УГОДА

мiж Урядом України та Урядом Фiнляндської Республiки про реалiзацiю проекту "Фiнська пiдтримка реформи української школи"

     Уряд України, в особi Мiнiстерства освiти i науки (далi - "Україна"), та Уряд Фiнляндської Республiки, в особi Мiнiстерства закордонних справ (далi - "Фiнляндiя"), якi разом iменуються "Сторони",

     БАЖАЮЧИ змiцнити дружнi вiдносини мiж двома державами та їхнiми народами;

     БЕРУЧИ ДО УВАГИ Декларацiю тисячолiття i Цiлi розвитку тисячолiття,

     ПIДТВЕРДЖУЮЧИ, що основною метою спiвпрацi Сторiн є викорiнення крайньої бiдностi;

     ЗАЯВЛЯЮЧИ про свою прихильнiсть iдеї гармонiзацiї дiяльностi з розвитку спiвробiтництва;

     ВИЗНАЧАЮЧИ, що загальну вiдповiдальнiсть за реалiзацiю проекту "Фiнська пiдтримка реформи української школи" (далi - "Проект") несе Україна,

     ДОМОВИЛИСЬ про реалiзацiю проекту "Фiнська пiдтримка реформи української школи".

СТАТТЯ I
Загальнi положення та мета

     1. Проект реалiзується вiдповiдно до Проектного Документа, що мiститься в Додатку I до цiєї Угоди, а також вiдповiдно до щорiчних планiв роботи та бюджетiв, якi будуть погоджуватися Сторонами.

     2. Загальна мета Проекту полягає у покращеннi якостi та сприйняття освiти в Українi.

СТАТТЯ II
Принципи спiвробiтництва

     1. Повага до прав людини, демократичнi принципи, належне врядування та верховенство права становлять основу спiвробiтництва мiж Україною i Фiнляндiєю та є основними принципами спiвробiтництва за цiєю Угодою.

     2. Проект здiйснюється на основi принципiв прозоростi та вiдкритого дiалогу.

СТАТТЯ III
Компетентнi органи

     1. Мiнiстерство освiти i науки України та Мiнiстерство закордонних справ Фiнляндiї, яке в Українi дiє через Посольство Фiнляндiї в Українi, є компетентними, органами, якi представляють свої вiдповiднi Уряди з питань, що стосуються виконання цього Проекту, а також уповноваженi укладати договори про продовження Проекту, включаючи можливi наступнi етапи реалiзацiї, якi не впливають на загальну вiдповiдальнiсть Сторiн.

     2. Вiдповiдальнiсть за реалiзацiю Проекту несе Мiнiстерство освiти i науки України.

СТАТТЯ IV
Фiнансування вiд Фiнляндiї

     Фiнансовий внесок Фiнляндiї у реалiзацiю Проекту протягом 2018 - 2021 рокiв, що здiйснюється на безповоротнiй основi та пiдлягає щорiчному схваленню парламентом Фiнляндiї, становитиме не бiльше шести мiльйонiв євро (€ 6000000). При цьому внесок може бути використаний лише на фактичну суму, необхiдну для вiдшкодування витрат для реалiзацiї Проекту, що передбаченi у Проектному Документi.

СТАТТЯ V
Фiнансування вiд України

     1. Внесок України у реалiзацiю Проекту здiйснюється у негрошовiй формi, як це передбачено у Додатках до Угоди.

     2. Усi фiнансовi та iншi ресурси, необхiднi для реалiзацiї Проекту, якi будуть перевищувати фiнансовий внесок Фiнляндiї, надаються Україною.

СТАТТЯ VI
Закупiвлi

     1. Фiнляндiя здiйснює закупiвлю допомiжних послуг, передбачених у Проектному Документi, i укладає договiр з консалтинговим агентством пiсля погодження з Україною. Iншi закупiвлi в рамках Проекту здiйснюються за погодженням Сторiн.

     2. Жоднi пропозицiї, подарунки, виплати або будь-якi iншi вигоди, якi є або можуть бути розцiненi як незаконнi або корупцiйнi дiї, не можуть прийматися безпосередньо або опосередковано як заохочення або винагорода за перемогу в тендерах або за укладання договорiв закупiвлi.

     3. Усi закупiвлi здiйснюються вiдповiдно до загальноприйнятих принципiв та правил проведення закупiвлi. Запрошення до участi у тендерi, а також договори закупiвлi вiдповiдно мають мiстити положення про можливiсть скасування тендеру та розiрвання договору у разi будь-яких незаконних або корупцiйних дiй, пов'язаних з укладенням або виконанням договору. Крiм того, шкода або збитки, завданi покупцевi у разi розiрвання договору, будуть компенсуватися постачальником.

СТАТТЯ VII
Iнформацiя

     1. Сторони:

     (a) невiдкладно iнформують одна одну про будь-якi подiї або ситуацiї, якi можуть вплинути на реалiзацiю Проекту; та

     (b) забезпечують iнформування усiх зацiкавлених органiв та органiзацiй про цю Угоду та Проект.

     2. Обидвi Сторони мають право поширювати iнформацiю про Проект та про цю Угоду серед громадськостi та iнших зацiкавлених сторiн.

     3. Будь-якi публiкацiї або iншi матерiали щодо Проекту повиннi мiстити посилання на те, що Проект реалiзується або був реалiзований за фiнансової пiдтримки Фiнляндiї i у рамках Програми спiвробiтництва Фiнляндiї в цiлях розвитку.

СТАТТЯ VIII
Монiторинг та звiтнiсть

     Звiтування про реалiзацiю Проекту вiдбувається у спосiб, передбачений у Проектному Документi, що додається до цiєї Угоди. Звiти складаються вiдповiдно до взаємно узгоджених правил.

СТАТТЯ IX
Аудит

     Україна надає дозвiл представникам Фiнляндiї проводити будь-якi перевiрки або аудити щодо стану реалiзацiї Проекту. Також перевiрки або аудити можуть бути iнiцiйованi Україною.

СТАТТЯ X
Консультацiї

     1. Сторони вiдкритi для взаємних консультацiй з метою:

     (a) контролю за станом спiвробiтництва; та

     (b) оцiнки досягнення мети спiвробiтництва, а також цiлей i завдань Проекту.

     2. Сторони надають одна однiй усю необхiдну iнформацiю з метою проведення консультацiй.

СТАТТЯ XI
Вiдповiдальнiсть

     1. Фiнляндiя, консалтинговi агентства чи будь-який їхнiй працiвник або особа, яку працевлаштовує Фiнляндiя, не несуть вiдповiдальнiсть за позовами, якi можуть бути пред'явленi проти них у зв'язку з реалiзацiєю Проекту, крiм випадкiв, коли рiшенням суду України, визнаним Фiнляндiєю, буде встановлено, що позов або вiдповiдальнiсть є наслiдком грубої недбалостi, умисного правопорушення або злочинних дiй.

     2. У випадку, якщо позов буде подано вiдповiдно до пункту 1 цiєї Статтi, Україна має право скористатися та застосовувати будь-яке право на оскарження, зустрiчний позов, страхування, вiдшкодування, виплати або гарантiї, на якi може мати право Фiнляндiя, консалтинговi агентства чи будь-який їхнiй працiвник або особа, яку працевлаштовує Фiнляндiя.

СТАТТЯ XII
Тимчасове призупинення

     1. Обидвi Сторони мають право пiсля консультацiй з iншою Стороною повнiстю або частково призупинити фiнансування Проекту, якщо:

     (a) одна зi Сторiн вважає, що iнша Сторона не дотримується одного з основних принципiв цiєї Угоди, зазначених у Статтi II;

     (b) одна зi Сторiн не здiйснює фiнансування вiдповiдно до цiєї Угоди та Проектного Документа;

     (c) не виконується будь-яке iнше зобов'язання за цiєю Угодою чи Проектним Документом;

     (d) управлiння Проектом буде визнане незадовiльним;

     (e) виникають обставини, якi перешкоджають або можуть завадити реалiзацiї Проекту або досягненню цiлей i завдань Проекту; або

     (f) призупинення викликане iстотною змiною умов, за яких Проект було розпочато.

     2. Рiшення про призупинення скасовується пiсля того, як подiя, або подiї, що призвели до призупинення, припиняються.

     3. Фiнляндiя залишає за собою право вимагати вiдшкодування фiнансового внеску Фiнляндiї в повному обсязi або частково, якщо буде виявлено факти зловживання або незадовiльного звiтування за результатами проведеної перевiрки або аудиту.

СТАТТЯ XIII
Товари

     1. Товари, якi закуповуються в Українi або ввозяться в Україну вiдповiдно до цiєї Угоди з метою реалiзацiї Проекту, можуть використовуватися винятково у рамках Проекту.

     2. Товари переходять у власнiсть України пiсля завершення Проекту, якщо Сторони не домовились про iнше.

СТАТТЯ XIV
Спецiальнi Положення

     1. Умови для консалтингових агентств, працiвникiв та товарiв зазначенi в Додатках II - IV, що є невiд'ємною частиною цiєї Угоди.

     2. Україна забезпечує щодо консалтингових агентств, їх працiвникiв та осiб, яких працевлаштовує Фiнляндiя, а також щодо членiв їх сiмей, не менш сприятливе ставлення, нiж щодо агентств розвитку та спiвробiтництва i працiвникiв будь-якої iншої країни чи мiжнародної органiзацiї.

     3. Iншi зобов'язання Сторiн визначаються у Проектному Документi.

     4. Сторони мають право проводити оцiнку Проекту пiд час його реалiзацiї та пiсля завершення.

     5. Узгодженi Сторонами заходи Проекту з його планування та оцiнки є невiд'ємною частиною Проекту i регулюються положеннями цiєї Угоди.

СТАТТЯ XV
Набрання чинностi, припинення, внесення змiн та врегулювання спорiв

     1. Ця Угода набирає чинностi з дати отримання останнього письмового повiдомлення про виконання Сторонами внутрiшньодержавних процедур, необхiдних для набрання нею чинностi, i зберiгає чиннiсть до належного виконання Сторонами усiх зобов'язань за цiєю Угодою, якщо не буде припинена ранiше будь-якою зi Сторiн шляхом надсилання письмового повiдомлення. Ця Угода припиняє дiю через три (3) мiсяцi пiсля дати одержання повiдомлення про її припинення однiєю зi Сторiн.

