УГОДА

мiж Урядом України та Урядом Французької Республiки щодо офiцiйної пiдтримки у створеннi єдиної системи авiацiйної безпеки та цивiльного захисту в Українi

     Уряд України та Уряд Французької Республiки (далi - Сторони, а окремо - Сторона),

     з метою сприяння та поглиблення спiвробiтництва мiж Україною та Французькою Республiкою у сферах, що становлять спiльний iнтерес,

     ураховуючи заявлену Українською Стороною потребу в ефективному забезпеченнi захисту життя, прав, свобод та законних iнтересiв громадян, протидiї злочинностi, забезпеченнi охорони державних кордонiв та цивiльного захисту,

     ураховуючи намiр України створити єдину систему авiацiйної безпеки та цивiльного захисту,

     визнаючи спроможнiсть iз боку Французької Сторони надати офiцiйну пiдтримку у створеннi єдиної системи авiацiйної безпеки та цивiльного захисту у формi кредиту для реалiзацiї державного iнвестицiйного проекту iз закупiвлi гелiкоптерiв у кiлькостi до 55 одиниць та пов'язаних iз ними товарiв, робiт та послуг,

     пiдтверджуючи результати попереднiх обговорень, закрiплених пiдписанням 23 березня 2018 року Заяви про намiри щодо розвитку двостороннього спiвробiтництва мiж Мiнiстерством внутрiшнiх справ України та Мiнiстерством Європи та закордонних справ Французької Республiки,

     домовилися про таке:

СТАТТЯ 1 - ТЕРМIНИ

     Термiни, що використовуються в цiй Угодi, мають такi значення:

     державний iнвестицiйний проект - закупiвля українським покупцем, визначеним у статтi 2, у французького постачальника гелiкоптерiв i вiдповiдних товарiв, робiт i послуг у межах офiцiйної пiдтримки Французької Сторони у формi кредиту для створення єдиної системи авiацiйної безпеки та цивiльного захисту в Українi;

     позичальник - Уряд України в особi Мiнiстра фiнансiв України;

     кредитодавець за казначейською позикою - Уряд Французької Республiки в особi компанiї Natixis (Департамент iнституцiйної дiяльностi), що дiє вiд iменi та в iнтересах Французької Сторони;

     кредитодавець за банкiвською позикою - консорцiум iноземних банкiв на чолi з Credit Agricole Corporate & Investment Bank, який дiє з метою реалiзацiї проекту;

     кредитодавцi - кредитодавець за казначейською позикою та кредитодавець за банкiвською позикою;

     кредит - одна або декiлька банкiвських позик та казначейська позика;

     банкiвська позика - позика, що надається позичальнику кредитодавцем за банкiвською позикою, гарантом за якою виступатиме компанiя Bpifrance Assurance Export для Французької Сторони, для придбання гелiкоптерiв i створення сервiсних центрiв технiчного обслуговування гелiкоптерiв;

     казначейська позика - пряма казначейська позика, що надається позичальнику кредитодавцем за казначейською позикою для придбання вживаних гелiкоптерiв.

СТАТТЯ 2 - СУМА ТА МЕТА ФIНАНСУВАННЯ

     Французька Сторона надає офiцiйну пiдтримку Українськiй Сторонi у формi кредиту для реалiзацiї державного iнвестицiйного проекту (далi - проект).

     Загальна сума кредиту не перевищує 475 млн (чотирьохсот сiмдесяти п'яти мiльйонiв) євро та має включати:

     пряму казначейську позику, сума якої складає 45 млн (сорок п'ять мiльйонiв) євро;

     одну або декiлька банкiвських позик, сума якої(их) не перевищує 430 млн (чотириста тридцять мiльйонiв) євро.

     Страховi премiї з надання кредиту покриваються позичальником. На прохання позичальника такi страховi премiї можуть бути також профiнансованi кредитодавцями. У цьому разi сума кредиту збiльшується на суму страхових премiй.

     Французька Сторона зобов'язується докласти всiх зусиль для надання прямих казначейських позик для стратегiчних проектiв України. За умови наявностi вiдповiдних бюджетних призначень у державному бюджетi Французької Республiки у наступнi бюджетнi перiоди перерозподiл обсягiв позик у бiк збiльшення частки казначейських позик за рахунок зменшення частки банкiвських позик може здiйснюватися за домовленiстю Сторiн шляхом внесення змiн до цiєї Угоди.

