РАМКОВИЙ ДОГОВIР

мiж Урядом України та Урядом Французької Республiки щодо офiцiйної пiдтримки посилення морської безпеки та охорони України

     Уряд України ("надалi - "Українська сторона") та Уряд Французької Республiки (надалi - "Французька сторона", а разом - "Сторони"),

     бажаючи змiцнити зв'язки дружби i спiвробiтництва, що їх об'єднують, та сприяти економiчному розвитку України,

     пiдтверджуючи свою вiдданiсть боротьбi iз корупцiєю у мiжнародних комерцiйних операцiях та сприянню соцiальнiй i екологiчнiй вiдповiдальностi,

     домовились про наступне:

     СТАТТЯ 1 - ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМIНIВ

     Термiни, що використовуються в цьому Рамковому договорi, мають такi значення:

     Банкiвська позика - банкiвська позика, гарантом за якою виступатиме компанiя Bpifrance Assurance Export, яка дiятиме вiд iменi та за дорученням Французької сторони;

     Позичальник - Україна в особi Мiнiстра фiнансiв України, що дiє за дорученням Кабiнету Мiнiстрiв України;

     Покупець - Адмiнiстрацiя Державної прикордонної служби України;

     Контракт - комерцiйний контракт для реалiзацiї Проєкту, пiдписаний мiж Покупцем та Французьким постачальником;

     Французький постачальник - французька компанiя OCEA SA;

     Угода про застосування - кредитний договiр, яким визначаються умови використання та погашення Казначейської позики;

     Кредитор за Банкiвською позикою - банк або консорцiум банкiв походженням з Європейського союзу, якi дiють з метою реалiзацiї Проєкту;

     Кредитор за Казначейською позикою - Французька сторона в особi компанiї Natixis (Департамент iнституцiйної дiяльностi), що дiє вiд iменi та за дорученням Французької сторони;

     Кредитори - Кредитор за Банкiвською позикою та Кредитор за Казначейською позикою;

     Кредитний договiр - кредитний договiр, яким визначаються умови використання та погашення Банкiвської позики;

     Кредити - Банкiвська позика та Казначейська позика;

     Угода ОЕСР - угода ОЕСР щодо офiцiйно пiдтримуваних експортних кредитiв;

     Проєкт - державний iнвестицiйний проєкт закупiвлi 20 катерiв морської безпеки та охорони морських кордонiв, що поставляються без озброєння Покупцю сприяючи змiцненню морської безпеки та охорони України;

     Казначейська позика - позика, що надається Французькою стороною;

     СТАТТЯ 2 - СУМА ТА ПРЕДМЕТ ОФIЦIЙНОЇ ПIДТРИМКИ

     Французька сторона цим надає Позичальнику офiцiйну пiдтримку на основi умов Угоди ОЕСР, призначену для фiнансування Проєкту. Проєкт включений у прiоритети Української сторони.

     Вiдповiдно до умов Угоди ОЕСР, офiцiйна пiдтримка становитиме щонайбiльше 85 % вiд загальної суми Контракту. Покупець повинен сплатити не менше 15 % вiд загальної суми Контракту шляхом попередньої оплати.

     Сума офiцiйної пiдтримки не перевищує 116029250 євро (сто шiстнадцять мiльйонiв двадцять дев'ять тисяч двiстi п'ятдесят євро) i фiнансує для реалiзацiї Проєкту:

     - придбання у Францiї французьких товарiв, робiт та послуг на суму, яка становить не менше 50 % (п'ятдесяти вiдсоткiв) вiд загальної суми Контракту; та

     - придбання українських або iноземних товарiв, робiт та послуг у межах 50 % (п'ятдесяти вiдсоткiв) вiд загальної суми Контракту, причому за виконання контрактiв з українськими або iноземними постачальниками товарiв, робiт та послуг несе вiдповiдальнiсть Французький постачальник, i за умови, що витрати, пов'язанi з придбанням українських товарiв, робiт i послуг, не перевищують 30 % вiд загальної суми Контракту, вiдповiдно до Угоди ОЕСР.

