ДЕРЖАВНА ФIСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

10.01.2019 N 783/7/99-99-18-02-02-17

 

Митницям ДФС


     На виконання пiдпункту 2.2 пункту 2 розпорядження Державної фiскальної служби України вiд 08.11.2018 N 113-р направляємо Перелiк листiв-роз'яснень ДФС (Мiндоходiв, Держмитслужби) з питань державної митної справи, що направлялись на адресу митниць ДФС та вiдкликаються у зв'язку iз втратою актуальностi.

     Додаток: на 8 арк. у 1 прим.

В.о. Голови О. ВЛАСОВ

 

Додаток
до листа Державної фiскальної служби України
вiд 10.01.2019 N 783/7/99-99-18-02-02-17

ПЕРЕЛIК
листiв-роз'яснень ДФС (Мiндоходiв, Держмитслужби) з питань державної митної справи, що направлялись на адресу митниць ДФС та вiдкликаються у зв'язку iз втратою актуальностi

Дата Номер Назва
1 2 3
09.07.1992 01/1973 Щодо форми протоколу особистого огляду
06.05.1993 05/417 Щодо порядку перемiщення автобусiв українських та iноземних власникiв через державний кордон України
29.08.1996 11/6-6427 Щодо здiйснення митного контролю та органiзацiї вiдповiдного облiку транспортних засобiв
24.03.1999 10/1-869-ЕП "Щодо зберiгання товарiв на митних лiцензiйних складах"
12.01.2001 09/4-099-ЕП Щодо заповнення декларацiї МД-7
01.06.2001 1/09-2765-ЕП Щодо уникнення випадкiв ухилення резидентiв-фiзичних осiб вiд сплати митних та iнших обов'язкових платежiв при ввезеннi транспортних засобiв та вiдповiдно до частини четвертої ст. 38 Митного кодексу України
20.11.2001 6/24-5394-ЕП Про захист прав iнтелектуальної власностi
23.11.2001 2/09-5470-ЕП Про Порядок декларування валютних цiнностей, цiнностей, предметiв, що перемiщуються через митний кордон України громадянами, та оформлення митної декларацiї
25.09.2002 11/4-09-8645-ЕП Щодо ввезення транспортних засобiв на митну територiю України громадянами - нерезидентами
28.10.2002 11/4-09-10138-ЕП Про використання коридорiв спрощеного митного контролю товарiв, що перемiщуються громадянами авiацiйним транспортом
27.01.03 11/2-09-1189-ЕП Про митне оформлення транспортних засобiв, що ввозяться громадянами в Україну для постiйного користування
04.04.2003 11/4-09-5154-ЕП Щодо вдосконалення контролю за перемiщенням транзитних товарiв громадян через митний кордон України згiдно з наказом Держмитслужби вiд 27.01.2003 N 49
13.06.2003 11/5-09-9142-ЕП Щодо запровадження Тимчасової технологiї спрощення формальностей прикордонного та митного контролю в пунктах пропуску через державний кордон
04.07.2003 11/2-09-10186-ЕП Про митне оформлення та декларування транспортних засобiв iндивiдуального користування, що тимчасово ввозяться в Україну громадянами-нерезидентами
03.09.2003 11/4-10-12939-ЕП Про порядок ввезення на митну територiю України наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв
29.12.2003 11/5-09-18425-ЕП Стосовно деяких особливостей митного контролю та митного оформлення
31.12.2003 11/5-10-18624-ЕП Про бланки аркушiв про пакування
10.01.2004 11/5-20-39-ЕП Про надання роз'яснень
12.01.2004 11/5-20-97-ЕП Про надання роз'яснень
03.02.2004 11/2-09-1149-ЕП Про перемiщення громадянами транспортних засобiв iндивiдуального користування з метою тимчасового ввезення в Україну (вивезення з України)