     Для реалiзацiї проекту компанiя Airbus Helicopters SAS (далi - французький постачальник), Мiнiстерство внутрiшнiх справ України та уповноважене державне пiдприємство, яке знаходиться у сферi управлiння Мiнiстерства внутрiшнiх справ України (далi - український покупець), укладають контракти, необхiднi для його реалiзацiї. Позичальник пiдтверджує, що готовий скористатися кредитом, наданим кредитодавцями, для фiнансування таких контрактiв.

     Вiдповiдно до Угоди Органiзацiї економiчного спiвробiтництва та розвитку (далi - ОЕСР) щодо офiцiйно пiдтримуваних експортних кредитiв, кредит дозволяє профiнансувати до 85 % загальної вартостi кожного контракту, передбаченого цiєю Угодою.

     Цей кредит має бути використаний на фiнансування контрактiв, укладених iз французьким постачальником, якi повиннi включати не менше 50 % французьких товарiв, робiт та послуг.

СТАТТЯ 3 - УМОВИ ФIНАНСУВАННЯ

     Для реалiзацiї Проекту український покупець закуповує у французького постачальника товари, роботи або послуги вiдповiдно до контрактiв, якi наберуть чинностi за умови надання кредиту, передбаченого цiєї Угодою, на умовах та в способи, передбаченi статтею 6 цiєї Угоди.

     Розмiр кредиту по кожному контракту, прийнятому до виконання, покриває ту частину вартостi контракту, яка фiнансується вiдповiдно до цiєї Угоди, а також, за необхiдностi, страховi премiї, якщо позичальник звернеться з проханням їх профiнансувати i якщо таке звернення буде прийнято вiдповiдним кредитодавцем.

     По кожному контракту, прийнятому до виконання, вiдповiдно до Галузевої угоди щодо кредитiв на експорт лiтакiв цивiльної авiацiї до Угоди ОЕСР щодо офiцiйно пiдтримуваних експортних кредитiв український покупець у найкоротший строк з дня набрання чинностi контрактом сплачує французькому постачальнику авансовий платiж, який становить 10 % цiни кожного контракту та 5 % вартостi фактично поставлених товарiв, робiт та послуг у межах такого контракту, якi фiнансуються за рахунок коштiв позичальника, у найкоротший строк.

     Залишок по кожному контракту, прийнятому до виконання, в розмiрi 85 %, сплачується на користь французького постачальника на пiдставi документiв, наданих французьким постачальником, як це буде визначено в контрактi, кредитному договорi та угодi про застосування.

СТАТТЯ 4 - УМОВИ ТА СПОСОБИ НАДАННЯ КРЕДИТУ

     a) Стосовно казначейської позики мiж кредитодавцем за казначейською позикою та позичальником пiдписується угода про застосування. Ця угода визначає загальнi умови використання, повернення та фiнансування казначейської позики та складається вiдповiдно до Галузевої угоди щодо кредитiв на експорт лiтакiв цивiльної авiацiї до Угоди ОЕСР щодо офiцiйно пiдтримуваних експортних кредитiв.

     b) Строк казначейської позики становить 6 (шiсть) рокiв.

     c) Процентною ставкою за казначейською позикою є ставка TICR (Довiдкова комерцiйна процентна ставка), установлена кредитодавцем за казначейською позикою вiдповiдно до Галузевої угоди щодо кредитiв на експорт лiтакiв цивiльної авiацiї до Угоди ОЕСР щодо офiцiйно пiдтримуваних експортних кредитiв, у редакцiї, чиннiй на дату набрання чинностi контрактом на поставку вживаних гелiкоптерiв на виконання цiєї Угоди. Страхова премiя розраховується вiдповiдно до Галузевої угоди щодо кредитiв на експорт лiтакiв цивiльної авiацiї до Угоди ОЕСР щодо офiцiйно пiдтримуваних експортних кредитiв. Позичальник повинен сплачувати комiсiйнi в розмiрi 0,50 % рiчних вiд невикористаної суми казначейської позики з дати набрання чинностi угодою про застосування.

     d) Стосовно банкiвської позики мiж кредитодавцем за банкiвською позикою та позичальником пiдписується кредитний договiр, в якому мiститимуться, зокрема, такi положення:

     строк кредиту становить максимум 6 (шiсть) рокiв;

     процентна ставка банкiвської позики має складати Європейську мiжбанкiвську ставку пропозицiї на 3 мiсяцi (EURIBOR 3 m) плюс маржа не бiльше нiж на 2,5 %;

     страхова премiя розраховується вiдповiдно до Галузевої угоди щодо кредитiв на експорт лiтакiв цивiльної авiацiї до Угоди ОЕСР щодо офiцiйно пiдтримуваних експортних кредитiв.

