УГОДА

мiж Урядом України та Урядом Сполучених Штатiв Америки для полiпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США "Про податковi вимоги до iноземних рахункiв" (FATCA)

     Оскiльки Уряд України та Уряд Сполучених Штатiв Америки (кожен окремо - Сторона, а разом - Сторони) бажають укласти Угоду для пiдвищення рiвня дотримання мiжнародного податкового законодавства;

     оскiльки Стаття 27 Конвенцiї мiж Урядом України та Урядом Сполучених Штатiв Америки про уникнення подвiйного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податкiв на доходи i капiтал та Протоколу до неї, укладених у м. Вашингтон 4 березня 1994 року ("Конвенцiя"), дозволяє здiйснювати обмiн iнформацiєю в податкових цiлях, у тому числi автоматичний обмiн;

     оскiльки Сполученi Штати Америки прийняли положення, загально вiдомi як Закон "Про податковi вимоги до iноземних рахункiв" (FATCA), вiдповiдно до якого запроваджується режим звiтування для фiнансових установ стосовно певних рахункiв;

     оскiльки Уряд України пiдтримує основну мету полiтики FATCA, а саме пiдвищення рiвня дотримання податкового законодавства;

     оскiльки прийняття Закону FATCA викликало ряд питань, у тому числi неможливiсть дотримання певних аспектiв Закону FATCA фiнансовими установами України у зв'язку з розбiжностями нацiонального законодавства;

     оскiльки мiжурядовий пiдхiд до застосування положень Закону FATCA мав би подолати законодавчi перешкоди та зменшити навантаження на фiнансовi установи України;

     оскiльки Сторони бажають укласти Угоду для пiдвищення рiвня дотримання мiжнародного податкового законодавства та забезпечення застосування положень Закону FATCA на основi здiйснення внутрiшнього звiтування та автоматичного обмiну iнформацiєю вiдповiдно до Конвенцiї, а також з огляду на конфiденцiйнiсть та iншi застережнi заходи, передбаченi цим документом, у тому числi положення, якi обмежують використання iнформацiї, наданої вiдповiдно до Конвенцiї;

     З огляду на зазначене вище, Сторони домовилися про таке:

Стаття 1
Визначення

     1. У контекстi цiєї Угоди та будь-яких додаткiв до неї ("Угода") зазначенi нижче термiни мають такi значення:

     a) термiн "Сполученi Штати" означає Сполученi Штати Америки, у тому числi її Штати, та у разi використання в географiчному значеннi, означає територiю Сполучених Штатiв Америки, включаючи внутрiшнi води, повiтряний простiр, її територiальнi води та будь-яку iншу морську територiю за межами територiальних вод Сполучених Штатiв Америки, в межах якої Сполученi Штати можуть здiйснювати сувереннi права або юрисдикцiю у вiдповiдностi з мiжнародним правом; проте, термiн не включає американськi територiї. Будь-яке посилання на термiн "Штат" Сполучених Штатiв включає федеральний округ Колумбiя;

     b) термiн "американська територiя" означає Американське Самоа, Спiвдружнiсть Пiвнiчних Марiанських Островiв, острiв Гуам, Спiвдружнiсть Пуерто-Рико чи Американськi Вiргiнськi Острови;

     c) термiн "СВД" означає американську Службу внутрiшнiх доходiв;

     d) термiн "Україна" означає Україна, та у разi використання в географiчному значеннi, означає територiю України, включаючи внутрiшнi води, повiтряний простiр, її територiальнi води та будь-яку iншу морську територiю за межами територiальних вод України, в межах якої Україна здiйснює сувереннi права або юрисдикцiю у вiдповiдностi з мiжнародним правом;

     e) термiн "партнерська юрисдикцiя" означає юрисдикцiю, що має дiючу угоду зi Сполученими Штатами для забезпечення виконання положень закону FATCA.

     СВД оприлюднює перелiк iз зазначенням всiх партнерських юрисдикцiй;

     f) термiн "компетентний орган" означає:

     (1) у випадку Сполучених Штатiв - Мiнiстр фiнансiв, або його представник.

     (2) у випадку України - Мiнiстерство фiнансiв України або його уповноважений представник;

     g) термiн "фiнансова установа" означає установу закритого типу, депозитарну установу, iнвестицiйну компанiю чи визначену страхову компанiю;

     h) термiн "установа закритого типу" означає будь-який суб'єкт господарювання, що управляє в якостi суттєвої частки свого бiзнесу фiнансовими активами на користь iнших. Суб'єкт господарювання управляє фiнансовими активами на користь iнших в якостi суттєвої частки свого бiзнесу, якщо валовий прибуток такого суб'єкту господарювання, який вiдноситься до володiння фiнансовими активами та пов'язаних з цим фiнансовими послугами, дорiвнює чи перевищує 20 вiдсоткiв валового прибутку цього суб'єкта господарювання за перiод, що менше: (i) трирiчного перiоду, який закiнчується 31 грудня (чи в останнiй день фiнансового року звiтного перiоду) до початку року, в якому вiдбувається розрахунок, чи (ii) перiоду iснування такого суб'єкту господарювання;

     i) термiн "депозитарна установа" означає будь-який суб'єкт господарювання, який приймає депозити в ходi звичайної банкiвської чи подiбної дiяльностi;

     j) термiн "iнвестицiйна компанiя" означає будь-який суб'єкт господарювання, який здiйснює в якостi бiзнесу (або яким управляє суб'єкт господарювання, що здiйснює в якостi бiзнесу) один чи бiльше зазначених нижче видiв дiяльностi або операцiй для чи вiд iменi замовника:

     (1) торгiвля цiнними паперами грошового ринку (чеки, векселi, депозитнi сертифiкати, вториннi цiннi папери тощо); iноземною валютою; цiнними паперами за курсом обмiну, вiдсотковою ставкою та iндексом; обiговими цiнними паперами; або товарними ф'ючерсами;

     (2) iндивiдуальне чи колективне управлiння портфелем цiнних паперiв; або

     (3) будь-який iнший вид iнвестування, адмiнiстрування чи управлiння коштами або грошима вiд iменi iнших осiб.

