МIНIСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 9 вересня 2020 року N 2071


Про державну реєстрацiю лiкарських засобiв, якi пiдлягають закупiвлi спецiалiзованою органiзацiєю

     Вiдповiдно до статтi 9 Закону України "Про лiкарськi засоби", пункту 5, 7 та 9 Порядку державної реєстрацiї (перереєстрацiї) лiкарських засобiв, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 травня 2005 року N 376 "Про затвердження Порядку державної реєстрацiї (перереєстрацiї) лiкарських засобiв i розмiрiв збору за їх державну реєстрацiю (перереєстрацiю)", абзацу двадцять сьомого пiдпункту 12 пункту 4 Положення про Мiнiстерство охорони здоров'я України, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 березня 2015 року N 267 (в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 сiчня 2020 року N 90), пункту 4 роздiлу I Порядку проведення перевiрки реєстрацiйних матерiалiв на їх автентичнiсть на лiкарський засiб, який подається на державну реєстрацiю з метою його закупiвлi особою, уповноваженою на здiйснення закупiвель у сферi охорони здоров'я, або спецiалiзованою органiзацiєю, затвердженого наказом Мiнiстерства охорони здоров'я України вiд 15 червня 2020 року N 1391, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 14 липня 2020 року за N 659/34942, на пiдставi результатiв перевiрки реєстрацiйних матерiалiв, доданих до заяви про державну реєстрацiю лiкарського засобу, який пiдлягає закупiвлi спецiалiзованою органiзацiєю, проведеної Державним пiдприємством "Державний експертний центр Мiнiстерства охорони здоров'я України", висновку за результатами перевiрки реєстрацiйних матерiалiв на їх автентичнiсть на лiкарський засiб, який подається на державну реєстрацiю з метою його закупiвлi спецiалiзованою органiзацiєю, Протокольного рiшення засiдання N 9 Постiйної робочої групи з розгляду проблемних питань державної реєстрацiї лiкарських засобiв вiд 08 вересня 2020 року наказую:

     1. Зареєструвати та внести до Державного реєстру лiкарських засобiв України лiкарськi засоби згiдно з перелiком (додаток*).

____________
     * Не наводиться.

     2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра охорони здоров'я України з питань європейської iнтеграцiї Iващенка I. А.

Мiнiстр М. Степанов
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.