ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо збереження українських лiсiв

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У Кодексi України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

     1) в абзацi другому статтi 64 слова "вiд трьох до семи" замiнити словами "вiд шести до чотирнадцяти", а слова "вiд п'яти до восьми" - словами "вiд десяти до шiстнадцяти";

     2) у статтi 65:

     в абзацi другому частини першої слова "вiд п'ятнадцяти до тридцяти" замiнити словами "вiд тридцяти до шiстдесяти", а слова "вiд сiмдесяти п'яти до ста п'ятдесяти" - словами "вiд ста п'ятдесяти до трьохсот";

     в абзацi другому частини другої слова "вiд тридцяти до шiстдесяти" замiнити словами "вiд шiстдесяти до дев'яноста", а слова "вiд трьохсот до шестисот" - словами "вiд шестисот до дев'ятисот";

     3) в абзацi другому статтi 651 слова "вiд п'ятнадцяти до тридцяти" замiнити словами "вiд тридцяти до сорока п'яти", а слова "вiд тридцяти п'яти до шiстдесяти" - словами "вiд шiстдесяти до дев'яноста";

     4) в абзацi другому статтi 66 слова "вiд одного до трьох" замiнити словами "вiд трьох до шести", а слова "вiд трьох до семи" - словами "вiд семи до десяти".

     2. У Кримiнальному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 25 - 26, ст. 131):

     1) примiтку до статтi 2011 викласти в такiй редакцiї:

     "Примiтка. 1. Пiд цiнними та рiдкiсними породами дерев у цiй статтi слiд розумiти роди дерев, передбаченi статтею 1 Закону України "Про особливостi державного регулювання дiяльностi суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, пов'язаної з реалiзацiєю та експортом лiсоматерiалiв".

     2. Пiд перемiщенням у великому розмiрi у цiй статтi слiд розумiти перемiщення лiсоматерiалiв або пиломатерiалiв цiнних та рiдкiсних порiд дерев, а також лiсоматерiалiв необроблених, вартiсть яких у вiсiмнадцять i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян, пiд перемiщенням в особливо великому розмiрi - вартiсть яких у тридцять шiсть i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян";

     2) примiтку до статтi 246 викласти в такiй редакцiї:

     "Примiтка. 1. У цiй статтi iстотною шкодою вважається така шкода, яка у двадцять i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян, або iнша iстотна шкода, завдана навколишньому природному середовищу в частинi забезпечення ефективної охорони, належного захисту, рацiонального використання та вiдтворення лiсiв.

     2. У цiй статтi тяжкими наслiдками вважаються такi наслiдки, якi у шiстдесят i бiльше разiв перевищують неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян".

     II. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
25 квiтня 2019 року
N 2708-VIII

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.