ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо посилення захисту телекомунiкацiйних мереж

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. Статтю 147 Кодексу України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 147. Порушення правил охорони телекомунiкацiйних мереж

     Порушення правил охорони телекомунiкацiйних мереж або пошкодження телекомунiкацiйної мережi чи технiчних засобiв телекомунiкацiї, чи споруд електрозв'язку, що входять до складу телекомунiкацiйної мережi, -

     тягнуть за собою накладення штрафу на громадян вiд ста до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i на посадових осiб - вiд трьохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян".

     2. Статтю 360 Кримiнального кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 25 - 26, ст. 131) викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 360. Умисне пошкодження або руйнування телекомунiкацiйної мережi

     1. Умисне пошкодження або руйнування телекомунiкацiйної мережi чи технiчних засобiв телекомунiкацiї, чи споруд електрозв'язку, що входять до складу телекомунiкацiйної мережi, якщо такi дiї спричинили припинення надання телекомунiкацiйних послуг, -

     караються штрафом вiд однiєї тисячi до трьох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або громадськими роботами на строк до ста двадцяти годин, або обмеженням волi на строк вiд одного до трьох рокiв.

     2. Тi самi дiї, вчиненi повторно або за попередньою змовою групою осiб, або загальнонебезпечним способом, -

     караються штрафом вiд трьох тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або позбавленням волi на строк вiд трьох до п'яти рокiв.

     3. Дiї, передбаченi частинами першою або другою цiєї статтi, якщо вони заподiяли майнову шкоду у великому розмiрi або спричинили тяжкi наслiдки, -

     караються штрафом вiд п'ятнадцяти тисяч до двадцяти п'яти тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або позбавленням волi на строк вiд шести до восьми рокiв.

     Примiтка.

     1. У цiй статтi майнова шкода визнається заподiяною у великому розмiрi, якщо її розмiр у тисячу i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян.

     2. Тяжкими наслiдками у цiй статтi вважаються дiї, що спричинили припинення надання телекомунiкацiйних послуг на критично важливi об'єкти iнфраструктури".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом двох мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
13 травня 2020 року
N 600-IX

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.