МIЖВIДОМЧА КОМIСIЯ З МIЖНАРОДНОЇ ТОРГIВЛI

ПОВIДОМЛЕННЯ

Про припинення спецiального розслiдування щодо iмпорту в Україну соди каустичної незалежно вiд країни походження та експорту без застосування спецiальних заходiв

     Вiдповiдно до Закону України "Про застосування спецiальних заходiв щодо iмпорту в Україну" (далi - Закон) Мiжвiдомча комiсiя з мiжнародної торгiвлi (далi - Комiсiя) рiшенням вiд 07.02.2020 N СП-436/2020/4411-03 за заявою ТОВ "КАРПАТНАФТОХIМ" порушила спецiальне розслiдування щодо iмпорту в Україну соди каустичної незалежно вiд країни походження та експорту.

     Зазначеним рiшенням Комiсiї об'єктом розслiдування визначено товар, що має такий опис:

     гiдроксид натрiю (сода каустична) у водному розчинi (рiдкий луг каустичної соди), що може класифiкуватися згiдно з УКТЗЕД за кодом 2815 12 00 90.

     Керуючись положеннями статтi 16 Закону, Комiсiя розглянула висновки та звiт про результати проведення спецiального розслiдування поданi Мiнекономiки, звернення ТОВ "КАРПАТНАФТОХIМ" про змiну суттєвих обставин провадження господарської дiяльностi та дострокове завершення спецiального розслiдування без застосування спецiальних заходiв.

     Зважаючи на викладене та, керуючись положеннями Закону, Комiсiя прийняла рiшення вiд 02.09.2020 N СП-462/2020/4411-03, яким вирiшила припинити спецiальне розслiдування щодо iмпорту в Україну соди каустичної незалежно вiд країни походження та експорту без застосування спецiальних заходiв.

     Рiшення Комiсiї набирає чинностi з дня опублiкування цього повiдомлення.

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.