ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Конституцiї України (щодо стратегiчного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзi та в Органiзацiї Пiвнiчноатлантичного договору)

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до Конституцiї України (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 30, ст. 141) такi змiни:

     1. Абзац п'ятий преамбули пiсля слiв "громадянської злагоди на землi України" доповнити словами "та пiдтверджуючи європейську iдентичнiсть Українського народу i незворотнiсть європейського та євроатлантичного курсу України".

     2. Пункт 5 частини першої статтi 85 викласти в такiй редакцiї:

     "5) визначення засад внутрiшньої i зовнiшньої полiтики, реалiзацiї стратегiчного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзi та в Органiзацiї Пiвнiчноатлантичного договору".

     3. Статтю 102 доповнити частиною третьою такого змiсту:

     "Президент України є гарантом реалiзацiї стратегiчного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзi та в Органiзацiї Пiвнiчноатлантичного договору".

     4. Статтю 116 доповнити пунктом 11 такого змiсту:

     "11) забезпечує реалiзацiю стратегiчного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзi та в Органiзацiї Пiвнiчноатлантичного договору".

     5. Пункт 14 роздiлу XV "Перехiднi положення" виключити.

     II. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

Попередньо схвалений
Верховною Радою України
22 листопада 2018 року

м. Київ
7 лютого 2019 року
N 2680-VIII

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.