23.02.2004 25/2-9-16/2019-ЕП Про надання роз'яснень
23.02.2004 41/22-15-817-ЕП Щодо можливостi модифiкацiї електронних копiй ВМД
04.06.2004 17/17-2167-ЕП Щодо розмiщення товарiв у режим переробки
28.01.2005 9/16-525-ЕП Про надання документiв пiдприємствами-резидентами
01.04.2005 25/2-9-18/3344-ЕП Щодо контролю за маркуванням сiльськогосподарської продукцiї
05.05.2005 10/10.1-2430-ЕП Щодо декларування лiкарських засобiв
21.06.2005 11/5-9/7189-ЕП Про вдосконалення митного контролю мiжнародних поштових вiдправлень
22.09.2005 11/6-10/11838-ЕП Про запровадження єдиної форми заяви пiдприємства
23.09.2005 11/6-10/11923-ЕП Щодо митного оформлення товарiв
27.09.2005 29/1-28/5038-ЕП Щодо ведення УКТЗЕД
30.09.2005 16/1-1247-ЕП Про надання роз'яснень
25.10.2005 11/2-9/13301-ЕП Про доведення iнформацiї (щодо сплати мита власником товарiв при здiйсненнi функцiї їх декларування митним брокером)
29.11.2005 16/1-1632 Щодо питань, що виникають при визначеннi митної вартостi товарiв
28.02.2006 11/2-9/2064-ЕП Про надання роз'яснень
01.09.06 11/2-9/9690-ЕП Про справляння зборiв при перевантаженнi та строкiв проведення перевантаження
07.09.2006 18/18-896-ЕП Про опрацювання проекту Iнструкцiї про порядок перемiщення культурних цiнностей через державний кордон України
15.12.2006 11/2-9/14266 Щодо перебування транспортних засобiв в зонах митного контролю
30.01.2007 11/2-9/956-ЕП Про надання роз'яснень (щодо правомiрностi видачi дублiкатiв квалiфiкацiйних свiдоцтв особи, уповноваженої на декларування, оригiнал якого втрачено (викрадено, пошкоджено i т. д.)
04.06.2007 11/2-9/5529-ЕП Про надання роз'яснень
09.07.2007 11/1-10/6935-ЕП Про застосування неповної декларацiї
17.09.2007 11/2-10/9442-ЕП Щодо забезпечення належного митного контролю та митного оформлення сепарацiйних матерiалiв
11.02.2008 11/2-9/1486-ЕП Про надання роз'яснень
28.02.2008 10/1-2/424-ЕП щодо внесення реквiзитiв екологiчної декларацiї (Мiнприроди України) до графи 44 вантажної митної декларацiї
16.04.2008 11/1-9/4329-ЕП Про зважування транспортних засобiв
08.05.2008 11/6-9/5103-ЕП Про надання роз'яснень (щодо застосування деяких положень наказу Держмитслужби України вiд 07.04.2008 N 329 "Про прийняття екзаменiв, залiкiв у осiб, уповноважених на декларування")
27.05.2008 11/6-18/5864 Щодо набуття чинностi постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
18.06.2008 11/2-18/6708-ЕП Щодо застосування норм законодавства про порушення митних правил при перемiщеннi через митний кордон товарiв, що пiдозрюються у порушеннi прав iнтелектуальної власностi
26.06.2008 11/2-9/7024-ЕП Про надання роз'яснень
08.09.2008 31/22-15-5011-ЕП Щодо пiдприємств, до товарiв яких може застосовуватися процедура електронного декларування
24.11.2008 11/2-16/12842-ЕП Щодо контролю за правильнiстю визначення митної вартостi хiмiчної продукцiї
01.12.2008 11/6-9/13103-ЕП Щодо митного оформлення транспортних засобiв
30.03.2009 11/6-10.9/2787 Про порядок нарахування частки єдиного збору в пунктах пропуску
06.04.2009 16/1-2/613 Щодо можливостi використання для пiдтвердження заявленої митної вартостi товарiв, що iмпортуються на митну територiю України, консульської фактури
