ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

25.08.2020 N 29-1/16-02/7/10339

 

Митницям Держмитслужби


Про використання у роботi перехiдних таблиць

     Державною митною службою України листом вiд 03.07.2020 N 08-1/16-01/7/7375 iнформовано митницi Держмитслужби про приведення положень вiдповiдних законодавчих та нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть до ГС 2017, здiйснення митного оформлення товарiв з урахуванням норм Закону України вiд 04 червня 2020 року N 674-IX "Про Митний тариф України" та наказу Держмитслужби вiд 01.07.2020 N 234 "Про затвердження Перехiдних таблиць вiд УКТЗЕД версiї 2012 р. до УКТЗЕД версiї 2017 р.".

     Разом з цим на сьогоднi є чинними законодавчi та нормативно-правовi акти з питань застосування пiльг в оподаткуваннi, якi складенi на основi УКТЗЕД версiї 2007 року, наприклад, тарифнi графiки до угод про вiльну торгiвлю, укладенi Україною з країнами Європейського Союзу або Європейської асоцiацiї вiльної торгiвлi.

     Наказ Мiнiстерства доходiв i зборiв України вiд 22 сiчня 2014 року N 54 "Про затвердження Перехiдних таблиць вiд УКТЗЕД версiї 2007 р. до УКТЗЕД версiї 2012 р.", як i iншi попереднi накази Держмитслужби вiд:

     31.12.2004 N 938 "Про затвердження перехiдних таблиць вiд УКТЗЕД 1996 до УКТЗЕД 2002";

     21.09.2007 N 793 "Про затвердження нової редакцiї Перехiдних таблиць вiд УКТЗЕД 1996 до УКТЗЕД 2002";

     30.12.2010 N 1560 "Про затвердження Перехiдних таблиць вiд УКТЗЕД версiї 2002 р. до УКТЗЕД версiї 2007 р." є чинними.

     Це вiдповiдає загальносвiтовiй практицi, зокрема попереднi версiї перехiдних таблиць для Гармонiзованої системи опису та кодування товарiв Всесвiтньої митної органiзацiї та Комбiнованої номенклатури Європейського Союзу залишаються чинними та розмiщенi на вiдповiдних вебсторiнках.

     З огляду на це до приведення положень законодавчих та нормативно- правових актiв у вiдповiднiсть до УКТЗЕД 2017 року митне оформлення товарiв необхiдно здiйснювати з урахуванням норм Закону України вiд 04 червня 2020 року N 674-IX "Про Митний тариф України" та перехiдних таблиць попереднiх версiй УКТЗЕД.

В. о. Голови Андрiй ПАВЛОВСЬКИЙ
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.