УГОДА

мiж Урядом України та Управлiнням ООН з обслуговування проектiв (ЮНОПС) про вiдкриття Офiсу ЮНОПС в Українi

     Уряд України та Управлiння ООН з обслуговування проектiв (надалi iменуються, вiдповiдно, Уряд та ЮНОПС або кожна окрема з них - Сторона, обидвi - Сторони),

     беручи до уваги, що ЮНОПС є допомiжним органом, створеним згiдно з рiшенням Генеральної Асамблеї ООН 48/501 вiд 19 вересня 1994 року, який згiдно з чинним мандатом дiє як основна установа в системi ООН зi здiйснення закупiвель, менеджменту контрактiв, розвитку iнфраструктури, управлiння проектами та iншої пов'язаної з цим дiяльностi, та визнаючи потенцiал ЮНОПС у наданнi якiсних та економiчно вигiдних послуг партнерським органiзацiям у передбачених його мандатом сферах;

     беручи до уваги Конвенцiю про привiлеї та iмунiтети Органiзацiї Об'єднаних Нацiй, прийняту Генеральною Асамблеєю Органiзацiї Об'єднаних Нацiй 13 лютого 1946 року, дiя якої поширюється на ЮНОПС;

     беручи до уваги, що Уряд України висловив свою пiдтримку встановленню присутностi ЮНОПС в Українi, необхiдної для забезпечення дiяльностi ЮНОПС та виконання його програм та проектiв в Українi;

     беручи до уваги Угоду мiж Урядом України та Органiзацiєю Об'єднаних Нацiй про заснування Представництва Органiзацiї Об'єднаних Нацiй вiд 6 жовтня 1992 року, стаття II та стаття XVIII якої передбачають можливiсть укладення додаткової угоди, яка стане невiд'ємною частиною Угоди вiд 1992 року, стосовно умов, за яких органи та програми ООН надають допомогу Урядовi в здiйсненнi їх вiдповiдних проектiв;

     домовились про таке:

Стаття I
Визначення

     Для цiлей цiєї Угоди:

     a. "Конвенцiя" означає Конвенцiю про привiлеї та iмунiтети Органiзацiї Об'єднаних Нацiй, прийняту Генеральною Асамблеєю ООН 13 лютого 1946 року;

     b. "Експерти у вiдрядженнi" означає осiб, iнших нiж посадовi особи Офiсу ЮНОПС в Українi, що призначенi для виконання справ в межах статтi VI Конвенцiї вiд 1946 року;

     c. "Посадовi особи Офiсу ЮНОПС в Українi" означає Главу Офiсу ЮНОПС в Українi, членiв персоналу Офiсу ЮНОПС в Українi незалежно вiд громадянства, за винятком осiб, що прийнятi на роботу на мiсцi з погодинною оплатою, як передбачено у резолюцiї Генеральної Асамблеї ООН 76(1) вiд 7 грудня 1946 року;

     d. "Особи, якi надають послуги" означає пiдрядникiв, технiчних експертiв, волонтерiв, консультантiв, юридичних або фiзичних осiб та їхнiх спiвробiтникiв, якi надають послуги для Офiсу, iнших нiж посадовi особи Офiсу ЮНОПС та експерти у вiдрядженнi;

     e. "ЮНОПС" або "Управлiння ООН з обслуговування проектiв" означає допомiжний орган, створений згiдно з рiшенням Генеральної Асамблеї ООН 48/501 вiд 19 вересня 1994 року як основна установа в системi ООН зi здiйснення закупiвель, менеджменту контрактiв, розвитку iнфраструктури, управлiння проектами та iншої пов'язаної з цим дiяльностi;

     f. "Допомога ЮНОПС" означає будь-яку функцiональну та проектну дiяльнiсть ЮНОПС, у тому числi, але не обмежуючись, програмами розвитку країни, дiяльнiстю з метою розвитку, проектами у галузi розвитку, операцiями з надання надзвичайної допомоги, тривалими операцiями з надання гуманiтарної допомоги та пiдтримки вiдновлення або спецiальнi операцiї, якi реалiзуються безпосередньо ЮНОПС та/або ЮНОПС через партнерськi органiзацiї; та

     g. "Офiс ЮНОПС в Українi" означає будь-яке примiщення Офiсу ЮНОПС в Українi, як визначено пунктом n) статтi 1 Угоди вiд 1992 року, та яке використовується ЮНОПС в Українi для виконання своїх офiцiйних функцiй та дiяльностi, погоджених з Урядом;

     h. "Угода вiд 1992 року" означає Угоду мiж Урядом України та Органiзацiєю Об'єднаних Нацiй про заснування Представництва Органiзацiї Об'єднаних Нацiй вiд 6 жовтня 1992 року;

Стаття II
Вiдкриття Офiсу ЮНОПС в Українi

     Уряд України погоджується на вiдкриття Офiсу ЮНОПС в Українi (м. Київ) та на вiдкриття, за встановленою процедурою, його вiддiлень, необхiдних для забезпечення роботи Офiсу, з метою пiдтримки дiяльностi, програм та проектiв ЮНОПС в Українi.

