ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України з метою збереження довкiлля щодо посилення вiдповiдальностi за дiї, спрямованi на забруднення атмосферного повiтря та знищення або пошкодження об'єктiв рослинного свiту

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У Кодексi України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

     1) у статтi 77:

     в абзацi другому частини першої слова "вiд п'яти до п'ятнадцяти" замiнити словами "вiд дев'яноста до двохсот сiмдесяти", а слова "вiд п'ятнадцяти до п'ятдесяти" замiнити словами "вiд двохсот сiмдесяти до дев'ятисот";

     в абзацi другому частини другої слова "вiд п'ятнадцяти до п'ятдесяти" замiнити словами "вiд двохсот сiмдесяти до дев'ятисот", а слова "вiд тридцяти п'яти до шiстдесяти" замiнити словами "вiд шiстсот тридцяти до однiєї тисячi восьмисот";

     2) у статтi 771:

     у частинi першiй:

     в абзацi першому слова "дозволу органiв державного контролю у галузi охорони навколишнього природного середовища або з порушенням умов такого дозволу, а так само невжиття особою, яка одержала дозвiл на випалювання зазначеної рослинностi або її залишкiв та опалого листя, заходiв щодо своєчасного їх гасiння" замiнити словами "дотримання порядку, встановленого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони навколишнього природного середовища";

     в абзацi другому слова "вiд десяти до двадцяти" замiнити словами "вiд ста вiсiмдесяти до трьохсот шiстдесяти", а слова "вiд п'ятдесяти до сiмдесяти" замiнити словами "вiд дев'ятисот до однiєї тисячi двохсот шiстдесяти";

     в абзацi другому частини другої слова "вiд двадцяти до сорока" замiнити словами "вiд трьохсот шiстдесяти до семисот двадцяти", а слова "вiд сiмдесяти до ста" замiнити словами "вiд однiєї тисячi двохсот шiстдесяти до однiєї тисячi восьмисот".

     2. У Кримiнальному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 25 - 26, ст. 131):

     1) в абзацi другому частини першої статтi 241 слова "вiд ста до двохсот" замiнити словами "вiд однiєї тисячi восьмисот до трьох тисяч шестисот";

     2) в абзацi другому частини першої статтi 245 слова "вiд трьохсот до п'ятисот" замiнити словами "вiд п'яти тисяч чотирьохсот до дев'яти тисяч".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України у мiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом прийняти нормативно-правовi акти, необхiднi для реалiзацiї цього Закону.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
13 квiтня 2020 року
N 556-IX

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.