     e) Проценти по кредиту розраховуються на суму залишку основної заборгованостi i починають нараховуватися з дати отримання кредитних коштiв та оплачуються кожнi 3 (три) мiсяцi. Основна сума боргу за кредитом погашається щоквартально рiвними частинами; перший термiн погашення такого боргу настає через 3 (три) мiсяцi пiсля кожної вiдправної точки погашення, яка буде визначена в угодi про застосування щодо казначейської позики та договорi щодо банкiвської позики, пiдписаних на виконання цiєї Угоди. У разi, якщо дата погашення основної суми боргу або процентiв припадає на неробочий день у Францiї, вона переноситься на наступний робочий день.

     f) Будь-якi обґрунтовано понесенi та належним чином документально пiдтвердженi витрати, збори та винагороди будь-якого виду, що стосуються цiєї Угоди, та будь-яких заходiв, якi виникають у зв'язку iз цiєю Угодою, зокрема витрати та оплата послуг юристiв, а також будь-якi витрати, якi можуть бути понесенi пiд час розгляду справ або для пiдготовки до них у зв'язку з дiями чи бездiяльнiстю Української Сторони, буде нести Українська Сторона.

СТАТТЯ 5 - ВАЛЮТА РОЗРАХУНКIВ ТА ПЛАТЕЖIВ

     Євро є валютою розрахункiв та платежiв за кредитом, передбаченим цiєю Угодою.

СТАТТЯ 6 - ПОРЯДОК ЗАКУПIВЛI ТА ПРИЙНЯТТЯ КОНТРАКТIВ ДО ВИКОНАННЯ

     Для реалiзацiї проекту, закупiвлi товарiв, робiт i послуг у межах контракту(iв) здiйснюються з використанням переговорної процедури, передбаченої законодавством України про публiчнi закупiвлi, мiж українським покупцем та французьким постачальником, за результатами якої укладаються контракти.

     Прийняття кожного контракту, за яким буде надаватися кредит, визначений у статтi 2 цiєї Угоди, до виконання, як зазначено нижче, передують наступнi умови:

     a) проходження французьким постачальником процедури перевiрки вiдповiдностi, погодженої мiж Французькою Стороною та французьким постачальником, з метою перевiрки того, що в процесi переговорiв контракту не було будь-яких порушень, i щоб це повнiстю задовольняло Французьку Сторону. Українська Сторона буде повiдомлена про завершення такої процедури;

     b) перевiрка вiдповiдностi проекту Угодi ОЕСР щодо офiцiйно пiдтримуваних експортних кредитiв;

     c) вiдсутнiсть заборгованостi та несплачених позичальником у належний строк сум за угодами консолiдацiї боргу Паризького клубу, французьких державних позик та позик, наданих Французьким агентством розвитку;

     d) вiдсутнiсть заборгованостi та несплачених у належний строк банкiвських кредитiв, гарантованих Французькою Республiкою, якi були наданi позичальнику або пiд державну гарантiю України;

     e) виконання зобов'язань, взятих у статтях 7 i 8 цiєї Угоди.

     Кожен контракт, пов'язаний з кредитом, зазначеним у статтi 2 цiєї Угоди, пiсля того, як Французькою Стороною перевiрено те, що вищезазначенi умови були належним чином виконанi, приймається до фiнансування вiдповiдно до цiєї Угоди шляхом обмiну листами мiж Сторонами.

СТАТТЯ 7 - ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ЩОДО БОРОТЬБИ З КОРУПЦIЄЮ

     Сторони нагадують про свої прагнення щодо боротьби з корупцiєю при виконаннi мiжнародних комерцiйних транзакцiй. Сторони контрактiв, призначених до фiнансування вiдповiдно до цiєї Угоди, не мають права нi пропонувати, нi передавати третiй сторонi, нi вимагати, нi приймати чи зробити так, щоб їм пообiцяли, прямо чи опосередковано, на свiй рахунок чи рахунок будь-якої iншої сторони будь-яку неналежну матерiальну чи в iншiй формi вигоду, що вважається або може вважатися незаконною практикою та корупцiєю.

     Сторони зобов'язуються, що Проект не призведе до корупцiйних дiянь. Вони зобов'язуються iнформувати один одного, як тiльки їм стане вiдома iнформацiя, що викликає пiдозру, та вжити необхiдних заходiв для її усунення в межах дозволеного часу та в спосiб, що задовольняють обидвi Сторони.

