ДЕРЖАВНА ФIСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

IНДИВIДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦIЯ

22.05.2019 N 2297/6/99-99-15-03-02-15/IПК


     Державна фiскальна служба України розглянула звернення щодо порядку оподаткування ПДВ операцiй з вiдшкодування комiтентом у межах договору комiсiї додаткових транспортних витрат комiсiонера при здiйсненнi мiжнародних перевезень, та, керуючись статтею 52 роздiлу II Податкового кодексу України (далi - ПКУ), повiдомляє.

     Вiдносини, що виникають у сферi справляння податкiв i зборiв, регулюються нормами ПКУ (пункт 1.1 статтi 1 роздiлу I ПКУ).

     Згiдно з нормами чинного законодавства платники податку зобов'язанi самостiйно декларувати свої податковi зобов'язання та визначати сутнiсть i вiдповiднiсть здiйснюваних ними операцiй тим, якi перерахованi ПКУ.

     При цьому пунктом 44.1 статтi 44 роздiлу II ПКУ визначено, що для цiлей оподаткування платники податкiв зобов'язанi вести облiк доходiв, витрат та iнших показникiв,пов'язаних з визначенням об'єктiв оподаткування та/або податкових зобов'язань, на пiдставi первинних документiв, регiстрiв бухгалтерського облiку, фiнансової звiтностi, iнших документiв, пов'язаних з обчисленням i сплатою податкiв i зборiв, ведення яких передбачено законодавством.

     Правовi основи оподаткування ПДВ встановлено роздiлом V та пiдроздiлом 2 роздiлу XX ПКУ.

     Згiдно з пiдпунктами "а", "б" i "е" пункту 185.1 статтi 185 роздiлу V ПКУ об'єктом оподаткування ПДВ є операцiї платникiв податку з постачання:

     товарiв/послуг, мiсце постачання яких вiдповiдно до статтi 86 роздiлу V ПКУ розташоване на митнiй територiї України;

     послуг з мiжнародних перевезень пасажирiв i багажу та вантажiв залiзничним, автомобiльним, морським i рiчковим та авiацiйним транспортом.

     Пiд постачанням товарiв розумiється будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому числi продаж, обмiн чи дарування такого товару, а також постачання товарiв за рiшенням суду (пiдпункт 14.1.191 пункту 14.1 статтi 14 роздiлу I ПКУ).

     Пiд постачанням послуг розумiється будь-яка операцiя, що не є постачанням товарiв, чи iнша операцiя з передачi права на об'єкти права iнтелектуальної власностi та iншi нематерiальнi активи чи надання iнших майнових прав стосовно таких об'єктiв права iнтелектуальної власностi, а також надання послуг, що споживаються в процесi вчинення певної дiї або провадження певної дiяльностi (пiдпункт 14.1.185 пункту 14.1 статтi 14 роздiлу I ПКУ).

     Вiдповiдно до пункту 194.1 статтi 194 роздiлу V ПКУ операцiї, зазначенi у статтi 185 роздiлу V ПКУ, крiм операцiй, що не є об'єктом оподаткування, звiльнених вiд оподаткування, та операцiй, до яких застосовується нульова ставка та 7 вiдсоткiв, оподатковуються за ставкою (20 вiдсоткiв), зазначеною у пiдпунктi "а" пункту 193.1 статтi 193 роздiлу V ПКУ, яка є основною.

     Згiдно з пiдпунктом "а" пiдпункту 195.1.3 пункту 195.1 статтi 195 роздiлу V ПКУ операцiї з постачання послуг з мiжнародного перевезення пасажирiв i багажу та вантажiв залiзничним, автомобiльним, морським i рiчковим та авiацiйним транспортом оподатковуються ПДВ за нульовою ставкою. При цьому для цiлей застосування пiдпункту "а" пiдпункту 195.1.3 пункту 195.1 статтi 195 роздiлу V ПКУ перевезення вважається мiжнародним, якщо таке перевезення здiйснюється за єдиним мiжнародним перевiзним документом.