     Пiдпункт 1)(j) тлумачиться у вiдповiдностi до подiбного формулювання, викладеного у визначеннi "фiнансової установи" рекомендацiй Групи з розробки фiнансових заходiв боротьби з вiдмиванням грошей (FATF);

     k) термiн "визначена страхова компанiя" означає будь-який суб'єкт господарювання, що є страховою компанiєю (або компанiю, що безпосередньо володiє страховою компанiю), яка здiйснює виплати або має зобов'язання їх здiйснювати вiдповiдно до договорiв страхування з викупною сумою чи договорiв ануїтету;

     l) термiн "фiнансова установа України" означає (i) будь-яку фiнансову установу, що органiзована вiдповiдно до законодавства України, але за винятком будь-якого фiлiалу такої фiнансової установи, що розташований за межами України, а також (ii) будь-який фiлiал фiнансової установи, що не органiзована вiдповiдно до законодавства України, якщо такий фiлiал розташований в Українi;

     m) термiн "фiнансова установа партнерської юрисдикцiї" означає (i) будь-яку фiнансову установу, засновану в партнерськiй юрисдикцiї, але за винятком будь-якого фiлiалу такої фiнансової установи, що розташований за межами партнерської юрисдикцiї, а також (ii) будь-який фiлiал фiнансової установи, яку не засновано в партнерськiй юрисдикцiї, якщо такий фiлiал розташований в партнерськiй юрисдикцiї;

     n) термiн "звiтна фiнансова установа України" означає будь-яку фiнансову установу України, яка не є непiдзвiтною фiнансовою установою України;

     o) термiн "непiдзвiтна фiнансова установа України" означає будь-яку фiнансову установу України чи iнший суб'єкт господарювання, який є резидентом України, що описаний в Додатку II як непiдзвiтна фiнансова установа України чи в iнший спосiб класифiкується як iноземна фiнансова установа, яка вважається такою, що виконує вимоги, або ж як фактичний власник, звiльнений вiд виконання вимог згiдно з вiдповiдними постановами Мiнiстерства фiнансiв США, що набирає чинностi з дати пiдписання цiєї Угоди;

     p) термiн "фiнансова установа, яка не бере участь" означає iноземну фiнансову установу, яка не бере участь, у тому розумiннi, як це визначено таким термiном у вiдповiдних постановах Мiнiстерства фiнансiв США, але не включає фiнансову установу України або фiнансову установу iншої партнерської юрисдикцiї, крiм фiнансової установи, яка вважається фiнансовою установою, що не бере участь, вiдповiдно до пiдпункту 2(b) статтi 5 цiєї Угоди або згiдно з вiдповiдним положенням угоди, укладеної мiж Сполученими Штатами та партнерською юрисдикцiєю;

     q) термiн "фiнансовий рахунок" означає рахунок, що знаходиться на обслуговуваннi у фiнансовiй установi, а саме:

     (1) у випадку суб'єкта господарювання, що є виключно фiнансовою установою, оскiльки такий суб'єкт господарювання є iнвестицiйною компанiєю, будь-яку участь в капiталi чи у борзi (крiм таких iнструментiв, що перебувають у постiйному обiгу на сформованому ринку цiнних паперiв) фiнансової установи;

     (2) у випадку фiнансової установи, не описаної в пiдпунктi 1(q)(1) цiєї статтi, будь-яку участь у капiталi чи у борзi фiнансової установи (крiм iнструментiв, що перебувають у постiйному обiгу на сформованому ринку цiнних паперiв), якщо (i) розмiр боргового вiдсотку чи участi в капiталi визначається опосередковано чи безпосередньо, переважно, виходячи з активiв, якi дають пiдставу для платежiв, що пiдлягають утриманню з американського джерела; а також якщо (ii) група iнструментiв була сформована з метою уникнення звiтування вiдповiдно до цiєї Угоди; а також

     (3) Будь-який договiр страхування з викупною сумою або договiр ануїтету, що укладений з або обслуговується фiнансовою установою, iнший нiж договiр страхування, що не пов'язаний з результатами iнвестицiйної дiяльностi, договiр негайного довiчного ануїтету, що не може бути переданий iншiй особi, який укладено з фiзичною особою та за яким здiйснюються пенсiйнi виплати або виплати з непрацездатностi/iнвалiдностi, передбаченi рахунком/договором, виключеним з визначення фiнансового рахунку в Додатку II;

     Незважаючи на зазначене вище, термiн "фiнансовий рахунок" не включає будь-який рахунок, що виключено iз визначення фiнансового рахунку в Додатку II. Для цiлей цiєї Угоди, iнструменти розглядаються як "такi, що перебувають у постiйному обiгу", якщо здiйснюється значний обсяг торгiвлi стосовно цих процентiв на постiйнiй основi, та "сформований ринок цiнних паперiв" означає бiржу, яка є офiцiйно визнаною та перевiряється державним органом, та в якiй розташовано ринок та здiйснюється торгiвля акцiй значної рiчної вартостi. Для цiлей цього пункту 1(q), iнструмент у фiнансовiй установi не розглядається як "такий, що перебуває у постiйному обiгу" та вiдноситься до фiнансових рахункiв, якщо власник проценту (за виключенням випадкiв, коли фiнансова установа виступає як посередник) зареєстрований у такiй фiнансовiй установi. Попереднє речення не застосовується до iнструментiв, вперше зареєстрованих у такiй фiнансовiй установi 1 липня 2014 року чи пiзнiше, вiд фiнансової установи не вимагається застосування попереднього речення до 1 сiчня 2016 року;

