КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 5 грудня 2018 р. N 1035


Про внесення змiн до Порядку надання Державнiй прикордоннiй службi та виконання нею доручень уповноважених державних органiв щодо осiб, якi перетинають державний кордон

     Внести до Порядку надання Державнiй прикордоннiй службi та виконання нею доручень уповноважених державних органiв щодо осiб, якi перетинають державний кордон, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 квiтня 2013 р. N 280 (Офiцiйний вiсник України, 2013 р., N 31, ст. 1083; 2016 р., N 56, ст. 1942; 2017 р., N 38, ст. 1204), змiни, що додаються.

Прем'єр-мiнiстр України В. ГРОЙСМАН

Iнд. 29

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 5 грудня 2018 р. N 1035

ЗМIНИ,
що вносяться до Порядку надання Державнiй прикордоннiй службi та виконання нею доручень уповноважених державних органiв щодо осiб, якi перетинають державний кордон

     1. В абзацi п'ятому пункту 5 слова "або розвiдувальнi заходи" замiнити словами ", розвiдувальнi заходи або слiдчi (розшуковi) дiї та негласнi слiдчi (розшуковi) дiї в кримiнальному провадженнi, заходи з протидiї порушенням митних правил, а також прийнято рiшення про добровiльне чи примусове повернення в країну походження або третю країну".

     2. У пунктi 6:

     1) абзац шостий викласти в такiй редакцiї:

     "Голови ДФС або його заступникiв, уповноважених Головою керiвникiв структурних пiдроздiлiв ДФС або їх заступникiв, керiвникiв територiальних органiв ДФС або їх заступникiв;";

     2) абзац восьмий викласти в такiй редакцiї:

     "Генерального прокурора або його першого заступника чи заступникiв, заступника Генерального прокурора - Головного вiйськового прокурора, заступника Генерального прокурора - керiвника Спецiалiзованої антикорупцiйної прокуратури, керiвникiв регiональних прокуратур або їх перших заступникiв чи заступникiв (у тому числi вiйськових прокуратур на правах регiональних), керiвникiв мiсцевих прокуратур або їх перших заступникiв чи заступникiв (у тому числi вiйськових прокуратур на правах мiсцевих);";

     3) доповнити пункт абзацами такого змiсту:

     "Директора Нацiонального антикорупцiйного бюро або його заступникiв, керiвникiв пiдроздiлiв внутрiшнього контролю, пiдроздiлiв детективiв або їх заступникiв;

     Директора Державного бюро розслiдувань або його заступникiв, уповноважених Директором керiвникiв пiдроздiлiв центрального апарату Державного бюро розслiдувань або їх заступникiв, директорiв територiальних органiв Державного бюро розслiдувань або їх заступникiв.".

     3. Пункт 7 пiсля слiв "його заступниками" доповнити словами ", начальниками регiональних управлiнь Адмiнiстрацiї Держприкордонслужби або їх першими заступниками".

     4. В абзацi четвертому пункту 8 слова "громадян Росiйської Федерацiї та Республiки Бiлорусь - росiйською мовою з дублюванням латиницею, для iнших" виключити.

     5. У пунктi 11:

     1) слово "трьох" замiнити словом "п'яти";

     2) доповнити пункт абзацом такого змiсту:

     "Доручення, зазначенi в абзацах п'ятому - сьомому пункту 5 цього Порядку, можуть також надаватися Держприкордонслужбi в електроннiй формi з використанням iнтегрованої мiжвiдомчої iнформацiйно-телекомунiкацiйної системи щодо контролю осiб, транспортних засобiв та вантажiв, якi перетинають державний кордон (система "Аркан"). У такому випадку вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть iнформацiї, внесеної до iнформацiйно-телекомунiкацiйної системи прикордонного контролю "Гарт-1" Держприкордонслужби, несуть iнiцiатори доручення.".

