ДЕРЖАВНА ФIСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

28.02.2019 N 6636/7/99-99-18-03-01-17

 

Митницям ДФС


     Вiдповiдно до частини першої статтi 16 Закону України "Про державну систему бiобезпеки при створеннi, випробуваннi, транспортуваннi та використаннi генетично модифiкованих органiзмiв" забороняється ввезення на митну територiю України ГМО, а також продукцiї, виробленої iз застосуванням ГМО, до їх державної реєстрацiї, за винятком таких, що призначенi для науково- дослiдних цiлей або державних апробацiй (випробовувань). Згiдно з частиною восьмою статтi 16 цього Закону України органи доходiв i зборiв здiйснюють митнi формальностi, необхiднi для випуску у вiдповiдний митний режим ГМО, на пiдставi вiдповiдних дозволiв або iнформацiї про державну реєстрацiю ГМО, а також продукцiї, виробленої iз застосуванням ГМО, отриманих вiд вiдповiдних центральних органiв виконавчої влади з використанням механiзму "єдиного вiкна" вiдповiдно до Митного кодексу України.

     На виконання статтi 10 Закону України "Про державну систему бiобезпеки при створеннi, випробуваннi, транспортуваннi та використаннi генетично модифiкованих органiзмiв" наказом Мiнiстерства охорони здоров'я України вiд 09.11.2010 N 971, зареєстрованим в Мiнiстерствi юстицiї України 13 грудня 2010 р. за N 1248/18543, затверджено Перелiк харчових продуктiв, щодо яких здiйснюється контроль вмiсту генетично модифiкованих органiзмiв.

     З метою дотримання обмежень, встановлених Законом України "Про державну систему бiобезпеки при створеннi, випробуваннi, транспортуваннi та використаннi генетично модифiкованих органiзмiв", щодо перемiщення окремих товарiв через митний кордон України до роздiлу 5 Класифiкатора документiв, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України 20.09.2012 N 1011 включено такi документи:

     дозвiл на транзитне перемiщення незареєстрованих в Українi генетично модифiкованих органiзмiв (код 5138);

     дозвiл на ввезення продукцiї, отриманої з використанням генетично модифiкованих органiзмiв, призначеної для науково-дослiдних цiлей (код 5139);

     витяг, або посвiдчення, або реєстрацiйний номер з державного реєстру генетично модифiкованих органiзмiв або продукцiї, виробленої iз застосуванням генетично модифiкованих органiзмiв (код 5140);

     заява декларанта або уповноваженої ним особи, у виглядi внесення коду до митної декларацiї, про те, що товари не є генетично модифiкованим органiзмом або продукцiєю, виробленою iз застосуванням генетично-модифiкованих органiзмiв (код 5141).

     З урахуванням наведених положень законодавчих та нормативно-правових актiв при здiйсненнi митного оформлення у вiдповiдний митний режим товарiв, зазначених у наказi Мiнiстерства охорони здоров'я України вiд 09.11.2010 N 971, у митнiй декларацiї має бути наведено вiдомостi про вiдповiднi дозволи на ввезення (перемiщення) або iнформацiю про державну реєстрацiю ГМО, а також продукцiї, виробленої iз застосуванням ГМО, за одним iз кодiв документiв 5138, 5139, 5140 або код документа 5141.

     Повiдомляємо, що у зв'язку з викладеним буде розширено функцiональнi можливостi АСМО "Iнспектор" шляхом формування для iнспектора вiдповiдного повiдомлення при формато-логiчному контролю митних декларацiй.

     Лист Державної фiскальної служби України вiд 14.02.2019 N 4781/7/99-99-18-03 -01-17 вiдкликається.

В.о. директора Департаменту органiзацiї митного контролю та оформлення А. СЕРБАЙЛО
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.