     2. Будь-якi змiни або поправки до цiєї Угоди можуть бути внесенi пiсля взаємних консультацiй Сторiн мiж компетентними органами.

     3. Будь-якi змiни або поправки, що не впливають на загальнi зобов'язання Сторiн, можуть бути погодженi у письмовiй формi мiж компетентними органами.

     4. Будь-який спiр, що виникає внаслiдок виконання або тлумачення цiєї Угоди, вирiшується шляхом дружнiх переговорiв мiж компетентними органами.

     Пiдписано у м. Києвi, Україна, 5 березня 2018 року у двох примiрниках, українською та англiйською мовами, всi тексти Угоди є рiвно автентичними.

     У випадку розбiжностей у тлумаченнi положень цiєї Угоди перевагу має текст англiйською мовою.

ЗА УРЯД УКРАЇНИ ЗА УРЯД ФIНЛЯНДСЬКОЇ РЕСПУБЛIКИ
Лiлiя Гриневич Тiмо Сойнi
Мiнiстр освiти i науки Мiнiстр закордонних справ

 

ДОДАТОК I

ПРОЕКТНИЙ ДОКУМЕНТ

     1. Опис Проекту

     1.1. Предмет Проекту

     Проект триватиме чотири роки. Вiн є загальнонацiональним i зосереджується на трьох тематичних напрямах, що пов'язанi мiж собою: розвиток компетенцiї вчителiв, популяризацiя освiти та освiтнє середовище. Передбачається взаємодiя з iнвестицiйними проектами iнших донорiв. Фiнський внесок у чотирирiчний проект становить 6 мiльйонiв євро.

     1.2. Опис внутрiшнього алгоритму Проекту

     Концепцiя Нової Української Школи ґрунтується на припущеннi, що фiнансовi та моральнi стимули для професiйного зростання призведуть до збiльшення попиту серед вчителiв на програми професiйного розвитку та навчальнi курси. Матерiальнi стимули для професiйного зростання включають, наприклад, пiдвищення заробiтної плати (здiйснено Урядом у 2016 i 2017 роцi), надання рiзних можливостей для професiйного розвитку та надання доступних освiтнiх курсiв та матерiалiв, наприклад, на електроннiй платформi. Очiкується також, що обмiн iнформацiєю про реформи та залучення зацiкавлених сторiн (вчителiв, батькiв, суспiльства) до планування, впровадження та монiторингу системи освiти на мiсцевому рiвнi пiдвищить якiсть освiти в Українi. Все це, як очiкується, сприятиме покращенню навчальних результатiв та формуванню компетенцiй в учнiв. Як i у випадку з Фiнляндiєю (Sahlberg 2014) передбачається, що в довгостроковiй перспективi кращий соцiальний статус вчителiв та позитивнi уявлення про освiту будуть мотивувати вчителiв до навчання та виконання своїх обов'язкiв. Внутрiшнiй алгоритм реалiзацiї Проекту зображений на рис. 1.

     Рис. 1. Алгоритм Проекту

Зображення має графiчний характер. Не наводиться.

     1.3. Припущення

     Змiна соцiального статусу вчителя та сприйняття сфери освiти є тривалим процесом i потребує участi рiзних зацiкавлених сторiн. Необхiдним є комплексний пiдхiд.

     Головне припущення, яке може впливати на результати Проекту, полягає у тому, що вiдповiднi полiтичнi та правовi реформи вiдбуваються за планом i шкiльнiй реформi надається соцiальна та полiтична пiдтримка. Також дуже важливо, щоб Уряд України видiлив необхiднi ресурси для пiдтримки i подальшого розвитку системи освiти. Основним ризиком на цьому шляху може бути затримка з законодавчими кроками, що в свою чергу негативно позначиться на публiчному сприйнятi реформи освiти. Проте очiкується, що ключовi елементи (зокрема, пiдготовка вчителiв, популяризацiя освiти та покращення освiтнього середовища) можуть реалiзуватися навiть за таких обставин.

     На трансформацiю результатiв у наслiдки впливає кiлька факторiв. На початковому етапi критичним припущенням, яке МОН має виконати, є наявнiсть достатнiх ресурсiв, персоналу та фiнансування для успiшної iмплементацiї реформи. Цей Проект зосереджений на обмiнi досвiдом та має обмежене фiнансування для практичної iмплементацiї.

     Встановлено високий рiвень вiдповiдальностi МОН, i проект спiвробiтництва повнiстю узгоджується з планами дiй МОН. Окремий пiдроздiл з управлiння Проектом не буде створюватися, реалiзацiю Проекту будуть координувати мiжнародний технiчний експерт (головний технiчний радник, який виконує подвiйну роль як з вирiшення специфiчних для кластерiв технiчних питань, так i з управлiння Проектом у цiлому) та Нацiональний координатор Проекту. Спiвробiтники МОН будуть забезпечувати реалiзацiю Проекту в якостi Координаторiв кластерiв. Це забезпечить вiдповiдальнiсть, ефективний обмiн iнформацiєю та стабiльнiсть. Важливим елементом для успiшної реалiзацiї Проекту є оперативнiсть та цiлеспрямованiсть координаторiв кластерiв та робочих груп. При необхiдностi, можуть бути залученi мiсцевi експерти на основi чiткого технiчного завдання, яке буде розроблене на початковому етапi. Проект передбачає, що робочi групи кластерiв будуть орiєнтованi на планування, управлiння i монiторинг заходiв на основi результатiв, а також забезпечує, щоб вони мали достатнiй потенцiал для успiшної реалiзацiї Проекту.

     Iнституцiйна спроможнiсть МОН буде посилена завдяки пiдтримцi ЄС, що впроваджує програму пiдвищення ефективностi державної служби у 10 пiлотних мiнiстерствах. Вiдповiдно до узгодженого плану у МОН з'явиться близько 100 нових вакантних посад (посади державної служби). Буде створено сiм генеральних директоратiв, один з яких буде вiдповiдати за впровадження нової української школи. За iнформацiєю МОН генеральний директор цього директорату буде Нацiональним координатором Проекту.

     Також основне припущення полягає в тому, що iнститути пiслядипломної педагогiчної освiти (IППО), вчителi та заклади педагогiчної освiти (ЗПО) самi зацiкавленi взяти участь у Проектi. Їх необхiдно заохочувати для поширення здобутих знань та кращих практик.

     Передбачається, що координацiя та комунiкацiя про iншi проекти допомоги в цiй галузi допоможе уникнути дублювання i сумiщення заходiв. Проект ґрунтується на припущеннi, що реформа освiти здiйснюється за планом. Також припускається, протистояння змiнам вдасться подолати шляхом вiдкритого дiалогу, розбудови iнституцiйної спроможностi та обмiну досвiдом.

     1.4. Результати та стратегiї реалiзацiї

     Очiкуваним довгостроковим впливом Проекту є "Покращення якостi та рiвня сприйняття громадянами української освiти". Цей вплив буде оцiнюватися за допомогою трьох основних iндикаторiв:

     • Рiвень сприйняття громадянами змiн у галузi освiти (за основу буде взято рiвень згiдно з соцiальними дослiдженнями 2016 року).

     • Пiдвищення рiвня задоволення вчителiв своєю роботою (за основу буде взято рiвень, визначений шляхом соцiальних дослiджень та опитувань цiльових груп, або на пiдставi результатiв програми ОЕСР з мiжнародного освiтнього дослiдження TALIS)

     • Рiвень компетентностей (математика/мова, учнi 4-го класу). Монiторинг буде здiйснюватися на пiдставi освiтньої статистики.

     Проект спрямований на пiдтримку Уряду України у його зусиллях щодо забезпечення загального доступу до якiсної освiти, подолання територiальних та регiональних вiдмiнностей у якостi та переходу до змiсту освiти на основi розвитку компетентностей. Проект дозволить досягти конкретних наслiдкiв - "Модернiзацiя української освiти, вдосконалення методiв викладання та навчання вiдповiдно до вимог 21 столiття". Пiдтримка буде надаватися за трьома тематичними напрямами:

     • Розвиток компетентностей учителя

     • Популяризацiя освiти

     • Освiтнє середовище

     Очiкуванi iндикатори результативностi будуть представленi в Таблицi Результатiв та розглянутi на початковому етапi Проекту.

     РЕЗУЛЬТАТИ КЛАСТЕРIВ

     Проект пiдтримує три взаємопов'язанi тематичнi напрями, так званi кластери: розвиток компетентностей учителя, популяризацiя освiти та освiтнє середовище. Проект повнiстю узгоджується з цiлями та дiями Плану заходiв, що зазначений у таблицi 1 нижче.