     Пунктом 189.4 статтi 189 роздiлу V ПКУ визначено, що базою оподаткування ПДВ для товарiв/послуг, що передаються/отримуються у межах договорiв комiсiї (консигнацiї), поруки, довiрчого управлiння, є вартiсть постачання цих товарiв, визначена у порядку, встановленому статтею 188 роздiлу V ПКУ.

     Дата збiльшення податкових зобов'язань та податкового кредиту платникiв податку, що здiйснюють постачання/отримання товарiв/послуг у межах договорiв комiсiї (консигнацiї), поруки, доручення, довiрчого управлiння, iнших цивiльно-правових договорiв та без права власностi на такi товари/послуги, визначається за правилами, встановленими статтею 187 i 198 роздiлу V ПКУ.

     Згiдно зi статтею 1013 Цивiльного кодексу України у комiсiонера постачанням послуг вважається також надання комiсiйної послуги, за яку вiн отримує плату (комiсiйну винагороду).

     Отже, додатковi транспортнi витрати комiсiонера, здiйсненi ним у межах договору комiсiї, є витратами iз забезпечення виконання складових частин загального обсягу послуги, що надається у межах договору комiсiї, а отже, є складовою частиною вартостi послуги, операцiя з постачання якої пiдлягає оподаткуванню ПДВ за правилами, встановленими ПКУ для договорiв комiсiї.

     Вiдповiдно до пункту 187.1 статтi 187 роздiлу V ПКУ датою виникнення податкових зобов'язань з постачання товарiв/послуг вважається дата, яка припадає на податковий перiод, протягом якого вiдбувається будь-яка з подiй, що сталася ранiше:

     а) дата зарахування коштiв вiд покупця/замовника на банкiвський рахунок платника податку як оплата товарiв/послуг, що пiдлягають постачанню, а в разi постачання товарiв/послуг за готiвку - дата оприбуткування коштiв у касi платника податку, а в разi вiдсутностi такої - дата iнкасацiї готiвки у банкiвськiй установi, що обслуговує платника податку;

     б) дата вiдвантаження товарiв, а в разi експорту товарiв - дата оформлення митної декларацiї, що засвiдчує факт перетинання митного кордону України, оформлена вiдповiдно до вимог митного законодавства, а для послуг - дата оформлення документа, що засвiдчує факт постачання послуг платником податку.

     Правила складання податкової накладної (у тому числi заповнення її обов'язкових реквiзитiв) регулюються статтею 201 ПКУ роздiлу V та регламентуються Порядком заповнення податкової накладної, затвердженим наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.12.2015 N 1307, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 26.01.2016 за N 137/28267 (далi - Порядок N 1307).

     Згiдно з пунктом 201.1 статтi 201 роздiлу V ПКУ на дату виникнення податкових зобов'язань платник податку зобов'язаний скласти податкову накладну в електроннiй формi з дотриманням умови щодо реєстрацiї у порядку, визначеному законодавством, електронного пiдпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрi податкових накладних (далi - ЄРПН) у встановлений ПКУ термiн.

     При цьому, оскiльки додатковi транспортнi витрати комiсiонера, здiйсненi ним у межах договору комiсiї, є складовою частиною вартостi послуги, що надається в межах договору комiсiї, в графi 2 податкової накладної необхiдно зазначати номенклатуру вiдповiдної послуги, в графi 3.3 - код послуги згiдно з ДКПП.

     Податкова накладна, складена та зареєстрована в ЄРПН платником податку, який здiйснює операцiї з постачання товарiв/послуг, є для покупця таких товарiв/послуг пiдставою для нарахування сум податку, що вiдносяться до податкового кредиту (пункт 201.10 статтi 201 роздiлу V ПКУ).

     Вiдповiдно до пункту 52.2 статтi 52 роздiлу II ПКУ податкова консультацiя має iндивiдуальний характер i може використовуватися виключно платником податкiв, якому надано таку консультацiю.

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.