     r) термiн "депозитний рахунок" включає будь-який комерцiйний, поточний, ощадний, строковий чи термiновий рахунок або рахунок, який засвiдчено депозитним сертифiкатом, ощадним сертифiкатом, iнвестицiйним сертифiкатом, борговим сертифiкатом або iншим подiбним документом, що забезпечується фiнансовою установою в ходi звичайної банкiвської чи подiбної дiяльностi. Депозитний рахунок також включає суму, яка належить страховiй компанiї вiдповiдно до договору про гарантоване iнвестування або подiбного договору про виплату чи зарахування вiдсотку з такої суми;

     s) термiн "кастодiальний рахунок" означає рахунок (крiм договору страхування або договору ануїтету) на користь iншої особи, яка володiє будь-яким фiнансовим iнструментом чи договором щодо iнвестування (у тому числi, але не обмежуючись участю чи пакетом акцiй в корпорацiї, векселем, облiгацiєю, борговим зобов'язанням чи iншим доказом заборгованостi, валютною чи товарною операцiєю, свопом кредитного дефолту, свопом на основi нефiнансового iндексу, контрактом на номiнальну основну суму, Договором страхування або договором ануїтету, а також будь-яким опцiоном, чи iншим вторинним iнструментом);

     t) термiн "участь в капiталi" означає у випадку товариства, що є фiнансовою установою, право на частку капiталу, або прибутку в партнерствi. У випадку трасту, що є фiнансовою установою, вважається, що участь в капiталi отримується будь-якою особою, яка розглядається як засновник трасту чи бенефiцiар всього чи частини трасту, або будь-якою iншою фiзичною особою, яка має фактичний ефективний контроль над трастом. Зазначена американська особа вважається такою, що є бенефiцiаром iноземного трасту, якщо така зазначена американська особа має право отримувати безпосередньо чи опосередковано (наприклад, через довiрену особу) капiтал, який розподiляється в обов'язковому порядку, чи може отримувати безпосередньо або опосередковано довiльно розподiлений капiтал трасту;

     u) термiн "договiр страхування" означає договiр (iнший, нiж договiр ануїтету), згiдно з умовами якого одна сторона зобов'язується здiйснити виплату iншiй сторонi у разi настання обставин, пов'язаних iз ризиками смертi, хвороби та непрацездатностi, нещасного випадку, вiдповiдальностi перед третiми особами або майнових ризикiв;

     v) термiн "договiр ануїтету" означає договiр, згiдно з умовами якого одна сторона зобов'язується здiйснювати виплати протягом перiоду часу, визначеного частково або в цiлому, очiкуваною тривалiстю життя однiєї або декiлькох осiб. Термiн також включає договiр, який вважається договором ануїтету згiдно з законодавством, нормативною базою, або практикою юрисдикцiї, у якiй його було укладено та згiдно з яким одна зi сторiн зобов'язується здiйснювати виплати протягом визначеної кiлькостi рокiв;

     w) термiн "договiр страхування з викупною сумою" означає договiр страхування (iнший нiж договiр перестрахування збиткiв мiж двома страховими компанiями), що має викупну суму, бiльшу за 50 тис. доларiв США;

     x) термiн "викупна сума" бiльша з таких сум: (i) грошової суми, що сплачується страхувальнику у разi дострокового припинення договору страхування (визначена до вирахування штрафу за дострокове припинення договору страхування або заборгованостi за кредитом); та (ii) грошової суми, у межах якої страхувальник, який уклав договiр страхування життя, може отримати кредит вiд страховика. Незважаючи на викладене вище, термiн "викупна сума" не включає суми, сплачуванi за договором страхування як:

     (1) страховi виплати на випадок захворювання або травматичних ушкоджень, або iншi страховi виплати, що вiдшкодовують економiчнi збитки, що виникли у зв'язку з настанням страхового випадку, передбаченого договором;

     (2) повернення страхувальнику попередньо сплачених внескiв за договором страхування (iншим, нiж договiр страхування життя) у зв'язку iз припиненням чи вiдмiною полiсу, зменшення суми зобов'язань за договором страхування протягом його дiї або перерахунком суми страхового внеску через технiчнi помилки тощо; або

     (3) дивiденди, сплачуванi страхувальнику за результатами збитковостi або прибутковостi за договором групового страхування;

     y) термiн "американський пiдзвiтний рахунок" означає фiнансовий рахунок, що ведеться звiтною фiнансовою установою України, i який належить однiй або бiльше зазначеним американським особам чи неамериканському суб'єкту господарювання з однiєю або бiльше контролюючими особами, який є зазначеною американською особою. Незважаючи на вказане ранiше, рахунок не вважається американським пiдзвiтним рахунком, якщо такий рахунок не iдентифiковано як американський пiдзвiтний рахунок пiсля застосування процедур комплексної експертизи, зазначених в Додатку I;

     z) термiн "власник рахунку" означає особу, зазначену чи iдентифiковану як власника фiнансового рахунку фiнансовою установою, що веде такий рахунок. Особа, що не являється фiнансовою установою, яка володiє фiнансовим рахунком в iнтересах чи на користь iншої особи в якостi агента, кастодiана, довiреної особи, особи з правом пiдпису, iнвестицiйного радника чи посередника, не вважається такою, що володiє таким рахунком, в цiлях цiєї Угоди, i така iнша особа вважається такою, що володiє таким рахунком. У контекстi безпосередньо попереднього речення термiн "фiнансова установа" не включає фiнансову установу, органiзовану чи зареєстровану в якостi юридичної особи на американськiй територiї. У випадку договору страхування з викупною сумою або договору ануїтету, власник рахунку - це будь-яка особа, яка має право доступу до викупної суми чи право змiнювати бенефiцiара договору. Якщо жодна особа не може мати право доступу до грошової вартостi чи право змiнити бенефiцiара, то власником рахунку є будь-яка особа, що названа власником в договорi, а також будь-яка особа з правом на отримання виплати згiдно з умовами такого договору. Пiсля закiнчення термiну дiї договору страхування з викупною сумою або договору ануїтету кожна особа, яка має право отримувати виплату за таким договором, вважається власником рахунку;