     Таблиця 1. Цiлi Плану заходiв

     У наведенiй таблицi затемненi рядки позначають цiлi, якi пiдтримуються Проектом:

Цiлi Напрями фiнської пiдтримки
1.1. Розробити та прийняти новi державнi стандарти середньої освiти. Новi стандарти базуватимуться на компетентнiсному пiдходi.
1.2. Розробити рамковi освiтнi програми та навчальнi плани вiдповiдно до нових стандартiв. Освiтнi програми та навчальнi плани будуть розробленi вiдповiдно до нових державних стандартiв. Рамковi освiтнi програми та навчальнi плани забезпечують iнклюзивну освiту для дiтей з особливими потребами.
1.3. Оновити навчальнi плани та програми вiдповiдно до iснуючого Державного стандарту середньої освiти. Першi дiти, якi навчатимуться в першому класi Нової української школи, пiдуть до школи 1 вересня 2018 року (результати кластера 1).
1.4 Розробити та провести тестування типових навчальних програм. Будуть розробленi типовi навчальнi плани. Школи будуть виконувати їх або створювати власнi навчальнi плани на 2018 - 2019 навчальний рiк.
1.5. Пiдготувати новi пiдручники та iншi навчальнi матерiали Будуть розробленi та опублiкованi стандарти для 1-го класу, новi пiдручники для 10 - 11 класiв (результати кластера 3).
Напрям 2. Розвиток людських ресурсiв
2.1. Пiдготувати вчителiв початкової школи до змiн Новий державний стандарт початкової освiти буде запроваджений з вересня 2018 року.
2.2. Розробити основи пiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї вчителiв Буде вдосконалено систему пiдготовки та перепiдготовки вчителiв (результати кластера 1)
2.3. Розробити професiйнi стандарти для директора та вчителя У Новiй української школi iнновацiї вчителiв будуть заохочуватися i винагороджуватися (результати кластера 1)
2.4. Створити систему вчителiв добровiльної сертифiкацiї вчителiв Добровiльна сертифiкацiя у Новiй українськiй школi буде стимулом для професiйного розвитку (результати кластера 1)
2.5. Диверсифiкувати пiдходи директорiв до пiдвищення квалiфiкацiї вчителiв Буде розширено завдяки розвитку професiйних закладiв, зокрема закладiв поза межами традицiйної системи пiслядипломної освiти (IППО) (результати кластера 1).
Напрям 3. Змiни структури
Мета 3.1. Створити мережу спецiалiзованих шкiл У Новiй українськiй школi буде змiнено багатопредметний пiдхiд на спецiалiзоване навчання у старшiй школi / на другому рiвнi середньої школи.
3.2. Сформувати мережу опорних шкiл Мережа опорних шкiл буде сформована з метою створення умов для отримання якiсної освiти учнями у сiльськiй мiсцевостi.
3.3. Забезпечити кожнiй сiльськiй дитинi можливiсть отримати базову освiту за мiсцем проживання Дiти початкового шкiльного вiку зможуть отримати початкову освiту за мiсцем проживання (результати кластера 3).
3.4. Забезпечити рiзнi форми освiти Батьки можуть обрати форму та мiсце навчання для дiтей, зокрема дистанцiйну, мережеву, змiшану освiту, екстерном або в сiм'ї (удома).
Напрям 4. Нова система управлiння
4.1. Розвинути потенцiал управлiння освiтою в об'єднаних територiальних громадах Буде створено необхiдну iнституцiйну спроможнiсть мiсцевих громад для управлiння освiтою.
4.2. Створити реальну автономiю закладiв освiти Розвиток iнституцiйної спроможностi кожного закладу освiти для стратегiчного управлiння, управлiння якiстю та персоналом.
4.3. Зменшити бюрократичне навантаження на школу Нова українська школа звiльнить вчителя та керiвника вiд роботи з документами, що безпосередньо не пов'язанi з виконанням освiтнiх функцiй.
Напрям 5. Система забезпечення якостi середньої освiти
5.1. Створити систему державних органiв забезпечення якостi З цiєю метою буде створено центральний орган виконавчої влади з регiональними вiддiленнями для забезпечення та популяризацiї якiсної освiти.
5.2. Створити систему монiторингу якостi середньої освiти Буде створена нацiональна система монiторингу якостi середньої освiти.
5.3. Долучитися до мiжнародного монiторингу Україна приєднається до мiжнародних програм для отримання iнформацiї про стан i тенденцiї розвитку нацiональної системи освiти.
5.4. Розроблення системи незалежного оцiнювання результатiв навчання Незалежне зовнiшнє оцiнювання результатiв навчання та професiйної орiєнтацiї допоможе краще зрозумiти нахили випускникiв.
Напрям 6. Справедливий розподiл державних коштiв
6.1. Пiдвищити соцiальний статус вчителiв Вмотивований та компетентний вчитель є головним агентом впровадження Нової української школи (результати кластера 2).
6.2. Забезпечити принцип свободи вибору в освiтi Доступ до iнклюзивної освiти або навчання у спецiальних класах буде гарантовано кожнiй дитинi з особливими потребами.
6.3. Забезпечити прозорий розподiл державних коштiв Прозоре використання державних коштiв, зокрема тих, що надаються з державного i мiсцевого бюджетiв, батьками та донорами.
Напрям 7. Нове освiтнє середовище
7.1. Розроблення Нацiональної онлайн-платформи "Нова українська школа" Онлайн-платформа буде розроблена i слугуватиме базою даних для навчально-методичних матерiалiв, iнновацiйних практик, iнфраструктури, дистанцiйного навчання, для учнiв (результати кластера 3).
7.2. Обладнати шкiльнi примiщення вiдповiдно до потреб Нової української школи Шкiльнi будiвлi будуть переобладнанi для впровадження компетентнiсного пiдходу та практичного навчання

     Нижче описано ключовi Результати, обґрунтування i основнi сфери застосування фiнської допомоги. Очiкуванi результати будуть представленi в Рамцi Результатiв та включенi до бюджету на початковому етапi.

     Результат кластера 1: Розвиток компетентностей вчителiв

     Спiвпраця з Фiнляндiєю сприятиме пiдготовцi вчителiв до впровадження нових, заснованих на компетентнiсному пiдходi навчальних планiв та освiтнiх стандартiв для 1 - 4 класiв. Вiдповiдно до концепцiї Нової української школи та нового Закону України "Про освiту" пiдтримка буде надаватися з метою вдосконалення системи професiйної пiдготовки вчителiв. Наприклад, iснує план збiльшення рiзноманiтностi можливостей проведення курсiв пiдвищення квалiфiкацiї та впровадження нацiональної електронної онлайн-платформи, яка дасть можливiсть вчителям покращувати свої навички завдяки онлайн-курсам та програмам обмiну досвiдом / стажувань (див. Результати кластера 3). Буде розроблено систему наставництва, щоб забезпечити надання вчителям необхiдної пiдтримки пiд час їх участi у навчальних заходах та стажуваннях. Планується розробити систему сертифiкацiї, яка забезпечить визнання професiйних досягнень вчителiв. Це також може включати вiдновлення дiяльностi Груп практичного навчання у школах. Деталi заходiв будуть узгодженi з положеннями Закону України "Про освiту".

     Впровадження нової освiтньої програми на основi компетентнiсного пiдходу розпочнеться у 2018/2019 навчальному роцi з 1-го класу. Протягом 2017/2018 навчального року новi навчальнi плани будуть апробованi у 100 школах. Апробацiя також включатиме пiдготовку 200 вчителiв та 100 заступникiв директорiв. Пiдготовка вчителiв включає онлайн-курси з використанням електронної онлайн-платформи (див. результати кластера 3), а також очне навчання. Поширення навчальних планiв на основi компетентнiсного пiдходу буде продовжуватися протягом 2019/2020 навчального року, i очiкується, що вчителi другого класу, а потiм третього та четвертого класiв розпочнуть застосовувати новi навчальнi плани на основi компетентнiсного пiдходу. Фiнська пiдтримка, що надаватиметься у рамках проекту, буде спрямована на аналiз пiлотних програм i пiдготовку висновкiв та кращих прикладiв, якi будуть використовуватися пiд час наступних тренiнгiв.

     Нижче висвiтлено ключовi сфери застосування фiнської пiдтримки з посиланнями на План дiй МОН.

     • Пiдтримка планування та проведення пiдготовки вчителя (цiль 2 Плану заходiв). Це включає оцiнку пiлотних програм та вивчення отриманого досвiду для подальшого розвитку програм пiдготовки вчителiв. Фiнська допомога також буде спрямована на пiдготовку тренерiв у 25 IППО для надання їм нових концепцiй та пiдходiв, включаючи пiдготовку навчальних програм, матерiалiв, тренiнгiв та систем монiторингу. Тренiнг для тренерiв буде розроблений у тiснiй спiвпрацi з IППО на основi наявних компетенцiй та з метою посилення вiдповiдальностi.

     • Пiдтримка розроблення професiйних стандартiв для директорiв та вчителiв початкової школи (цiль 2.3 Плану заходiв). Цi стандарти описують професiйнi знання, професiйну практику та професiйний розвиток, якi необхiднi вчителям i директорам, i якi можуть бути визначенi для рiзних етапiв кар'єри. Вони є необхiдними елементами оцiнювання ефективностi роботи вчителiв i директорiв та їх професiйного розвитку.

     • Пiдтримка розроблення рiзних пiдходiв до професiйного розвитку вчителiв (цiль 2.5 Плану дiй). Це включає розроблення нової процедури, критерiїв, iнструментiв та електронних матерiалiв для оцiнки рiвня компетентностi вчителiв та їхнього розвитку, а також системи наставництва. Буде запроваджено нову систему добровiльної сертифiкацiї. Окремi програми вже iснують, проте вони не вiдповiдають новим стандартам. Нова система сертифiкацiї передбачає орiєнтацiю професiйного розвитку на новi професiйнi стандарти для вчителiв та взаємозв'язок з професiйною кар'єрою (цiль 2.4 Плану заходiв).

     • Проект запропонує iнновацiйнi шляхи залучення в процес педагогiчних навчальних закладiв. Наприклад, розроблення та впровадження нової iнновацiйної бакалаврської освiтньої програми для вчителiв початкової школи (консорцiумом унiверситетiв у партнерствi з IППО та школами) може передбачати конкурс для закладiв педагогiчної освiти з розроблення iнновацiйних програм, пiдходiв та iнструментiв.

     Передумовою системної реформи педагогiчної освiти (навчання вчителiв) в Українi є розроблення та реалiзацiя полiтичного документа - Концепцiї пiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї вчителiв, яка вiдкриє можливостi для нових iнновацiйних моделей пiдготовки вчителiв та застосування кращих практик (цiль 2.2.1 Плану заходiв). Фiнський досвiд буде використано в якостi внеску у цей процес. До завершення строку реалiзацiї Проекту буде розроблено рекомендацiї щодо методiв професiйного розвитку вчителiв на основi досвiду впровадження Проекту, сертифiкацiї, стандартiв для вчителiв та рiзноманiтних методiв навчання та вимог до навчального плану. Цей кластер пiдтримує досягнення цiлей Плану заходiв щодо Нової української школи: 1.3. i 2.2. - 2.5.

     Реципiєнти

     Основними реципiєнтами є вчителi, якi будуть пiдготовленi до викладання згiдно з новими державними стандартами, починаючи з учителiв, якi розпочнуть навчати 1-й клас у вереснi 2018 року. Iнститути пiдвищення квалiфiкацiї та унiверситети отримають користь вiд Проекту. Iнновацiйнi освiтнi програми будуть поширюватися серед iнших надавачiв послуг педагогiчної освiти (навчання вчителiв).

