ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

03.06.2020 N 16-4/16-02-02/7/1302

 

Митницi Держмитслужби
Спецiалiзована лабораторiя з питань експертизи та дослiджень Держмитслужби


Про оподаткування акцизним податком iмпорту нафтопродуктiв

     23 травня 2020 року набув чинностi Закон України вiд 16 сiчня 2020 року N 466-IX "Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адмiнiстрування податкiв, усунення технiчних та логiчних неузгодженостей у податковому законодавствi" (далi - Закон 466-IX), яким зокрема передбачено встановлення акцизного податку на дизельне паливо з доданими важко-леткими фракцiями рiдкого палива, мiнерального масла (олив) тощо.

2710 19 62 00 - 2710 19 68,
2710 19 71 00,
2710 19 75 00,
2710 19 99 00,
2710 20 31 00,
2710 20 35 00,
2710 20 39 00
Палива рiдкi, на основi газойлiв (дизпаливо), менш як 85 об. % яких, включаючи витрати, переганяється при температурi 350° C (за методом ISO 3405, еквiвалентним методу ASTM D 86), крiм палива пiчного побутового євро за 1000 лiтрiв 213,50

     Згiдно з Законом 466-IX до пiдакцизних товарiв належать не всi нафтопродукти, що класифiкуються за зазначеними вище в таблицi кодами, а тiльки сумiшi газойлiв (зокрема, дизпалива), менш як 85 об. % яких, включаючи витрати, переганяється при температурi 350 °С (за методом ISO 3405, еквiвалентним методу ASTM D 86), крiм палива пiчного побутового. У той же час акцизним податком не оподатковуються базовi оливи та аналогiчнi нафтопродукти, якi пiд час фракцiйної розгонки за методом ISO 3405 за температури 350 °С зазвичай переганяються у кiлькостi до 35 об. %.

     З огляду на це основною пiдставою для нарахування акцизного податку на нафтопродукти є вiдповiднiсть таких товарiв опису: "Палива рiдкi, на основi газойлiв (дизпаливо), менш як 85 об. % яких, включаючи витрати, переганяється при температурi 350°С (за методом ISO 3405, еквiвалентним методу ASTM D 86), крiм палива пiчного побутового".

     Згiдно з УКТЗЕД звичайнi газойлi класифiкуються за кодами 2710 19 31 - 2710 19 48 00. Проте навмисне додання до газойлiв важко-летких фракцiй рiдкого палива, мiнерального масла (олив) тощо дозволяло отримати штучнi сумiшi, якi не вiдповiдали положенню додаткової примiтки (е) до групи 27 (термiн "газойлi" означає важкi дистиляти, зазначенi в пунктi (d), 85 об. % яких (включаючи втрати) або бiльше переганяється при температурi 350 °С). А саме виготовляються сумiшi менш як 85 об. % яких, включаючи витрати, переганяється при температурi 350 °С.

     Такi штучно створенi сумiшi класифiкуються за iншими кодами УКТЗЕД 2710 19 62 00 - 2710 19 68, 2710 19 71 00, 2710 19 75 00, 2710 19 99 00, 2710 20 31 00, 2710 20 35 00, 2710 20 39 00 та не обкладалися акцизним податком.

     Зазначена вище норма Закону 466-IX спрямована на унеможливлення iмпорту газойлiв, зокрема дизельного палива змiшаних з важко-леткими фракцiями рiдкого палива, мiнерального масла (олив) тощо без сплати акцизного податку. Проте для адмiнiстрування цiєї норми необхiдно залучати митнi лабораторiї для iдентифiкацiї нафтопродуктiв. Вiдбiр зразкiв та їх експертиза є причиною затримок митного оформлення нафтопродуктiв та фiнансових витрат (простiй транспорту, складське зберiгання та iнше). Тому при здiйсненнi митного контролю необхiдно приймати виваженi рiшення про необхiднiсть вiдбору зразкiв. При цьому необхiдно ураховувати позитивну iсторiю iмпортера, iнформацiю на пакуваннi нафтопродуктiв, зовнiшнi властивостi нафтопродуктiв (колiр, твердiсть, пластичнiсть, в'язкiсть рухливiсть, текучiсть тощо) та здатнiсть переганятися при атмосферному тиску згiдно з ISO 3405 i iнше. Керiвникам митниць вжити заходи щодо недопущення випадкiв, коли проби iдентичних товарiв будуть часто або постiйно направлятися в митнi експертнi лабораторiї, а отриманi висновки дослiджень не впливатимуть на нарахування акцизного податку.