Стаття III
Застосування Конвенцiї та Угоди вiд 1992 року

     1. Уряд України застосовує mutatis mutandis до ЮНОПС, Офiсу ЮНОПС в Українi, посадових осiб Офiсу ЮНОПС в Українi, його примiщень, власностi, фондiв та активiв, експертiв у вiдрядженнi та осiб, якi надають послуги, положення Конвенцiї та Угоди вiд 1992 року з урахуванням статусу та сфери дiяльностi ЮНОПС.

     2. Ця Угода є додатковою угодою в розумiннi статтi XVIII Угоди вiд 1992 року та становить її невiд'ємну частину.

Стаття IV
Дiяльнiсть ЮНОПС в Українi

     1. Цiлями дiяльностi ЮНОПС в Українi є надання консультативних та iнших послуг з управлiння проектами та супроводження дiлових операцiй з метою забезпечення сталого менеджменту проектiв, розвитку iнфраструктури та здiйснення закупiвель, а також iнвестицiйного менеджменту.

     2. ЮНОПС уповноважено та може дiяти в Українi як постачальник послуг партнерам у сферi розвитку, гуманiтарної дiяльностi та пiдтримання миру, у тому числi Органiзацiї Об'єднаних Нацiй, її установам, фондам та програмам, урядам країн-донорiв та країн-реципiєнтiв, мiжурядовим органiзацiям, мiжнародним та регiональним фiнансовим iнституцiям, неурядовим органiзацiям, некомерцiйним фондам та приватному сектору.

     3. Дiя Угоди також поширюється на допомогу, яку ЮНОПС може за необхiдностi надавати в Українi вiдповiдно до окремих домовленостей з Урядом.

     4. Допомога, яку вiдповiдно до цiєї Угоди надає ЮНОПС, може включати:

     (a) надання послуг радникiв та технiчних експертiв i консультантiв, у тому числi консалтингових фiрм та органiзацiй, яких визначає та з якими укладає контракти ЮНОПС;

     (b) придбання товарiв, у тому числi обладнання, матерiалiв та матерiальних цiнностей, послуг та робiт;

     (c) проведення семiнарiв, навчальних програм, демонстрацiйних проектiв, засiдань робочих груп експертiв та iншу пов'язану з цим дiяльнiсть;

     (d) надання грантiв;

     (e) надання позик;

     (f) залучення та пiдтримку iнвестицiй;

     (g) стипендiї для навчання та пiдвищення квалiфiкацiї або подiбнi механiзми, згiдно з якими заiнтересованi кандидати можуть навчатись та отримувати вiдповiдну пiдготовку; та

     (h) будь-який iнший вид допомоги, погоджений ЮНОПС з Урядом України.

     5. Технiчне та iнше обладнання, матерiали, матерiальнi цiнностi та iнша власнiсть, яка була придбана або надана ЮНОПС, належить ЮНОПС до того часу, як права власностi на неї будуть переданi Уряду в термiни та на умовах, узгоджених мiж Урядом та ЮНОПС, або iншому партнеру.

     6. Патентнi, авторськi права та iншi аналогiчнi права на будь-якi винаходи або роботи, якi є результатом безпосередньої допомоги з боку ЮНОПС вiдповiдно до цiєї Угоди, належать ЮНОПС, якщо у кожному окремому випадку Сторони не домовляться про iнше. Водночас, Уряд має право користуватись будь-якими згаданими винаходами та роботами в межах країни без вiдрахувань за право користування ними або аналогiчної платнi.

Стаття V
Спiвробiтництво мiж Урядом та ЮНОПС

     1. Практичнi аспекти, пов'язанi з дiяльнiстю ЮНОПС в Українi, регулюються окремими домовленостями мiж вiдповiдними органами виконавчої влади України та ЮНОПС, беручи до уваги викладенi в цiй Угодi принципи та положення.

     2. Без шкоди для iнших положень Конвенцiї та Угоди вiд 1992 стосовно ЮНОПС Уряд забезпечує:

     a) безпеку, захист, свободу пересування посадових осiб Офiсу ЮНОПС в Українi та осiб, якi надають послуги вiд iменi ЮНОПС, в тiй мiрi, як це необхiдно для належного, вчасного та ефективного здiйснення дiяльностi та проектiв ЮНОПС в Українi;

     b) спiвробiтництво органiв виконавчої влади, у тому числi шляхом надання наявної iнформацiї та допомоги для належного здiйснення дiяльностi та проектiв ЮНОПС в Українi;

     c) безперешкодний доступ посадових осiб Офiсу ЮНОПС в Українi до тих осiб, хто, за визначенням Сторiн, потребує допомоги.

