазначати при необхiдностi.

     Приклади:

     Правило для одягу в окремих товарних кодах Групи 62 вказує на можливiсть використання пряжi iншого походження. Якщо виробник такого одягу в Алжирi використовує тканини, iмпортованi з Європейського Союзу, якi були там отриманi в результатi плетiння пряжi iншого походження, то для постачальника з Європейського Союзу достатньо описати у своїй декларацiї матерiал iншого походження, який використовується в якостi пряжi, без необхiдностi вказiвки назви i вартостi такої пряжi.

     Виробник залiза товарної позицiї 7217, який виробив його зi сталевих пруткiв iншого походження, повинен вказати у другiй колонцi "прутки залiза". Якщо цей провiд необхiдно використати у виробництвi машини, для якої iснує обмеження для всiх матерiалiв iншого походження, що використовують певне процентне значення, в третiй колонцi необхiдно вказати вартiсть пруткiв iншого походження.

     (4) "Вартiсть матерiалiв" означає митну вартiсть пiд час iмпорту використаних матерiалiв iншого походження, або, якщо це не може бути визначено, першу визначену цiну, сплачену за матерiали в Європейському Союзi, Алжирi, Марокко або Тунiсi. Точна вартiсть для кожного матерiалу iншого походження вказується за одиницю товару, зазначеного в першiй колонцi.

     (5) "Сукупна додана вартiсть" означає всi витрати, накопиченi за межами Європейського Союзу, Алжиру, Марокко або Тунiсу, включаючи вартiсть всiх доданих там матерiалiв. Точна сукупна додана вартiсть, отримана за межами Європейського Союзу, Алжиру, Марокко або Тунiсу повинна вказуватись за одиницю товару, зазначеного в першiй колонцi.

     (6) Поставте дати. Термiн дiї довгострокової декларацiї постачальника зазвичай не повинен перевищувати 12 мiсяцiв за умов, встановлених митними органами країни, де вона була укладена.

 

ДОДАТОК C

Декларацiя постачальника для товарiв, оброблених чи перероблених в Алжирi, Марокко,Тунiсi або Туреччинi без отримання преференцiйного статусу походження

     Декларацiя постачальника, текст якої наводиться нижче, повинна бути складена згiдно з посиланнями. Проте самi посилання передруковувати не обов'язково.

ДЕКЛАРАЦIЯ ПОСТАЧАЛЬНИКА

     Для товарiв, якi зазнали обробки або переробки в Алжирi, Марокко, Тунiсi або Туреччинi без отримання преференцiйного статусу походження

     Я, який нижче пiдписався, постачальник товарiв, охоплених доданим документом, заявляю, що:

     1. Наступнi матерiали, що не походять з Алжиру, Марокко, Тунiсу або Туреччини використовуються в Алжирi, Марокко, Тунiсi або Туреччинi для виробництва цих товарiв:

Характеристика поставлених товарiв(1) Характеристика використаних матерiалiв iншого походження Найменування використаних матерiалiв iншого походження (2) Вартiсть використаних матерiалiв iншого походження (2) (3)
       
       
       

Усього

 

     2. Всi iншi матерiали, використанi в Алжирi, Марокко, Тунiсi або Туреччинi для виробництва цих товарiв, походять з Алжиру, Марокко, Тунiсу або Туреччини;

     3. Наступнi товари зазнали обробки або переробки за межами Алжиру, Марокко, Тунiсу або Туреччини вiдповiдно до Статтi 11 Доповнення I Регiональної конвенцiї про правила походження товарiв Пан-Євро-Мед та отримали наступну сукупну додану вартiсть:

Характеристика поставлених товарiв

..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................

Сукупна додана вартiсть отримана за межами
Алжиру, Марокко, Тунiсу або Туреччини (4)

....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
....................................................................

.....................................................................
(Мiсце та дата)

....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
(Адреса та пiдпис постачальника; крiм того,
iм'я особи, яка пiдписала декларацiю,
має бути зазначено виразним почерком)

____________
     (1) Якщо iнвойс, накладна або iнший комерцiйний документ, до якого додається декларацiя, вiдноситься до рiзних видiв товарiв, або товарiв, якi не включають в себе матерiали iншого походження в тiй же мiрi, постачальник повинен чiтко розрiзняти їх.