09.04.2009 10/1-1/491-ЕП Для використання в роботi надсилаємо оновлену зведену таблицю обмежень та заборон щодо помiщення у митнi режими переробки на митнiй та за межами митної територiї України товарiв як давальницької сировини згiдно iз Законом України "Про операцiї з давальницької сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах
23.04.2009 09/1025-ЕП Щодо безперервностi термiну перебування автомобiля у власностi громадян в країнi постiйного мiсця попереднього проживання та на облiку в реєстрацiйних органах
24.04.2009 11/4-10.18/3891-ЕП Щодо здiйснення митного контролю та митного оформлення товарiв, якi пiдлягають державним видам контролю
21.05.2009 10/1-2/704-ЕП Про заповнення графи 31 ВМД
12.06.2009 11/6-10.9/5588-ЕП Про лiцензування посередницької дiяльностi митних брокерiв
26.08.2009 8-1/1042-ЕП Щодо Порядку застосування автоматизованої системи аналiзу та управлiння ризиками
24.09.2009 11/6-10.09/9144-ЕП Про прийняття iспитiв у представникiв митних брокерiв
21.10.2009 14/1773-ЕП Щодо надання роз'яснень з питань заповнення сертифiката походження форми СТ-1 та загальної форми
02.11.2009 11/1-0.09/10502-ЕП Про митне оформлення предметiв, що ввозяться (пересилаються) у разi переселення громадян на постiйне мiсце проживання в Україну
05.11.2009 11/3-0.10/10730-ЕП "Про внесення змiн до Порядку застосування митних режимiв переробки на митнiй територiї України та переробки за межами митної територiї України"
13.11.2009 09/5415-ЕП Про надання роз'яснення
21.01.2010 09/152-ЕП Щодо здiйснення контролю за рухом товарiв на СТЗ
13.03.2010 11/6-10.09/2179-ЕП Про тимчасове ввезення транспортних засобiв громадян
26.03.2010 18/1-0403-ЕП Щодо застосування вимоги частини 2 статтi 4 Закону України вiд 17.07.97 N 468/97-ВР "Про державне регулювання iмпорту сiльськогосподарської продукцiї"
08.06.2010 11/2-10.09/5498-ЕП Про надання роз'яснення
21.06.2010 11/3-10.18/6034-ЕП Щодо змiни маркування на товарах та їх упаковцi
18.08.2010 11/3-10.18/8590-ЕП Щодо застосування заходiв iз сприяння захисту прав iнтелектуальної власностi
14.09.2010 11/7-10.09/9868-ЕП Про оформлення Акта про виявлення порушень лiцензiатом Лiцензiйних умов провадження посередницької дiяльностi митного брокера, вимог законодавства, iнших нормативно-правових актiв з питань митної справи
03.12.2010 01-09/1392-ЕП Щодо проведення тестування
17.01.2011 11/7-10.18/698-ЕП Про питання застосування результатiв фiтосанiтарного контролю при митному контролi та митному оформленнi товарiв
18.01.2011 N 11/2-10.09/802-ЕП Щодо роз'яснень положень наказу Держмитслужби вiд 10.01.2011 N 10 "Про визначення зон дiяльностi"
18.01.2011 11/3-10.18/807-ЕП Про застосування печаток посадових осiб пунктiв з карантину рослин при митному оформленнi вивезення пiдкарантинних об'єктiв регулювання
01.03.2011 11/3-10.18/3397-ЕП Щодо взаємодiї пiдроздiлiв регiональної митницi, митницi при здiйсненнi митного контролю та митного оформлення товарiв, що мiстять об'єкти права iнтелектуальної власностi
02.03.2011 11/3-10.18/3472-ЕП Про зразки штампiв, що засвiдчують здiйснення санiтарно-епiдемiологiчного контролю вантажiв та транспортних засобiв
21.03.2011 20/1-0147-ЕП Про надання роз'яснення щодо порядку передачi матерiалiв справ про порушення митних правил, заведених iншими пiдроздiлами регiональної митницi, митницi