     aa) термiн "американська особа" означає американського громадянина чи резидента-фiзичну особу, товариство чи корпорацiю, органiзовану в Сполучених Штатах або вiдповiдно до законодавства Сполучених Штатiв чи будь-якого з окремих штатiв, траст, якщо (i) суд в межах Сполучених Штатiв мав би повноваження вiдповiдно до права, що застосовується, видавати накази чи рiшення стосовно практично всiх питань управлiння трастом, а також якщо (ii) одна чи бiльше американських осiб мають повноваження контролювати всi суттєвi рiшення трасту чи спадок померлої особи, громадянина чи резидента Сполучених Штатiв. Пiдпункт 1(aa) тлумачиться у вiдповiдностi до Податкового кодексу США.

     bb) термiн "зазначена американська особа" означає американську особу, на вiдмiну вiд: (i) корпорацiї, пакет акцiй якої регулярно продається на одному чи бiльше сформованих ринках цiнних паперiв; (ii) будь-якої корпорацiї, що є членом тiєї ж самої розширеної афiлiйованої групи, як це визначено в роздiлi 1471(e)(2) Податкового кодексу США, в якостi корпорацiї, описаної в пунктi (i); (iii) американської чи будь-якої установи або посередницького агентства, що цiлком належить Уряду Сполучених Штатiв; (iv) будь-якого штату Сполучених Штатiв, будь-якої американської територiї, будь-якої адмiнiстративно-територiальної одиницi зазначеного вище чи будь-якої установи або посередницького агентства, що цiлком належить Уряду Сполучених Штатiв, окремому штату Сполучених Штатiв, або територiї Сполучених Штатiв; (v) будь-якої органiзацiї, звiльненої вiд оподаткування вiдповiдно до роздiлу 501(a) Податкового кодексу США чи плану iндивiдуального пенсiйного забезпечення, як це визначено в роздiлi 7701(a)(37) Податкового кодексу США; (vi) будь-якого банку, як це визначено в роздiлi 581 Податкового кодексу США; (vii) будь-якого iнвестицiйного трасту нерухомостi, як це визначено в роздiлi 856 Податкового кодексу США; (viii) будь-якої регульованої iнвестицiйної компанiї, як це визначено в роздiлi 851 Податкового кодексу США, чи будь-якого суб'єкту, зареєстрованого в Комiсiї з питань цiнних паперiв та фондового ринку США вiдповiдно до Закону про iнвестицiйнi компанiї вiд 1940 року (15 U.S.C. 80a-64); (ix) будь-якого загального довiрчого фонду, як це визначено в роздiлi 584(a) Податкового кодексу США; (x) будь-якого трасту, який звiльнено вiд оподаткування вiдповiдно до роздiлу 664(c) Податкового кодексу США, чи як описано в роздiлi 4947(a)(1) Податкового кодексу США; (xi) дилера по операцiям з цiнними паперами, товарами чи вторинними фiнансовими iнструментами (у тому числi контрактами на умовну основну суму, ф'ючерси, форварднi операцiї та опцiони), що зареєстрований як такий вiдповiдно до законодавства Сполучених Штатiв чи будь-якого штату; або (xii) брокера, як це визначено в роздiлi 6045(c) Податкового кодексу США; або (xiii) будь-якого трасту, звiльненого вiд оподаткування, вiдповiдно до плану, передбаченого роздiлом 403(b) або роздiлом 457(g) Податкового кодексу США;

     cc) термiн "суб'єкт господарювання" означає юридичну особу або правову форму, таку як траст;

     dd) термiн "неамериканський суб'єкт господарювання" означає суб'єкт господарювання, що не є американською особою;

     ee) термiн "виплата, яка пiдлягає утриманню з американського джерела" означає будь-яку виплату вiдсотку (у тому числi будь-який початковий емiсiйний дисконт), дивiдендiв, ренти, окладiв, заробiтної плати, премiй, ануїтетiв, компенсацiй, винагород, гонорарiв i iнших фiксованих чи таких, що можуть бути визначенi, рiчних чи перiодичних приростiв капiталу, прибуткiв та доходу, якщо така виплата походить iз джерел в межах Сполучених Штатiв. Незважаючи на зазначене вище, виплата, яка пiдлягає утриманню з американського джерела, не включає будь-яку виплату, що не вважається виплатою, яка пiдлягає утриманню, передбачену вiдповiдними постановами Мiнiстерства фiнансiв США;

     ff) суб'єкт господарювання є "пов'язаним суб'єктом господарювання" iншого суб'єкту господарювання, якщо один з суб'єктiв господарювання контролює iнший суб'єкт, чи два суб'єкти господарювання перебувають пiд спiльним контролем. Для цих цiлей контроль включає безпосереднє чи опосередковане володiння понад 50 вiдсотками голосiв чи вартостi в суб'єктi господарювання. Незважаючи на зазначене вище, Україна може розглядати суб'єкт господарювання не як пов'язаного суб'єкта господарювання iншого суб'єкта господарювання, якщо такi два суб'єкти господарювання не є членами однiєї тiєї ж самої розширеної афiлiйованої групи, як це визначено в роздiлi 1471(e)(2) Податкового кодексу США;

     gg) термiн "IНПП США" означає федеральний iдентифiкацiйний номер платника податкiв США;

     hh) термiн "контролюючi особи" означає фiзичних осiб, якi здiйснюють контроль за суб'єктом господарювання. У випадку трасту, такий термiн означає засновника, довiрчих управителiв, опiкуна трасту (якщо є), бенефiцiарiв чи клас бенефiцiарiв, а також будь-яку iншу фiзичну особу, що має фактичний ефективний контроль над трастом, i у випадку правовiдносин, на вiдмiну вiд трасту, такий термiн означає осiб, якi обiймають еквiвалентнi чи подiбнi посади. Термiн "контролюючi особи" iнтерпретується вiдповiдно до визначення, викладеного в рекомендацiях Групи з розробки фiнансових заходiв боротьби з вiдмиванням грошей (FATF).