     Приклад:

     Документ вiдноситься до рiзних моделей електродвигуна товарної позицiї 8501, якi будуть використовуватися у виробництвi пральних машин товарної позицiї 8450. Тип i вартiсть матерiалiв iншого походження, якi використовуються у виробництвi цих двигунiв, вiдрiзняються у рiзних моделей. Так, в першiй колонцi повиннi бути зазначенi рiзнi моделi, а в iнших - показники окремо для кожної з моделей, щоб дозволити виробнику пральних машин правильно оцiнити статус походження своїх товарiв залежно вiд того, яку модель електричного двигуна вiн використовує.

     (2) Показники, якi запитуються в цих колонках, слiд зазначати при необхiдностi.

     Приклади:

     Правило для одягу в окремих товарних кодах Групи 62 вказує на можливiсть використання пряжi iншого походження. Якщо виробник такого одягу в Тунiсi використовує тканини, iмпортованi з Туреччини, якi були там отриманi в результатi плетiння пряжi iншого походження, то для постачальника з Туреччини достатньо описати у своїй декларацiї матерiал iншого походження, який використовується в якостi пряжi, без необхiдностi вказiвки назви i вартостi такої пряжi.

     Виробник залiза товарної позицiї 7217, який виробив його зi сталевих пруткiв iншого походження, повинен вказати у другiй колонцi "прутки залiза". Якщо цей провiд необхiдно використати у виробництвi машини, для якої iснує обмеження для всiх матерiалiв iншого походження, що використовують певне процентне значення, в третiй колонцi необхiдно вказати вартiсть пруткiв iншого походження.

     (3) "Вартiсть матерiалiв" означає митну вартiсть пiд час iмпорту використаних матерiалiв iншого походження, або, якщо це не може бути визначено, першу визначену цiну, сплачену за матерiали в Алжирi, Марокко, Тунiсi або Туреччинi. Точна вартiсть для кожного матерiалу iншого походження вказується за одиницю товару, зазначеного в першiй колонцi.

     (4) "Сукупна додана вартiсть" означає всi витрати, накопиченi за межами Алжиру, Марокко, Тунiсу або Туреччини, включаючи вартiсть всiх доданих там матерiалiв. Точна сукупна додана вартiсть, отримана за межами Алжиру, Марокко, Тунiсу або Туреччини повинна вказуватись за одиницю товару, зазначеного в першiй колонцi.

 

ДОДАТОК D

Довгострокова декларацiя постачальника для товарiв, оброблених чи перероблених в Алжирi, Марокко, Тунiсi або Туреччинi без отримання преференцiйного статусу походження

     Довгострокова декларацiя постачальника, текст якої наводиться нижче, повинна бути складена згiдно з посиланнями. Проте самi посилання передруковувати не обов'язково.

ДОВГОСТРОКОВА ДЕКЛАРАЦIЯ ПОСТАЧАЛЬНИКА

     Для товарiв, якi зазнали обробки або переробки в Алжирi, Марокко, Тунiсi або Туреччинi без отримання преференцiйного статусу походження

     Я, який нижче пiдписався, постачальник товарiв, охоплених цим документом, якi регулярно поставляються до ........... (1) заявляю, що:

     1. Наступнi матерiали, що не походять з Алжиру, Марокко, Тунiсу або Туреччини використовуються в Алжирi, Марокко, Тунiсi або Туреччинi для виробництва цих товарiв:

Характеристика поставлених товарiв(2) Характеристика використаних матерiалiв iншого походження Найменування використаних матерiалiв iншого походження (3) Вартiсть використаних матерiалiв iншого походження (3) (4)
       
       
       

Усього

 

     2. Всi iншi матерiали, використанi в Алжирi, Марокко, Тунiсi або Туреччинi для виробництва цих товарiв, походять з Алжиру, Марокко, Тунiсу або Туреччини;

     3. Наступнi товари зазнали обробки або переробки за межами Алжиру, Марокко, Тунiсу або Туреччини вiдповiдно до Статтi 11 Доповнення I Регiональної конвенцiї про правила походження товарiв Пан-Євро-Мед та отримали там наступну додану вартiсть:

Характеристика поставлених товарiв Сукупна додана вартiсть, отримана за межами Алжиру, Марокко, Тунiсу або Туреччини (5)
   
   
   

     Ця декларацiя дiйсна для всiх наступних партiй цих товарiв, що вiдправленi:

     з ..........................................................
до ....................................................... (6)

     Я зобов'язуюсь iнформувати ................................................. (1) негайно, якщо ця декларацiя втратить чиннiсть.

