ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

IНДИВIДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦIЯ

13.05.2020 N 1989/6/99-00-07-03-02-06/IПК


     Державна податкова служба України розглянула щодо оподаткування ПДВ операцiй з постачання дезiнфекцiййих засобiв на митнiй територiї України та, керуючись статтею 52 роздiлу II Податкового кодексу України (далi - ПКУ), повiдомляє.

     Як зазначено у зверненнi, Товариство є науково-виробничою компанiєю, яка здiйснює господарську дiяльнiсть в сферi виробництва та оптової торгiвлi добрив та дезiнфекцiйних засобiв. При цьому Товариством порушуються питання щодо оподаткування ПДВ операцiй з постачання дезiнфекцiйних засобiв на митнiй територiї України у випадку вiдсутностi поданої декларацiї про вiдповiднiсть технiчним регламентам щодо медичних виробiв та нанесення знаку вiдповiдностi на упаковку товару.

     Вiдносини, що виникають у сферi справляння податкiв i зборiв, регулюються нормами ПКУ (пункт 1.1 статтi 1 роздiлу I ПКУ).

     Правовi основи оподаткування податком на додану вартiсть (далi - ПДВ) встановлено роздiлами I, V та пiдроздiлом 2 роздiлу XX ПКУ.

     Законом України вiд 30 березня 2020 року N 540-IX "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв, спрямованих на забезпечення додаткових соцiальних та економiчних гарантiй у зв'язку з поширенням коронавiрусної хвороби (COVID-19)" викладено у новiй редакцiї пункт 71 пiдроздiлу 2 роздiлу XX ПКУ.

     Вiдповiдно до пункту 71 пiдроздiлу 2 роздiлу XX ПКУ тимчасово, на перiод, що закiнчується останнiм календарним днем мiсяця, в якому завершується дiя карантину, встановленого Кабiнетом Мiнiстрiв України на всiй територiї України з метою запобiгання поширенню на територiї України коронавiрусної хвороби (COVID-19), звiльняються вiд оподаткування ПДВ операцiї з:

     ввезення на митну територiю України товарiв (в тому числi лiкарських засобiв, медичних виробiв та/або медичного обладнання), необхiдних для виконання заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню i поширенню, локалiзацiю та лiквiдацiю спалахiв, епiдемiй та пандемiй коронавiрусної хвороби (COVID-19), перелiк яких визначено Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     постачання на митнiй територiї України товарiв (в тому числi лiкарських засобiв, медичних виробiв та/або медичного обладнання), необхiдних для виконання заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню i поширенню, локалiзацiю та лiквiдацiю спалахiв, епiдемiй та пандемiй коронавiрусної хвороби (COVID-19), перелiк яких визначено Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Перелiк товарiв (у тому числi лiкарських засобiв, медичних виробiв та/або медичного обладнання), необхiдних для виконання заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню i поширенню, локалiзацiю та лiквiдацiю спалахiв, епiдемiй та пандемiй гострої респiраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2, якi звiльняються вiд сплати ввiзного мита та операцiї з ввезення яких на митну територiю України та/або операцiї з постачання яких на митнiй територiї України звiльняються вiд оподаткування податком на додану вартiсть, затверджено постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 березня 2020 року N 224, iз змiнами, внесеними постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08 квiтня 2020 року N 271 (далi - Перелiк N 224).

     При цьому до роздiлу "Дезiнфекцiйнi засоби, антисептики та обладнання для проведення дезiнфекцiї, що необхiднi для здiйснення заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню i поширенню, локалiзацiю та лiквiдацiю спалахiв, епiдемiй та пандемiй гострої респiраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2" Перелiку N 224, зокрема, включено дезiнфiкуючий засiб для обробки поверхонь (за кодом згiдно з УКТЗЕД 3808) та дезiнфiкуючий засiб для обробки рук i шкiри (за кодом згiдно з УКТЗЕД 3808).

     Згiдно з примiтками до Перелiку N 224 основною пiдставою для звiльнення вiд оподаткування ПДВ та вiд сплати ввiзного мита товарiв, що ввозяться на митну територiю України, є вiдповiднiсть таких товарiв назвi товару (медичного виробу, основного компонента), мiжнародному непатентованому найменуванню (назвi) лiкарського засобу, якi зазначенi у Перелiку N 224.