     2. Будь-який термiн, який iншим чином не визначено в цiй Угодi, матиме значення, яке вiн має на той час вiдповiдно до законодавства Сторони, яка застосовує цю Угоду, окрiм випадкiв, коли iнше вимагається за контекстом, або коли компетентнi органи погодилися користуватися загальноприйнятим значенням (в установлених нацiональним законом межах), при цьому будь-яке значення в межах чинного податкового законодавства Сторони має переважаючу силу над значенням, яке надається термiну вiдповiдно до iнших законiв цiєї Сторони.

Стаття 2
Зобов'язання отримувати та здiйснювати обмiн iнформацiєю стосовно американських пiдзвiтних рахункiв

     1. З огляду на положення статтi 3 цiєї Угоди Україна отримує iнформацiю, зазначену в пунктi 2 цiєї статтi, стосовно всiх американських пiдзвiтних рахункiв i щорiчно здiйснює обмiн цiєю iнформацiєю зi Сполученими Штатами в автоматичному режимi вiдповiдно до положень статтi 27 Конвенцiї.

     2. Iнформацiя, яка має бути отримана стосовно кожного американського пiдзвiтного рахунку кожної звiтної фiнансової установи України, i обмiн якою має вiдбуватися:

     a) iм'я та прiзвище, адреса та IНПП США кожної зазначеної американської особи, яка є власником такого рахунку, i у випадку неамериканського суб'єкта господарювання, якого пiсля застосування процедур комплексної експертизи, викладеної в Додатку I, iдентифiковано як такого, що має одну чи бiльше контролюючих осiб, що є американською зазначеною особою, - назву, адресу i IНПП США (якщо є) такого суб'єкту i кожної такої зазначеної американської особи;

     b) номер рахунку (або функцiональний його еквiвалент у разi вiдсутностi номеру рахунку);

     c) назва та iдентифiкацiйний номер звiтної фiнансової установи України;

     d) баланс чи суму на рахунку (у тому числi, у випадку договору страхування з викупною сумою або договору ануїтету, викупну суму або суму, яка виплачується готiвкою у разi вiдмови вiд прав за полiсом) станом на кiнець вiдповiдного календарного року чи iншого вiдповiдного звiтного перiоду, або якщо рахунок було закрито протягом такого року, вiдразу до його закриття;

     e) у випадку будь-якого кастодiального рахунку:

     (1) загальна валова сума вiдсотку, загальна валова сума дивiдендiв i загальна валова сума iншого доходу, сформованого стосовно активiв на рахунку, якi щоразу виплачуються або зараховуються на рахунок (або стосовно рахунку) протягом календарного року чи iншого вiдповiдного звiтного перiоду; а також

     (2) загальну валову суму надходжень вiд продажу чи викупу майна, яка виплачується чи зараховується на рахунок впродовж календарного року чи iншого вiдповiдного звiтного перiоду, стосовно якої звiтна фiнансова установа України виступала в якостi кастодiана, брокера, довiреної особи чи в iнакшому випадку в якостi агента для власника рахунку;

     (f) у випадку будь-якого депозитного рахунку, загальну валову суму вiдсотку, виплаченого з чи зарахованого на рахунок протягом календарного року чи iншого вiдповiдного перiоду; а також

     (g) у випадку будь-якого рахунку, не зазначеного в пiдпунктi 2(e) чи 2 (f) цiєї статтi, загальна валова сума, виплачена чи зарахована власнику рахунку щодо такого рахунку протягом календарного року чи iншого вiдповiдного звiтного перiоду, стосовно якої звiтна фiнансова установа України є боржником чи дебiтором, у тому числi сукупна сума будь-яких виплат, пов'язаних з викупом, що здiйснюються власнику рахунку протягом календарного року чи iншого вiдповiдного звiтного перiоду.

Стаття 3
Час та спосiб здiйснення обмiну iнформацiєю

     1. У цiлях виконання зобов'язання щодо обмiну iнформацiєю, зазначеного в статтi 2 цiєї Угоди, сума та характеристика платежiв, виконаних стосовно американського пiдзвiтного рахунку, може бути визначена вiдповiдно до принципiв податкового законодавства України.

     2. У цiлях виконання зобов'язання щодо обмiну iнформацiєю, зазначеного в статтi 2 цiєї Угоди, в iнформацiї, обмiн якою здiйснюється, зазначається назва валюти, в якiй кожна вiдповiдна сума виражена.

     3. З огляду на пункт 2 статтi 2 цiєї Угоди iнформацiя, яка має бути отримана, i обмiн якою має здiйснюватися, повинна стосуватися 2014 року i всiх наступних рокiв, за винятком:

     a) iнформацiї, яка має бути отримана, i обмiн якою має здiйснюватися стосовно 2014 року, - це лише та iнформацiя, що описана в пiдпунктах 2(a) - 2(d) статтi 2 цiєї Угоди;

     b) iнформацiї, яка має бути отримана, i обмiн якою має здiйснюватися стосовно 2015 року, - це iнформацiя, що описана в пiдпунктах 2(a) - 2(g) статтi 2 цiєї Угоди, за винятком валових надходжень, зазначених в пiдпунктi 2(e)(2) статтi 2 цiєї Угоди; i

     c) iнформацiї, яка має бути отримана, i обмiн якою має здiйснюватися стосовно 2016 року i наступних рокiв, - це iнформацiя, описана в пiдпунктах 2(a) - 2(g) статтi 2 цiєї Угоди.