12.04.2011 11.1/2-12.2/6090-ЕП Щодо удосконалення митного контролю та митного оформлення товарiв вiдповiдно до митних режимiв переробки
04.05.2011 12/2-12.1/227-ЕП Стосовно фiтосанiтарного контролю
16.05.2011 12/2-12.1/348-ЕП Щодо дiяльностi митних брокерiв
24.05.2011 16/2-16.3/168-ЕП Про надiслання листа Держспоживстандарту щодо застосування технiчних регламентiв
15.09.2011 N 20/2-11/05881-ЕП Про надання роз'яснення
21.09.2011 20/4-11/06037-ЕП Про надання iнформацiї
05.10.2011 12/2-12.1/1940-ЕП Щодо проблемних питань роботи з Реєстром пiдприємств, до товарiв i транспортних засобiв яких установлено спрощений порядок застосування процедур митного контролю та митного оформлення
06.10.2011 N 12.2/2/1599-ЕП Щодо надання роз'яснення з питання порядку митного оформлення програмних продуктiв
11.10.2011 11.1/3-16.3/14084-ЕП Про здiйснення державних видiв контролю
13.10.2011 12/1-12.1/2043-ЕП Щодо перелiку платних адмiнiстративних послуг, якi надаються Державною митною службою
17.11.2011 11.1/3-16.3/15644-ЕП Про надання iнформацiї з питань впровадження попереднього документального контролю
24.11.2011 16/1-16/3/1915-ЕП Про iнформацiю, необхiдну для здiйснення санiтарно-епiдемiологiчного контролю у формi попереднього документального контролю
24.11.2011 01-06/1367-ЕП Перелiк тестових питань для перевiрки рiвня знань працiвникiв пiдроздiлiв митного контролю та митного оформлення з питань попереднього документального контролю
06.12.2011 16/3-16.3/2033-ЕП Про iнформацiю, необхiдну для здiйснення санiтарно-епiдемiологiчного контролю у формi попереднього документального контролю
07.12.2011 16/3-16.3/2055-ЕП Про iнформацiю, необхiдну для здiйснення попереднього документального контролю
13.12.2011 16/1-16.3/2095-ЕП Про iнформацiю, необхiдну для формування ПIК по здiйсненню ПДК
18.01.2012 11.1/1.2-16.3/464 Щодо митного оформлення товарiв, що не були у користуваннi, та пiдлягають обов'язковiй сертифiкацiї
19.01.2012 20/1-11/0475-ЕП Про надання роз'яснень щодо iнформування
23.01.2012 11.1/7-12.1/627-ЕП Про надання роз'яснень щодо декларування товарiв та iнших предметiв, що перемiщуються (пересилаються) через митний кордон України у мiжнародних поштових вiдправленнях
31.01.2012 12/1-12.1/412-ЕП Про надання роз'яснень щодо вiдкриття митних лiцензiйних складiв
02.02.2012 11.1/3-16.3/901-ЕП Про застосування документiв, необхiдних ля проведення попереднього документального контролю
17.04.2012 16/1-16.3/817-ЕП Щодо митного оформлення товарiв на пiдставi декларацiї про вiдповiднiсть
14.06.2012 11.1/2-16.3/6715-ЕП Щодо пiдтвердження здiйснення ветеринарно-санiтарного контролю
19.06.2012 16/2-16.3/1299-ЕП Щодо застосування мiжнародного санiтарного сертифiката
21.06.2012 12/1-12.1/1995-ЕП Про митне оформлення культурних цiнностей
07.07.2012 11.1/3-16.3/7719-ЕП Щодо здiйснення екологiчного контролю у формi попереднього документального контролю небезпечних вантажiв
07.07.2012 11.1/3-16.3/7751-ЕП Про здiйснення санiтарно-епiдемiологiчного контролю
24.07.2012 11.1/1.2-12.1/8470-ЕП Про надання роз'яснень щодо приведення лiцензiйних умов провадження посередницької дiяльностi митного брокера.