     Монiторинг, оцiнка та дослiдження

     Заклади педагогiчної освiти мають вирiшальне значення для впровадження нових навчальних планiв. На сьогоднi немає достовiрних даних нi щодо ресурсiв та наявного досвiду, нi щодо недолiкiв у закладах педагогiчної освiти i освiтнiх програмах. Тому одним з перших заходiв є проведення аудиторської перевiрки, яка допоможе визначити як сильнi сторони i можливостi iснуючої системи пiдвищення квалiфiкацiї вчителiв та IППО, так i недолiки, якi буде необхiдно виправити.

     Результат кластера 2. Популяризацiя освiти

     Низький статус професiї педагога визначено як одну з ключових проблем української системи освiти. Тому популяризацiя освiти через засоби комунiкацiї та поширення iнформацiї про новi стандарти та переваги реформ є невiд'ємною частиною реформи.

     Мiнiстерство освiти i науки України розробило свою першу стратегiю комунiкацiї на 2017 - 2020 роки. Метою стратегiї є пiдвищення позитивного сприйняття ролi освiти в суспiльствi, формулювання призначення освiти та покращення iмiджу МОН.

     Стратегiя комунiкацiї була розроблена громадською органiзацiєю "Змiна комунiкацiї" на прохання МОН. Стратегiя базується на результатах аналiзу ситуацiї, яким було встановлено, що в цiлому бiльшiсть громадян має бiльшу довiру до системи освiти, нiж до МОН. У той же час рiвень довiри до МОН перевищує рiвень довiри до Уряду. Проте комунiкацiя здiйснюється, переважно, на рiвнi Мiнiстра, спостерiгається низька комунiкацiйна активнiсть iнших високопосадовцiв МОН. Популяризацiя освiти є необхiдною на всiх рiвнях i в усьому суспiльствi, щоб отримати необхiдну пiдтримку для реформи.

     Україна бере участь в дослiдженнi PISA 2018. Аналiз потреб спроможностi, проведений ОЕСР (2018), показав, що Україна має достатню спроможнiсть провести дослiдження PISA та вiдповiдає технiчним стандартам. Основнi недолiки спроможностi пов'язанi зi створенням сприятливого середовища, тодi як органiзацiйна спроможнiсть є вiдносно сильною. Однак недолiки у спроможностi забезпечення сприятливого середовища можуть обмежити користь вiд iнвестицiй України в дослiдження PISA. Однiєю з конкретних рекомендацiй Аналiзу потреб спроможностi є необхiднiсть визначити iнформацiйнi потреби, якi мають бути охопленi дослiдженням PISA, для пiдтримки прийняття рiшень та визначити способи поширення цiєї iнформацiї (звiти, презентацiї, засоби масової iнформацiї та iн.), а також вiдповiдальних за її пiдготовку осiб.

     Фiнська пiдтримка

     Фiнляндiя пiдтримує Український центр оцiнювання якостi освiти шляхом надання короткострокової технiчної допомоги для проведення семiнару щодо аналiзу даних та послуг перекладу, а також надання консультацiйних експертних послуг УЦОЯО i згодом його працiвникам для опрацювання результатiв дослiдження PISA. Крiм того, фiнська пiдтримка буде сприяти досягненню мети комунiкацiйної стратегiї пiд гаслом "Широка громадськiсть i освiтня спiльнота обiзнанi про реформу освiти". Комунiкацiя буде спрямована переважно на освiтню спiльноту та на батькiв шляхом:

     • пiдвищення рiвня обiзнаностi про реформу освiти та позитивного сприйняття реформи (цiль 6.1. Стратегiї)

     • пiдтримки проведення дослiдження PISA та використання результатiв PISA

     • сприяння обмiну iнформацiєю та налагодження зв'язкiв мiж школами та фахiвцями у галузi освiти, включаючи пiдтримку дiяльностi активних педагогiв як агентiв змiн.

     Традицiйна робота зi зв'язкiв з громадськiстю буде покладена на прес-службу МОН, включаючи розповсюдження прес-релiзiв, iнтерв'ю зi спiкерами МОН та офiцiйнi прес-заходи. Кластер "Популяризацiя освiти" буде охоплювати iншi види комунiкацiйної дiяльностi, зокрема рiзнi формати спiвпрацi зi ЗМI (статтi, аналiтичнi звiти), розробку iнформацiйних матерiалiв (iнфографiка, довiдковi матерiали) та ведення сторiнок у соцiальних мережах, зокрема змiстовне наповнення (крiм популяризацiї). Буде проведено iнформацiйнi кампанiї для вчителiв та батькiв. Мiнiстерство освiти i науки України буде мати велику користь вiд створення постiйної професiйної Служби Комунiкацiї. У разi вiдсутностi такої служби комунiкацiйнi послуги для проекту будуть закуповуватися зовнi. Заходи iнформацiйної пiдтримки проведення дослiдження PISA буде реалiзовано у спiвпрацi з Українським центром оцiнювання якостi освiти, який координує дослiдження PISA 2018. Заходи передбачають iнформування вчителiв, батькiв i широкої спiльноти про те, що таке дослiдження PISA, якi його можливостi i як воно може використовуватися для покращення освiти, пiдготовки вчителiв (пiдвищення квалiфiкацiї, навчання), розробки навчальних планiв, ухвалення рiшень та розроблення полiтики.

     Дiяльнiсть з комунiкацiї буде спрямована на висвiтлення досягнень активних вчителiв та iнших освiтян як агентiв змiн та сприятиме процесу обмiну знаннями, наприклад, через презентацiї / органiзацiю заходiв та тренiнгiв з комунiкативних навичок для вчителiв (наприклад, навички презентацiї, медiа тренiнги, лiдерськi якостi).

     Проект буде сприяти iнституцiоналiзацiї комунiкацiї в МОН та надавати пiдтримку iмплементацiї i подальшому розвитку комунiкацiйної стратегiї. Проект буде використовувати послуги мiсцевих провайдерiв для реалiзацiї заходiв, пов'язаних з комунiкацiєю.

     Цей кластер пiдтримує досягнення цiлi 6.1. Плану заходiв щодо Нової української школи.

     Реципiєнти

     Основною цiльовою аудиторiєю заходiв є вчителi, адмiнiстрацiя шкiл, батьки та громадянське суспiльство в цiлому.

     Монiторинг та оцiнка

     Пiдвищення рiвня обiзнаностi про реформу серед освiтян та широкої громадськостi є одним iз основних iндикаторiв цього Проекту. Соцiологiчне дослiдження, проведене у 2016 роцi1, надає вихiднi показники для результатiв. Iндикатори результативностi наведенi в Рамцi Результатiв.

____________
     1 Оцiнка потенцiалу суспiльства для реформи системи освiти в Українi. Звiт про висновки соцiологiчного опитування ГО "Iнститут лiдерства, iнновацiй та розвитку" та iнституту соцiальної i полiтичної психологiї МАН України.

     Результати кластера 3: Освiтнє середовище

     З метою реагування на потреби сучасного суспiльства МОН зосередило увагу на розробленнi електронної онлайн-платформи для використання вчителями та учнями. Ця платформа передбачає створення для вчителiв, iнших освiтян та учнiв освiтнього середовища, яке дозволить пiдвищити рiвень їхнiх професiйних навичок та навчатися один в одного. Вона буде служити банком навчальних та методичних матерiалiв, iнновацiйних практик, iнфраструктури та дистанцiйного навчання для учнiв, вчителiв, батькiв та керiвникiв навчальних закладiв. Платформа буде мiстити iнформацiю про новi стандарти освiти, методи оцiнки, вiдео-уроки та вiдкритi онлайн-курси. Вона може стати новим мотивацiйним навчальним середовищем та дозволить пiдвищити ефективнiсть навчання. МОН шукає партнерiв для спiльного фiнансування цiєї iнiцiативи, а також для обмiну досвiдом та проведення експертизи.

     Робота зi створення електронної онлайн-платформи вже розпочалась. Проте необхiдна пiдтримка, по-перше, для подальшого розвитку концепцiї, а по-друге, для розвитку навичок та компетентностей для створення, використання та оцiнки матерiалiв. Розвиток спроможностi вчителiв також необхiдний, оскiльки iснує розрив мiж вчителями та учнями щодо навичок використання сучасних технологiй. Цей результат кластеру 3 також тiсно пов'язаний з новою концепцiєю професiйного розвитку (результат кластеру 1) та популяризацiєю освiти (результат кластеру 2). Майбутнiй професiйний розвиток передбачає обмiн досвiдом мiж вчителями, а онлайн-курси i електронна онлайн-платформа можуть використовуватись для обмiну i поширення iнформацiї та зворотного зв'язку, наприклад, щодо розроблених проектiв професiйних стандартiв для вчителiв та керiвникiв. Платформа також може використовуватися для роботи з учнями, якi проживають у сiльськiй мiсцевостi, та учнями, якi мають особливi освiтнi потреби (наприклад, аудiо-книги, адаптованi навчальнi матерiали). На сьогоднi у планi заходiв щодо Нової української школи вiдсутня дорожня карта впровадження iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй, проте така дорожня карта буде необхiдна для поступового оновлення IКТ у школах.

     Цей результат кластера 3 також передбачає розвиток лiдерства в школах шляхом розроблення i поширення професiйних стандартiв для керiвникiв шкiл (цiль 2.3 Плану заходiв) та вдосконалення лiдерських якостей. Нове бачення та компетентнiсний пiдхiд також вимагає нових видiв навчальних матерiалiв та систем оцiнювання, якi будуть розробленi в рамках цього кластера.

     Фiнська пiдтримка

     Проект пiдтримує розвиток сприятливого навчального середовища з рiзних сторiн, зокрема шляхом створення пiдручникiв та навчальних матерiалiв, навчання лiдерських якостей та пiдтримку розробки i використання електронної онлайн-платформи. Зокрема, Проект передбачає:

     • пiдтримку створення навчального посiбника та навчального матерiалiв, а також створення матерiалiв для учнiв з особливими потребами, зокрема книг зi шрифтом Брайля та аудiокниг.

     • пiдтримку при розробленнi професiйних стандартiв для керiвникiв шкiл та їх поширення.

