ДОГОВIР

мiж Урядом України та Урядом Республiки Польща про надання кредиту на умовах пов'язаної допомоги

     Уряд України та Уряд Республiки Польща (далi - Договiрнi Сторони), з метою сприяння та поглиблення економiчного спiвробiтництва мiж Україною та Республiкою Польща,

     домовились про таке:

Стаття 1

     Уряд Республiки Польща надає кредит у розмiрi, який не перевищує 100 мiльйонiв євро (сто мiльйонiв EUR) (далi - Кредит), Уряду України для фiнансування проектiв з розбудови прикордонної дорожньої iнфраструктури та облаштування пунктiв пропуску українсько-польського кордону та iнших проектiв, що будуть погодженi Договiрними Сторонами та фiнансуватимуться в рамках окремих контрактiв мiж експортерами з Польщi та юридичними особами - резидентами України (надалi - Контракт). Кредит використовується для фiнансування 100 % (сто процентiв) вартостi Контрактiв на поставку товарiв, робiт та послуг, з Республiки Польща до України.

Стаття 2

     1. Передбачається, що цей Договiр, усi проекти та Контракти, якi фiнансуються за цим Договором, вiдповiдають iнструкцiям Органiзацiї економiчного спiвробiтництва та розвитку (надалi - ОЕСР) стосовно пов'язаної допомоги, як визначено в Угодi про офiцiйну пiдтримку експортних кредитiв та в iнших вiдповiдних документах ОЕСР.

     2. Уряд України пiдтверджує свою готовнiсть використовувати Кредит у вiдповiдностi з iнструкцiями ОЕСР стосовно пов'язаної допомоги та надасть свою пiдтримку Уряду Республiки Польща у забезпеченнi дотримання таких iнструкцiй ОЕСР.

     3. Республiка Польща повiдомляє ОЕСР про цей Договiр, усi проекти та Контракти, якi фiнансуються за Кредитом вiдповiдно до процедур, визначених в Угодi про офiцiйну пiдтримку експортних кредитiв. У випадку будь-яких заперечень ОЕСР стосовно вiдповiдностi проектiв та Контрактiв, якi фiнансуються за цим Договором, Угодi про офiцiйну пiдтримку експортних кредитiв, такi Контракти не будуть фiнансуватися за Договором, не зважаючи на те, що Контракти в рамках проектiв були погодженi Договiрними Сторонами вiдповiдно до статтi 3 цього Договору.

     4. Договiрнi Сторони поiнформують пiдприємцiв обох сторiн про iнструкцiї ОЕСР та процедури стосовно пов'язаної допомоги.

Стаття 3

     1. Контракти, вiдповiдно до яких реалiзуються профiнансованi за Кредитом проекти, укладаються вiдповiдно до положень цього Договору. Експортнi документи, в першу чергу рахунки-фактури, що подаються сторонами Контракту, повиннi включати положення "за Договором мiж Урядом України та Урядом Республiки Польща про надання кредиту на умовах пов'язаної допомоги, вiд 09 вересня 2015 року".

     2. Контракти, зазначенi у статтi 1 цього Договору, укладаються пiдприємцями з мiсцезнаходженням в Республiцi Польща (далi - польськi пiдприємцi) та юридичними особами - резидентами України не пiзнiше, нiж через 2 (два) роки з дати набрання чинностi цим Договором.

     3. Мiнiмальна вартiсть Контракту за цим Договором становить 500.000 (п'ятсот тисяч) євро.

     4. Контракти, укладенi вiдповiдно до цього Договору, погоджуються Договiрними Сторонами вiдповiдно до такої процедури:

     1) Мiнiстерство фiнансiв України у письмовiй формi iнформує Мiнiстерство фiнансiв Республiки Польща про схвалення Контракту вiдповiдними центральними органами виконавчої влади України;

     2) надалi, Мiнiстерство фiнансiв Республiки Польща надає Мiнiстерству фiнансiв України своє письмове пiдтвердження Контракту;

     3) Контракт набере чинностi через 15 (п'ятнадцять) днiв з дати надсилання письмового пiдтвердження Мiнiстерства фiнансiв Республiки Польща Мiнiстерству фiнансiв України;

     4) процедура узгодження для кожної Договiрної Сторони не може перевищувати 45 (сорок п'ять) днiв.