08.08.2012 16/1-16.3/1656-ЕП Стосовно документiв, необхiдних для митного оформлення продуктiв лову та харчової продукцiї з них
03.09.2012 20/2-11/09804-ЕП Про квалiфiкацiю дiй за ст.469 МК України
02.11.2012 16/1-16.3/2406-ЕП Про здiйснення екологiчного контролю пестицидiв та агрохiмiкатiв у формi попереднього документального контролю
16.11.2012 11.1/1-13/12954-ЕП Щодо вiдмiни реєстрацiї декларацiї про вiдповiднiсть
18.12.2012 11.1/1.2-12.2/14120-ЕП Щодо змiн до Положення про митнi декларацiї
10.01.2013 16/1-16.3/58-ЕП Про здiйснення санiтарно-епiдемiологiчного контролю щодо товарiв, якi перемiщуються в мiжнародних поштових та експрес вiдправленнях
16.01.2013 16/1-16.3/101-ЕП Щодо засвiдчення результатiв здiйснення фiтосанiтарного контролю
23.01.2013 11.1/3-16.3/737-ЕП Щодо роз'яснень про надання звiтностi про здiйснення ПДК
24.01.2013 16/1-16.3/154-ЕП Про Методичнi рекомендацiї щодо вiднесення товарiв до таких, що мiстять (або не мiстять) озоноруйнiвнi речовини
21.02.2013 11.1/3-16.3/1736-ЕП Про порядок ввезення на митну територiю України живих тварин
29.04.2013 99-24/1-01-10/678 Про надсилання Iнструкцiї з органiзацiї роботи посадових осiб митних органiв пiд час здiйснення ПДК в пунктах пропуску через державний кордон України
06.06.2013 99-24/2-01-09/1638 Про надання iнформацiї
19.06.2013 99-24/1-03/1929 Щодо надання iнформацiї
21.06.2013 9069/7/99-99-22-02-03-17 Про проведення перевiрок
19.09.2013 18629/7/99-99-24-01-10-17 До вх. Мiндоходiв вiд 04.09.2013 N 1660254/850
20.09.2013 18706/7/99-99-24-01-10-17 Щодо надання роз'яснення
09.10.2013 20566/7/99-99-24-01-10-17-ЕП Про радiологiчний контроль
25.10.2013 22232/7/99-99-24-01-10-17 Про митне оформлення дерев'яного пакувального матерiалу
12.12.2013 27079/7/99-99-24-01-02-17 Про дiяльнiсть митних брокерiв
28.12.2013 11.1/1.2-16.3/14468 Щодо застосування Технiчних регламентiв у 2013 роцi
27.01.2014 490/1/99-9924-02-03-14 Про затвердження пояснень до Української класифiкацiї товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi
30.01.2014 2211/7/99-99-24-01-10-17 Щодо засвiдчення результатiв здiйснення фiтосанiтарного контролю товарiв, що вивозяться за межi митної територiї України
11.02.2014 3466/7/99-99-24-01-10-17 Про митне оформленнi гранул, брикетiв (пелет) з деревини при вивезеннi
26.03.2014 6983/7/99-99-24-02-03-17 Про впровадження методичних рекомендацiй щодо класифiкацiї окремих товарiв згiдно з вимогами УКТЗЕД
08.05.2014 10601/7/99-99-24-01-10-17 Про застосування заходiв нетарифного регулювання
08.05.2014 10602/7/99-99-24-01-10-17 Щодо застосування дозвiльних документiв при митному оформленнi товарiв
16.05.2014 11289/7/99-99-24-01-02-17 Щодо видачi лiцензiї на здiйснення митної брокерської дiяльностi пiсля закiнчення строку її дiї
17.07.2014 17004/7/99-99-10-02-07-17 "Про застосування спецiального мита щодо iмпорту в Україну товарiв походженням з РБ"
07.05.2015 16286/7/99-99-24-09-01-17 Про постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.04.2015 N 184
28.05.2015 18898/7/99-99-24-03-01-17 Про застосування заходiв нетарифного регулювання
20.07.2015 26408/7/99-99-18-03-01-17 Про застосування заходiв нетарифного регулювання
07.08.2015 29294/7/99-99-24-01-03-17 Про митний контроль транспортних засобiв особистого користування
30.09.2015 2370/99-99-24-03-01-18 Про державний контроль харчових продуктiв
28.05.2015 18900/7/99-99-24-03-01-17 Про набрання чинностi постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.04.2015 N 235
30.09.2015 2370/99-99-24-03-01-18 Про державний контроль харчових продуктiв