     З огляду на мету зазначеного вище положення Закону 466-IX товари, що ввозяться на митну територiю України та декларуються за кодами: 2710 19 62 00 - 2710 19 68, 2710 19 71 00, 2710 19 75 00, 2710 19 99 00, 2710 20 31 00, 2710 20 35 00, 2710 20 39 00 не оподатковуються акцизним податком, якщо цi товари не є сумiшами на основi газойлiв (дизельного палива) з доданими важко-леткими фракцiями рiдкого палива, мiнерального масла (олив) тощо.

     Насамперед, товарами, якi класифiкуються за кодами 2710 19 62 00 - 2710 19 68, 2710 19 71 00, 2710 19 75 00, 2710 19 99 00, 2710 20 31 00, 2710 20 35 00, 2710 20 39 00 та не пiдлягають оподаткуванню акцизним податком згiдно з Законом 466-IX i тому не потребують вiдбору зразкiв та проб з кожної партiї товарiв є такi нафтопродукти:

     твердi, напiвтвердi та пластичнi мастила в будь-якiй упаковцi та тарi;

     в'язкi, густi та пастоподiбiнi сумiшi;

     рiдкi та iншi продукти, що iмпортуються розфасованими в тару та упаковку i мають вiдповiдне маркування з зазначенням iнформацiї про виробника, склад, призначення тощо;

     мастила (оливи) тощо для яких не можливо визначити частку перегонки за температури 250 °С методом EN ISO 3405;

     базовi оливи та аналогiчнi нафтопродукти, якi пiд час фракцiйної розгонки за методом ISO 3405 за температури 350 °С зазвичай переганяються у кiлькостi до 35 об. %;

     товари, проби яких вже дослiджувалися в митних експертних установах та були отриманi висновки, згiдно з якими цi товари не оподатковуються акцизним податком.

     Сумiшi газойлiв (дизпалива) з важко-леткими фракцiями рiдкого палива, мiнерального масла (олив) тощо можуть iмпортуватися в Україну за рiзними назвами, наприклад: лiгроїдно-газойлева фракцiя, адсорбент, фракцiя газойлево- гудронова, адсорбент, компонент дизельний та iншi.

     Пiд час здiйснення процедур митного контролю особливу увагу необхiдно придiляти рiдким нафтопродуктам, що iмпортуються без маркування в автомобiльних та залiзничних цистернах та декларуються за кодами 2710 19 62 00 - 2710 19 68, 2710 19 71 00, 2710 19 75 00, 2710 19 99 00, 2710 20 31 00, 2710 20 35 00, 2710 20 39 00. Насамперед необхiдно вiдбирати проби нафтопродуктiв, якi за кольором та в'язкiстю є подiбними до дизельного палива. Додання до дизельного палива очищених важко-летких фракцiй рiдкого палива, мiнерального масла (олив) тощо в кiлькостi 5 - 15% не суттєво змiнює його природне забарвлення та в'язкiсть. Водночас, до дизельного палива може додаватися в невеликих кiлькостях бiтум для надання отриманiй сумiшi вiд темно-коричневого до чорного кольору.