...........................................................
(Мiсце i дата)                    
...........................................................
...........................................................
...........................................................
(Адреса та пiдпис постачальника; крiм
того, iм'я особи, яка пiдписала декларацiю,
має бути зазначено виразним почерком)

 

____________
     (1) Iм'я та адреса покупця

     (2) Якщо iнвойс, накладна або iнший комерцiйний документ, до якого додається декларацiя, вiдноситься до рiзних видiв товарiв, або товарiв, якi не включають в себе матерiали iншого походження в тiй же мiрi, постачальник повинен чiтко розрiзняти їх.

     Приклад:

     Документ вiдноситься до рiзних моделей електродвигуна товарної позицiї 8501, якi будуть використовуватися у виробництвi пральних машин товарної позицiї 8450. Тип i вартiсть матерiалiв iншого походження, якi використовуються у виробництвi цих двигунiв, вiдрiзняються у рiзних моделей. Так, в першiй колонцi повиннi бути зазначенi рiзнi моделi, а в iнших - показники окремо для кожної з моделей, щоб дозволити виробнику пральних машин правильно оцiнити статус походження своїх товарiв залежно вiд того, яку модель електричного двигуна вiн використовує.

     (3) Показники, якi запитуються в цих колонках, слiд зазначати при необхiдностi.

     Приклади:

     Правило для одягу в окремих товарних кодах Групи 62 вказує на можливiсть використання пряжi iншого походження. Якщо виробник такого одягу в Тунiсi використовує тканини, iмпортованi з Туреччини, якi були там отриманi в результатi плетiння пряжi iншого походження, то для постачальника з Туреччини достатньо описати у своїй декларацiї матерiал iншого походження, який використовується в якостi пряжi, без необхiдностi вказiвки назви i вартостi такої пряжi.

     Виробник залiза товарної позицiї 7217, який виробив його зi сталевих пруткiв iншого походження, повинен вказати у другiй колонцi "прутки залiза". Якщо цей провiд необхiдно використати у виробництвi машини, для якої iснує обмеження для всiх матерiалiв iншого походження, що використовують певне процентне значення, в третiй колонцi необхiдно вказати вартiсть пруткiв iншого походження.

     (4) "Вартiсть матерiалiв" означає митну вартiсть пiд час iмпорту використаних матерiалiв iншого походження, або, якщо це не може бути визначено, першу визначену цiну, сплачену за матерiали в Алжирi, Марокко, Тунiсi або Туреччинi. Точна вартiсть для кожного матерiалу iншого походження вказується за одиницю товару, зазначеного в першiй колонцi.

     (5) "Сукупна додана вартiсть" означає всi витрати, накопиченi за межами Алжиру, Марокко, Тунiсу або Туреччини, включаючи вартiсть всiх доданих там матерiалiв. Точна сукупна додана вартiсть, отримана за межами Алжиру, Марокко, Тунiсу або Туреччини повинна вказуватись за одиницю товару, зазначеного в першiй колонцi.

     (6) Поставте дати. Термiн дiї довгострокової декларацiї постачальника зазвичай не повинен перевищувати 12 мiсяцiв за умов, встановлених митними органами країни, де вона була укладена.

 

ДОДАТОК E

Декларацiя постачальника для товарiв, оброблених чи перероблених в Державах ЄАВТ або Тунiсi без отримання преференцiйного статусу походження

     Декларацiя постачальника, текст якої наводиться нижче, повинна бути складена згiдно з посиланнями. Проте самi посилання передруковувати не обов'язково.

ДЕКЛАРАЦIЯ ПОСТАЧАЛЬНИКА

     Для товарiв, якi зазнали обробки або переробки в Державах ЄАВТ або Тунiсi без отримання преференцiйного статусу походження

     Я, який нижче пiдписався, постачальник товарiв, охоплених доданим документом, заявляю, що:

     1. Наступнi матерiали, що не походять з Держав ЄАВТ або Тунiсу використовуються в Державi ЄАВТ або Тунiсi для виробництва цих товарiв:

Характеристика поставлених товарiв(1) Характеристика використаних матерiалiв iншого походження Найменування використаних матерiалiв iншого походження (2) Вартiсть використаних матерiалiв iншого походження (2) (3)
       
       
       

Усього

 

     2. Всi iншi матерiали, використанi в Державах ЄАВТ або Тунiсi для виробництва цих товарiв, походять з Держави ЄАВТ або Тунiсу;

     3. Наступнi товари зазнали обробки або переробки за межами Держав ЄАВТ або Тунiсу вiдповiдно до Статтi 11 Доповнення I Регiональної конвенцiї про правила походження товарiв Пан-Євро-Мед та отримали наступну сукупну додану вартiсть:

Характеристика поставлених товарiв

..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................

