ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

28.05.2020 N 16-3/16-01/7/5322

 

Митницям Держмитслужби


Про застосування заходiв захисту нацiонального товаровиробника

     Для керiвництва та використання в роботi надсилаємо повiдомлення Мiжвiдомчої комiсiї з мiжнародної торгiвлi (далi - Комiсiя) про застосування попереднiх антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну сталевих крiплень походженням з Китайської Народної Республiки та про продовження дiї антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну виробiв, виготовлених з чорних металiв без електричної iзоляцiї (за винятком виробiв з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi та виробiв для цивiльної авiацiї) походженням з Китайської Народної Республiки у зв'язку iз закiнченням строку їх застосування, якi опублiковано у газетi "Урядовий кур'єр" вiд 28.05.2020 N 100 (додаються).

     1. Комiсiя 22 травня 2020 року прийняла рiшення N АД-447/2020/4411-03 "Про застосування попереднiх антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну сталевих крiплень походженням з Китайської Народної Республiки", згiдно з яким строком на 4 мiсяцi запроваджено справляння попереднього антидемпiнгового мита за ставкою 19,75 вiдс. щодо iмпорту в Україну товару, що має такий опис:

     вироби з чорних металiв, з рiзьбою, а саме: гвинти, болти та гайки, що класифiкуються за кодами 7318 15 69 90, 7318 15 81 90, 7318 15 89 90, 7318 15 90 90, 7318 16 91 90, 7318 16 99 90 згiдно з УКТЗЕД походженням з Китайської Народної Республiки.

     Iмпорт на митну територiю України товару, що є об'єктом застосування попереднiх антидемпiнгових заходiв, без сертифiката про походження або iнших документiв про походження товару, визначених мiжнародними угодами про вiльну торгiвлю, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, та в разi неможливостi визначення його походження здiйснюється зi сплатою попереднього антидемпiнгового мита за ставкою 19,75 вiдсотка.

     Рiшення Комiсiї вiд 22.05.2020 N АД-447/2020/4411-03 набирає чинностi з дня опублiкування повiдомлення про нього у газетi "Урядовий кур'єр", тобто з 29.05.2020.

     2. Комiсiя 22 травня 2020 року прийняла рiшення N АД-448/2020/4411-03 "Про результати проведення перегляду антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну виробiв, виготовлених з чорних металiв без електричної iзоляцiї (за винятком виробiв з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi та виробiв для цивiльної авiацiї) походженням з Китайської Народної Республiки у зв'язку iз закiнченням строку їх застосування", згiдно з яким:

     завершила перегляд антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну виробiв, виготовлених з чорних металiв без електричної iзоляцiї (за винятком виробiв з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi та виробiв для цивiльної авiацiї) походженням з Китайської Народної Республiки у зв'язку iз закiнченням строку їх застосування, порушений рiшенням Комiсiї 17.07.2019 N АД-420/2019/4411-03;

     вирiшила продовжити дiю антидемпiнгових заходiв, застосованих рiшенням Комiсiї вiд 23.07.2008 АД-183/2008/143-48 "Про застосування остаточних антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну виробiв, виготовлених з чорних металiв, без електричної iзоляцiї (за винятком виробiв з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi та виробiв для цивiльної авiацiї) походженням з Китайської Народної Республiки" термiном на п'ять рокiв з моменту набрання чинностi цим рiшенням.

     Рiшення Комiсiї вiд 22.05.2020 N АД-448/2020/4411-03 набирає чинностi з дня опублiкування повiдомлення про нього у газетi "Урядовий кур'єр", тобто з 29.05.2020.

     Вiдповiдно до рiшення Комiсiї вiд 23.07.2008 N АД-183/2008/143-48 антидемпiнговi заходи щодо iмпорту в Україну виробiв, виготовлених з чорних металiв, без електричної iзоляцiї (за винятком виробiв з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi та виробiв для цивiльної авiацiї) походженням з Китайської Народної Республiки застосовуються вiдповiдно до нижченаведеного опису товарiв, шляхом запровадження справляння остаточного антидемпiнгового мита, розмiр ставки якого становить 123 вiдс.:

     кручений дрiт, троси, канати, з найбiльшим розмiром поперечного перерiзу не бiльше як 3 мм (класифiкуються згiдно з УКТ ЗЕД за кодами 7312 10 51 00, 7312 10 59 00 (вiдповiдно до рiшення), що вiдповiдає наступним кодам УКТ ЗЕД версiї 2012 - 7312 10 41 00, 7312 10 49 00);

     оцинкований кручений дрiт з розмiром поперечного перерiзу понад 3 мм (класифiкується згiдно з УКТ ЗЕД за кодом 7312 10 75 00 (вiдповiдно до рiшення), що вiдповiдає наступному коду УКТ ЗЕД версiї 2012 - 7312 10 65 00);

     троси, канати (включаючи троси у закритих бухтах) без покриття або тiльки оцинкованi, найбiльший розмiр поперечного перерiзу яких понад 3 мм, але не бiльше як 24 мм (класифiкуються згiдно з УКТ ЗЕД за кодами 7312 10 82 00, 7312 10 84 00 (вiдповiдно до рiшення), що вiдповiдає наступним кодам УКТ ЗЕД версiї 2012 - 7312 10 81 00, 7312 10 83 00);

     троси, канати (включаючи троси у закритих бухтах) з покриттям, крiм оцинкованих (класифiкується згiдно з УКТ ЗЕД за кодом 7312 10 99 00 (вiдповiдно до рiшення), що вiдповiдає наступному коду УКТ ЗЕД версiї 2012 - 7312 10 98 00).

     Iмпорт на митну територiю України вищезазначеного товару, без сертифiката про походження та неможливостi визначення його походження здiйснюється зi сплатою остаточного антидемпiнгового мита за ставкою 123 вiдсотка.

     Додаток: на 3 арк. у 1 прим.

В.о. заступника директора департаменту - начальника управлiння походження товарiв та Митного тарифу Департаментумитно-тарифного та нетарифного регулювання Володимир СТОРОЖЧУК
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.