     СТАТТЯ 3 - СТРУКТУРА ФIНАНСУВАННЯ

     Офiцiйна пiдтримка, що надається для фiнансування Проєкту, складається з:

     - Казначейської позики, сума якої не перевищує 40000000 (сорок мiльйонiв) євро;

     - Банкiвської позики, гарантованої Bpifrance Assurance Export, що дiє вiд iменi та за дорученням Французької сторони, сума якої не перевищує 76029250 (сiмдесят шiсть мiльйонiв двадцять дев'ять тисяч двiстi п'ятдесят) євро.

     Страховi премiї за надання Кредитiв покриваються Позичальником. На прохання Позичальника та за згодою Французької сторони такi страховi премiї можуть бути профiнансованi Кредиторами. У цьому разi сума Кредитiв збiльшується на суму страхових премiй.

     СТАТТЯ 4 - ПОРЯДОК ФIНАНСУВАННЯ ПРОЄКТУ

     Для цiлей реалiзацiї Проєкту закупiвля товарiв, робiт i послуг проводитиметься за переговорною процедурою у вiдповiдностi iз законодавством України за результатами якої мiж Покупцем i Французьким постачальником укладається Контракт.

     В рамках Контракту, прийнятого до виконання за цим Рамковим договором, Покупець сплачує Французькому постачальнику перший авансовий платiж, що становить не менше нiж 15 % вiд загальної суми Контракту, прийнятого до виконання.

     Залишок суми прийнятого до виконання Контракту сплачується шляхом одночасного використання Казначейської позики та Банкiвської позики.

     Вибiрка коштiв в рамках Казначейської позики здiйснюється на користь Французького постачальника на пiдставi документiв, наданих Французьким постачальником, як це буде визначено в Угодi про застосування. Вибiрка коштiв в рамках Банкiвської позики здiйснюється на користь Французького постачальника, а також на користь Bpifrance Assurance Export у випадку фiнансування страхових премiй, на пiдставi документiв, наданих Французьким постачальником, як це буде визначено у Кредитному договорi.

     СТАТТЯ 5 - УМОВИ ТА ПОРЯДОК НАДАННЯ КРЕДИТIВ

     A) Контракт, прийнятий до виконання за цим Рамковим договором, фiнансується за рахунок офiцiйної пiдтримки, зазначеної у статтi 2 цього Рамкового договору. Строк погашення Кредитiв визначається Французькою стороною вiдповiдно до правил Угоди ОЕСР та не перевищує 10 (десять) рокiв. Основна сума Кредитiв погашається рiвними та послiдовними шестимiсячними платежами, причому перший платiж пiдлягає сплатi через 6 (шiсть) мiсяцiв пiсля початкової дати погашення, яка встановлюється вiдповiдно до умов Контракту, прийнятого до виконання.

     B) У зв'язку з Казначейською позикою, пiсля прийняття до виконання Контракту вiдповiдно до Статтi 7 цього Рамкового договору, мiж Кредитором за Казначейською позикою та Позичальником пiдписується Угода про застосування. Така Угода про застосування укладається вiдповiдно до правил Угоди ОЕСР. В Угодi про застосування зазначаються загальнi умови фiнансування, включаючи умови вибiрки коштiв та погашення Казначейської позики, узгодженi обома Сторонами та викладенi у листi про прийняття Контракту до виконання, що буде наданий Французькою стороною.

     Для Контракту, прийнятого до виконання за цим Рамковим договором, процентною ставкою за Казначейською позикою є ставка C.I.R.R. (Довiдкова комерцiйна процентна ставка), установлена Французькою стороною вiдповiдно до правил Угоди ОЕСР, що дiють на дату пiдписання Контракту.

     Якщо Угода про застосування не буде пiдписана протягом 8 (восьми) мiсяцiв з дати пiдписання Контракту, процентна ставка, що застосовується, буде переглянута, уразi збiльшення, на основi ставки C.I.R.R., дiючої на дату закiнчення зазначеного строку у 8 (вiсiм) мiсяцiв. Пiсля цього процентна ставка буде переглядатись знову, у разi збiльшення, наприкiнцi кожного 4-мiсячного (чотирьохмiсячного) перiоду до дати пiдписання Угоди про застосування, у тому ж порядку.