     6. У пунктi 13:

     1) абзац перший пiсля слiв "зазначений у дорученнi" доповнити словами ", з дня надходження до органу Держприкордонслужби";

     2) в абзацi другому слова ", iншi доручення - не бiльш як на шiсть мiсяцiв" виключити;

     3) доповнити пункт пiсля абзацу другого новим абзацом такого змiсту:

     "Доручення, що надаються згiдно з абзацами третiм i четвертим пункту 5 цього Порядку, беруться на контроль на строк, що не перевищує строку, визначеного у рiшеннi слiдчого суддi, суду, а iншi доручення - не бiльш як на один рiк.".

     У зв'язку з цим абзаци третiй i четвертий вважати вiдповiдно абзацами четвертим i п'ятим;

     4) абзац четвертий пiсля слiв "такого строку" доповнити словами i цифрами "за пiдписом посадової особи, яка пiдписала доручення, або посадової особи вищого рiвня, зазначеної в пунктах 6 i 7 цього Порядку";

     5) абзац п'ятий викласти в такiй редакцiї:

     "У разi коли строк здiйснення контролю в дорученнi або в процесуальних документах, зазначених у пунктi 8 цього Порядку, не зазначено, такий строк становить 30 дiб з дня надходження доручення до органу Держприкордонслужби, крiм доручень, що надаються згiдно з абзацом четвертим пункту 5 цього Порядку, якi беруться на контроль на строк, що не перевищує один рiк, про що орган Держприкордонслужби письмово повiдомляє iнiцiатору доручення.".

     7. Пункт 16 пiсля слiв "цього Порядку" доповнити словами i цифрами ", або коли протягом п'яти дiб до органу Держприкордонслужби не надiйшов оригiнал доручення, поданого згiдно з пунктом 11 цього Порядку".

     8. Додаток до Порядку викласти в такiй редакцiї:

Додаток
до Порядку
(в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 5 грудня 2018 р. N 1035)

Реєстрацiйний номер i
дата або кутовий штамп
iз зазначенням номера i дати

_______________________________________
(посада, прiзвище та iм'я посадової
_______________________________________
особи Держприкордонслужби,
_______________________________________
якiй надсилається доручення, адреса)

ДОРУЧЕННЯ

 
(найменування уповноваженого державного органу,
 
що надає доручення)
Правовi пiдстави для надання доручення  
 
(кримiнальне провадження та його реєстрацiйний номер,
 
постанова, винесена посадовою особою вiдповiдного уповноваженого державного органу,
 
або рiшення слiдчого суддi, суду, оперативно-розшукова або контррозвiдувальна справа,
 
проведення розвiдувальних заходiв, а також норма закону,
 
згiдно з якою виконуватиметься доручення)
Вiдомостi про особу, щодо якої надається доручення
 
(громадянство (пiдданство), прiзвище, iм'я (iмена) та по батьковi (за наявностi)
 
в називному вiдмiнку (для громадян України - українською мовою,
 
для iноземцiв та осiб без громадянства - латиницею,
 
дата народження (день, мiсяць, рiк), стать, мiсце проживання,
 
серiя та номер паспортного документа, коли i ким виданий,
 
iмовiрнi напрямок та дата перетинання державного кордону, держава виїзду (в'їзду)
Вид доручення  
(згiдно з пунктом 5 Порядку надання Державнiй прикордоннiй службi
 
та виконання нею доручень уповноважених державних органiв щодо осiб,
 
якi перетинають державний кордон)
Строк здiйснення контролю  
Про виконання доручення повiдомити  
(найменування оперативно-чергової служби
 
уповноваженого державного органу,
 
мiжмiський код та номер телефону (мобiльного телефону)
Посадова особа уповноваженого державного органу, що пiдписала доручення
     
(найменування посади) (пiдпис) (iнiцiали та прiзвище)

М. П.".

Copyright © 2019 НТФ «Интес»
Все права сохранены.