ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

22.05.2020 N 15/15-01-01/7/1193

 

Митницi Держмитслужби

Термiново!


Щодо внесення змiн до Податкового Кодексу України

     Iнформуємо, що 22.05.2020 у виданнi "Голос України N 84 (7341) опублiковано Закон України N 466-IX "Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адмiнiстрування податкiв, усунення технiчних та логiчних неузгодженостей у податковому законодавствi" (далi - Закон).

     Пунктом 1 роздiлу II "Прикiнцевi положення" Закону встановлено, що Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його офiцiйного опублiкування, за деяким виключенням.

     Зокрема, набирають чинностi наступнi змiни у правилах оподаткування податком на додану вартiсть при здiйсненнi операцiй iз ввезення товарiв на митну територiю України:

     пункт 112 роздiлу I Закону:

     у пунктi 197.2 статтi 197 Податкового кодексу України (далi - Кодекс) абзац перший доповнено словами "та/або правил мiжнародних договорiв України, згода на обов'язковiсть яких надана у встановленому законодавством порядку" (коди пiльги зi сплати податку на додану вартiсть 062 та 063 згiдно Класифiкатора звiльнень вiд сплати митних платежiв при ввезеннi товарiв на митну територiю України, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20 вересня 2012 року N 1011 (iз змiнами));

     у пунктi 197.18 статтi 197 Кодексу слова "суб'єктами спецiального режиму оподаткування, встановленого статтею 209 цього Кодексу" замiнити словами "сiльськогосподарськими виробниками" (код пiльги зi сплати податку на додану вартiсть 149 згiдно Класифiкатора звiльнень вiд сплати митних платежiв при ввезенш товарiв на митну територiю України, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20 вересня 2012 року N 1011 (iз змiнами))

     пункт 155 роздiлу I Закону:

     У пiдроздiлi 2 роздiлу XX "Перехiднi положення" Кодексу:

     пункт 64 викладено у такiй редакцiї:

     "64. Тимчасово, до 31 грудня 2022 року, звiльняються вiд оподаткування податком на додану вартiсть операцiї з ввезення на митну територiю України та постачання на митнiй територiї України транспортних засобiв, оснащених виключно електричними двигунами (одним чи декiлькома), що зазначенi у товарнiй пiдкатегорiї 8703 90 10 10 згiдно з УКТ ЗЕД (в тому числi вироблених в Українi) (код пiльги зi сплати податку на додану вартiсть 181 згiдно Класифiкатора звiльнень вiд сплати митних платежiв при ввезеннi товарiв на митну територiю України, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20 вересня 2012 року N 1011 (iз змiнами));

     В абзацi першому пункту 65:

     цифри i слово "2020 року" замiнити цифрами i словом "2022 року";

     доповнити цифрами "8517 61 00 00; 8517 62 00 00; 8517 70 90 00; 8517 70 19 90; 8507 20 80 90; 8471 41 00 00; 8471 49 00 00; 8471 70 50 00; 8504 40 30 00" (положення щодо надання розстрочення сплати податку на додану вартiсть).

     Звертаємо увагу на необхiдностi врахування зазначених змiн до Кодексу пiд час митного оформлення товарiв.

Директор Департаменту Олексiй ЛИШЕНКО
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.