     Якщо будь-якi iз попереднiх умов, зазначених в Угодi про застосування, не будуть виконанi протягом 8 (восьми) мiсяцiв з дати пiдписання Угоди про застосування, процентна ставка, що застосовується, буде переглянута, у разi збiльшення, на основi ставки C.I.R.R., дiючої на дату закiнчення зазначеного строку у 8 (вiсiм) мiсяцiв. Пiсля цього процентна ставка буде переглядатись знову, у разi збiльшення, наприкiнцi кожного 4-мiсячного (чотирьохмiсячного) перiоду у тому ж порядку до повного виконання усiх попереднiх умов.

     Вiдсотки нараховуються на непогашену основну суму Казначейської позики з дати кожної вибiрки i виплачуються кожнi пiвроку. У разi, якщо дата платежу припадає на неробочий день у Францiї або в Українi, термiн платежу основної суми або вiдсоткiв переноситься на наступний за ним робочий день у Францiї або в Українi (в залежностi вiд того, в якiй країнi вiн настане пiзнiше). Будь-яка несплата основної суми або вiдсоткiв у встановлений термiн тягне за собою нарахування вiдсоткiв за простроченi платежi з дня (включно), коли такий платiж мав бути здiйснений, додати здiйснення платежу (не включаючи таку дату). Вiдсотки за простроченими платежами розраховуються за середньою європейською процентною ставкою для кредитiв овернайт у євро (EONIA) (або ставкою, яка її замiнить), що розраховується Європейським центральним банком, збiльшеною на 4 % (чотири вiдсотки) рiчних. Проте ця ставка не може бути меншою за 5 % (п'ять вiдсоткiв) рiчних. На вiдсотки за простроченi платежi нараховуються вiдсотки за ставкою, зазначеною вище, у випадку їх несплати протягом повного року.

     Страхова премiя за Казначейською позикою, що сплачується Позичальником, розраховується вiдповiдно до правил Угоди ОЕСР. Вона може бути або виплаченою до того, як буде здiйснено першу вибiрку (оплата коштами), або профiнансованою цiлком пiдчас першої вибiрки Казначейською позикою на прохання Позичальника i за умови згоди Французької сторони.

     Позичальник повинен сплачувати комiсiйнi за зобов'язання в розмiрi 0,50 % рiчних вiд невикористаної суми Казначейської позики. Ця комiсiя нараховується кожнi пiвроку, виходячи iз невикористаної суми Казначейської позики з дати пiдписання Угоди про застосування, пов'язаної з прийнятим до виконання Контрактом, i виплачується кожнi пiвроку.

     C) У зв'язку з Банкiвською позикою, мiж Кредитором за Банкiвською позикою та Позичальником пiдписується Кредитний договiр, у якому, зокрема, зазначаються умови використання та погашення Банкiвської позики, а також вiдповiднi банкiвськi умови, включаючи умови, пов'язанi з фiнансуванням страхової премiї i встановлюються, вiдповiдно до правил Угоди ОЕСР, зокрема, такi положення:

     - термiн погашення Кредитiв визначається Французькою стороною у вiдповiдностi iз правилами Угоди ОЕСР i не перевищує 10 (десять) рокiв;

     - процентною ставкою за Банкiвською позикою є ставка C.I.R.R. (Довiдкова комерцiйна процентна ставка), установлена Французькою стороною вiдповiдно до правил Угоди ОЕСР, зафiксована на дату пiдписання Контракту, та збiльшена на маржу, яка не перевищує 2 %, або Європейська мiжбанкiвська ставка пропозицiї (EURIBOR) на 6 мiсяцiв, збiльшена на маржу, яка не перевищує 2,5 %;

     - страхова премiя за Банкiвською позикою, що сплачується Позичальником, розраховується вiдповiдно до правил Угоди ОЕСР. Вона може бути або виплаченою до того, як буде здiйснено будь-яку вибiрку (оплата коштами), або профiнансованою цiлком пiдчас першої вибiрки за Банкiвською позикою на прохання Позичальника та за умови згоди Французької сторони.