     3. Без шкоди для iнших положень Конвенцiї та Угоди вiд 1992 року ЮНОПС забезпечує спiвробiтництво з Урядом України та можливiсть для нього проводити оцiнку та монiторинг дiяльностi ЮНОПС, яка була проваджена в Українi, та iншої дiяльностi ЮНОПС, включаючи партнерiв, якi спiвпрацюють у цiй сферi з ЮНОПС.

     4. Сторони консультують одна одну, у разi необхiдностi, стосовно публiкацiї будь-якої iнформацiї, що стосується допомоги ЮНОПС, або отриманих вiд неї переваг. Водночас, будь-яка iнформацiя стосовно iнвестицiйних проектiв може бути надана ЮНОПС потенцiйним iнвесторам за винятком випадкiв, коли Уряд письмово звернувся до ЮНОПС щодо обмеження оприлюднення iнформацiї стосовно згаданих проектiв.

Стаття VI
Емблема та символи ЮНОПС

     ЮНОПС може розмiщувати емблему та символiку Органiзацiї Об'єднаних Нацiй та/або Управлiння ООН з обслуговування проектiв на примiщеннi Офiсу ЮНОПС в Українi, транспортних засобах або в iнших мiсцях, погоджених Сторонами. Допомога ЮНОПС, яка надається Українi, може позначатись символiкою ЮНОПС, про що сповiщається Уряду.

Стаття VII
Повiдомлення

     Глава Офiсу ЮНОПС в Українi своєчасно повiдомляє Мiнiстерству закордонних справ України iмена та категорiї посадових осiб Офiсу ЮНОПС в Українi, експертiв у вiдрядженнi та осiб, якi надають послуги вiд iменi ЮНОПС, а також мiсцевого персоналу, та будь-якi змiни у їхньому статусi.

Стаття VIII
Посвiдчення

     1. На прохання Глави Офiсу ЮНОПС в Українi Мiнiстерство закордонних справ України видає кожнiй посадовiй особi Офiсу ЮНОПС в Українi та членам їхнiх родин вiдповiднi посвiдчення особи.

     2. На вимогу уповноваженої Урядом посадової особи вищезазначенi у пунктi 1 особи пред'являють, але не передають свої посвiдчення особи.

     3. Офiс ЮНОПС в Українi пiсля закiнчення строку контракту або у зв'язку з новим призначенням свого персоналу забезпечує вчасне повернення Мiнiстерству закордонних справ України всiх посвiдчень особи.

Стаття IX
Прикiнцевi положення

     1. Ця Угода набирає чинностi з дати її пiдписання Сторонами.

     2. Ця Угода залишається чинною до моменту припинення її дiї згiдно з параграфом 4 цiєї статтi.

     3. До цiєї Угоди можуть вноситися змiни та доповнення за взаємною згодою обох Сторiн шляхом обмiну по вiдповiдних дипломатичних каналах письмовими повiдомленнями, у яких висловлено вiдповiдний намiр. Поправки набирають чинностi з дати їх пiдписання Сторонами та становлять невiд'ємну частину цiєї Угоди.

     4. Дiя цiєї Угоди може бути припинена будь-якою iз Сторiн у будь-який час шляхом надсилання вiдповiдними дипломатичними каналами iншiй Сторонi письмового повiдомлення. У такому випадку дiя цiєї Угоди припиняється через дев'яносто (90) днiв вiд дати отримання такого повiдомлення. Водночас, незалежно вiд наявностi такого повiдомлення про припинення дiї, Угода залишається чинною до моменту остаточного виконання або припинення всiєї дiяльностi ЮНОПС в Українi, яка здiйснюється згiдно з цiєю Угодою.

     5. Зобов'язання Уряду України залишаються чинними пiсля припинення дiї цiєї Угоди згiдно з вищезазначеним пунктом 4 статтi IX в обсязi, необхiдному для впорядкованого вивезення майна, фондiв та активiв ЮНОПС та вiдкликання посадових осiб Офiсу ЮНОПС в Українi згiдно з цiєю Угодою.

     Учинено в м. Київ 22 листопада 2016 року у двох примiрниках, кожний українською та англiйською мовами, при цьому обидва тексти є рiвно автентичними. У разi виникнення розбiжностей стосовно тлумачення положень цiєї Угоди англiйський текст матиме переважну силу.

За Уряд України За Управлiння ООН з обслуговування проектiв
Вадим Черниш Грете Фаремо
Мiнiстр з питань тимчасово окупованих територiй та внутрiшньо перемiщених осiб Заступник Генерального секретаря ООН, Виконавчий директор ЮНОПС
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.