     Вiдповiдно до роз'яснень отриманих вiд Спецiалiзованої лабораторiї з питань експертизи та дослiджень Держмитслужби головними ознаками, властивостями тощо, за якими сумiшi на основi газойлiв (дизельного палива) з доданими важко-леткими фракцiями рiдкого палива, мiнерального масла (олив) тощо вiдрiзняються вiд iнших товарiв, що класифiкуються за кодами: 2710 19 62 00 - 2710 19 68, 2710 19 71 00, 2710 19 75 00, 2710 19 99 00, 2710 20 31 00, 2710 20 35 00, 2710 20 39 00 (наприклад вiд базових олив з яких виготовляються моторнi та iндустрiальнi оливи) є, зокрема, такi:

     температура початку кипiння пiд час фракцiйної розгонки за методом ISO 3405 становить менше 250 °С (у базових олив вiд 300 °С);

     температура спалаху у вiдкритому тиглi менше 160 °С (у базових олив цей показник, зазвичай, становить бiльше 170 °С).

     Окрiм зазначеної вище норми Закону 466-IX щодо сумiшей на основi газойлiв (дизельного палива) у Законi 466-IX є положення про оподаткування акцизним податком товарiв, якi декларуються при їх ввезеннi на митну територiю України як складнi розчинники (розрiджувачi, iншi сумiшi) на основi метилового спирту в товарнiй позицiї 3814:

3814 00 90 90 Тiльки розчинники або розрiджувачi на основi метанолу;
iншi готовi сумiшi на основi метанолу
євро за 1000 лiтрiв 245,50

     Товарна позицiя 3814 включає розчинники та розрiджувачi складнi органiчнi, в iнших товарних позицiях не зазначенi; готовi сумiшi для видалення фарб або лакiв.

     З урахуванням деталiзацiї товарної позицiї 3814 на товарнi категорiї i товарнi пiдкатегорiї та їх текстового опису складнi органiчнi розчинники на основi метанолу вiдповiдно до правила 6 ОПI класифiкуються у товарнiй категорiї 3814 00 90 за кодом 3814 00 90 90.

     Зважаючи на те, що складнi органiчнi розчинники та розрiджувачi товарної позицiї 3814 є сумiшами окремих подiбних мiж собою органiчних розчинникiв, якi змiшуються у вiдповiдних кiлькiсних спiввiдношеннях, питання, на основi якого компонента (розчинника) вони виготовленi, вирiшується iз застосуванням правила 3 (b) ОПI.

     Вiдповiдно до правила 3 (b) ОПI сумiшi, багатокомпонентнi товари, якi складаються з рiзних матерiалiв повиннi класифiкуватися за тим матерiалом чи компонентом, який визначає основнi властивостi цих товарiв, за умови, що цей критерiй можна застосувати.

     На пiдставi викладеного вище розчинниками або розрiджувачами на основi метанолу; iншими готовими сумiшами на основi метанолу вважаються такi, у яких метанол за кiлькiсним показником вираженим у масових вiдсотках у сумiшi переважає кожен з iнших компонентiв.

     Наприклад, складним органiчним розчинником, розрiджувачем або iншою готовою сумiшшю:

     на основi метанолу вважатиметься розчинник, що складається з 40 мас. % метанолу, 10 мас. % бутанолу, 20 мас. % етанолу та 30 мас. % iзопропанолу або розчинник, що мiстить 95 мас. % метанолу, а решта - це iншi будь-якi штучно доданi розчинники (наприклад, пентанол, бутанол, пропанол);

     не на основi метанолу вважатиметься розчинник що складається з 20 мас. % метанолу, 30 мас. % етанолу та 50 мас. % iзопропанолу.

     З огляду на це та згiдно з Законом 466-IX акцизним податком оподатковуються тiльки складнi органiчнi розчинники, розрiджувачi або iншi готовi сумiшi на основi метанолу, в яких метанол за кiлькiсним показником вираженим у масових вiдсотках у сумiшi переважає кожен з iнших компонентiв.

В.о. заступника директора Департаменту митно-тарифного та нетарифного регулювання - начальника управлiння органiзацiї заходiв торговельної полiтики Леонiд МУРОМЦЕВ
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.