     • пiдтримку введення в експлуатацiю електронної онлайн-гiлатформи та розроблення заходiв для її ефективного використання, наприклад для професiйного розвитку та сертифiкацiї вчителiв.

     Буде здiйснено пошук iнновацiйних та творчих засобiв поєднання професiйного розвитку з електронною онлайн-платформою. Наприклад, через платформу можна поширювати компетентностi для вчителiв та керiвникiв шкiл. Це дасть змогу оцiнити можливостi системи та потреби її подальшого розвитку. Цей кластер пiдтримує досягнення цiлей Плану заходiв щодо Нової української школи: 1.5, 3.3. i 7.1.

     Реципiєнти

     Реципiєнтами результатiв цього кластеру є вчителi, якi використовують та розробляють навчальнi матерiали. Важливою зацiкавленою стороною є також Академiя педагогiчних наук України, яка має великий досвiд розроблення матерiалiв, однак тепер повинна змiнити свої пiдходи вiдповiдно до вимог навчальних планiв на основi компетентнiсного пiдходу. Автори пiдручникiв отримають можливiсть розробляти матерiали з урахуванням компетентнiсного пiдходу.

     1.5 Пiдходи i стратегiї реалiзацiї

     Проект розроблено на запит МОН щодо встановлення контактiв з фiнськими навчальними закладами i експертами. Отже, основною стратегiєю його реалiзацiї буде обмiн досвiдом мiж фiнськими i українськими експертами i навчальними закладами у формi технiчної допомоги (консультацiї експертiв), навчальних вiзитiв та iнших видiв спiвпрацi i обмiну досвiдом. Зокрема, Проект дозволить зустрiтися авторам i видавцям фiнських та українських пiдручникiв (результати напряму 3) та тренерам учителiв (результати напряму 1). Напрями для короткострокової технiчної допомоги будуть визначенi протягом початкової фази.

     Проект розглядає iнклюзивну освiту (зокрема, освiту дiтей iз спецiальними освiтнiми потребами, дiтей з iнвалiднiстю, дiтей з меншин) як наскрiзну тему, що охоплює усi заходи за трьома напрямами результатiв. Наприклад, тематика спецiальних освiтнiх потреб буде iнтегрована у пiдготовку вчителiв, розроблення матерiалiв i розвиток системи оцiнювання. Також виконавцi Проекту зможуть активно обмiнюватися досвiдом з iншими проектами та iнтегрувати цiльовi заходи (наприклад, iз розроблення дорожньої карти iнклюзивної освiти) у свiй план дiй, якщо це сприятиме досягненню цiлей реформи i вiдкриватиме можливостi для рiвного доступу до якiсної освiти для усiх.

     1.6 Оцiнка ризикiв i реагування на ризики

     Матриця потенцiйних ризикiв наведена у таблицi 2 нижче. Цей документ також мiстить основнi припущення (див. пункт 1.3.), якi необхiдно врахувати для досягнення результатiв, прогресу вiд одного рiвня результатiв до iншого та перетворення iдей в заходи. Монiторинг стану цих ризикiв i припущень є частиною системи управлiння, монiторингу i звiтностi Проекту.

     Таблиця 2 - Матриця ризикiв

Шкала оцiнок: Н = низька, С = середня, В = висока

РИЗИК Вiрогiднiсть Вплив Вид монiторингу Реагування на ризик
нестабiльнiстьСоцiальна i полiтична загрожує та/або впливає на виконання Проекту. С С Полiтичний дiалог та спостереження (Наглядова рада i Координацiйний комiтет Опитування думки i спостереження свiдчать, що бiльшiсть людей вважає освiтню реформу необхiдною. Це формує здорову основу для стiйкого впровадження реформи. МОН, яке очолює цей процес, несе велику вiдповiдальнiсть. Партнерськi методи роботи, залучення зацiкавлених сторiн сприятимуть успiху Проекту.
Окремi законодавчi iнiцiативи не сприяють або не дозволяють змiни. Процес децентралiзацiї i адмiнiстративнi рiшення затримуються i не надають школам необхiдної автономiї, потрiбної для впровадження реформи. Н В Контроль спiльно з МОН Ретельний монiторинг спiльно з МОН, звiти про затримки i проблеми. Внутрiшня синергiя Проекту (наприклад, виготовлення друкованих матерiалiв у поєднаннi з пiдготовкою вчителiв) може бути використана як засiб зменшення впливу цього ризику.
Недостатнiсть або запiзнення з фiнансуванням зi сторони МОН затримує виконання Проекту. С В Обговорення спiльно з МОН Буде пiдготовлено кошторис виконання Проекту iз зазначенням внеску МОН. Регулярний контроль.
РИЗИКИ, ПОВ'ЯЗАНI З ПРОЕКТОМ
Школи та iншi заклади освiти не готовi до змiн. Розбудова спроможностi слабших IППО займе бiльше часу, нiж очiкується, що знизить ефективнiсть допомоги, наданої реципiєнтам. С С Регулярний контроль спiльно з МОН, монiторинговi звiти Методи партнерської спiвпрацi iз зацiкавленими особами; лобiювання та iнформування на мiсцевому рiвнi про важливiсть Проекту, цiльова розбудова спроможностi i консультування.
Результати напряму 1: Не буде досягнуто консенсусу щодо стандартiв для учителiв / керiвникiв шкiл. Н В Монiторинговi звiти Ключовi зацiкавленi сторони будуть залученi до розроблення стандартiв для учителiв. Пiдтримка за рахунок технiчної допомоги.
Результати напряму 2: Сталiсть комунiкацiї внаслiдок вiдсутностi державного фiнансування з бюджету. Це може призвести до того, що фактичнi досягнення i наслiдки не будуть поширюватися. В В   Проект фiнансує Службу комунiкацiї протягом щонайменше трьох рокiв його реалiзацiї. Стратегiя комунiкацiї передбачає залучення зацiкавлених осiб i реципiєнтiв для того, щоб забезпечити продовження комунiкацiї на мiсцевому рiвнi пiсля завершення Проекту. Проект працюватиме у напрямку створення служби комунiкацiї в МОН.
Результати напряму 3: Учителi та заклади освiти не мають вiдповiдних ресурсiв i спроможностi користуватися рiзноманiтними можливостями онлайн-платформи. Учителi не хочуть наповнювати або користуватися онлайн-платформою. С С Контрольнi дослiдження Проект забезпечить пiдтримку розвитку i використання рiзних видiв матерiалiв через застосування рiзноманiтних засобiв, зокрема проведення навчальних семiнарiв, медiа заходiв, окремих нематерiальних стимулiв для користувачiв.
IНСТИТУЦIЙНI РИЗИКИ
Недостатнє забезпечення ресурсами для здiйснення запланованої дiяльностi. Н В Дiалог з МОН МОН необхiдно своєчасно визначити вiдповiдальних працiвникiв (зокрема, членiв команд кластерiв). Кошторис витрат на виконання буде затверджений на початковiй стадiї, щоб визначити розподiл витрат мiж партнерами. МОН продовжить пошук додаткових ресурсiв.
Обмежена зацiкавленiсть та спроможнiсть вирiшити потенцiйнi проблеми з меншинами i рiвним доступом до освiти. С С Консультацiї; поточнi звiти Аналiз на ситуацiї як на мiсцевому рiвнi, так i в ширшому контекстi спiвпрацi. Пошук стратегiчної взаємодiї з проектами, якi спрямованi на вирiшення цих особливих проблем. Монiторинг.

     2. Реалiзацiя Проекту

     2.1 Виконавцi

     Компетентними органами є Мiнiстерство освiти i науки України (МОН) i Мiнiстерство закордонних справ Фiнляндiї (МЗС). Представники цих органiв влади залучаються до управлiння, ухвалення рiшень (Наглядова Рада, Керiвний Комiтет) i монiторингу.

     Консалтингове агентство буде залучене за договором через вiдкритий тендер. МЗС органiзує проведення тендеру, за результатами якого МЗС i МОН спiльно оберуть консалтингове агентство для пiдтримки реалiзацiї та управлiння Проектом. Це агентство буде надавати пiдтримку нацiональному офiсу для реалiзацiї Проекту.

     Додатково до ГТР консалтингове агентство має призначити команду у складi трьох експертiв, якi будуть вiдповiдальними консультантами для трьох Кластерiв Проекту та надаватимуть пiдтримку Кластерам протягом реалiзацiї Проекту. Досвiд, який вимагається вiд цих консультантiв, включає пiдготовку вчителiв, оцiнювання результатiв навчання / аналiз дослiдження PISA та виробництво навчальних матерiалiв. Цi фахiвцi будуть мати статус короткострокових експертiв (КСЕ) Проекту та будуть приїжджати в Україну на запит Проекту. Ця умова не виключає залучення iнших КСЕ, якщо виникає така потреба.

     Нацiональний офiс (нацiональний координатор) буде вiдповiдати за доступнiсть необхiдної технiчної експертизи. Вiн буде органiзовувати навчальнi поїздки та iншi мiжнароднi заходи з обмiну досвiдом вiдповiдно до Проектного документа i Щорiчних планiв роботи.

     Консалтингове агентство зобов'язане мати надiйнi зв'язки з фiнськими навчальними закладами, зокрема iз закладами, якi залученi до розроблення навчальних планiв на основi компетентнiсного пiдходу, навчання i професiйного розвитку учителiв, виробництва навчальних матерiалiв (зокрема IКТ) та пiдтримки впровадження навчальних планiв на рiвнi шкiл. Крiм того, необхiдною вимогою є наявнiсть у агентства широкої мережi короткострокових експертiв i досвiду проведення заходiв з обмiну досвiду мiж навчальними закладами рiзних рiвнiв у Фiнляндiї.

     2.2 Управлiння Проектом

     Структура управлiння Проектом включає Наглядову раду (НР), Керiвний Комiтет (КК), Група Управлiння Проектом (ГУП) i три Робочi групи Кластерiв (РГК). Стосовно персоналу, у Проектi на умовах повної зайнятостi працюватиме один мiжнародний технiчний експерт (Головний Технiчний Радник - ГТР) i один Нацiональний Координатор Проекту (НКП), а також секретар i перекладач. Групу Короткострокових Експертiв (мiжнародних i мiсцевих) буде залучено до реалiзацiї Проекту. Структура управлiння Проектом представлена на рис. 2 нижче.