     D) Будь-якi обґрунтовано понесенi та належним чином документально пiдтвердженi витрати, збори та винагороди будь-якого виду, що стосуються цього Рамкового договору, та будь-яких заходiв, якi виникають у зв'язку iз цим Рамковим договором, зокрема витрати та оплата послуг юристiв, а також будь-якi витрати, якi можуть бути понесенi у зв'язку з розглядом справ або для пiдготовки до них у зв'язку з дiями чи бездiяльнiстю Української сторони буде нести Українська сторона, за умови їх прийнятностi (за умови узгоджених фiксованих сум) i здiйснення їх сплати вiдповiдно до українських правил та процедур здiйснення платежiв.

     СТАТТЯ 6 - ВАЛЮТА РОЗРАХУНКIВ ТА ПЛАТЕЖIВ

     Валютою розрахункiв та платежiв за умовами цього Рамкового договору є євро.

     СТАТТЯ 7 - ПРИЙНЯТТЯ КОНТРАКТУ ДО ВИКОНАННЯ

     Прийняттю до виконання за цим Рамковим договором Контракту, якого стосується офiцiйна пiдтримка визначена у статтi 2 цього Рамкового договору, передує виконання наступних умов:

     (i) перевiрка Французькою стороною вiдповiдностi Контракту рекомендацiям, сформульованим попередньою оцiнкою Проєкту, що стосується Контракту, та затвердження Французькою стороною його змiсту, передбачених у ньому товарiв, робiт або послуг та пов'язаних з ними цiн;

     (ii) пiдтвердження Французькою стороною вiдсутностi в Української сторони непогашеної у встановлений строк заборгованостi за угодами про консолiдацiю боргу, досягнутими в рамках Паризького клубу, державними позиками Францiї та позиками, наданими Французьким агентством розвитку;

     (iii) аналiз Французькою стороною стану заборгованостi за банкiвськими кредитами, гарантованими Французькою стороною та наданими Українськiй сторонi, або пiд державнi гарантiї України;

     (iv) виконання зобов'язань, зазначених у статтях 8 та 9 цього Рамкового договору.

     Контракт, що стосується Проєкту, визначеного у Статтi 2 цього Рамкового договору, приймається до виконання вiдповiдно до цього Рамкового договору пiсля перевiрки належного виконання вищезазначених умов вiдповiдними французькими органами шляхом обмiну листами мiж Сторонами.

     СТАТТЯ 8 - ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ЩОДО БОРОТЬБИ З КОРУПЦIЄЮ

     Сторони пiдтвердили у преамбулi цього Рамкового договору свою вiдданiсть боротьбi з корупцiєю у мiжнародних комерцiйних операцiях.

     Сторони Контракту, прийнятого до виконання за цим Рамковим договором, не можуть пропонувати або надавати третiй сторонi, просити, приймати або обiцяти прямо чи опосередковано, для себе чи для будь-якої iншої сторони, будь-яких неналежних грошових чи iнших переваг, якi становлять або можуть становити незаконну i корупцiйну практику.

     Сторони зобов'язуються вжити всiх необхiдних заходiв з метою недопущення корупцiйних дiй пiд час реалiзацiї Проєкту. Вони зобов'язуються iнформувати одна одну, як тiльки їм стане вiдома iнформацiя, що викликає пiдозру, та вжити необхiдних заходiв для її усунення у встановленi строки та у спосiб, що задовольняє обидвi Сторони.

     У разi недотримання зобов'язань, зазначених вище у цiй статтi, Французька сторона залишає за собою право (залежно вiд того, що вона вважатиме найбiльш доцiльним) вiдмовити в прийняттi Контракту до виконання та/або призупинити виплати Казначейської позики, наданої Позичальнику, та/або вимагати дострокового погашення всiєї або частини непогашеної Казначейської позики, наданої Позичальнику, не пiзнiше, нiж за 2 (два) мiсяцi до дати, на яку вимагається здiйснити дострокове погашення.

     СТАТТЯ 9 - ЗОБОВ'ЯЗАННЯ В ОБЛАСТI СОЦIАЛЬНОЇ I ЕКОЛОГIЧНОЇ ВIДПОВIДАЛЬНОСТI

     З метою сприяння сталому розвитку Сторони погоджуються з необхiднiстю пiдтримувати вiдповiднiсть соцiальним та екологiчним стандартам, визнаним мiжнародною спiльнотою, у числi яких мiжнароднi конвенцiї Мiжнародної органiзацiї працi (МОП) та конвенцiї Органiзацiї Об'єднаних Нацiй щодо змiни клiмату, бiорiзноманiття та навколишнього середовища.