Сукупна додана вартiсть отримана за межами
Держав ЄАВТ або Тунiсу (4)

....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
....................................................................

.....................................................................
(Мiсце та дата)

....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
(Адреса та пiдпис постачальника; крiм того,
iм'я особи, яка пiдписала декларацiю,
має бути зазначено виразним почерком)

____________
     (1) Якщо iнвойс, накладна або iнший комерцiйний документ, до якого додається декларацiя, вiдноситься до рiзних видiв товарiв, або товарiв, якi не включають в себе матерiали iншого походження в тiй же мiрi, постачальник повинен чiтко розрiзняти їх.

     Приклад:

     Документ вiдноситься до рiзних моделей електродвигуна товарної позицiї 8501, якi будуть використовуватися у виробництвi пральних машин товарної позицiї 8450. Тип i вартiсть матерiалiв iншого походження, якi використовуються у виробництвi цих двигунiв, вiдрiзняються у рiзних моделей. Так, в першiй колонцi повиннi бути зазначенi рiзнi моделi, а в iнших - показники окремо для кожної з моделей, щоб дозволити виробнику пральних машин правильно оцiнити статус походження своїх товарiв залежно вiд того, яку модель електричного двигуна вiн використовує.

     (2) Показники, якi запитуються в цих колонках, слiд зазначати при необхiдностi.

     Приклади:

     Правило для одягу в окремих товарних кодах Групи 62 вказує на можливiсть використання пряжi iншого походження. Якщо виробник такого одягу в Тунiсi використовує тканини, iмпортованi з Держав ЄАВТ, якi були там отриманi в результатi плетiння пряжi iншого походження, то для постачальника з Держав ЄАВТ достатньо описати у своїй декларацiї матерiал iншого походження, який використовується в якостi пряжi, без необхiдностi вказiвки назви i вартостi такої пряжi.

     Виробник залiза товарної позицiї 7217, який виробив його зi сталевих пруткiв iншого походження, повинен вказати у другiй колонцi "прутки залiза". Якщо цей провiд необхiдно використати у виробництвi машини, для якої iснує обмеження для всiх матерiалiв iншого походження, що використовують певне процентне значення, в третiй колонцi необхiдно вказати вартiсть пруткiв iншого походження.

     (3) "Вартiсть матерiалiв" означає митну вартiсть пiд час iмпорту використаних матерiалiв iншого походження, або, якщо це не може бути визначено, першу визначену цiну, сплачену за матерiали в Державах ЄАВТ або Тунiсi. Точна вартiсть для кожного матерiалу iншого походження вказується за одиницю товару, зазначеного в першiй колонцi.

     (4) "Сукупна додана вартiсть" означає всi витрати, накопиченi за межами Держав ЄАВТ або Тунiсу, включаючи вартiсть всiх доданих там матерiалiв. Точна сукупна додана вартiсть, отримана за межами Держав ЄАВТ або Тунiсу повинна вказуватись за одиницю товару, зазначеного в першiй колонцi.

 

ДОДАТОК F

Довгострокова декларацiя постачальника для товарiв, оброблених чи перероблених в Державах ЄАВТ або Тунiсi без отримання преференцiйного статусу походження

     Довгострокова декларацiя постачальника, текст якої наводиться нижче, повинна бути складена згiдно з посиланнями. Проте самi посилання передруковувати не обов'язково.