Зображення має графiчний характер. Не наводиться.

     Завдання, мандат, запропонованi учасники i графiки зустрiчей вказанi у таблицi 3 i в Технiчному Завданнi (ТЗ).

     Таблиця 3. Управлiння Проектом

Наглядова Рада (НР)    
Мандат i Завдання Учасники Зустрiчi
Наглядова Рада Проекту має усi повноваження на ухвалення рiшень. Вона схвалює щорiчнi плани i звiти та основнi змiни в планах заходiв i бюджетах. Посадовi особи найвищого рiвня вiд МОН (Мiнiстр, Заступник Мiнiстра) i МЗС (Директор департаменту, Посол); iншi особи за потреби. Протягом першого року реалiзацiї: для схвалення початкового звiту i щорiчного плану заходiв. Щорiчно для схвалити щорiчних звiтiв i планiв. За потреби. Зустрiчi органiзовує МОН.
Керiвний Комiтет (КК)    
Мандат i Завдання Учасники Зустрiчi
КК здiйснює керiвництво i монiторинг за реалiзацiєю Проекту та забезпечує координацiю Проекту з iншими проектами i планами у сферi освiти. Проводить обговорення i надає консультацiї керiвництву i робочим групам для досягнення очiкуваних результатiв. Схвалює щоквартальнi плани i поточнi звiти. Обговорює щорiчнi звiти i подає їх на схвалення НР. Керiвники/Директори вiдповiдних департаментiв, МОН (наприклад, середньої освiти, мiжнародного спiвробiтництва, iнклюзивної освiт); представник одного IППО i педагогiчного навчального закладу. Представник фiнського посольства (МЗС). ГТР i Нацiональний Координатор Проекту беруть участь у якостi секретарiв без права голосу. Координатори Кластерiв також можуть бути присутнiми на зустрiчах КК для презентацiї i обговорення окремих питань своїх Кластерiв. Щоквартальнi. На початку строку реалiзацiї проекту КК зустрiчається вперше для визначення процедур реалiзацiї Проекту.
Команда Управлiння    
Мандат i Завдання Учасники Зустрiчi
Повсякденне управлiння Проектом, зокрема планування, управлiння i монiторинг дiяльностi Кластерiв. КУП звiтує перед КК. Нацiональний Координатор Проекту, Головний Технiчний Радник i Координатори Кластерiв, Короткостроковий Технiчний Експерт за потреби. Щотижня i за потреби.
Робочi групи Кластерiв    
Мандат Учасники Зустрiчi
Робочi групи Кластерiв здiйснюють виконання заходiв. Несуть вiдповiдальнiсть за планування, управлiння i монiторинг окремих заходiв кластерiв. Звiтують перед КУП. Учасниками є вiдповiднi фахiвцi МОН i визначенi представники зацiкавлених закладiв та регiонiв. Представник вiдповiдного пiдроздiлу/департаменту МОН; технiчнi експерти, КТЕ; на зустрiчах головує Координатор Кластера. За потреби

     2.3. Управлiння фiнансами

     Консалтингове агентство несе основну вiдповiдальнiсть за управлiння фiнансами Проекту. Буде вiдкрито окремий рахунок Проекту. Кошти будуть виплачуватися на пiдставi запитiв про фiнансування, якi подаються КУП вiдповiдно до схвалених планiв заходiв та бюджетiв. Найманий персонал Проекту (адмiнiстратор, перекладач, мiсцевi КТЕ, група комунiкацiї тощо) будуть отримувати заробiтну плату з бюджету Проекту. Робота Нацiонального Координатора Проекту та Координаторiв Кластерiв не оплачується з бюджету Проекту.

     2.4. План комунiкацiї та поширення iнформацiї

     План комунiкацiї та поширення iнформацiї Проекту буде розроблено на початковому етапi, i його реалiзацiя є частиною заходiв Кластера 2. Мета плану комунiкацiї полягає у спрощеннi двостороннього спiвробiтництва, пiдтримцi активного обмiну iнформацiєю мiж усiма зацiкавленими сторонами та засобами масової iнформацiї i сприяннi прозоростi iнформацiї про спiвпрацю та результати. Поширення iнформацiї також передбачає надання iнформацiї про результати проекту МЗС у такому форматi, який дозволить МОН та МЗС просто використовувати цю iнформацiю для своїх комунiкацiйних заходiв.

     3. Планування

     План реалiзацiї Проекту буде ґрунтуватися на щорiчних планах заходiв та бюджетах, складених згiдно з Проектним Документом, Послiдовнiстю Результатiв Проекту та Рамкою Результатiв. Команда Управлiння Проектом буде координувати процес щорiчного планування. Щорiчне планування передбачає визначення щорiчних цiлей та результатiв з вимiрюваними iндикаторами, а також цiлей, заходiв i розподiлу ресурсiв (бюджету) у межах загального плану заходiв Проекту. Цi плани презентуються Керiвному Комiтету для обговорення та коментарiв, а потiм подаються Наглядовiй Радi для схвалення. Детальна iнформацiя про планування та формування бюджету мiститься в Iнструкцiї з реалiзацiї двостороннiх проектiв МЗС (2016). План заходiв та бюджет повинен мати розбивку вiдповiдно до результатiв Проекту, наприклад за результатами кластера. Щорiчнi плани та щорiчнi звiти вiдповiдно схвалюються Наглядовою Радою.

     На пiдставi схвалених щорiчних планiв Команда Управлiння Проектом та Координатори Кластерiв складають щоквартальнi плани. Щоквартальнi плани схвалюються Керiвним Комiтетом, який також перевiряє їх на вiдповiднiсть до загального щорiчного плану, схваленого Наглядовою Радою. Якщо передбачаються значнi вiдхилення, необхiдно проконсультуватися з Наглядовою Радою та отримати її схвалення. Щоквартальнi плани є пiдставою для запитiв на отримання коштiв.

     На початковому етапi буде розроблено Iнструкцiю з виконання Проекту з детальним описом правил закупiвлi, виплати винагороди, поширення iнформацiї тощо. Нацiональний офiс пiдготує перший проект Iнструкцiї та поширить його серед учасникiв КУП для коментарiв. План закупiвлi може складатися та оновлюватися регулярно.

     3.1. Початковий етап

     Проект розпочнеться з шестимiсячного початкового етапу. Метою цього початкового етапу є розроблення ефективного плану заходiв та системи управлiння Проектом, створення команди та презентацiї Проекту ключовим зацiкавленим сторонам. На початковому етапi також має бути забезпечено, щоб з самого початку захист прав людини та прiоритети МЗС були визначенi як провiднi принципи виконання та управлiння Проектом вiд початку. Заходи початкового етапу включають:

     • Забезпечення роботи управлiння Проектом, зокрема пояснення учасникам Наглядової Ради, Керiвного Комiтету та Робочих груп Кластерiв процедур та правил Проекту, проведення тренiнгу щодо результативного управлiння Проектом та поетапного управлiння Проектом.

     • Розроблення загального плану заходiв на весь строк реалiзацiї Проекту спiльно з ключовими зацiкавленими сторонами.

     • Розроблення детального плану заходiв на перший рiк реалiзацiї Проекту, зокрема пiдготовка ТЗ для залучення короткострокових технiчних експертiв (крiм тих трьох КТЕ, якi будуть залученi разом з ГТР). Цi ТЗ будуть мiститися в додатках до Щорiчного плану заходiв та схвалюватися Наглядовою Радою. На пiдставi ТЗ Нацiональний офiс буде визначати вiдповiдних експертiв та подавати їх резюме Командi Управлiння Проектом i Керiвному Комiтету для схвалення.

     • Визначення базових та цiльових показникiв. Проведення кадрового аналiзу/дослiдження та оцiнки спроможностi IППО i дослiдження потреби в навчаннi, а також iнших необхiдних базових дослiджень та опитувань.

     Команда Управлiння Проектом готує початковий звiт для Керiвного Комiтету та, у разi необхiдностi, пропонує змiни до Проектного документа. Окремi результати початкового етапу представленi в Iнструкцiї з реалiзацiї двостороннiх проектiв МЗС (2016).

     Першу зустрiч Керiвного Комiтету буде органiзовано МОН. На нiй буде узгоджено правила реалiзацiї Проекту. Друга зустрiч КК вiдбудеться наприкiнцi початкового етапу з метою обговорення початкового звiту та загального плану заходiв Проекту, а також плану заходiв на перший рiк його реалiзацiї. Керiвний Комiтет також погоджує внесок кожної зацiкавленої сторони на перший рiк (на основi плану заходiв та бюджету Проекту) i визначає вимоги щодо монiторингу звiтностi та виконання заходiв Проекту i вiдповiдальнiсть залучених сторiн. Процес обговорення та ухвалення рiшень пiд час зустрiчей буде фiксуватися у погодженому протоколi або в iнших спiльних документах (наприклад, у пам'ятних записках). Керiвний Комiтет подає загальний план та щорiчний план Наглядовiй Радi для схвалення.

     4. Ресурси

     4.1. Людськi та матерiальнi ресурси i партнерства, необхiднi для досягнення результатiв

     Проект технiчної допомоги фiнансуватиме роботу одного Головного технiчного радника (ГТР) на весь перiод реалiзацiї Проекту та короткострокових технiчних експертiв. Буде презентовано проект ТЗ для ГТР i трьох КТЕ. Конкретнi напрями роботи для iнших КТЕ будуть визначатися на початковому етапi.

     Мiжнародна технiчна допомога

     Головний технiчний радник

     Увесь час (41 мiсяць) ГТР у взаємодiї з Нацiональним координатором Проекту. ГТР несе вiдповiдальнiсть за загальне управлiння Проектом та Кластером 1. Очiкується, що ГТР знає та має досвiд щодо пiдготовки вчителiв у Фiнляндiї та розроблення/впровадження навчальних планiв, оскiльки це основнi заходи Проекту.