     СТАТТЯ 10 - КIНЦЕВI ТЕРМIНИ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ ПОЗИКИ

     Для отримання Казначейської позики, передбаченої статтею 2 цього Рамкового договору, Контракт повинен бути прийнятий до виконання не пiзнiше 31 липня 2020 року.

     Жодної вибiрки за Казначейською позикою, наданою вiдповiдно до цього Рамкового договору, не може бути здiйснено пiсля 30 листопада 2024 року.

     Цi термiни можуть бути продовженi лише за виняткових обставин за взаємною згодою Сторiн шляхом обмiну листами мiж ними.

     СТАТТЯ 11 - ПОДАТКИ ТА ЗБОРИ

     Наданi у межах цього Рамкового договору Кредити не можуть бути використанi для оплати будь-яких податкiв та зборiв в Українi, а товари, роботи та послуги, придбанi у Французького постачальника вiдповiдно до Контракту, а також закуповуються Французьким постачальником для виконання Контракту, звiльняються вiд будь-яких податкiв, зборiв або будь-яких iнших обов'язкових платежiв, що стягуються на територiї України вiдповiдно до нацiонального законодавства України.

     Крiм того, погашення основної суми та сплата вiдсоткiв, комiсiйних, витрат та супутнiх платежiв, пов'язаних iз виконанням цього Рамкового договору, здiйснюється без нарахування будь-яких податкiв та зборiв в Українi.

     Цей Рамковий договiр не впливає на положення Конвенцiї мiж Урядом України та Урядом Французької Республiки про уникнення подвiйного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податкiв на доходи i майно, вчиненої у Парижi 30 сiчня 1997 р., та положення, якi можуть виникнути в результатi будь-яких можливих майбутнiх змiн цiєї Конвенцiї.

     СТАТТЯ 12 - РЕТРОСПЕКТИВНА ОЦIНКА ПРОЄКТУ

     Французька сторона може за власний рахунок взяти на себе зобов'язання по проведенню ретроспективної оцiнки на економiчному, фiнансовому та бухгалтерському рiвнi Проєкту, який фiнансується цим Рамковим договором, з тим, щоб оцiнити його вплив на економiчний розвиток України, вiдповiдно до законодавства Французької Республiки. Українська сторона може брати участь у цiй оцiнцi вiдповiдно до умов, якi мають бути визначенi у вiдповiднiй угодi, для того щоб безпосередньо скористатися результатами дослiдження. Українська сторона погоджується прийняти делегацiю з ретроспективної оцiнки, направлену Французькою стороною, i сприяти її доступу до iнформацiї, що стосується Проєкту.

     СТАТТЯ 13 - НАБРАННЯ ЧИННОСТI

     Цей Рамковий договiр набирає чинностi з дати отримання останнього письмового повiдомлення, переданого дипломатичними каналами, про завершення кожною Стороною внутрiшньодержавних процедур, необхiдних для набрання чинностi цим Рамковим договором.

     СТАТТЯ 14 - ВНЕСЕННЯ ЗМIН ДО РАМКОВОГО ДОГОВОРУ

     За взаємною письмовою згодою Сторiн до цього Рамкового договору можуть бути внесенi поправки та змiни у формi протоколiв, що становлять невiд'ємну частину цього Рамкового договору та набиратимуть чинностi згiдно з передбаченими в них умовами.

     СТАТТЯ 15 - ВИРIШЕННЯ СПОРIВ

     Будь-якi спори, пов'язанi з тлумаченням або виконанням цього Рамкового договору, вирiшуються шляхом консультацiй або переговорiв мiж Сторонами.

     НА ПIДТВЕРДЖЕННЯ ЦЬОГО, представники обох Урядiв, маючи на те належнi повноваження вiд своїх Урядiв, пiдписали цей Рамковий договiр.

     Учинено в м. Париж 19 листопада 2019 року, у двох примiрниках, кожний українською та французькою мовами, при цьому всi тексти є автентичними.

За Уряд України За Уряд Французької Республiки
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.