ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Кодексу України про адмiнiстративнi правопорушення та Кримiнального кодексу України щодо посилення вiдповiдальностi за невиконання законних вимог та перешкоджання дiяльностi народного депутата України, Рахункової палати, члена Рахункової палати, депутата мiсцевої ради

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. Статтю 18819 Кодексу України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 18819. Невиконання законних вимог народного депутата України, Рахункової палати, члена Рахункової палати

     Недодержання встановлених законом строкiв надання вiдповiдi на звернення народного депутата України, ненадання, надання неправдивої або неповної iнформацiї на таке звернення -

     тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осiб вiд трьохсот п'ятдесяти до п'ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цiєї статтi, за яке особу вже було пiддано адмiнiстративному стягненню, -

     тягне за собою накладення штрафу на посадових осiб вiд п'ятисот до семисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Недодержання встановлених законом строкiв надання вiдповiдi на запит народного депутата України, ненадання, надання неправдивої або неповної iнформацiї на такий запит -

     тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осiб вiд п'ятисот до восьмисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною третьою цiєї статтi, за яке особу вже було пiддано адмiнiстративному стягненню, -

     тягне за собою накладення штрафу на посадових осiб вiд восьмисот до однiєї тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Невиконання законних вимог Рахункової палати, члена Рахункової палати, створення перешкод у їх роботi пiд час здiйснення ними своїх повноважень, надання неправдивої або неповної iнформацiї або ненадання iнформацiї у строк, встановлений законом, -

     тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осiб вiд двохсот до трьохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною п'ятою цiєї статтi, за яке особу вже було пiддано адмiнiстративному стягненню, -

     тягне за собою накладення штрафу на посадових осiб вiд трьохсот п'ятдесяти до шестисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян".

     2. У статтi 351 Кримiнального кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 25 - 26, ст. 131):

     1) в абзацi другому частини першої слова "вiд ста до однiєї тисячi" замiнити словами "вiд однiєї тисячi до двох тисяч";

     2) в абзацi другому частини другої слова "вiд п'ятисот до двох тисяч" замiнити словами "вiд двох тисяч до трьох тисяч".

     II. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
5 червня 2020 року
N 685-IX

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.