     5. Кожна Договiрна Сторона може поставити затвердження умов в залежнiсть вiд, зокрема, належного фiнансового становища сторiн Контракту, сплати податкiв та зборiв, належно пiдтвердженого здiйснення мiжнародних трансакцiй та заяви про дотримання положень цього Договору та документiв ОЕСР вiдповiдно до статтi 2 цього Договору.

Стаття 4

     1. Платежi польським пiдприємцям у зв'язку iз Контрактами, укладеними та здiйсненими за цим Договором, здiйснюються Урядом Республiки Польща в особi Мiнiстра фiнансiв Республiки Польща, через банкiвську установу, уповноважену обслуговувати Кредит, вiдповiдно до частини 1 статтi 10 цього Договору, з Державного бюджету Республiки Польща у польських злотих, вiдповiдно до умов Контрактiв.

     2. Усi цiни, встановленi вiдповiдно до свiтових ринкових цiн, та цiна Контрактiв, виражаються в євро.

     3. Усi товари, якi експортуються з Республiки Польща до України за цим Договором, не можуть бути ре-експортованi до третiх країн без письмового дозволу Мiнiстра фiнансiв Республiки Польща.

     4. Вартiсть товарiв, робiт та послуг польського походження за Контрактом, який фiнансується за цим Договором, не може бути меншою, нiж 60 % (шiстдесят процентiв) вiд вартостi цього Контракту. Детальна iнформацiя про виконання цiєї вимоги, включаючи надання вiдповiдних документiв, наприклад сертифiкатiв про походження, може вимагатись вiд експортера Договiрними Сторонами.

Стаття 5

     Датою кожної вибiрки Кредиту є дата виплати коштiв польському пiдприємцю вiдповiдно до умов Контракту. Платiж польському пiдприємцю буде здiйснений лише пiсля отримання Банком, що призначений обслуговувати Кредит вiдповiдно до частини 1 статтi 10 цього Договору, вiдповiдного дозволу на оплату вiд уповноваженого органу, призначеного обслуговувати Кредит Урядом України вiдповiдно до частини 1 статтi 10 цього Договору.

Стаття 6

     1. Погашення кожної вибiрки Кредиту Урядом України на користь Уряду Республiки Польща здiйснюється 50 (п'ятдесятьма) рiвними, пiврiчними, послiдовними частинами у євро кожного 15 березня та 15 вересня вiдповiдного року пiсля 5 (п'яти) рiчної пiльгової вiдстрочки з дати вiдповiдної вибiрки Кредиту.

     2. Перший платiж сплачується на першу дату сплати пiсля 5 (п'яти) рiчної пiльгової вiдстрочки з дати вибiрки Кредиту.

Стаття 7

     1. Процентна ставка за Кредитом, вибiрка якого була здiйснена як передбачено у статтi 5 цього Договору, становить 0,15 % (нуль цiлих п'ятнадцять сотих процентiв) рiчних. Проценти нараховуються з дати, вказаної в статтi 5 цього Договору.

     2. Проценти сплачуються в євро, пiврiчними послiдовними платежами, з дати кожної вибiрки Кредиту, за процентнi перiоди, якi закiнчуються 15 березня та 15 вересня кожного року.

     3. Перший процентний платiж здiйснюється в кiнцi процентного перiоду, в якому вiдбулась вибiрка Кредиту.

     4. Процентнi платежi, якi належать до сплати за кожен процентний перiод, нараховуються виходячи з 360 (трьохсот шiстдесяти) днiв на рiк, враховуючи фактичну кiлькiсть днiв (365[366]/360).

     5. Якщо Уряд України не в змозi здiйснити будь-який платiж, який випливає з цього Договору у вiдповiднi дати погашення, на невиплачену суму нараховуються процентна ставка за прострочений платiж у розмiрi 3 % (три проценти) рiчних, понад процентну ставку, визначену в частинi 1 цiєї статтi. Процентна ставка за прострочений платiж нараховується за перiод вiд дати погашення до дати фактичного здiйснення платежу.

     6. У випадку прострочення виплати або якщо суми, сплаченої за цим Договором, недостатньо, щоб покрити загальну суму, яку необхiдно сплатити, сплачена сума у хронологiчному порядку зараховується в рахунок сум, якi необхiдно сплатити, та в першу чергу в рахунок процентiв, нарахованих пiсля настання дати погашення платежу, в другу чергу в рахунок процентiв, нарахованих до настання дати погашення платежу, та пiсля цього в рахунок основної суми заборгованостi.