     У разi недотримання зобов'язань, зазначених вище у цiй статтi, Французька Сторона залишає за собою право (залежно вiд того, що буде найбiльш прийнятним для неї) або вiдмовити в прийняттi контракту до фiнансування та/або призупинити виплату кредиту, наданого позичальнику, та/або вимагати дострокового погашення всього або частини непогашеного кредиту, наданого позичальнику, не пiзнiше, нiж за 2 мiсяцi до дати, на яку вимагається здiйснити погашення.

СТАТТЯ 8 - СОЦIАЛЬНА ТА ЕКОЛОГIЧНА ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ

     З метою сприяння сталому розвитку Сторони погоджуються з тим, що необхiдно сприяти дотриманню екологiчних та соцiальних стандартiв, визнаних мiжнародним спiвтовариством, включаючи мiжнароднi конвенцiї Мiжнародної органiзацiї працi (МОП) та мiжнароднi конвенцiї Органiзацiї Об'єднаних Нацiй з питань змiни клiмату, бiорiзноманiття та навколишнього середовища.

СТАТТЯ 9 - СТРОК НАДАННЯ КРЕДИТУ

     Для отримання кредиту, визначеного статтею 2 цiєї Угоди, контракти, пiдписанi мiж французьким постачальником та українським покупцем, мають бути прийнятi до фiнансування не пiзнiше 31 грудня 2019 року.

     Цей строк може бути продовжений лише за виняткових обставин за взаємною згодою Сторiн шляхом обмiну листами мiж ними.

СТАТТЯ 10 - ПОДАТКИ ТА ЗБОРИ

     Товари, роботи та послуги, що закуповуються в межах контрактiв, звiльняються вiд сплати будь-яких податкiв, мит, зборiв або iнших обов'язкових платежiв, якi встановленi Україною на її територiї вiдповiдно до нацiонального законодавства України.

     Виплата основної суми боргу, вiдсоткiв, страхових премiй та комiсiйних, покриття витрат та iнших виплат, пов'язаних з виконанням цiєї Угоди, здiйснюються без нарахування будь-яких податкiв чи зборiв в Українi.

     Ця Угода не впливає на виконання положень Конвенцiї мiж Урядом України i Урядом Французької Республiки про уникнення подвiйного оподаткування та попередження податковий ухилень стосовно податкiв на доходи i майно вiд 30 сiчня 1997 року щодо податкiв на прибуток, податкiв на спадщину, реєстрацiйних та гербових зборiв, а також тих, якi можуть виникнути в результатi можливих у майбутньому змiн.

СТАТТЯ 11 - РЕТРОСПЕКТИВНА ОЦIНКА ПРОЕКТIВ

     Французька Сторона може за власний рахунок здiйснити економiчну, фiнансову та бухгалтерську ретроспективну оцiнку Проекту, реалiзованого вiдповiдно до цiєї Угоди. Українська Сторона може брати участь у цiй оцiнцi вiдповiдно до умов, якi будуть визначенi пiзнiше, для того, щоб безпосередньо скористатися результатами дослiдження. Українська Сторона зобов'язується прийняти делегацiю з оцiнки, направлену Французькою Стороною, i сприяти наданню їй доступу до iнформацiї про Проект, окрiм тiєї, що може становити або бути пов'язаною з державною таємницею вiдповiдно до законодавства України.

СТАТТЯ 12 - НАБРАННЯ ЧИННОСТI

     Ця Угода набирає чинностi з дати отримання останнього письмового повiдомлення, переданого дипломатичними каналами, про завершення кожною Стороною внутрiшньодержавних процедур, необхiдних для набрання чинностi цiєю Угодою.

СТАТТЯ 13 - ВНЕСЕННЯ ЗМIН

     За взаємною письмовою згодою Сторiн до цiєї Угоди може бути внесено поправки та змiни у формi протоколiв, що становлять її невiд'ємну частину та набиратимуть чинностi згiдно з їх умовами.

СТАТТЯ 14 - ВИРIШЕННЯ СПОРIВ

     Будь-якi спори, що виникають у зв'язку з тлумаченням або виконанням цiєї Угоди, вирiшуються шляхом консультацiй або переговорiв мiж Сторонами,

     НА ПIДТВЕРДЖЕННЯ ЧОГО, представники обох Урядiв, маючи вiдповiднi повноваження, пiдписали цю Угоду.

     Учинено в м. Париж 29 травня 2018 року, у двох примiрниках, кожний українською та французькою мовами, при цьому всi тексти є автентичними.

За Уряд України За Уряд Французької Республiки
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.