     4. Незважаючи на пункт 3 цiєї статтi, та стосовно кожного американського пiдзвiтного рахунку, який ведеться звiтною фiнансовою установою України станом на 30 червня 2014 року, а також з огляду на пункт 2 статтi 6 цiєї Угоди, Україна не зобов'язана отримувати та включати до iнформацiї, обмiн якою здiйснюється, вiдомостi про IНПП США, будь-якої вiдповiдної особи, якщо такий iдентифiкацiйний номер платника податкiв вiдсутнiй в облiкових записах звiтної фiнансової установи України. У такому випадку Україна отримує i включає до iнформацiї, обмiн якою здiйснюється, дату народження вiдповiдної особи, якщо такi вiдомостi наявнi серед облiкових записiв звiтної фiнансової установи України.

     5. З огляду на пункти 3 i 4 цiєї статтi, обмiн iнформацiєю, описаною в статтi 2 цiєї Угоди, здiйснюється - в залежностi вiд того, що наступить пiзнiше - через дев'ять мiсяцiв з дати закiнчення календарного року, якого стосується така iнформацiя, або 30 вересня одразу пiсля вступу Угоди в силу.

     6. Компетентнi органи України i Сполучених Штатiв укладають угоду, або правочин, вiдповiдно до процедури взаємного узгодження, передбаченої в статтi 26 Конвенцiї, яка:

     a) встановлює порядок автоматичного обмiну, описаного в статтi 2 цiєї Угоди;

     b) встановлює правила i процедури, за необхiдностi, для виконання положень статтi 5 цiєї Угоди; i

     c) встановлює, за необхiдностi, порядок обмiну iнформацiєю, про яку звiтують вiдповiдно до пiдпункту 1(b) статтi 4 цiєї Угоди.

     7. На всю iнформацiю, обмiн якою здiйснюється, розповсюджується дiя положення про конфiденцiйнiсть та дiя iнших заходiв безпеки, передбачених в Конвенцiї, у тому числi положення, якi обмежують використання iнформацiї, обмiн якою здiйснюється.

Стаття 4
Застосування Закону FATCA до фiнансових установ України

     1. Трактування звiтних фiнансових установ України. Кожна звiтна фiнансова установа України вважається такою, що виконує положення роздiлу 1471 Податкового кодексу США i на яку не поширюється положення про утримання, вiдповiдно до нього, якщо Україна виконує свої зобов'язання вiдповiдно до статей 2 i 3 цiєї Угоди стосовно такої звiтної фiнансової установи України, i звiтна фiнансова установа України:

     a) iдентифiкує американськi пiдзвiтнi рахунки та щорiчно доповiдає компетентному органу України iнформацiю, яку вимагається надавати згiдно з пунктом 2 статтi 2 цiєї Угоди в часовi межi та спосiб, описанi в статтi 3 цiєї Угоди;

     b) окремо для 2015 року i 2016 року щорiчно повiдомляє компетентному органу України назву кожної фiнансової установи, яка не бере участь, якiй було виконано виплати, та сукупну суму таких виплат;

     c) виконує реєстрацiйнi вимоги СВД FATCA, викладенi на офiцiйному сайтi;

     d) за умови, що звiтна фiнансова установа України виступає в якостi (i) квалiфiкованого посередника (в контекстi роздiлу 1441 Податкового кодексу США), що вирiшила взяти на себе зобов'язання першочергового утримання вiдповiдно до роздiлу 3 частини A Податкового кодексу США; (ii) iноземного товариства, що вирiшило дiяти в якостi iноземного товариства, яке здiйснює утримання, (в контекстi як роздiлу 1441, так i роздiлу 1471 Податкового кодексу США); чи (iii) iноземного трасту, що вирiшив дiяти в якостi iноземного трасту, який здiйснює утримання (в контекстi як роздiлу 1441, так i роздiлу 1471 Податкового кодексу США), утримує 30 вiдсоткiв з будь-якого платежу, який пiдлягає утриманню з американського джерела, будь-якiй фiнансовiй установi, що не бере участь; та

     e) у випадку звiтної фiнансової установи України, що не описана в пiдпунктi 1(d) цiєї статтi, i яка виконує платiж, який пiдлягає утриманню з американського джерела, чи виступає в якостi посередника стосовно такого платежу, будь-якiй фiнансовiй установi, що не бере участь, звiтна фiнансова установа України надає будь-якому безпосередньому виконавцю такого платежу, що пiдлягає утриманню з американського джерела, iнформацiю, яка необхiдна для здiйснення утримання та звiтування, що виникає у зв'язку з таким платежем.

     Незважаючи на зазначене вище, на звiтну фiнансову установу України, стосовно якої не виконуються умови пункту 1, не поширюється положення про утримання вiдповiдно до роздiлу 1471 Податкового кодексу США, окрiм випадкiв, коли така звiтна фiнансова установа України розглядається СВД в якостi фiнансової установи, яка не бере участь, вiдповiдно до пiдпункту 2(b) статтi 5 цiєї Угоди.

     2. Припинення дiї правил по вiдношенню до рахункiв, стосовно яких потрiбну iнформацiю не було подано. Сполученi Штати не вимагають вiд звiтної фiнансової установи України утримувати податок вiдповiдно до роздiлу 1471 чи роздiлу 1472 Податкового кодексу США стосовно рахунку, який належить власнику рахунку, який не подав потрiбну iнформацiю (як це визначено в роздiлi 1471(d)(6) Податкового кодексу США), чи закрити такий рахунок, якщо компетентний орган США отримує iнформацiю, викладену в пiдпунктi 2 статтi 2 цiєї Угоди, пiдпадає пiд положення статтi 3 цiєї Угоди стосовно такого рахунку.