ДОВГОСТРОКОВА ДЕКЛАРАЦIЯ ПОСТАЧАЛЬНИКА

     Для товарiв, якi зазнали обробки або переробки в Державах ЄАВТ або Тунiсi без отримання преференцiйного статусу походження

     Я, який нижче пiдписався, постачальник товарiв, охоплених цим документом, якi регулярно поставляються до ........... (1) заявляю, що:

     1. Наступнi матерiали, що не походять з Державах ЄАВТ або Тунiсу використовуються в Державах ЄАВТ або Тунiсi для виробництва цих товарiв:

Характеристика поставлених товарiв(2) Характеристика використаних матерiалiв iншого походження Найменування використаних матерiалiв iншого походження (3) Вартiсть використаних матерiалiв iншого походження (3) (4)
       
       
       

Усього

 

     2. Всi iншi матерiали, використанi в Державах ЄАВТ або Тунiсi для виробництва цих товарiв, походять з Держав ЄАВТ або Тунiсу;

     3. Наступнi товари зазнали обробки або переробки за межами Держав ЄАВТ або Тунiсу вiдповiдно до Статтi 11 Доповнення I Регiональної конвенцiї про правила походження товарiв Пан-Євро-Мед та отримали там наступну додану вартiсть:

Характеристика поставлених товарiв Сукупна додана вартiсть, отримана за межами Держав ЄАВТ або Тунiсу (5)
   
   
   

     Ця декларацiя дiйсна для всiх наступних партiй цих товарiв, що вiдправленi:

     з ..........................................................
до .......................................................(6)

     Я зобов'язуюсь iнформувати .................................................(1) негайно, якщо ця декларацiя втратить чиннiсть.

...........................................................
(Мiсце i дата)                    
...........................................................
...........................................................
...........................................................
(Адреса та пiдпис постачальника; крiм
того, iм'я особи, яка пiдписала декларацiю,
має бути зазначено виразним почерком)

 

____________
     (1) Iм'я та адреса покупця

     (2) Якщо iнвойс, накладна або iнший комерцiйний документ, до якого додається декларацiя, вiдноситься до рiзних видiв товарiв, або товарiв, якi не включають в себе матерiали iншого походження в тiй же мiрi, постачальник повинен чiтко розрiзняти їх.

     Приклад:

     Документ вiдноситься до рiзних моделей електродвигуна товарної позицiї 8501, якi будуть використовуватися у виробництвi пральних машин товарної позицiї 8450. Тип i вартiсть матерiалiв iншого походження, якi використовуються у виробництвi цих двигунiв, вiдрiзняються у рiзних моделей. Так, в першiй колонцi повиннi бути зазначенi рiзнi моделi, а в iнших - показники окремо для кожної з моделей, щоб дозволити виробнику пральних машин правильно оцiнити статус походження своїх товарiв залежно вiд того, яку модель електричного двигуна вiн використовує.

     (3) Показники, якi запитуються в цих колонках, слiд зазначати при необхiдностi.

     Приклади:

     Правило для одягу в окремих товарних кодах Групи 62 вказує на можливiсть використання пряжi iншого походження. Якщо виробник такого одягу в Тунiсi використовує тканини, iмпортованi з Держав ЄАВТ, якi були там отриманi в результатi плетiння пряжi iншого походження, то для постачальника з Держав ЄАВТ достатньо описати у своїй декларацiї матерiал iншого походження, який використовується в якостi пряжi, без необхiдностi вказiвки назви i вартостi такої пряжi.

     Виробник залiза товарної позицiї 7217, який виробив його зi сталевих пруткiв iншого походження, повинен вказати у другiй колонцi "прутки залiза". Якщо цей провiд необхiдно використати у виробництвi машини, для якої iснує обмеження для всiх матерiалiв iншого походження, що використовують певне процентне значення, в третiй колонцi необхiдно вказати вартiсть пруткiв iншого походження.

     (4) "Вартiсть матерiалiв" означає митну вартiсть пiд час iмпорту використаних матерiалiв iншого походження, або, якщо це не може бути визначено, першу визначену цiну, сплачену за матерiали в Державах ЄАВТ або Тунiсi. Точна вартiсть для кожного матерiалу iншого походження вказується за одиницю товару, зазначеного в першiй колонцi.

     (5) "Сукупна додана вартiсть" означає всi витрати, накопиченi за межами Держав ЄАВТ або Тунiсу, включаючи вартiсть всiх доданих там матерiалiв. Точна сукупна додана вартiсть, отримана за межами Держав ЄАВТ або Тунiсу повинна вказуватись за одиницю товару, зазначеного в першiй колонцi.

     (6) Проставте дати. Термiн дiї довгострокової декларацiї постачальника зазвичай не повинен перевищувати 12 мiсяцiв за умов, встановлених митними органами країни, де вона була укладена.

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.