     Для цiлей Перелiку N 224:

     медичнi вироби означають медичнi вироби, активнi медичнi вироби у значеннi, наведеному в Технiчному регламентi щодо медичних виробiв, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02 жовтня 2013 року N 753 (Офiцiйний вiсник України, 2013 р., N 82, ст. 3046), Технiчному регламентi, щодо, медичних виробiв для дiагностики in vitro, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02 жовтня 2013 року N 754 (Офiцiйний вiсник України, 2013 р., N 82, ст. 3047), Технiчному регламентi щодо активних медичних виробiв, якi iмплантують, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02 жовтня 2013 року N 755 (Офiцiйний вiсник України, 2013 р., N 82, ст. 3048);

     термiн "засоби iндивiдуального захисту" вживається у значеннi, наведеному в Технiчному регламентi засобiв iндивiдуального захисту, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 серпня 2008 року N 761 (Офiцiйний вiсник України, 2008 року, N 66, ст. 2216), або Технiчному регламентi щодо медичних виробiв, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02 жовтня 2013 р. N 753 (Офiцiйний вiсник України, 2013 року, N 82, ст. 3046).

     Для вiднесення товарiв, зазначених у роздiлi "Медичнi вироби, медичне обладнання та iншi товари, що необхiднi для здiйснення заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню i поширенню, локалiзацiю та лiквiдацiю спалахiв, епiдемiй та пандемiй гострої респiраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2", до товарiв, необхiдних для здiйснення заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню i поширенню, локалiзацiю та лiквiдацiю спалахiв, епiдемiй та пандемiй гострої респiраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2, якi звiльняються вiд сплати ввiзного мита та операцiї з ввезення яких на митну територiю України та/або операцiї з постачання яких на митнiй територiї України звiльняються вiд оподаткування ПДВ, повинно бути подано:

     декларацiю про вiдповiднiсть та нанесено на товар або на його упаковку, а також на супровiднi документи, якщо такi документи передбаченi вiдповiдним технiчним регламентом, знак вiдповiдностi технiчним регламентам згiдно з правилами та умовами його нанесення, визначеними у вказаних вище технiчних регламентах; або

     повiдомлення Мiнiстерства охорони здоров'я України про введення в обiг та/або експлуатацiю медичних виробiв (медичних виробiв для дiагностики in vitro, активних медичних виробiв, якi iмплантують), стосовно яких не виконанi вимоги технiчних регламентiв, або повiдомлення Державної служби з питань працi про введення в обiг засобiв iндивiдуального захисту, стосовно яких не виконанi вимоги технiчних регламентiв.

     У разi здiйснення операцiй, звiльнених вiдповiдно до пункту 71 пiдроздiлу 2 роздiлу XX ПКУ, положення пункту 198.5 статтi 198 роздiлу V ПКУ та положення статтi 199 роздiлу V ПКУ не застосовуються щодо таких операцiй.

     Норми пункту 71 пiдроздiлу 2 роздiлу XX ПКУ застосовуються до операцiй з постачання товарiв, визначених Перелiком N 224, що здiйсненi в перiод, починаючи з 17 березня 2020 року, i до останнього числа мiсяця, в якому завершується дiя карантину, встановленого Кабiнетом Мiнiстрiв України на всiй територiї України з метою запобiгання поширенню на територiї України коронавiрусної хвороби (COVID-19).

     Враховуючи викладене та виходячи iз аналiзу норм ПКУ i вказаних вище нормативно-правових актiв, опису питання i фактичних обставин, наявних у зверненнi, операцiї з постачання на митнiй територiї України товарiв (у тому числi дезiнфекцiйних засобiв), включених до Перелiку N 224, що здiйсненi у перiод, починаючи з 17 березня 2020 року i до останнього числа мiсяця, в якому завершується дiя зазначеного вище карантину, звiльняються вiд оподаткування ПДВ вiдповiдно до Пункту 71 пiдроздiлу 2 роздiлу XX ПКУ.

     Такий режим звiльнення вiд оподаткування ПДВ застосовується на усiх етапах постачання товарiв (у тому числi дезiнфекцiйних засобiв), включених до Перелiку N 224, незалежно вiд дати їх виробництва та походження (вiтчизняного виробництва чи ввезених на митну територiю України), а також незалежно вiд статусу покупця таких товарiв чи форми власностi.

     При цьому вимоги, якi встановленi у примiтках до Перелiку N 224, щодо подання декларацiї про вiдповiднiсть технiчним регламентам та нанесення на товар або на його упаковку знаку вiдповiдностi технiчним регламентам згiдно з правилами та умовами його нанесення, визначеними у вказаних вище технiчних регламентах, стосуються товарiв, зазначених у роздiлi "Медичнi вироби, медичне обладнання та iншi товари, що необхiднi для здiйснення заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню i поширенню, локалiзацiю та лiквiдацiю спалахiв, епiдемiй та пандемiй гострої респiраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2" Перелiку N 224.

     Податкова консультацiя має iндивiдуальний характер i може використовуватися виключно платником податкiв, якому надано таку консультацiю (пункт 52.2 статтi 52 роздiлу II ПКУ).

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.