     3. Особливий режим планiв пенсiйного забезпечення України. Сполученi Штати розглядають в якостi iноземних фiнансових установ, якi вважаються такими, що виконують вимоги, чи фактичних власникiв, звiльнених вiд виконання вимог, в залежностi вiд ситуацiї, в контекстi роздiлiв 1471 та 1472 Податкового кодексу США, плани пенсiйного забезпечення України, описанi в Додатку II. Для цих цiлей план пенсiйного забезпечення України включає суб'єкт господарювання, заснований чи розташований в Українi i регламентований нею, чи попередньо визначенi контрактнi домовленостi чи правовiдносини, що здiйснюються з метою надання пенсiйного забезпечення чи вихiдної допомоги або отримання доходу для надання такого забезпечення чи допомоги вiдповiдно до законодавства України, та регламентуються у питаннях виконання внескiв, розподiлу, звiтування, заснування та фiнансової пiдтримки плану, i оподаткування.

     4. Iдентифiкацiя та трактування iнших iноземних фiнансових установ, якi вважаються такими, що виконують вимоги, та фактичних власникiв, звiльнених вiд виконання вимог. Сполученi Штати розглядають кожну непiдзвiтну фiнансову установу України в якостi iноземної фiнансової установи, яка вважається такою, що виконує вимоги, чи фактичного власника, звiльненого вiд виконання вимог, в залежностi вiд ситуацiї, в контекстi роздiлу 1471 Податкового кодексу США.

     5. Спецiальнi правила стосовно пов'язаних суб'єктiв господарювання i фiлiалiв, якi є фiнансовими установами, що не беруть участь. Якщо фiнансова установа України, що в iнших вiдношеннях вiдповiдає вимогам, описаним в пунктi 1 цiєї статтi чи в пунктi 3 або 4 цiєї статтi, має пов'язаний суб'єкт господарювання чи фiлiал, який здiйснює свою дiяльнiсть в юрисдикцiї, що перешкоджає такому пов'язаному суб'єкту господарювання чи фiлiалу виконувати вимоги iноземної фiнансової установи, що бере участь, чи iноземної фiнансової установи, яка вважається такою, що виконує вимоги, в контекстi роздiлу 1471 Податкового кодексу США, або має пов'язану установу, чи фiлiал, що має статус фiнансової установи, що не бере участь тiльки через закiнчення дiї перехiдного положення для обмежених iноземних фiнансових установ i обмежених фiлiалiв згiдно до вiдповiдних постанов Мiнiстерства Фiнансiв США, то така фiнансова установа України продовжує вiдповiдати умовам цiєї Угоди, i продовжує розглядатися в якостi iноземної фiнансової установи, яка вважається такою, що виконує вимоги, чи фактичного власника, звiльненого вiд виконання вимог, в залежностi вiд ситуацiї, в контекстi роздiлу 1471 Податкового кодексу США, за умови, що:

     a) фiнансова установа України розглядає кожний такий пов'язаний суб'єкт господарювання чи фiлiал в якостi окремої фiнансової установи, що не бере участь, в контекстi всiх вимог цiєї Угоди щодо звiтування та здiйснення утримання вимог цiєї Угоди, i кожний такий пов'язаний суб'єкт господарювання чи фiлiал iдентифiкує себе агентам, що здiйснюють утримання, в якостi фiнансової установи, яка не бере участь;

     b) кожний такий пов'язаний суб'єкт господарювання чи фiлiал iдентифiкує свої американськi рахунки i доповiдає iнформацiю стосовно цих рахункiв, як це вимагається вiдповiдно до роздiлу 1471 Податкового кодексу США у обсязi, дозволеному вiдповiдним законодавством, яке стосується пов'язаного суб'єкту господарювання чи фiлiалу; та

     c) такий пов'язаний суб'єкт господарювання чи фiлiал не докладає, в рамках своєї роботи, спецiальних зусиль, щоб вiдкрити американськi рахунки, якi належать особам, що не є резидентами в юрисдикцiї, де такий пов'язаний суб'єкт господарювання чи фiлiал розташований, або рахунки, що належать фiнансовим установам, якi не беруть участь, i якi не заснованi в юрисдикцiї, де такий пов'язаний суб'єкт господарювання чи фiлiал розташованi, i такий пов'язаний суб'єкт господарювання чи фiлiал не використовуються фiнансовою установою України чи будь-яким iншим пов'язаним суб'єктом господарювання для порушення зобов'язань вiдповiдно до цiєї Угоди чи згiдно з роздiлом 1471 Податкового кодексу США, в залежностi вiд ситуацiї.

     6. Узгодження строкiв. Незважаючи на пункти 3 i 5 статтi 3 цiєї Угоди:

     a) Україна не зобов'язується отримувати та здiйснювати обмiн iнформацiєю за календарний рiк, що передує календарному року, за який вимагається надати подiбну iнформацiю до СВД iноземними фiнансовими установами, що беруть участь, вiдповiдно до постанов Мiнiстерства фiнансiв США; та

     b) Україна не зобов'язується починати обмiн iнформацiєю ранiше дати, до якої вимагається подавати подiбну iнформацiю iноземними фiнансовими установами, що беруть участь, до СВД вiдповiдно до постанов Мiнiстерства фiнансiв США.

     7. Узгодження визначень з актами Мiнiстерства Фiнансiв Сполучених Штатiв.

     Незважаючи на статтю 1 цiєї Угоди та поняття, визначенi у додатках до цiєї Угоди, при виконаннi цiєї Угоди, Україна може використовувати, та може дозволити фiнансовим установам України використовувати визначення, якi вiдповiдають актам Мiнiстерства Фiнансiв Сполучених Штатiв Америки замiсть вiдповiдних визначень у цiй Угодi, за умови що таке застосування не буде порушувати цiлей цiєї Угоди.

Стаття 5
Спiвпраця у виконаннi вимог та примусове виконання

     1. Незначнi та адмiнiстративнi помилки.

