ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

10.04.2020 N 08-3/16-01/7/3654

 

Митницям Держмитслужби


Про справляння спецiального мита

     Надсилаємо для використання в роботi постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 березня 2020 року N 261 "Про внесення змiни до пункту 1 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 липня 2019 р. N 624" (далi - постанова N 261) (копiя додається), яка набирає чинностi з дня її опублiкування (газета "Урядовий кур'єр" N 68 вiд 09.04.2020).

     Постановою N 261 з 15 квiтня 2020 року запроваджується справляння спецiального мита у розмiрi 65 вiдсоткiв вiд митної вартостi для всiх типiв вугiлля за кодом згiдно з УКТЗЕД 2701 (крiм антрацитового вугiлля для всiх категорiй вантажоотримувачiв за кодом згiдно з УКТЗЕД 2701 11 00 00; бiтумiнозного вугiлля та коксiвного вугiлля для металургiйної промисловостi за кодами 2701 12 10 00, 2701 12 90 00, 2701 19 00 00 згiдно з УКТЗЕД, а також вугiлля марки Пiсне ("П"), вiдповiдно до ДСТУ 3472:2015 "Вугiлля буре, кам'яне та антрацит" за кодами згiдно з УКТЗЕД 2701 12 90 00, 2701 19 00 00 для виробникiв електричної та теплової енергiї), походженням з Росiйської Федерацiї, що ввозяться на митну територiю України у митному режимi iмпорту.

     У разi неможливостi достовiрно встановити країну походження товарiв, щодо яких застосовується спецiальне мито, такi товари випускаються у вiльний обiг на митнiй територiї України за умови сплати спецiального мита.

     Вiдповiдно до Класифiкатора видiв надходжень бюджету, що контролюються митними органами, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20.09.2012 N 1011 "Про затвердження вiдомчих класифiкаторiв iнформацiї з питань державної митної справи, якi використовуються у процесi оформлення митних декларацiй", при здiйсненнi митного оформлення зазначених вище товарiв у графi 47 митної декларацiї зазначається код виду надходження "030" - спецiальне мито на товари походженням з Росiйської Федерацiї.

     Щодо документального пiдтвердження походження товарiв, до яких запроваджується справляння спецiального мита повiдомляємо наступне.

     Вiдповiдно до частини першої та другої статтi 36 Митного кодексу України (далi - Кодекс) країна походження товару визначається з метою оподаткування товарiв, що перемiщуються через митний кордон України, застосування до них заходiв нетарифного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi, заборон та/або обмежень щодо перемiщення через митний кордон України. Країною походження товару вважається країна, в якiй товар був повнiстю вироблений або пiдданий достатнiй переробцi вiдповiдно до критерiїв, встановлених Кодексом.

     Статтею 43 Кодексу передбачено, що до документiв, якi пiдтверджують країну походження товару, вiдносяться:

     сертифiкат про походження товару, або

     засвiдчена декларацiя про походження товару, або

     декларацiя про походження товару, або сертифiкат про регiональне найменування товару.

     Країна походження товару заявляється (декларується) митному органу шляхом зазначення назви країни походження товару та вiдомостей про документи, що пiдтверджують походження товару, у митнiй декларацiї.

     Вiдповiдно до частини другої статтi 44 Кодексу у разi перемiщення товарiв через митний кордон України країна походження товару заявляється (декларується) митному органу в обов'язковому порядку лише у разi, якщо це необхiдно для застосування митно-тарифних заходiв регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi, кiлькiсних обмежень (квот), iнших заходiв економiчного або торговельного характеру, що здiйснюються в односторонньому порядку або вiдповiдно до двостороннiх чи багатостороннiх мiжнародних договорiв, укладених вiдповiдно до закону, або заходiв, що здiйснюються вiдповiдно до закону для забезпечення здоров'я населення чи суспiльного порядку, а також у разi, якщо в митного органу є пiдстави для пiдозри в тому, що товар походить з країни, товари якої забороненi до перемiщення через митний кордон України згiдно iз законодавством України.

     Таким чином, для забезпечення справляння спецiального мита при iмпортi в Україну вугiлля необхiдна наявнiсть одного з електронних (сканованих) копiй паперових документiв про походження товарiв, засвiдчених електронним цифровим пiдписом декларанта або уповноваженої ним особи, про якi йдеться у статтi 43 Кодексу, або iнших документiв про походження товару, визначених мiжнародними угодами про вiльну торгiвлю, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України.

     З урахуванням викладеного та з метою уникнення затримок митного оформлення вугiлля, керiвникам митниць довести до постачальникiв вугiлля вимоги щодо обов'язкового декларування країни походження при його iмпортi в Україну, зокрема шляхом отримання вiд компетентних органiв у країнi експорту сертифiкатiв про походження або зазначення виробниками, продавцями, експортерами (постачальниками) країни походження вугiлля на комерцiйному рахунку чи будь-якому iншому документi, який стосується товару (документ може бути засвiдчено державною органiзацiєю або компетентним органом).

     Додаток: у 1 прим, на 1 арк.

Заступник Голови Денис ШЕНДРИК
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.