ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiни до статтi 149 Кримiнального кодексу України щодо приведення у вiдповiднiсть з мiжнародними стандартами

     Верховна Рада України постановляє:

     1. Статтю 149 Кримiнального кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 25 - 26, ст. 131) викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 149. Торгiвля людьми

     1. Торгiвля людиною, а так само вербування, перемiщення, переховування, передача або одержання людини, вчиненi з метою експлуатацiї, з використанням примусу, викрадення, обману, шантажу, матерiальної чи iншої залежностi потерпiлого, його уразливого стану або пiдкупу третьої особи, яка контролює потерпiлого, для отримання згоди на його експлуатацiю, -

     караються позбавленням волi на строк вiд трьох до восьми рокiв.

     2. Дiї, передбаченi частиною першою цiєї статтi, вчиненi щодо неповнолiтнього або щодо кiлькох осiб, або повторно, або за попередньою змовою групою осiб, або службовою особою з використанням службового становища, або поєднанi з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров'я потерпiлого чи його близьких, або з погрозою застосування такого насильства, -

     караються позбавленням волi на строк вiд п'яти до дванадцяти рокiв з конфiскацiєю майна або без такої.

     3. Дiї, передбаченi частиною першою або другою цiєї статтi, вчиненi щодо неповнолiтнього його батьками, усиновителями, опiкунами чи пiклувальниками, або вчиненi щодо малолiтнього, або органiзованою групою, або поєднанi з насильством, небезпечним для життя або здоров'я потерпiлого чи його близьких, або з погрозою застосування такого насильства, або якщо вони спричинили тяжкi наслiдки, -

     караються позбавленням волi на строк вiд восьми до п'ятнадцяти рокiв з конфiскацiєю майна або без такої.

     Примiтка. 1. Пiд експлуатацiєю людини в цiй статтi слiд розумiти всi форми сексуальної експлуатацiї, використання в порнобiзнесi, примусову працю або примусове надання послуг, рабство або звичаї, подiбнi до рабства, пiдневiльний стан, залучення в боргову кабалу, вилучення органiв, проведення дослiдiв над людиною без її згоди, усиновлення (удочерiння) з метою наживи, примусову вагiтнiсть або примусове переривання вагiтностi, примусове одруження, примусове втягнення у зайняття жебрацтвом, втягнення у злочинну дiяльнiсть, використання у збройних конфлiктах тощо.

     2. У статтях 149 та 303 цього Кодексу пiд уразливим станом особи слiд розумiти зумовлений фiзичними чи психiчними властивостями або зовнiшнiми обставинами стан особи, який позбавляє або обмежує її здатнiсть усвiдомлювати свої дiї (бездiяльнiсть) або керувати ними, приймати за своєю волею самостiйнi рiшення, чинити опiр насильницьким чи iншим незаконним дiям, збiг тяжких особистих, сiмейних або iнших обставин.

     3. Вiдповiдальнiсть за вербування, перемiщення, переховування, передачу або одержання малолiтнього чи неповнолiтнього за цiєю статтею настає незалежно вiд того, чи вчиненi такi дiї з використанням примусу, викрадення, обману, шантажу чи уразливого стану зазначених осiб або iз застосуванням чи погрозою застосування насильства, використання службового становища, або особою, вiд якої потерпiлий був у матерiальнiй чи iншiй залежностi, або пiдкупу третьої особи, яка контролює потерпiлого, для отримання її згоди на експлуатацiю людини".

     2. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
6 вересня 2018 року
N 2539-VIII

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.