     Компетентний орган США повiдомляє компетентний орган України, якщо компетентний орган США обґрунтовано вважає, що адмiнiстративнi помилки або iншi незначнi помилки могли призвести до отримання недостовiрної або неповної iнформацiйної звiтностi або iншого порушення цiєї Угоди. Компетентний орган України застосовує своє нацiональне законодавство (у тому числi застосування вiдповiдних штрафних санкцiй) для отримання достовiрної та/або повної iнформацiї або усунення iнших порушень цiєї Угоди.

     2. Значне невиконання зобов'язань.

     a) Компетентний орган США повiдомляє компетентний орган України, коли компетентний орган США виявив значне невиконання зобов'язань згiдно цiєї Угоди стосовно звiтної фiнансової установи України. Компетентний орган України застосовує своє нацiональне законодавство (у тому числi вiдповiднi штрафнi санкцiї) для усунення значного невиконання зобов'язань, як вказано в повiдомленнi.

     b) Якщо такi примусовi дiї не призведуть до виконання зобов'язань протягом 18 мiсяцiв пiсля першого направлення Компетентним органом США повiдомлення про значне невиконання зобов'язань, Сполученi Штати будуть вважати звiтну фiнансову установу України, такою фiнансовою установою, що не бере участь, згiдно пiдпункту 2(b).

     3. Залучення постачальникiв послуг третьої сторони. Україна може дозволити звiтним фiнансовим установам України використовувати послуги постачальникiв третьої сторони для виконання зобов'язань, покладених на такi звiтнi фiнансовi установи Україною, у порядку, передбаченому у цiй Угодi, але за виконання цих зобов'язань продовжують нести вiдповiдальнiсть звiтнi фiнансовi установи України.

     4. Запобiгання ухилень вiд виконання зобов'язань.

     Україна повинна вжити заходiв для того, щоб, за необхiдностi, запобiгти ухиленню фiнансовою установою вiд виконання зобов'язань щодо звiтностi, передбаченої цiєю Угодою.

Стаття 6
Взаємнi зобов'язання щодо збiльшення ефективностi обмiну iнформацiєю та прозоростi

     1. Умови по транзитним платежам та валовiй виручцi.

     Сторони готовi до спiвробiтництва мiж собою та партнерськими юрисдикцiями для розробки практичного ефективного альтернативного пiдходу для досягнення стратегiчних цiлей щодо стягнення з iноземних транзитних платежiв та валової виручки, щоб мiнiмiзувати навантаження.

     2. Документацiя рахункiв, вiдкритих станом на 30 червня 2014 року.

     Що стосується пiдзвiтних американських рахункiв, вiдкритих звiтними фiнансовими установами України до 30 червня 2014 року включно, Україна зобов'язується визначити до 1 сiчня 2017 року для звiтностi за 2017 рiк та наступнi роки правила, що потребують вiд звiтних фiнансових установ України на отримання iнформацiї щодо IНПП США кожної зазначеної американської особи, згiдно з вимогами пiдпункту 2 (а) статтi 2 цiєї Угоди.

Стаття 7
Послiдовнiсть у застосуваннi FATCA до партнерських юрисдикцiй

     1. Українi надаються переваги на будь-яких бiльш вигiдних умовах вiдповiдно до статтi 4 або Додатку I до цiєї Угоди стосовно застосування FATCA до фiнансових установ України, що надаються iншiй партнерськiй юрисдикцiї вiдповiдно до пiдписаної двосторонньої угоди, згiдно з якою iнша партнерська юрисдикцiя зобов'язаний виконувати тi самi умови, що i Україна, якi мiстяться в статтях 2 та 3 цiєї Угоди та пiдлягають таким самим умовам, що викладенi у статтях 2 i 3 та з 5 по 9 статтi цiєї Угоди.

     2. Сполученi Штати повiдомляють Україну про будь-якi бiльш вигiднi умови i такi умови застосовуються автоматично згiдно з цiєю Угодою в якостi таких, що зазначенi в цiй Угодi та починають дiяти з дати пiдписання угоди, включаючи такi вигiднi умови, якщо Україна письмово не вiдхиляє їх застосування.

Стаття 8
Консультацiї та змiни

     1. У випадку виникнення труднощiв у запровадженнi цiєї Угоди, будь-яка iз Сторiн може запитувати про консультацiї з метою напрацювання вiдповiдних заходiв для забезпечення виконання цiєї Угоди.

     2. До цiєї Угоди можуть вноситися змiни за взаємною письмовою згодою обох Сторiн. Якщо iнше не погоджено, набрання чинностi ними вiдбувається у вiдповiдностi iз процедурами, вказаними в пунктi 1 статтi 10 цiєї Угоди.

Стаття 9
Додатки

     Додатки становлять невiд'ємну частину цiєї Угоди.

Стаття 10
Термiн дiї Угоди

     1. Ця Угода набирає чинностi з дати письмового повiдомлення Україною Сполучених Штатiв про завершення всiх внутрiшнiх процедур, необхiдних для набрання чинностi цiєю Угодою.

     2. Кожна Сторона може припинити дiю цiєї Угоди шляхом направлення вiдповiдного письмового повiдомлення iншiй Сторонi. Угода припиняє свою дiю з першого дня мiсяця, що настає по закiнченню 12 мiсяцiв з дати такого повiдомлення.

     3. Сторони повиннi до кiнця 31 грудня 2018 року сумлiнно провести консультацiї про внесення до цiєї Угоди необхiдних змiн та доповнень, якi вiдображають виконання зобов'язань, викладених у статтi 6 цiєї Угоди.

     На посвiдчення чого тi, що нижче пiдписалися, вiдповiдним чином на те уповноваженi своїми Урядами, пiдписали цю Угоду.

     Вчинено в м. _______ "___" ____________, 20__ р. в двох примiрниках, українською та англiйською мовами, причому всi тексти мають однакову силу.

За Уряд України: За Уряд Сполучених Штатiв Америки:
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.