19.11.2015 2793/99-99-24-24-03-01 Про заборони щодо ввезення в Україну окремих об'єктiв державною ветеринарно- санiтарного контролю та нагляду
29.12.2015 47656/7/99-99-25-02-03-17 Про рекомендацiї з оформлення та видачi митницею сертифiката з перевезення товару EUR.1 до країн ЄС
10.02.2016 4444/7/99-99-24-03-01-17 Про перевiрку реєстрацiї агрохiмiкатiв при здiйсненнi ПДК
21.04.2016 14345/7/99-99-24-2-02-17 Щодо перевiрки результатiв проведення державних видiв контролю, якi засвiдчуються вiдбитками печаток
06.05.2016 15916/7/99-99-18-03-01-17 Про зразки вiдбиткiв штампiв
07.06.2016 19679/7/99-99-18-03-01-17 Про використання нових печаток i штампiв при фiтосанiтарному контролi
17.06.2016 21026/7/99-99-18-03-01-17 Щодо мiсця здiйснення радiологiчного контролю при вивезеннi товарiв за межi митної територiї України
14.07.2016 23931/7/99-99-18-03-01-17 Про питання контролю харчових продуктiв при ввезеннi на митну територiю України
19.07.2016 24319/7/99-99-18-03-01-17 Про застосування заходiв нетарифного регулювання
01.08.2016 26083/7/99-99-18-03-01-5917 Про початковий етап реалiзацiї принципу "єдиного вiкна"
14.09.2016 30528/7/99-99-18-03-01-17 Про вiдображення у МД результатiв державних видiв контролю у разi застосування принципу "єдиного вiкна" вiдповiдно до постанови КМУ вiд 25.05.2016 N 364
16.09.2016 30851/7/99-99-18-03-01-17 Про внесення змiн до листа ДФС вiд 21.04.2016 N 14345/7/99-99-24-2-02-17
26.09.2016 31564/7/99-99-18-01-03-17 Про iнформування
29.09.2016 32082/7/99-18-03-01-17 Щодо виконання вимог Закону України
04.11.2016 35501/7/99-99-18-01-03-17 Щодо здiйснення контролю за транзитними перемiщеннями транспортних засобiв особистого користування
18.11.2016 37069/7/99-99-19-01-02-18 Щодо контролю правильностi визначення митної вартостi
21.12.2016 3826/99-99-18-03-01-18 Щодо Порядку контролю при ввезеннi в Україну окремих об'єктiв державного ветеринарно-санiтарного контролю та нагляду
30.12.2016 41552/7/99-99-18-03-01-17 Про забезпечення державного контролю нехарчової продукцiї
13.01.2017 773/7/99-99-18-03-01-17 Про внесення змiн до перелiку товарiв, якi пiдлягають фiтосанiтарному контролю
17.03.2017 6552/7/99-99-18-03-01-17 Про доповнення до листа ДФС
20.03.2017 677/99-99-18-03-01-18 Про використання нових печаток i штампiв при ветеринарно-санiтарному контролi
28.03.17 7659/7/99-99-18-01-03-17 Про надання iнформацiї
15.05.2017 12005/7/99-99-18-03-01-17 Про застосування заходiв нетарифного регулювання
26.05.2017 13474/7/99-99-19-04-03-17 Про перевiрку сертифiкатiв про походження товарiв
15.06.2017 15474/7/99-99-19-04-03-17 Про перевiрку сертифiкатiв про походження товарiв
07.07.2017 1634/99-99-18-03-01-18 Про функцiонування iнформацiйної системи "єдиного вiкна"
07.10.2017 1634/99-99-18-03-01-18 Про функцiонування iнформацiйної системи "єдиного вiкна"
19.11.2017 32863/7/99-99-18-03-01-17 Про надання iнформацiї
02.02.2018 3250/7/99-99-18-03-01-17 Про органiзацiю роботи за принципом єдиного вiкна (лист ДФС)
22.02.2018 3250/7/99-99-18-03-01-17 Про органiзацiю роботи за принципом "єдиного вiкна"
23.02.2018 5575/7/99-99-18-03-01-17 Про контроль дерев'яного пакувального матерiалу
22.03.2018 8451/7/99-99-18-03-01-17 Про проведення радiологiчного контролю
04.04.2018 10248/7/99-99-18-03-01-17 Про реалiзацiю Закону України
17.06.2018 21026/7/99-99-18-03-01-17 Щодо мiсця здiйснення радiологiчного контролю при вивезеннi товарiв за межi митної територiї України
13.07.2018 21363/7/99-99-18-02-02-17 Щодо укладення електронних договорiв у сферi торгiвлi товарами
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.