     Мiжнародний короткостроковий технiчний експерт

     Як зазначено вище (пункт 2.1), консалтингове агентство запропонує команду з трьох експертiв, якi призначаються вiдповiдальними консультантами для трьох Кластерiв Проекту та надаватимуть пiдтримку Кластерам протягом строку реалiзацiї проекту. Iншi короткостроковi технiчнi експерти призначаються вiдповiдно до конкретних потреб та запитiв про пiдтримку виконання та досягнення результатiв Проекту. КТЕ з пiдготовки учителiв та аналiзу результатiв PISA будуть змученi вже протягом першого року реалiзацiї Проекту. КУП спiльно з Координаторами Кластерiв визначає потребу в технiчнiй допомозi (ТД) та розробляє ТЗ для КТЕ (мiжнародних, мiсцевих) для обговорення з Керiвним Комiтетом та схвалення Проектною Радою. Це може вiдбутися вже на початковому етапi, але також i згодом, коли виникне така потреба. Консалтингове агентство визначає вiдповiдних експертiв та подає резюме потенцiйних кандидатiв для обговорення i схвалення КУП та КК.

     Кожен КТЕ (мiжнародний i мiсцевий) буде залучений на пiдставi конкретного ТЗ, у якому буде визначено потребу в ТД, очiкуванi результати та цiлi, а також очiкувану тривалiсть консультацiй та вимоги до звiтностi. Тривалiсть надання ТД може становити вiд 1 - 2 тижнiв до кiлькох мiсяцiв вiдповiдно до потреб. Група з трьох короткострокових експертiв, що перебуватиме в нацiональному офiсi, буде спiвпрацювати безпосередньо з координаторами Кластерiв. Мiжнароднi КТЕ зобов'язанi мати досвiд розвитку системи освiти в Фiнляндiї.

     Запланована загальна тривалiсть роботи КТЕ у трьох кластерах становить 52 мiсяцi. Розподiл КТЕ мiж кластерами буде визначатися пiд час виконання Проекту i вiдповiдно до рiвня зацiкавленостi та результатiв.

     Пiдтримка Нацiонального офiсу

     Консалтингове агентство забезпечить пiдтримку дiяльностi Нацiонального офiсу. Важливо, щоб для забезпечення роботи Нацiонального офiсу було передбачено достатньо ресурсiв, оскiльки Проект передбачає значну кiлькiсть вiзитiв для обмiну досвiдом мiж фiнськими та українськими установами. Короткий опис завдань Нацiонального офiсу буде вказаний у Технiчному Завданнi, але загалом вони передбачають надання пiдтримки КУП пiд час реалiзацiї Проекту, Важливо, щоб Нацiональний офiс був добре обiзнаний iз фiнською системою освiти та мав досвiд органiзацiї заходiв з обмiну досвiдом у формi ТД, навчальних вiзитiв та обмiну експертiв.

     Нацiональнi експерти

     Нацiональний Координатор Проекту

     Нацiональний Координатор Проекту (робота якого не фiнансується цим Проектом) на постiйнiй основi буде спiвпрацювати з Мiжнародним Головним Технiчним Радником (ГТР). За iнформацiєю МОН генеральний директор директорату Нової української школи буде виконувати функцiї Нацiонального Координатора Проекту. Для цiєї посади буде пiдготовлено ТЗ. Для роботи в Проектi буде найнято письмового i усного перекладача. До технiчного персоналу належать також адмiнiстратор Проекту, перекладач (обидвi посади на умовах повної зайнятостi) та бухгалтер на умовах часткової зайнятостi.

     Короткостроковi експерти

     Проект може залучати нацiональних короткострокових експертiв для надання пiдтримки у досягненнi результатiв Проекту. ТЗ буде пiдготовлено КУП / Координаторами Кластерiв i подано Керiвному Комiтету для схвалення як додаток до щорiчних планiв або окремо у разi потреби.

     Внесок МОН

     МОН надає офiснi примiщення для КУП у будiвлях МОН. У межах можливого МОН залучить до управлiння та реалiзацiї Проекту штатних державних службовцiв, що сприятиме забезпеченню сталостi. МОН номiнує склад української частини Наглядової Ради i Керiвного Комiтету, а також Координаторiв Кластерiв та iнших посадових осiб, залучених до реалiзацiї Проекту. З метою забезпечення повної iнтеграцiї заходiв з пiдтримки Проекту Координаторами Кластерiв можуть бути штатнi працiвники МОН. Послуги експертiв можуть фiнансуватися за рахунок Проекту.

     4.2. Проект бюджету

     Орiєнтовний проект бюджету на чотири роки представлений нижче. Прямi витрати, якi вiдшкодовуються, та витрати Проекту будуть деталiзованi на початковому етапi, витрати Проекту будуть розподiленi мiж Кластерами вiдповiдно до потреб та планiв заходiв. За iнформацiєю МЗС на перший рiк реалiзацiї Проекту будуть доступнi кошти у розмiрi 700000 євро.

     Таблиця 4. Проект бюджету

МIЖНАРОДНА ТЕХНIЧНА ДОПОМОГА
Технiчна допомога Кiлькiсть мiсяцiв Сума, в євро %
Головний Технiчний Радник 41 820000  
КТЕ для Кластера 1 Пiдготовка вчителiв 24 480000  
КТЕ для Кластера 2 Популяризацiя освiти (включаючи аналiз дослiдження PISA) 10 200000  
КТЕ для Кластера 3 Освiтнє середовище (включаючи розробку навчальних матерiалiв) 10 200000  
Не розподiлено 8 160000  
Усього, ключовi мiжнароднi експерти 93 1860000  
       
ПРЯМI ВИТРАТИ      
Витрата на вiдрядження за кордон, мiжнародна технiчна допомога   500000  
Витрати на проїзд, послуги зв'язку, обслуговування офiсу   500000  
Мiсцевi працiвники   400000  
Нацiональнi експерти   400000  
Усього, мiсцевi працiвники i експерти   1800000  
       
ВИТРАТИ ПРОЕКТУ      
Результати Кластера 1: Професiйний розвиток вчителiв   1300000  
Результати Кластера 2: Популяризацiя освiти   540000  
Результати Кластера 3: Освiтнє середовище   500000  
Загальна вартiсть проекту   2340000  
       
Усього   6000000  

     5. Монiторинг та звiтнiсть

     5.1. Монiторинг

     Монiторинг реалiзацiї Проекту та досягнень буде здiйснюватися на основi iндикаторiв результатiв та наслiдкiв. Орiєнтовний опис iндикаторiв мiститься в Рамцi Результатiв, цi iндикатори будуть переглянутi протягом початкового перiоду, а також будуть визначенi базовi значення. Для бiльшостi iндикаторiв базовi значення можуть бути встановленi на пiдставi соцiологiчного опитування 2016 року та майбутнього опитування TALIS (мiжнародне освiтнє дослiдження ОЕСР), наприклад рiвень задоволення роботою вчителя. Данi про основнi показники ефективностi будуть збиратися Координаторами Кластерiв та узагальнюватися КУП у щорiчних звiтах. У Проектi для здiйснення усiх монiторингiв будуть використовуватися данi без гендерного розподiлу. Монiторинг ризикiв та реагування на них буде здiйснюватися КУП на постiйнiй основi. Зiбрана пiд час монiторингу данi будуть використовуватися для iнформування керiвництва та управлiння реалiзацiєю Проекту.

     5.2. Звiтування

     Звiти про стан реалiзацiї Проекту та фiнансовi витрати готуються щоквартально. Щоквартальнi звiти готуються КУП та аналiзуються Керiвним Комiтетом. Щорiчнi звiти схвалюються Наглядовою Радою.

     При пiдготовцi звiтiв (та iнших документiв Проекту) необхiдно дотримуватися вимог Iнструкцiї з реалiзацiї двостороннiх проектiв МЗС. Iндикатори результатiв будуть аналiзуватися щоквартально, а вiдповiднi iндикатори наслiдкiв будуть аналiзуватися щорiчно. Поточнi звiти мають мiстити роздiли з описами, у яких зазначаються фiнансовi та фактичнi показники стану реалiзацiї. Щорiчнi звiти мають мiстити аналiз ризикiв та припущень, якi є особливо важливими для управлiння Проектом. Також щорiчно готуються звiти про внесок МОН.

     Звiти короткотермiнових технiчних експертiв є важливими результатами Проекту. Вони повиннi включати аналiтичнi матерiали для пiдтримки реформи.

     5.3. Аудит та оцiнка

     Зовнiшнiй незалежний середньостроковий аудит буде проведено протягом другого року реалiзацiї Проекту. Час проведення цього аудиту буде заплановано таким чином, щоб його результати можна було використати для планування на третiй рiк реалiзацiї Проекту. Вiдповiдно до Iнструкцiї про проведення оцiнки МЗС (МЗС 2013), КУП може iнiцiювати цiльовий аудит, що буде стосуватися конкретних аспектiв, тем або питань Проекту. Аудити проводяться щорiчно.

     6. Сталiсть

     Проект ґрунтується на великiй вiдповiдальностi та лiдерських якостях МОН, а реалiзацiя Проекту тiсно пов'язана з Планом заходiв щодо Нової української школи. Ця допомога спрямована передусiм на пiдвищення квалiфiкацiї учителiв для пiдтримки запровадження нових навчальних планiв. Проте критично важливим елементом для забезпечення сталостi є залучення у цi процеси закладiв педагогiчної освiти, якi повиннi мати необхiдну спроможнiсть для пiдготовки нових вчителiв до впровадження нових навчальних планiв. Також є iдея залучення закладiв педагогiчної освiти до розроблення iнновацiйних пiдходiв до впровадження навчальних планiв шляхом конкурсу.

     Сталiсть досягнень Проекту залежить вiд рiвня iмплементацiї нового законодавства. Також Проект охоплює тiльки класи початкової школи, i МОН має працювати над пошуком подальшого фiнансування для забезпечення успiшного впровадження навчальних планiв на основi компетентнiсного пiдходу у старших класах.

 

ДОДАТОК II

УМОВИ ДЛЯ КОНСАЛТИНГОВИХ АГЕНТСТВ

     1. Визначення

     Для цiлей цiєї Угоди термiн "Консалтинговi Агентства" означає будь-який державний орган, публiчну чи приватну юридичну особу або органiзацiю, а також будь-яку державну чи приватну, нацiональну або мiжнародну органiзацiю, якi не є резидентами України, що погоджується Сторонами та призначається Мiнiстерством закордонних справ Фiнляндiї для надання допомiжних послуг iз реалiзацiї заходiв Проекту.