Стаття 8

     Платежi польським пiдприємцям у зв'язку iз Контрактами, якi виконуються за цим Договором, здiйснюються вiдповiдно до умов цього Договору, до дати виконання цих Контрактiв, вiдповiдно до положень вiдповiдних Контрактiв, але не бiльше 5 (п'яти) рокiв з дати набрання чинностi Контрактом.

Стаття 9

     У випадку, якщо будь-який платiж у зв'язку iз цим Договором пiдлягає сплатi у день, який не є робочим у країнi, через яку буде здiйснено платiж, такий платiж здiйснюється у наступний робочий день пiсля дати платежу, яка була визначена спочатку. Для цiлей цього Договору, робочий день означає день, в який банки здiйснюють розрахунки у нацiональнiй та iноземнiй валютi у країнi, як вказано вище.

Стаття 10

     1. Для того, щоб зробити можливим здiйснення платежiв в рамках цього Договору, Bank Gospodarstwa Krajowego, який дiє вiд iменi Уряду Республiки Польща, вiдкриває у своєму облiку рахунок у євро на iм'я Мiнiстерства фiнансiв України, як уповноваженого органу, призначеного обслуговувати Кредит Урядом України, з назвою "Кредит на умовах пов'язаної допомоги Уряду України" для облiку вибiрки Кредиту та наступних належних платежiв основної суми та процентiв. Мiнiстерство фiнансiв України вiдкриває у своєму облiку контррахунок на iм'я Bank Gospodarstwa Krajowego. Кредитнi рахунки звiльняються вiд будь-яких зборiв.

     2. Мiнiстерство фiнансiв України та Bank Gospodarstwa Krajowego укладають протягом 60 днiв з дня набрання чинностi цим Договором договiр про iмплементацiю, який є необхiдним для реалiзацiї цього Договору.

Стаття 11

     1. Будь-якi податки, збори та iншi платежi, якi можуть виникнути у зв'язку з виконанням Контрактiв, укладених згiдно iз цим Договором, сплачуються кожною стороною Контракту у її вiдповiднiй країнi i не фiнансуються за рахунок Кредиту.

     2. Товари, роботи та послуги що фiнансуються вiдповiдно до Контрактiв звiльняються вiд сплати будь-яких податкiв, мит чи iнших зборiв або обов'язкових платежiв, якi встановленi Україною чи на її територiї у вiдповiдностi до чинного законодавства України.

     3. Будь-якi комiсiї банку, так само як iншi платежi, якi можуть пiдлягати сплатi з будь-яких причин будь-яким чином пов'язаних з погашеннями за цим Договором, сплачуються кожною стороною Контракту у її вiдповiднiй країнi, поза рамками Кредиту.

     4. Всi виплати основної суми та процентiв за цим Договором здiйснюються без вирахування будь-яких податкiв або зборiв, якi можуть бути накладенi згiдно iз законодавством України.

Стаття 12

     Положення цього Договору мають вищу силу над положеннями внутрiшнього законодавства України, якi можуть дозволити Уряду України в односторонньому порядку призупинити чи припинити виконання зобов'язань за цим Договором до того часу, як всi зобов'язання за ним будуть виконанi.

Стаття 13

     Будь-якi розбiжностi мiж Договiрними Сторонами щодо тлумачення та/або застосування цього Договору вирiшуються шляхом прямих переговорiв мiж Договiрними Сторонами.

Стаття 14

     Змiни до цього Договору вносяться за взаємною письмовою згодою у формi окремого протоколу, який є невiд'ємною частиною цього Договору, та набирає чинностi згiдно з його умовами.

Стаття 15

     Все листування та документацiя, пов'язана з цим Договором, ведуться англiйською мовою.

Стаття 16

     Цей Договiр пiдлягає затвердженню вiдповiдно до внутрiшнього законодавства кожної з Договiрних Сторiн, що пiдтверджується шляхом обмiну нотами Договiрних Сторiн. Цей Договiр набирає чинностi з дати отримання останньої ноти. Цей Договiр залишається чинним до виконання всiх зобов'язань обох Договiрних Сторiн, якi виникають з цього Договору.

     Учинено в м. Варшава 09 вересня 2015 року в двох примiрниках, кожний українською, польською та англiйською мовами, при цьому всi тексти є автентичними. У разi виникнення будь-яких розбiжностей щодо тлумачення положень цього Договору, перевага надається тексту англiйською мовою.

За Уряд України За Уряд Республiки Польща
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.