     2. Зобов'язання Фiнляндiї

     Фiнляндiя зобов'язується оплачувати послуги та витрати консалтингових агентств, за винятком витрат, якi оплачує Україна згiдно з пунктом 3 нижче.

     3. Зобов'язання України

     Якщо окремим договором не передбачено iнше, Україна зобов'язана:

     (a) надати консалтинговим агентствам безкоштовно та без зайвих затримок усi необхiднi дозволи та мандати;

     (b) надати та оплатити витрати за користування вiдповiдним офiсним примiщенням, зв'язком та iншими послугами для консалтингових агентств на час виконання їхнiх офiцiйних обов'язкiв;

     (c) вiдповiдно до законодавства України, дохiд Консалтингових Агентств, отриманий вiд Фiнляндiї для надання послуг вiдповiдно до цiєї Угоди, не є доходом (прибутком), отриманим Консалтинговими Агентствами з джерелом походження iз України i, вiдповiдно, не пiдлягає оподаткуванню в Українi (за умови, що дiяльнiсть таких Консалтингових Агентств не призводить до створення постiйних представництв);

     (d) не застосовувати жодних валютних або валютно-обмiнних обмежень щодо коштiв, якi перераховуються в Україну консалтинговими агентствами вiдповiдно до законодавства України для реалiзацiї заходiв Проекту, а також надавати дозволи на повернення таких коштiв та сприяти вiдкриттю банкiвських рахункiв;

     (e) звiльнити консалтинговi агентства вiд офiцiйної реєстрацiї, лiцензування та iнших подiбних вимог;

     (g) оперативно та безкоштовно видавати необхiднi лiцензiї на iмпорт та iншi дозволи на iмпорт обладнання, яке буде використовуватися для реалiзацiї заходiв Проекту;

     (h) звiльнити обладнання, яке ввозиться в Україну з метою реалiзацiї заходiв Проекту у рамках цiєї Угоди та вивозиться пiсля завершення робiт, вiд сплати будь-яких податкiв, митних платежiв та iнших зборiв, що пов'язанi iз ввезенням та вивезенням обладнання з України, звiльнити таке обладнання вiд усiх заборон та обмежень на iмпорт та експорт, а також забезпечити швидке та безпечне приймання, розмiщення, оброблення, розмитнення та пересилання, зберiгання та подальше перевезення ввезеного обладнання; та

     (i) сприяти реєстрацiї транспортних засобiв, що ввозяться в Україну.

 

ДОДАТОК III

УМОВИ ДЛЯ ПРАЦIВНИКIВ

     1. Визначення

     Для цiлей цiєї Угоди термiн "Працiвники" означає працiвникiв, яких працевлаштовують Консалтинговi Агентства (нерезиденти - виконавцi Проекту), а також осiб, яких працевлаштовує Фiнляндiя для виконання заходiв Проекту за цiєю Угодою, i якi не є громадянами України та постiйно не проживають на її територiї.

     2. Зобов'язання Фiнляндiї

     2.1. Фiнляндiя зобов'язується виплачувати заробiтну плату, сплачувати збори та iншi витрати на утримання Працiвникiв, за винятком витрат, якi сплачує Україна згiдно з пунктом 3 нижче.

     2.2. Фiнляндiя зобов'язується вiдшкодовувати витрати на поїздки Працiвникiв та членiв їх сiмей до України i назад.

     2.3. Заробiтна плата, збори та iншi витрати на утримання Працiвникiв сплачуються винятково за рахунок фiнансового внеску Фiнляндiї у реалiзацiю Проекту, зазначеного в статтi IV Угоди.

     3. Зобов'язання України

     Україна зобов'язується вжити таких заходiв стосовно iноземних Працiвникiв, якi працюватимуть в Українi за цiєю Угодою:

     (a) видати Працiвникам та членам їх сiмей безкоштовно та без затримок багаторазовi в'їзнi та виїзнi вiзи, дозволи на працевлаштування та проживання та iншi необхiднi дозволи i документи на весь строк їх призначення;

     (b) сприяти реєстрацiї транспортних засобiв для особистого користування Працiвникiв та членiв їх сiмей;

     (c) сприяти видачi нацiонального посвiдчення водiя Працiвникам та членам їх сiмей;

     (d) звiльнити Працiвникiв та членiв їх сiмей вiд сплати митних платежiв, податкiв та iнших зборiв стосовно побутових або особистих речей, включаючи транспортнi засоби, якi ввозяться в Україну для особистого користування протягом шести мiсяцiв пiсля їх прибуття в Україну. Працiвники та члени їх сiмей мають право ввозити такi речi без сплати будь-яких митних платежiв, податкiв та iнших зборiв:

     i) у випадку, якщо будь-якi речi iз зазначених у пiдпунктi (d) вище, були пошкодженi i не пiдлягають ремонту за прийнятною вартiстю, або були втраченi не через недбалiсть Працiвникiв та членiв їхнiх сiмей, звiльнення, передбачене в цьому пiдпунктi, стосуватиметься ввезення нових речей, незалежно вiд часових обмежень;

     ii) якщо Працiвники та члени їхнiх сiмей продають в Українi будь-якi речi, зазначенi у пiдпунктi (d) вище, особi, яка не має таких пiльг, вони зобов'язанi сплачувати всi митнi платежi, податки та iншi збори;

     (e) звiльнити Працiвникiв вiд сплати податку на доходи або будь-яких iнших прямих податкiв чи зборiв, включаючи внески до нацiональних фондiв соцiального страхування, за будь-якi винагороди, що виплачуються їм за їх послуги в Українi за рахунок фiнансового внеску Фiнляндiї згiдно з цiєю Угодою;

     (f) звiльнити Працiвникiв та членiв їх сiмей вiд зобов'язання подавати до вiдповiдних органiв України будь-якi податковi чи фiнансовi декларацiї, обов'язковi для громадян України або iноземцiв, якi проживають в Українi;

     (g) не застосовувати жодних валютних або валютно-обмiнних обмежень щодо коштiв, якi Працiвники та члени їх сiмей переказують в Україну для особистого користування, а також дозволити обмiн та вивезення таких коштiв та сприяти вiдкриттю банкiвських рахункiв;

     (h) звiльнити Працiвникiв вiд необхiдностi професiйної реєстрацiї, отримання дозволiв та iнших подiбних вимог;

     (i) забезпечити, щоб Працiвникам та членам їх сiмей надавався повний правовий захист;

     (j) надати Працiвникам та членам їх сiмей таку саму допомогу в репатрiацiї у випадку нацiональної або мiжнародної кризи, яка передбачена для працiвникiв дипломатичних мiсiй.

     4. Iншi положення

     4.1. Україна має право вимагати вiдкликання або замiни будь-якого Працiвника, робота або поведiнка якого вважаються неприйнятними. Перед тим, як скористатися цим правом, Україна консультується з Фiнляндiєю.

     4.2. Фiнляндiя має право, пiсля попереднього письмового повiдомлення України, вiдкликати Працiвника. Перед тим, як скористатися цим правом, за винятком особливо невiдкладних випадкiв, Фiнляндiя консультується з Україною та на запит намагається знайти вiдповiдну замiну.

     4.3. Посольство Фiнляндiї в Українi та Мiнiстерство закордонних справ Фiнляндiї в Гельсiнкi мають бути негайно поiнформованi у випадку арешту чи затримання з будь-якої причини будь-кого iз Працiвникiв та членiв їх сiмей або порушення кримiнального провадження проти них. Представники Фiнляндiї мають право вiдвiдувати заарештовану або затриману особу. Така особа має право на адвокатський захист.

 

ДОДАТОК IV

УМОВИ ДЛЯ ТОВАРIВ

     1. Визначення

     Для цiлей цiєї Угоди термiн "Товари" означає товари, матерiали, транспортнi засоби, машини, обладнання та iншi предмети, якi Фiнляндiя надає для виконання заходiв Проекту за цiєю Угодою.

     2. Зобов'язання Фiнляндiї

     Фiнляндiя зобов'язана:

     (a) оплачувати фактичнi витрати, зокрема на придбання, перевезення та, за необхiдностi, страхування, пов'язанi з кожною партiєю Товарiв;

     (b) забезпечити доставку Товарiв в Україну;

     (c) вимагати, щоб консалтинговi агентства повiдомляли вiдповiднi органи в Українi про заплановану дату прибуття вантажу вiдразу пiсля вiдправлення, а також надавати товаросупровiднi документи, iнвойси та iншу пов'язану iнформацiю.

     3. Зобов'язання України

     Якщо окремим договором не передбачено iнше, Україна зобов'язана:

     (a) за потреби, повiдомити Фiнляндiю про документацiю, необхiдну для проходження процедури митного оформлення;

     (b) видати безоплатно необхiднi лiцензiї на iмпорт та iншi дозволи на ввезення Товарiв:

     (c) звiльнити Товари, якi ввозяться в Україну з метою реалiзацiї заходiв Проекту у рамках цiєї Угоди та вивозяться пiсля завершення робiт, вiд сплати будь-яких податкiв, митних платежiв та iнших зборiв, а також забезпечити звiльнення Товарiв вiд усiх заборон та обмежень на iмпорт та експорт;

     (d) забезпечити швидке та безпечне приймання, розмiщення, оброблення, розмитнення, пересилання, а також зберiгання та подальше транспортування ввезених Товарiв;

     (e) вжити усiх вiдповiдних заходiв та iнiцiювати процедури, що можуть бути необхiдними у разi претензiй щодо повної або часткової втрати чи пошкодження будь-якої партiї Товарiв, та негайно повiдомляти Фiнляндiю про це;

     (f) самостiйно нести вiдповiдальнiсть та здiйснювати оплату витрат за процедури, зазначенi в пiдпунктi (d) цього Додатку, пiсля доставки Товарiв в Україну;

     (g) сприяти реєстрацiї транспортних засобiв, що ввозяться в Україну.

     4. Iншi положення

     4.1. Товари можуть використовуватися винятково для цiлей вiдповiдних заходiв Проекту пiд час їхньої реалiзацiї.

     4.2. Пiсля завершення заходiв Проекту Товари передаються у власнiсть України, якщо Сторони не домовились про iнше.

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.